Wschód słońca z wysoka

Łuk. 1:78-79 78 Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca  z wysoka;79 Aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju.

Wstęp

Powyższy fragment został wypowiedziany przez Zachariasza, ojca Jana Chrziciela (który przyszedł na świat aby wyprostować drogę יְהוָ֑ה Jahwe Izaj. 40:3 czyli Κυρίου Kyriou –  Pana Jezusa Marek 1:3), wypowiedziany pod natchnieniem Ducha Świętego co oznacza, że każde słowo jest prawdą potwierdzoną i zabezpieczoną przez samego Boga.

wers 67 A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował:

Przesłanie nieomylnego i zawierającego jedynie prawdę proroctwa zawartego w wersach 78-79 odnosi się do:

 1. Źródła łaski
 2. Przyjścia na świat Mesjasza, jego pochodzenia i natury
 3. Jego misji

(więcej…)

Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania

Potop herezji

W obliczu zalewu nauk, które sugerują, że sednem chrześcijaństwa są znaki, cuda, padania, śmiechy, piania, gdakania, mówienie nikomu niezrozumiałym bełkotem, czy fantazjowanie traktowane jako prorokowanie, przypomnę artykuł, który zredagowałem wiele lat temu, a który mówi o tym, co według autora listu do Hebrajczyków jest sednem chrześcijańskiego zwiastowania.

Obawiam się, że w wielu zborach autor tego listu nie zostałby dopuszczony do głosu, gdyż nigdzie nie wypowiada się o ‘charyzmatach’, a to może oznaczać, że ‘nie wierzy w działanie Ducha Świętego’. (więcej…)

Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a

Rzym. 5:3-4 3 A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; 4 A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję; 5 A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany

Chlubimy się też z ucisków

W poprzedniej części widzieliśmy, że Paweł mówił, że usprawiedliwienie z wiary daje nam dostęp do łaski i w rezultacie tego my możemy chlubić się nadzieją chwały – pochwyceniem i uwielbieniem. A w wersecie 5 podaje drugą rzecz z której możemy się chlubić jeśli jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i mamy dostęp do łaski, mianowicie: ucisk. .

„A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość,”

(więcej…)

Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?

Mat. 16:18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą

Piotr skałą KRK

Kościół Rzymsko-katolicki kładzie duży nacisk na Piotra Apostoła i twierdzi, że Pan Jezus Chrystus powiedział Piotrowi, że na nim, czyli na Piotrze zbuduje Swój Kościół.

„W kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr. Jezus powierzył mu wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca Piotr wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Nasz Pan powiedział wtedy do niego: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mat. 16:18).

Chrystus, „żywy kamień” (1 Piotra 2:4), zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad mocami śmierci. Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie niezachwianą skałą Kościoła. Będzie strzegł tej wiary przed wszelką słabością oraz umacniał w niej swoich braci (…)” Katechizm Kościoła Katolickiego par.552.

(więcej…)

Ostatnie rzeczy

Śmierć

Nauczamy, że śmierć fizyczna nie powoduje utraty naszej niematerialnej świadomości

Obj. 6:9-11  A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. 10 I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? 11 I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni

Dusze odkupionych osób dostają się natychmiast do obecności Chrystusa

Łuk. 23:43 A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju

 

Filip. 1:23 Jedno i drugie bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze

 

2 Kor. 5:8 Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana

(więcej…)

Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa

Przed ukrzyżowaniem

Psalm 85:2 Przebaczyłeś nieprawość twego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy
.
.

Po ukrzyżowaniu

Kol. 2:13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy

Za jakie grzechy?

Na krzyżu Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi wybranych do zbawienia żyjących od początku do końca świata. Umarł tak za grzechy przeszłe jak i przyszłe.

