Wiara pierwszego Kościoła Apostolskiego

Drogi czytelniku.

Poniższe zestawienie cytatów Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła stanowi przegląd wiary pierwszego, Apostolskiego Kościoła, który ustanowił Pan Jezus Chrystus. Na przestrzeni pierwszych IV wieków zauważymy, że powszechną była wiara w:

 • Boskość Chrystusa
 • Chrystusa jako jedynego Pośrednika
 • Jedność Boskiej istoty Ojca i Syna
 • Podwójną naturę Chrystusa: prawdziwie Boską i prawdziwie ludzką
 • Usprawiedliwienie wyłącznie z wiary
 • Pismo jako jedyne źródło wiary i praktyki
 • Grzeszność Marii
 • Grzeszność oddawania czci obrazom

Jest to wiara odpowiadająca dogmatom reformacji.

(więcej…)

Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa

Chrystusowe Prawo

Chrześcijań nie obowiązuje Prawo czyli Zakon lecz Prawo Wolności. Chrześcijanie nie są ani antynomianami (bez prawa) ani legalistami (pod Zakonem). Prawo Chrystusa jest jakościowo odmienne od Zakonu Starego Przymierza (stawia wyższy standard moralny – np. w Mat. 5:19-44 –  przy jednoczesnym odrzuceniu nauki o szabasach, porach, pokarmach, napojach, – Kol. 2:16-17 -, ceremoniach, karach – Hebr. 10:9). Nośnikiem Nowego Prawa Wolności również nie jest tablica kamienna (zewnętrzny nakaz) lecz serca zbawionych.

2 Kor. 3:3 Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.
.
1 Kor. 9:21 Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa – nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez prawa.
.
Gal. 6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.

Mimo tej jasnej nauki niektórzy religijni fanatycy posuwają się tak daleko w swoim antynomianizmie (życie poza prawem Chrystusowi) że odrzucają religię Chrystusową w całości utrzymując, że ich dotyczy tylko wolność w Chrystusie. Oto co negują:

 • Struktury zarządzania zborem (pluralizm biskupów, diakonat)
 • Liturgię rozumianą jako porządek nabożeństwa
 • Biblijną formę praktyki rytuałów (chrzest i wieczerza)

W ten sposób odrzucają Chrystusa, który wszytko powyższe ustanowił.

(więcej…)

Ilu będzie zbawionych, cz. 9 – Nienarodzone dzieci i osoby pozbawione zdolności rozeznawania

Co z dziećmi i osobami umysłowo niezdolnymi do rozeznania?

Ludzie często zastanawiają się nad wiecznym przeznaczeniem nienarodzonych, małych dzieci i osób pozbawionych możliwości intelektualnego zrozumienia ewangelii. Jest to trudne pytanie. Niestety w Piśmie Świętym nie znajdziemy bezpośredniego stwierdzenia dającego odpowiedź na to zagadnienie. Jednakże, bazując na kilku fragmentach, oraz na zrozumieniu Bożej natury i Jego traktowania ludzi, możemy zbudować właściwy pogląd na to, jak On działa w wyżej wspomnianych przypadkach.

(więcej…)

Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół

Proroctwo, które jeszcze się nie spełniło

Doktryna, o której będzie mowa w tym artykule jest jedną z najważniejszych spośród proroctw, które dotychczas nie zostały wypełnione. Nie powinniśmy zapominać, że proroctwo to objawienie dane przez Boga, spisane pod wpływem Ducha Świętego i zapowiadające wydarzenia, które mają nastąpić w przyszłości. Z uwagi na ich Bożą inspirację, proroctwa są wiarygodne w takim samym stopniu jak każda inna część Pisma Świętego. Proroctwa stanowią prawie jedną czwartą część Biblii.

(więcej…)

Atak bezbożnego psychopaty na chrześcijaństwo

Chrześcijańska ewangelia

„Mam własną prywatną opinię, że nie ma czegoś takiego jak głoszenie ukrzyżowanego Chrystusa, o ile nie głosicie tego, co teraz nazywa się „kalwinizmem”. Swoje idee wyrażam zawsze odważnie. Kalwinizm to pseudonim. Kalwinizm to Ewangelia i nic więcej.
.

