Fakty znane mało komu

Rzym. 9:20-21 20. Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? 21. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego?

Jan Kalwin (1509 – † 1564) nigdy osobiście nie spotkał Marcina Lutra (1483 – † 1546). W rzeczywistości Kalwin i Luter nigdy nie komunikowali się bezpośrednio. Nie jest jasne, co właściwie Luter myślał o Kalwinie, gdyż młody Francuz prawie nie pojawia się w korespondencji Niemca. Z drugiej strony Kalwin podziwiał Lutra i czerpał korzyści z jego pism. W 1545 roku, czyli na rok przed śmiercią Lutra, Kalwin wysłał do niego kilka ze swoich prac prosząc o aprobatę. Zwrócił się do Lutra: „Do bardzo znakomitego pastora Kościoła Chrześcijańskiego, dr M. Lutra, mojego bardzo szanowanego ojca”.

W latach 1515-16 (gdy Kalwin miał 7 lat) powstał komentarz Lutra do Listu do Rzymian. Nie był on powszechnie dostępny aż do roku 1960 ze względu na brak krytycznej wersji. Istniała wpradzie kopia zachowana w bibliotece Watykanu, na którą natrafił profesor Johannes Ficker. Aby potwierdzić wiarygodność Ficker rozpoczął poszukiwania oryginalnego tekstu w bibliotekach niemieckich i europejskich. W 1905 roku osobiście udał się do Królewskiej Biblioteki Berlińskiej. Okazało się, że oryginalny manuskrypt znajdował się tam od wielu lat tyle że w zapomnieniu. Po zbadaniu obu dokumentów, watykańskiej kopii i oryginału z biblioteki, w 1938 roku utworzona została krytyczna kompilacja w języku łacińskim. Tłumaczenie z łaciny na j. angielski powstało rok później, tyle że nie zostało ono opublikowane aż do 1961 roku. (źródło)

Inaczej mówiąc: większość kaznodziejów na świecie nie była w stanie zapoznać się z przełomową pracą Lutra na temat Listu do Rzymian do czasu opublikowania pierwszego przekładu na język angielski w 1961 r.

Okazuje się, że Reformator Marcin Luter w komentarzu zwanym “Wykłady do Listu do Rzymian” nauczał o Ograniczonym Odkupieniu. Wyznawał on także predestynację oraz odrzucał wolną wolę.


Kamień milowy Reformacji

Wypowiedź Lutra historycznie posiada monumentalne znaczenie, ponieważ podczas całej debaty na temat „czy sam Kalwin wierzył w TULIP” i przy wszystkich szalonych zarzutach wobec Teodora Bezy – że wprowadził Ograniczone Odkupienie jako dziwną i nową zarazem naukę w obrębie myśli Reformowanej (dr David Allen nie jest osamotniony w tego rodzaju niedorzecznej argumentacji), okazuje się, że w czasach Reformacji pierwszym nauczycielem który stwierdził o Ograniczonym Odkupieniu (tzn, że Chrystus umarł tylko za wybranych a nie za wszystkich) był ten sam człowiek, który swoimi jasnymi, mocnymi twierdzeniami o usprawiedliwieniu wyłącznie przez wiarę  rozpoczął Reformację.

Odnośnie Rzymian 9:20-21 Luter napisał:

Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (1 Tym. 2:4) i dał za nas, ludzi, swego Syna i stworzył człowieka dla życia wiecznego. I podobnie: wszystko jest ze względu na człowieka, a on jest ze względu na Boga, aby się nim cieszyć itd. Ale ten zarzut [do suwerenności Boga w zbawieniu] i inne podobne można równie łatwo obalić, jak pierwszy: ponieważ wszystkie te wypowiedzi muszą być rozumiane tylko w odniesieniu do wybranych, jak mówi Apostoł w 2 Tymoteusza 2:10Wszystko dla wybranych”. Chrystus nie umarł za wszystkich, bo mówi:To jest moja krew wylana za was” (Łuk 22:20) i za wielu (Marek 14:24) nie powiedział: za wszystkichna odpuszczenie grzechów” (Mat. 26:28)” – Marcin Luter, Wykłady o Liście do Rzymian, przetłumaczone i zredagowane przez Wilhelma Paucka (Philadelphia: The Westminster Press, 1961), s. 252