 • Jeśli chodzi o wierzących przed Chrystusem, Mesjasz zapłacił za wszystkie grzechy jakie popełnili przez całe swoje życie tak przed jak i po nawróceniu. Zatem wszystkie grzechy Adama zostały przybite do krzyża
  .
 • Jeśli chodzi o współczesnych Chrystusa, którzy żyli w tym samym czasie co On, Mesjasz przybił do krzyża wszystkie grzechy, które wybrani do zbawienia popełnili do czasu ukrzyżowania oraz wszystkie grzechy, które popełnili po ukrzyżowaniu Chrystusa. I tak np. Marii, matce Jezusa odpuszczono wszystkie grzechy jakich się dopuściła przed śmiercią jak i po śmierci Chrystusa.
  .
 • Jeśli chodzi o nasze pokolenie, Chrystus przybił do krzyża wszystkie grzechy, które wybrani do zbawienia popełnili przed nawróceniem oraz te, które popełnią po nawróceniu.
  .
 • Jeśli chodzi o wszystkie przyszłe pokolenia, Chrystus przybił do krzyża wszystkie grzechy, które wybrani do zbawienia popełnią w czasie swojego życia tak przed, jak i po nawróceniu.

Innymi słowy, ofiara Chrystusa ma tak samo prospektywny jak i retrospektywny charatker. Została zaplanowana z myślą o grzechach z przeszłości jak i przyszłości. Działa tak samo w przód jak i wstecz.

(więcej…)

Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

5 Mojż. 32:35ich noga poślizgnie się w wyznaczonym czasie.

Groźba gniewu

Werset ten pokazuje groźbę gniewu Bożego nad niesprawiedliwymi, niewierzącymi Izraelitami – nad widzialnym ludem Bożym, mającym dostęp do środków łaski, który jednak pomimo wszystkich cudownych dzieł, jakich dokonał dla nich Bóg, jak pokazuje werset 28, jest ludem bezradnym i ich nie rozumie.

5 Mojż. 32:28 Ten naród bowiem jest pozbawiony rady i nie ma rozumu.

Mając wszelakie dobra niebieskie wydali gorzki i trujący owoc, jak o tym mówią dwa poprzednie wersety.

5 Mojż. 32:32-33 32 Ich winorośl bowiem pochodzi z winorośli Sodomy i z pól Gomory, ich grona to grona trujące, ich kiście są gorzkie. 33 Ich wino jest jadem smoków, okrutną trucizną żmij.

Werset, który wybrałem na dzisiejsze rozważanie: „ich noga poślizgnie się w wyznaczonym czasie.„, pokazuje grozę kary i zguby, na którą narażeni byli owi nieprawi Izraelici:

(więcej…)

Szamanizacja chrześcijaństwa

Nawet pies szczeka, kiedy widzi, że ktoś atakuje jego właściciela… jak mogę siedzieć cicho, kiedy Boża prawda jest atakowana? – Steven Lawson

W obronie Bożej prawdy

Nie lubię polemizować z nauczaniem Ruchu Wiary, bo można się narazić na zarzut braku wiary, braku wiary w cuda, ograniczania Boga, itp. Jednak tutaj nie mogę milczeć, gdyż w usta Ducha Świętego są wkładane poglądy pochodzące z religii szamanistycznych.

W ostatnich latach obserwujemy ofensywę nauk, które pochodzenie chorób przypisują demonom. Do promowania tych nauk wykorzystuje się wszelkie możliwe media społeczne, w tym Facebooka czy Youtube’a. Pojawia się coraz więcej filmików o cudownych uzdrowieniach, wypędzaniu demonów czy nawet wskrzeszaniu umarłych. Akcja tych niesamowitych cudów dzieje się na ogół gdzieś daleko w świecie, a ich wiarygodność jest niesprawdzalna.

(więcej…)

Ewangeliczna gorliwość Georga Whitefielda

Życiorys

George Whitefield, znany również jako George Whitfield (ur. 27 grudnia (16 według kal. jul.) 1714 w Gloucester, Anglia, zm. 30 września 1770 w Newburyport, Massachusetts). Whitefield otrzymał szerokie uznanie podczas swojej posługi; głosił co najmniej 18 000 razy do około 10 milionów słuchaczy w Wielkiej Brytanii i amerykańskich koloniach. Whitefield przyciągał dużą widownię poprzez potężne połączenie dramatu, religijnej retoryki i imperialnej dumy.