 • Nie wierzę, że możemy głosić Ewangelię, jeśli nie nauczamy usprawiedliwienia przez wiarę bez uczynków;
 • ani jeśli nie głosimy suwerenności Boga w udzielaniu łaski;
 • ani dopóki nie wywyższamy miłości Jahwe, która dokonuje wyboru, jest niezmienna, wieczna, podbijająca;
 • ani też, jak sądzę, nie możemy głosić Ewangelii, jeśli nie opieramy się na ograniczonym odkupieniu, które Chrystus uczynił dla swojego wybranego ludu;
 • nie mogę też zrozumieć ewangelii, która pozwala świętym odpaść, gdy zostaną wezwani, i krzywdzi dzieci Boże, zezwalając aby zostały spalone w ogniu potępienia, po tym jak uwierzyli.

Brzydzę się takiej ewangelii. Ewangelia biblijna nie ma z nią nic wspólnego. Chrystusa ukrzyżowanego głosimy w inny sposób, a wszystkim przeciwnikom odpowiadamy: „Nie tak nauczyliśmy się Chrystusa”
.
[Spurgeon’s Sermons, tom. I (Baker Books, przedruk 2007), 88-89.]

(więcej…)

Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia

O herezjach

Słowo herezja wywodzi się z języka greckiego (hairesis – wybór, zdanie, przekonanie) i już św. Paweł używał tego określenia w odniesieniu do fałszu, zgubnych nauk i odszczepieństwa

1 Kor. 11:19 Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was.
.
Gal. 5:20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
.
Tyt. 3:10 Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj;
.
2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.

Z czasem, kiedy pojęciem tym zaczął posługiwać się Kościół rzymskokatolicki, herezją zwykło się już nazywać wszelkie poglądy, także te poprawne w świetle Pisma Świętego, o ile odstępowały one od tradycji i dogmatów ogłoszonych przez sobory i papieży.

Nasuwa się zatem pytanie: jakie poglądy – z biblijnego punktu widzenia – można uznać za heretyckie?

(więcej…)

Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci

Dzieje 2:38-39 38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 39 Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.

Pozycja zielonoświątkowców

Wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa rozumieją ten fragment w sposób następujący

 • Mowa o dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty został dany Kościołowi
 • Przejawem działania Ducha było mówienie językami
 • Zatem Piotr stwierdzając o darze Ducha Świętego wiąże to z darem języków
 • A ponieważ obietnica ta dotyczy tego, jak i każdego następnego pokolenia, dar języków, jak i inne cuda-znaki muszą istnieć w Kościele permanentnie

Jest to zmyślna próba przekręcenia Słowa Bożego w celu dopasowania Świętego Tekstu do współczesnej praktyki 700 milionów zwiedzionych osób. Za moment przekonamy się, że to, co do tekstu wczytują neomontaniści nie ma nic wspólnego z autorską intencją nauki Pisma.

(więcej…)

Greka koine, kurs 2 lekcja 1

Lekcja 1: Czasy wtórne , Czas Niedokonany Czynny Oznajmujący, Rozszerzanie czasowników złożonych, Nieodkonany czas słowa εἰμί , Warunki sprzeczne ze stanem faktycznym

Czasy wtórne

Pamiętaj, że czasy pierwotne to Teraźniejszy, Przyszły i Przeszły Dokonany. Czasy wtórne jest związane z czasem przeszłym.

Czasy wtórne są następujące:

 • Niedokonany
 • Aorist
 • Zaprzeszły

Czas niedokonany,  chociaż odnosi się do czasu przeszłego, ma ten sam rodzaj działania, co czas teraźniejszy. Jest liniowy (zwany także trwjącym, ciągłym, lub progresywnym; może być reprezentowany graficznie przez linię; W tym przypadku mówca pojmuje czynność jako dziejącą się)

(więcej…)

Duch objawienia w każdym chrześcijaninie

Efez. 1:17-19 (Apostoł modli się o Efezjan) 17 Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego;18 Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych; 19 I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły.

Ważne pytanie

Czy Duch Święty ma prowadzić dzieło objawienia w każdym wierzącym? Co Duch objawia? I w jaki sposób to czyni? Wyznawca ducha zielonoświątkowstwa z radością odpowie, że Bóg dziś jest autorem wizji, snów, a także, że bezpośrednio daje właściwe zrozumienie fragmentów Pisma bez potrzeby ich studiowania oraz przekazuje praktyczne porady życiowe a nawet nową teologię dotyczącą Boga.

Wszystkie powyższe założenia to ludzkie fantazje, poniżej refutacja.