Konsekwnetne nauczanie Słowa Bożego prowadzi do spójnych logicznie wniosków ponieważ jest ono doskonałe i nie może sobie zaprzeczać. Stąd klarowne doktryny Sola Gratia (z łaski jedynie) i Sola Fide (przez wiarę jedynie) nieuchronnie prowadzą do prawdy o zakresowo Ograniczonym Odkupieniu (z drugiej strony odkupienie jest nieograniczone jeśli chodzi o skuteczność, tzn. wszyscy odkupieni trafią do nieba bez wyjątku, por. Mat. 18:14; Jan 6:29, 37-40, 44; 10:27-30; 12:32; 17:9-10, 24; 18:9; 1 Piotra 1:5; Kol. 1:11; Efez. 2:6; Rzym. 8:31-39; Judy 1:1). Biblijne referencje Lutra są trafne i stanowią bardzo solidną podstawę teologiczną dowodzącą ograniczonego zakresu zbawienia.

2 Tym. 2:10 Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą
.
Łuk. 22:20  Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana.
.
Marek  14:24 I powiedział im: To jest moja krew nowego testamentu, która się za wielu wylewa.
.
Mat. 26:28 To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów.

Jan Kalwin podobnie do Lutra również nauczał o Ograniczonym Odkupieniu. Komentując Rzymian 9:15 stwierdza:

[Apostoł] Naucza, że zbawienie jest przygotowane tylko dla tych, których Pan z przyjemnością obdarzy miłosierdziem – że ruina i śmierć czekają na wszystkich, których nie wybrał. Potwierdził stan odrzucenia na przykładzie faraona i potwierdził pewność nieodpłatnego wyboru przez fragment w Mojżeszu: „Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję”.” – Jan Kalwin, Komentarz do Listu do Rzymian


Wolna wola

Również wbrew opinii wielu, wolna wola i predestynacja nie stanowiły obszarów niezgody między Lutrem a Kalwinem. Luter napisał „O Niewolnej Woli” w 1525 roku (gdy Kalwin miał 16 lat), wyjaśniając (przeciwko Erazmowi i innym), że nasza wola popadła w grzech i jest trzymana w niewoli duchowego zepsucia. Kalwin zgodził się z tą doktryną i obaj wierzyli, że zbawić nas musiała suwerenna Boża łaska oraz że jesteśmy przeznaczeni do tej łaski zbawienia przed założeniem świata, ideę tą zaczerpnęli z Nowego Testamentu.

Wolna wola: stanowisko Lutra na temat wolnej woli ma swoje źródło w Augustynie. Koncepcja wolnej woli Lutra była taka, że ​​

„Tak tedy wola ludzka jest postawiona w pośrodku, jak pociągowe bydle: gdy dosiądzie go Bóg, to chce on i idzie tam, jak i dokąd chce Bóg, jak powiada Psalm 73:22: “Stałem sie jak bydle” – i – “jam zawsze z Tobą”. Jesli zaś dosiądziee go szatan, to chce ono i idzie tam, jak i dokąd chce szatan, i nie od jego woli zależy, czy ma biec do jednego czy drugiego jeźdźca lub tego czy tamtego szukać, lecz sami jeźdźcy spierają się z sobą o to, by je dostać i posiadać.”Marcin Luter, O niewolnej woli

W zasadzie Luter całkowicie odrzucał istnienie wolnej woli jako takiej. Drwił z tego ludzkiego konceptu woli mogącej czynić dobre rzeczy jeśli Bóg tej woli pomoże “udowadniając” w ten sam sposób wolną wolę… kamienia

“Jeśliby ci ktoś powiedział, że wolnym jest to, co może coś z własnej mocy, ale tylko w jednym kierunku, mianowicie złym, w drugim zaś, mianowicie w tym dobrym, może wprawdzie, lecz nie z własnej mocy a raczej jedynie z pomocą kogoś innego, to, przyjacielu, czy potrafiłbyś się powstrzymać od śmiechu? Albowiem w ten sposób z łatwością udowodnię, że kamień, albo kłoda ma wolną wolę, jako że może posunąć się w górę i w dół, z własnej atoli siły tylko w dół, w górę zaś jedynie z pomocą kogoś drugiego.” Marcin Luter, O niewolnej woli

Szereg framentów Pisma Świętego potwierdza stwierdzenie Lutra. Z jednej strony widzimy iż człowiek nieodrodzony jest zaprzedany grzechowi i niezdolny do czynienia dobra. Raczej chętnie wprowadza w życie wszelkie swoje grzeszne zamysły. Z drugiej zaś Pismo dowodzi iż Bóg kieruje krokami każdego człowieka, kierując go dokładnie w wybrane miejsce. Bóg odmienia ludzkie serca na dobre i na złe.