 • 1714 Urodzony w Gloucester, Anglia
 • 1731 Uczęszcza na Uniwersytet Oxfordzki
 • 1735 Nawrócony do Chrystusa w wieku 21 lat
 • 1736 Rozpoczyna nauczanie
 • 1738 Pierwsza podróż do Ameryki
 • 1738 Powrót do Angli, rozpoczyna nauczanie na wolnym powietrzu
 • 1739-1761 druga podróż do Ameryki
 • 1770 Śmierć

(więcej…)

Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3

Rzym. 5:2 … chlubimy się nadzieją chwały Bożej

Wstęp

W poprzednich dwóch częściach mówiłem o tym, że w rezultacie usprawiedliwienia z wiary mamy pokój z Bogiem i nieprzerwany dostęp do łaski. Te dwie prawdy dają nam pewność tego, że jako zbawieni i usprawiedliwieni ludzie wieczność spędzimy z naszym Panem i Zbawicielem, bo zgodnie z obietnicą nie ma już dla nas potępienia. Nadzieja chrześcijanina odnosi się zarówno do życia po śmierci jak i do oczekiwania na powrót Jezusa zwany też pochwyceniem Kościoła, kiedy Pan w jednej chwili zabierze do siebie wierzących żywych i wzbudzi z martwych ciała umarłych i przemieni ciała jednych i drugich w postać podobną do swojego ciała, które teraz jest uwielbione w niebie.

1 Tes. 4:15-18 15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami

Filip.3:20-21 20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. 21 On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko

(więcej…)

Kościół

Kościół powszechny

Nauczamy że, wszyscy ci, którzy położyli swoją wiarę w Jezusie Chrystusie są natychmiastowo umieszczani przez Ducha Świętego w jednym wspólnym duchowym Ciele, kościele

1 Kor. 12:12-1312 Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. 13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha


(więcej…)

Decyzja odejścia z K5N

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R.C. Sproul

Wezwanie do rozeznawania

Do sióstr i braci w Chrystusie oraz do wszystkich zainteresowanych

Drogie siostry, drodzy bracia, drogi czytelniku. Zamysłem niniejszej wypowiedzi jest zwrócić Was ku Prawdzie w Jezusie Chrystusie. W jaki sposób zamierzamy to uczynić? Za pośrednictwem faktów zaprezentowanych w świetle Słowa Bożego, które jest NIEOMYLNE, WYSTARCZALNE, AUTORYTATYWNE.

Nie ukrywam, że piszę te słowa ze zbolałym sercem. Nigdy wcześniej nawet nie pomyślałbym o prawdopodobieństwie wystąpienia ze wspólnoty Kościoła 5N i dlatego cała ta sytuacja jest dla mnie tym bardziej trudna. Pragnieniem mojego serca było przynosić cześć i chwałę Chrystusowi, wzrastać w Nim, pracować dla Niego, właśnie w szeregach tej wspólnoty. Dzisiaj jest to już historia. Zostałem postawiony przed alternatywą:

 1. Lojalność wobec Chrystusa
 2. Bądź też wierność ludziom.

Dla mnie wybór był oczywisty i nie stanowił żadnego problemu.

(więcej…)

Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?

Hebr. 3:14 Staliśmy (γεγόναμεν gegonamen) się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy (κατάσχωμεν kataschomen).

Niektórzy ludzie wierzą, że zbawienie można utracić. Myślenie to oparte jest o zasadę: jeśli nie wytrwam w wierze to utracę zbawienie. Tego typu rozumowanie po pierwsze wczytuje do Świętego Tekstu doktrynę, która wcale z niego nie wynika, po drugie ustanawia człowieka panem swojej wiary.

Jednak, kiedy właściwie rozłożyć tekst okazuje się, że powyższy fragment jednoznacznie obala tezę warunkowego zbawienia zadając śmiertelny cios teologii wiecznego okresu próbnego. Fragment ten eksponuje Bożą chwałę przejawiającą sie w skończonym dziele zbawienia dokonanego od początku do końca przez Chrystusa Pana.