(więcej…)

Harmonia Ewangelii: uniesienie Pana Jezusa

Wstęp

Aby mieć pełny obraz uniesienia Chrystusa do nieba, jakie Pan wydał polecenia, z kim się spotkał, jaka była kolejność rzeczy, rozważymy wszystkie dostępne bezpośrednie świadectwa tego wydarzenia. Pod uwagę weźmiemy następujące rozdziały ksiąg:

Na wstępie określić należy gdzie znajdowały się miejsca , o których będzie mowa oraz ich relacje względem siebie:

(więcej…)

Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?

Rzymski sukkub

Sukkub demon o wyglądzie pięknej kobiety, którego celem jest skuszenie do współżycia seksualnego. Sukkuby zbierały nasienie od uwiedzionych mężczyzn, przekazywały je inkubom, które nim zapładniały kobiety. W mitologii dzieci powstałe w taki sposób miały być szczególnie podatne na wpływ szatana.

Czym jest kościół watykański? To piękna kobieta kusząca do duchowego nierządu wszystkich władców świata. To duchowy sukkub pełen wszelkiej nieczystości, plugastwa i doktrynalnego odstępstwa. To twór powstały na kanwie Imperium Rzymskiego, od którego skopiował świecki sposób zarządzania strukturami i wyboru hierarchów. Tak jak w Rzymie Imperator uznawany był za boga, tak i papież. Kto współżyje z papiestwem płodzi duchowe bękarty.

(więcej…)

Bóg Syn: Jego wniebowstąpienie i kapłaństwo

Fakt wniebowstąpienia Chrystusa

Ponieważ zmartwychwstanie jest pierwszym krokiem do wywyższenia Jezusa Chrystusa, jego wniebowstąpienie możemy uznać jako drugi ważny krok w tym procesie. Zostało to zapisane w kilku miejscach Biblii:

Marka 16:19 A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
.
Łuk. 24:50-51 50 I wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich. 51 A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba
.
Dzieje 1:9-11 Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. 10 A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach; 11 I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba

(więcej…)

Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?

1 Kor. 1:23 My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;

Hurtowe „chrześcijaństwo”

Niektórzy wierzą, że skuteczność głoszenia Słowa Bożego mierzona jest liczbą nowych członków zboru. Im więcej osób zapisze się do kościoła, tym ewangelizacja lepsza. A ponieważ ewangelia dla większości słuchaczy jest zgorszeniem i głupstwem, aby zachęcić odbiorcę do kościelnictwa, trzeba w jakiś sposób dobrą nowinę głoszącą upamiętanie i gotowość na śmierć za wiarę jakoś ładnie schować lub nawet pozbyć się jej.

Do tego celu nadają się doskonale:

 • kawa i ciastka zamiast modlitwy
 • kluby dyskusyjne zamiast studium Pisma
 • książki promujące religijne kursy zamiast komentarzy Słowa
 • wieczorki taneczne zamiast postu
 • konferencje zamiast misji krzewienia Słowa

Jednak jeśli już ktoś upiera się głosić Chrystusa, ewangelia będzie dostosowana do lokalnej kultury.

 • Chińczyk pozna pięć ewangelii, bo wierzy, że liczba pięć ma szczególne znaczenie, jej bóg nie będzie suwerenem świata lecz raczej poprzez rodzaj życzliwej propozycji podpowie jak żyć
  .
 • Hindus będzie praktykował swoje chrześcijaństwo tak jak wcześniej dharmę, jako drogę do osiągnięcia ziemskiej doskonałości
  .
 • Miekszańcy Afryki usłyszą o bogu, który pragnie sukcesu zawodowego, zdrowia i szczęścia swych dzieci
  .
 • Europejczycy i Amerykanie dowiedzą się o mistycznym bogu udzielającym mocy cudów i znaków, który przymyka oko na ich przewinienia

Jest to niebiblijne podejście ilościowe produkujące nominalnych uczestników wspólnego zgromadzenia, a ponieważ głoszona jest fałszywa nowina, nie ma tu miejsca na narodzenie z góry. Ławki zborów będą zapełniane zwiedzionymi pseudoewangelią i martwymi duchowo neofitami.