Rzym. 3:10-12 10. Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Efez. 2:1-3 1. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 2. W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa (gr. ἀπειθείας  apeitheias– wolicjonalnej, rozmyślnej niewiary). 3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
.
Tyt. 3:5 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
.
Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
Przysłów 16:9 Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami. .
.
Przysłów 20:24 Od PANA pochodzą drogi człowieka jakże może człowiek zrozumieć własną drogę?
.
Jer. 10:23  Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.
.
Przysłów 21:1 Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce.
.
Psalm 105:25 [Bóg] Odmienił ich [Egipcjan] serca, żeby znienawidzili jego lud i postępowali przebiegle wobec jego sług.

Podobnie Jan Kalwin nauczał, że niewierzący jest w całkowitej niewoli grzechu, grzesząc świadomie i pod przymusem co czyni jego wyzwolenie całkowicie zależnym od nieodpartej Bożej łaski:

„Gdyż wola jest tak owładnięta niegodziwością i tak przesiąknięta występkami i zepsuciem, że nie może w żaden sposób zdobyć się na honorowy wysiłek ani poświęcić się sprawiedliwości”.Jan Kalwin, Komenterz do Rzymian 5

Doktrynę niewolnej woli (czyli braku wolnej woli), z której jasno wynika i współgra doktryna predestynacji Marcin Luter ogłosił jako podstawę i zawias na jakim opierała się cała Reformacja. Dowodził tego w skierowanej przeciw papistom w książce “O niewolnej woli”. Książka ta  była odpowiedzią i wnikliwą refutacją herezji wolnej woli promowanej przeciw Reformacji przez Erazma z Roterdamu. Luter powiedział:

“Ponadto udzielam ci [tj. papiście Erazmowi] serdecznej pochwały i uznania z tego jeszcze powodu, że ty sam, w przeciwieństwie do wszystkich innych, zaatakowałeś prawdziwą rzecz, to jest zasadniczą kwestię. Nie znużyłeś mnie tymi zewnętrznymi kwestiami dotyczącymi papiestwa, czyśćca, odpustów i tych podobnych drobiazgów, bardziej niż sprawami, w których wszyscy do tej pory zabiegali o moją krew (choć bez powodzenia). Ty, i tylko Ty, dostrzegłeś zawias na którym wszystko się obraca, i wycelowałeś w krytyczny punkt[cytat ten znajduje się na stronie 132 polskiego wydania]


Predestynacja

Predestynacja: Luter napisał, że ludzkie dążenia do zbawienia i sprawiedliwości nie są w stanie spowodować wybrania i dlatego człowiek nie otrzymuje żadnej zasługi. Według Lutra wola ludzka nie jest w stanie udaremnić suwerennych celów Boga, co brzmi jak doktrna Nieodpartej Łaski!. Luter od predestynacji wręcz uzależnia doktryny Sola Gratia i Sola Fide. Logicznie wnioskuje iż odrzucenie predestynacji skutkuje wprowadzeniem na plan ludzkich zasług, czyli zbawienia z łaski i uczynków. Bez Wybrania (Elekcji) zbawienie z łaski jest niemożliwe:

Dla wybranych i tych, którzy mają Ducha, predestynacja jest najsłodszą ze wszystkich doktryn. Ale dla mądrych tego świata jest najgorsza i najtrudniejsza ze wszystkichPowodem, dla którego Bóg zbawia w ten sposób, jest pokazanie, że nie zbawia przez nasze zasługi, ale przez wybranie czyste i proste, i przez Jego niezmienną wolę… Jesteśmy zbawieni przez Jego niezmienną miłość… Gdzie zatem jest nasza sprawiedliwość? Gdzie nasze dobre uczynki? Gdzie jest nasza wolna wola?” Marcin Luter, WA. 56, 381. 18 źródło