(więcej…)

Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz.2

Pokój z Bogiem

W poprzedniej części mówiłem o pierwszym z siedmiu rezultatów usprawiedliwienia z wiary, to jest o tym, że mamy pokój z Bogiem, który zapewniła nam zastępcza śmierć Pana Jezusa, która też była ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, to znaczy ofiarą uciszającą Boży gniew przez wypełnienie wymagań sprawiedliwości Bożej wyrażonej w Zakonie

Rzym. 8:3-4 Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha

Przez to widzimy, że Bóg aby nam wybaczyć nie pominął swojego prawa ani nie złamał Go, ale pozostał sprawiedliwy, wypełniając wszystkie wymagania tego prawa w naszym imieniu i w nasze miejsce, tak aby on był:

Rzym. 3:26 Sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa

(więcej…)

Twoje świadectwo nie dotyczy ciebie

Żyjemy w erze narcyzmu

Filip. 3:8 Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;

Jest to era samorealizacji, nieustępliwy wyścig samodoskonalenia. Magazyn „Time” doniósł, że w 2013 roku

„narcystyczne zaburzenia osobowości są prawie trzykrotnie wyższe w przypadku osób po dwudziestce niż w przypadku pokolenia, które ma 65 lat lub więcej. 58% studentów przekroczyło skalę narcyzmu w 2009 r. w porównaniu z rokiem 1982.”

Z czasem, Zachód stał się bardziej narcystyczny i podobnie stali się ludzie w naszych kościołach. Widzimy to w mediach społecznościowych. Słyszymy to przy kawie. Widzimy to, gdy młodzi ludzie odrywają się od życia i grup społecznych, aby zrobić sobie selfie.

(więcej…)

Twój Kościół jest chrześcijański, czy chrześcijańsko – podobny?

Niewielka róznica

Trzy małe litery, a robią tak wielką różnicę. Chrześcijański – „s, k, oraz i ” odróżnia chrześcijana od tego, który przypomina chrześcijana i wyznacza różnicę między dobrem a złem, życiem czy śmiercią, niebem i piekłem. Nie ma nic lepszego dla duchowej pomyślności niż bycie w chrześcijańskim kościele. Nie ma nic gorszego dla waszego duchowego dobrostanu, niż bycie w kościele przypominającym chrześcijański. Oto kilka cech każdego z nich.

(więcej…)

Ograniczone pojednanie

T.U.L.I.P. – Doktryny Łaski

Współcześnie wielu chrześcijan wraca do purytan, aby „chodzić dawnymi ścieżkami” Bożego słowa i kontynuować proklamowanie starej prawdy, która wychwala Jezusa Chrystusa. W naszym elektronicznym świecie coraz więcej ludzi chce dodawać elektroniczne książki (w formacie ePubs, mobi oraz PDF) do swoich bibliotek – książki reformatorów i purytan – aby stawać się „elektronicznymi purytanami”. W co wierzyli purytanie jeśli chodzi o naturę odkupienia?

Bóg posyła Chrystusa, by umarł z powodu Swoich ludzi, kościoła i owiec. On nie umiera za kozłów. Jego śmierć faktycznie robi coś na krzyżu. Nie jest to tylko hipotetyczna „droga”, ale On faktycznie zapewnia zbawienie Swoich ludzi. Czy to nie daje nam pewności?

Odkupienie Jezusa Chrystusa nie jest ograniczone w swojej mocy, by zbawiać, ale w zasięgu, w jakim dociera i zbawia pewne określone osoby.

(więcej…)

Dualizm a herezja Marcjona

Nie znam Boga który łamie ludziom ręce i rozbija glowy a znam Boga który leczy, pomaga przezwyciężyć,daje właściwe wnioski przez pokute i upamietanie, opatruje.