(więcej…)

Wytrwała modlitwa dziękczynna do Ojca Pana Jezusa

Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie (πάντοτε pantote) modląc się za was;

W rozważaniu zostaną poruszone takie tematy jak istota Boga, unia hipostatyczna, Ojcostwo Boga względem Jezusa, dziękczynienie w modlitwie, wytrwałość. Refutacja herezji modalizmu i arianizmu oraz nauk katolickich i zielonoświątkowych dotyczących modlitwy, potwierdzenie u Ojców Kościoła. Sprecyzowanie Trynitaryzmu zaczerpnięte z Instytutów Kalwina. Korzenie rzymskokatolickiej i zielonoświątkowej herezji modlitewnej.

(więcej…)

Bóg Syn: Jego zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie w Starym Testamencie

W Starym Testamencie możemy znaleźć doktrynę mówiącą o zmartwychwstaniu zarówno wszystkich ludzi jak i o zmartwychwstaniu Chrystusa. Pojawia się ona już w Księdze Hioba, który prawdopodobnie żył w czasach Abrahama. W jego deklaracji wiary czytamy:

Hioba 19:25-27 Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi. A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę go ja sam, ujrzą go moje oczy, a nie kto inny, choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu 

(więcej…)

Wiara utwierdza zakon

Rzym. 3:31  Czy więc obalamy (καταργοῦμεν katargoumen) prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy (ἱστάνομεν histanomen) prawo.

Pozycja szabatarian

Wiara potwierdza zakon Starego Testamentu. Zatem wszyscy chrześcijanie są pod zakonem, który ciągle obowiązuje i powinni spełniać uczynki wyrażone w Prawie. A ponieważ w Prawie jest napisane żeby czcić szabat to trzeba go obchodzić.

Poniżej biblijne argumenty obalające te fałszywe twierdzenia

(więcej…)

Greka koine, kurs 1 lekcja 9

Lekcja 9 – Przyimki , Czasowniki złożone , ὅτι

Przyimki

W języku polskim przyimki to takie słowa jak: z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po, itd.

Przyimek wprowadza frazę przyimkową. W poniższych przykładach wyróżnione frazy to wyrażenia przyimkowe.

Siedział na krześle.
Mężczyzna w samochodzie jest kierowcą.

W każdej frazie przyimkowej istnieje podmiot przyimka. W pierwszym przykładzie krzesło jest podmiotem przyimka na. W drugim przykładzie samochód jest podmiotem przyimka w.

(więcej…)

Poznaj zdrajców wiary

2 Kor. 6:14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

Zbawienie po katolicku

Każdy, kto mieni się być protestantem a brata się z odstępczym systemem Watykanu jest zdrajcą wiary raz przekazanej świętym i apostatą, który zapiera się spuścizny reformacji. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Pięć prostych zasad przekazanych nam przez Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła zostało przywróconych przez Lutra i Kalwina. Tylko Pismo jest źródłem doktryny, tylko z łaski przez wiarę jesteśmy zbawieni, tylko Chrystus jest zbawicielem a chwała należy sie tylko Bogu. Tradycja, pozabiblijne objawienia, kult obrazów, Maryi i Świętych, wszystko to, co propaguje Rzym, nie ma miejsca w prawowiernym kościele.

(więcej…)

Bóg Syn: Jego zastępcza śmierć

Ofiara za grzechy

Pismo Święte mówi o śmierci Chrystusa jako ofierze złożonej za grzech całego świata. Dlatego Jan Chrzciciel przedstawił Jezusa następującymi słowami:

Jana 1:29Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata 

Jezus umarł, a jego śmierć była substytutem, w zastępstwie wszystkich ludzi wybranych do zbawienia.

Obj. 5:9 zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

I chociaż samo słowo „substytut” nie jest terminem biblijnym, to jednak pogląd, że Chrystus jest substytutem grzeszników, jest stale potwierdzany w Piśmie Świętym. Dzięki Jego zastępczej śmierci, wszystkie sprawiedliwe i niezmierzone sądy i wyroki Boże przeciwko grzesznikom zostały przeniesione na Chrystusa. Wynik tego zastąpienia jest sam w sobie tak prosty i oczywisty, jak sama ofiara. Zbawiciel wziął na siebie ciężar Bożych wyroków skierowanych przeciwko grzesznikowi, na miarę pełnej satysfakcji sprawiedliwego Boga. Aby móc otrzymać oferowane przez Boga wieczne zbawienie człowiek musi jedynie wierzyć w dobrą nowinę, że Chrystus umarł za jego grzechy i w ten sposób uznać Pana Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela.

(więcej…)