Dla Lutra Predestynacja (a mówiąc dokładniej Elekcja czyli przeznaczenie do zbawienia, w odróżnieniu od Reprobacji czyli przeznaczeniu na potepienie) i grzech pierworodny były podstawowymi zasadami teologicznymi, zapewniającymi pocieszenie i nadzieję dla wierzącego, który został wybawiony przez suwerenną łaskę Boga, postanowienie Boże dokonane przed powstaniem świata, całkowicie niezależne od ludzkich uczynków, czego dowodzi szereg framentów Pisma

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
Rzym. 8:29-30 29. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.30. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
.
Efez. 1:4-5 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;
.
1 Tes. 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
.
Mat. 11:25-26 25. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.26. Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało.
.
Psalm 139:16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Podobnie Jan Kalwin nauczał o predestynacji. W tomie III Instytutów rozdział 21 zatytułowany jest “O wiecznym wyborze, w którym Bóg niektórych przeznaczył do zbawienia a innych na zatracenie.” Pierwszy paragraf nosi podtytuł Doktryna wyboru i predestynacji. Jest pożyteczna, niezbędna i najsłodsza.” (jakaż ogromna zbieżność frazeologiczna z Lutrem!)  a paragraf 4 “Doktryna ta jest kamieniem potknięcia dla profanów” (źródło). Dowodem na predestynację przedstawionym przez Kalwina jest między innymi ograniczony zakres głoszenia Ewangelii, bez którego zbawienie w ogóle nie jest możliwym (por. Rzym. 10:14) zaś odrzucenie prawdy oznacza brak udzielenia łaski i Boży sąd nad grzesznikiem.

“Przymierze życia nie jest głoszone jednakowo wszystkim, a wśród tych, którym jest głoszone, nie zawsze spotyka się z takim samym przyjęciem. Ta różnorodność ukazuje niezgłębioną głębię Boskiego sądu i bez wątpienia jest podporządkowana Bożemu celowi wiecznego wybrania. Ale jeśli zbawienie jest udzielane spontanicznie niektórym, podczas gdy inni nie mają do niego dostępu – Instytuty 3.21.1


Nieodparta łaska

Luter wyznawał koncepcję aktywnej łaski i zgodził się, że Bóg inicjuje pierwszą łaskę wobec biernego człowieka, tak jak bierna jest kobieta w momencie poczęcia. Ta działająca łaska jest rzeczywistą pomocą Bożą, która skłania ludzką wolę, w jej wewnętrznym akcie, do przemiany z dobrowolnego zła na dobrowolne dobro. W tym wola jest ludzka bierna. Z drugiej strony, w odniesieniu do tych zewnętrznych aktów, w których działa wola ludzka, łaska nazywana jest współpracą, a także jest klasyfikowana jako aktualna lub nawykowa. Luter w pełni zgadzał się z Augustynem co do zasady Sola Gratia, że do zbawienia potrzebna jest tylko łaska Boża. Ta łaska była całkowicie darmowym darem, który Bóg mógł zechcieć dać i nie było ani możliwe, ani konieczne, aby ktoś mógł zrobić coś istotnego, aby o nią zabiegać lub w jakiś sposób za nią zapłacić.

Kalwin komentując Jana 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przyciąga grzeszników do siebie.

Stwierdzenie sprowadza się do tego, że nie powinniśmy się zastanawiać, czy wielu odmawia przyjęcia Ewangelii; ponieważ żaden człowiek nigdy nie będzie mógł przyjść do Chrystusa, ale Bóg musi najpierw zbliżyć się do niego przez Ducha Świętego; i stąd wynika, że nie wszyscy są pociągnięci, ale że Bóg obdarza łaską tych, których wybrał. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rodzaj pociągnięcia, nie jest on gwałtowny, aby zmusić ludzi siłą zewnętrzną; ale wciąż jest to potężny impuls Ducha Świętego, który czyni chętnymi tych, którzy wcześniej byli niechętni i oporni.

Kalwin potwierdza, że ​​łaska jest skuteczna:

Mówię zatem, że łaska nie jest nam ofiarowana w taki sposób, że później mamy możliwość poddania się lub oporu. Mówię, że nie jest ona dana jedynie po to, by wspomóc naszą słabość poprzez jej wsparcie, jakby wszystko oprócz tego od nas zależało. 