Dwóch różnych Bogów

W mentalności człowieka podążającego za powyższą nauką Bóg Nowego Testamentu nie jest taki sam jak Bóg w Starym Testamencie. Upadły umysł zawsze dryfuje z daleka od prawdy i odrzuca prawdę Pisma Świętego tworząc ku osobistemu pożytkowi idola, któremu potem oddaje cześć. I tak współczesny bożek jest kochający, czuły, litościwy i łagodny jak baranek, ale takie cechy jak sprawiedliwość przejawiająca się w karaniu grzechu, pomście za wyrządzoną niesprawiedliwość, suwerenność w dopuszczaniu do nieszczęść, chorób, kataklizmów, czy wogóle karaniu jako takim albo spychane są na boczny tor, albo też całkowicie ignorowane. W ten sposób Boża Świętość, najważniejszy atrybut naszego Pana, zostaje ograbiona z majestatu sędziego. Współczesny ewangelikalny bożek nie jest Bogiem Pisma.

„Bardzo istotnym problemem dzisiaj jest całkowita nieznajomość, wręcz ignorancja, charakteru Boga. To taka wersja bałwochwalstwa, gdzie rzutuje się własne oczekiwania i przekonania o tym jaki jest Bóg, a całkowicie pomija to, co mówi Pismo. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spada na współczesnych „nauczycieli, pastorów i innych liderów”, którzy w ramach poprawności politycznej i dążenia do powiększenia zasobów ludzkich kłamią na temat Boga. Bo jak inaczej nazwać prezentowanie połowy prawdy o Bogu?” – Rodryg Florysiak

Jer. 19:11 Tak mówi PAN zastępów: Tak samo rozbiję ten lud i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można potem naprawić. 

(więcej…)

Wykład XII – Pasterz Hermasa

Rys historyczny

Pasterz Hermasa – (gr. Ποιμήν Poimen, łac.: Pastor) – wczesnochrześcijańskie dzieło literackie w języku greckim, napisany w Rzymie w połowie II wieku. Niektórzy uczeni klasyfikują je jako apokalispę apokryfów Nowego Testamentu, a to z powodu apokaliptycznego stylu przepełnionego alegoriami i symbolami. Najlepszym sposobem rozumienia tego dzieła jest przyrównanie go do Wędrówki Pielgrzyma.

Hermas urodził się jako niewolnik. Później został sprzedany rzymskiej chrześcijance o imieniu Rhode, która go wyzwoliła i prawdopodobnie dzięki niej stał się on chrześcijaninem. Zajmował się kupiectwem i rolnictwem, dochodząc do znacznego majątku. Jego żona była kobietą kłótliwą, a dzieci podczas prześladowań zaparły się wiary chrześcijańskiej. Ponadto władze rzymskie skonfiskowały cały jego majątek.

(więcej…)

Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 1

Struktura i jej znaczenie

Struktura zarządzania kościołem jest bardzo istotna. Struktura organizacji determinuje w jaki sposób ludzie będą mysleć i działać w tej organizacji. Jeśli kościół posiada Biblijną strukturę, widoczne w nim będą owoce Bożego porządku, właściwa współpraca wszystkich członków. Jeśli zaś będzie to ludzka forma organizacji właściwe życie i rozwój żywego organizmu jakim jest lokalna społeczność może ulec deformacji a nawet zahamowaniu.

Struktura ma znaczenie: Jeśli struktura jest ważna dla organizacji świeckich, tym bardziej powinna być istotna dla chrześcijan.

„Niektóre z najgorszych spustoszeń zadanych wierze chrześcijańskiej były bezpośrednim rezultatem niebiblijnych form kościelnej struktury. Zaledwie kilka stuleci po śmierci Apostołów, na przykład, kościoły Chrystusa zaczęły asymilować zarówno Rzymskie jak i Żydowskie koncepcje statusu, władzy i kapłaństwa… Pod imieniem Chrystusa pojawiła się pracowicie wykształtowana instytucja która skorumpowała prostą, rodzinną sturkturę kościołów apostolskich, ograbiła Bożych ludzi z ich wysokiej pozycji w służbie w Chrystusie i zastąpiła wszechwładzę Chrystusa nad Jego ludem wszechwładzą instytucjanolnego kościoła.” – Alexander Strauch

(więcej…)