O przyczynie luterańskiego odstępstwa od prawdy

Stwierdzenie że Luter był Kalwinistą jest oczywistą ironią wynikającą z powszechnie przyjętego w odstępczym neo-ewangelikalizmie przeświadczenia iż to Kalwin (albo raczej Synod w Dort) wymyślił doktrynę predestynacji oraz że doktryna ta nie istnieje w Biblii. Jak zostało dowiedzione Luter, w odróżnieniu od współczesnych “teologów” odrzucał wolną wolę człowieka w zbawieniu, głosił predestynację oraz ograniczone odkupienie, wszystkie te nauki obecne były także u Kalwina. Wiemy że obaj czerpali mocno z Ewangelii głoszonej przez Augustyna z Hippony, stąd nie dziwi fakt ich zgodności (a być może nawet sam Kalwin jako młody chłopak czytał Lutra stąd jego zgodność doktrynalna!)

Pozostaje na koniec zadać pytanie: skoro Luter i Kalwin byli zgodni co do Ewangelii (predestynacja, ograniczone odkupienie, kwestia wolnej woli), co stanęło na drodze unifikacji wiary obu odłamów Reformacji? Otóż obok koszmarnej rozbieżności w kwestii Eucharystii (gdzie pozycja luterańska jest w zasadzie kopią przeistoczenia – bluźnierstwa rzymskkego katolicyzmu) winnym okazał się Filip Melanchton (ur. Philipp Schwartzerdt 16 lutego 1497 r. – 19 kwietnia 1560 r. przeżył Lutra o 16 lat). Był on niemieckim reformatorem luterańskim, współpracownikiem Marcina Lutra i pierwszym systematycznym teologiem Reformacji Protestanckiej. Jako intelektualny przywódca reformacji luterańskiej stał się wpływowym projektantem systemów edukacyjnych. Melanchton nie zgadzał się z predestynacją. W “Loci” z 1559 roku pisał o „trzech przyczynach” nawrócenia:

„Słowo Boże, Duch Święty i ludzka wola zgadzają się, nie sprzeciwiać się Słowu Bożemu”.

Dodał także

„Bóg zaczyna i ciągnie przez swoje Słowo i Ducha Świętego, ale my powinniśmy słuchać i uczyć się, to znaczy przyjąć obietnicę i przystać na nią, nie sprzeciwiać się jej, nie ustępować miejsca nieufności i zwątpieniu”.

Wprawdzie Melanchton nie postrzegał człowieka jako początku własnego nawrócenia, ani nie odrzucał idei, że Duch Święty działał przez Słowo, ale najwyraźniej nie widział mocy Bożej jako wystarczającej do całkowitego nawrócenia. W przeciwieństwie do Lutra, który odrzucał heretycką koncepcję wolnej woli (dosiadanej albo przez Boga albo przez szatana) według Melanchtona potrzebne było pewne ludzkie działanie, ponieważ walka w duszy miała swoje istotne miejsce w nawróceniu. O zgrozo koncepcja ta jest wierną kopią katolickiej pozycji reprezentowanej przez Erazma, z którą Luter walczył na śmierć i życie! Oto Erazmowy opis wolnej woli:

„Wolną wolę pojmuję jako moc woli ludzkiej, przez którą człowiek może stosować się do tych rzeczy, które prowadzą do wiecznego zbawienia, lub od nich się odwrócić” D. Engelsma, Pięć  Punktów Kalwinizmu, rozdział 4

A skoro człowiek posiadał wolną wolę i mógł współdecydować o swoim zbawieniu, predestynacja okazywała się pustosłowiem. Tak pochowane zostały nadzieje na doktrynalną jedność Reformowanego chrześcijaństwa z luteranizmem.

1 Kor. 11:19 Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was.

P.s. 1 Znamienne jest to, że obrońcy wolnej woli i związanej z nią herezji uniwersalnego odkupienia odwołują się do tych samych tekstów, do których od zawsze odwoływali się wielcy heretycy w historii Kościoła chrześcijańskiego broniący fałszywej doktryny powszechnej łaski przeciwko prawdzie o predestynacji.

P.s. 2 Kalwinizmu nie wymyślił Kalwin. Ani tym bardziej Augustyn. Doktryny Łaski są jasno nauczane przez Pismo i obecne w Kościele od początku.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email