Piętnasty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu

Jest wiele wersetów biblijnych, których mógłbym użyć do wykazania, że Chrystus nie umarł za grzechy wszystkich ludzi. Wybrałem tylko dziewięć i nimi zakończę naszą argumentację w tej części.

Dwa różne potomstwa

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę

– Jest to pierwszy werset w Biblii, w którym Bóg wskazuje na różnicę pomiędzy ludem Bożym, a jego wrogami. „Potomstwo kobiety” to Jezus Chrystus, a następnie także wszyscy wierzący w Chrystusa (Wynika to jasno z faktu, że to proroctwo o potomstwie kobiety wypełnia się w Chrystusie i Jego ludzie). „Potomstwo węża” to wszyscy niewierzący ludzie świata (Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa Jan 8:44). Skoro Bóg ogłasza nienawiść pomiędzy potomstwem węża a potomstwem kobiety, jest oczywistym, że Chrystus potomstwo kobiety, nie umierał za potomstwo węża!

(więcej…)

Dalajlama, tęcza, dramat…

Przecierając oczy ze zdumienia

Tęcza posiada siedem kolorów, zaś tęcza gejowska będąca symbolem dumy z tego, co Pismo nazywa błędem i karanym śmiercią przez Boga grzechem, posiada ich sześć.

Pride Month to świętowany przez lesbijki, homoseksulistów, biseksualistów, transseksualistów i queer miesiąc dumy obchodzony obecnie każdego czerwca (szósty miesiąc w roku), aby uczcić powstanie Stonewall na Manhattanie w 1969 roku.  W tym miesiącu odbywają się memorialy członków społeczności, którzy zginęli z powodu przestępstw z nienawiści lub HIV / AIDS.

Czy nakładki na zdjęciach Bartosza Bobeła, który od wielu lat jest członkiem KZ „Antiochia” we Wrocławiu i liderem uwielbienia tej wspólnoty są jawną i świadomą promocją homoseksualizmu?

(więcej…)

Historia Reformacji

„Szambo herezji”

Taki wyrok wydał cesarz rzymski Karol V 26 maja 1521 r., wkrótce po tym, jak Marcin Luter zajął stanowisko w Sejmie w Worms.

Wcześniej, w bulli Exsurge Domine, papież Leon X opisał Lutra jako wpuszczonego dzika do winnicy Chrystusa i jako sztywnego, notorycznego, przeklętego heretyka. 4 maja 1521 r. Luter został „porwany” przez przyjaciół i wywieziony do zamku Wartburg, gdzie był ukrywany, przebrany za rycerza. Tam Luter natychmiast podjął się przetłumaczenia Biblii na język ojczysty.

(więcej…)

LWW 2:1 Atrybuty Trójjedynego Boga

Jest tylko jeden jedyny żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny i nieskończony w swojej istocie i doskonałości. Tylko On sam może pojąć i zrozumieć swoją istotę. Jest duchem czystym, niewidzialnym, niepodzielnym, bez ciała i zmiennych uczuć ludzkich.

 • Tylko On posiada nieśmiertelność
 • i przebywa w światłości niedostępnej dla śmiertelnego człowieka.
 • On nigdy się nie zmienia
  /.
 • Jest większy niż nasze możliwości pojmowania,
  – wieczny
  – niepojęty
  – wszechmogący
  – i nieskończony
  .
 • Jest najwyższą
  – świętością
  – mądrością
  – niezależnością
  – absolutem

(więcej…)

Arminianizm: trzeci zgniły owoc czyli sceptycyzm / indyferencja

Rak udający kościół

„Kalwinizm reprezentuje konsekwentną, logiczną i konserwatywną prawowierność; Arminianizm zaś elastyczny, progresywny, zmienny liberalizm” – Dr Philip Schaff, Creda Chrzejściaństwa, s. 509

Kiedykolwiek założenia Arminianizmu zapuszczają korzenie, rak humanizmu w sposób nieunikniony wkrada się do kościoła, i do kultury, którą kościół miał nauczać. Jeśli człowiek nie jest całkiem upadły, jak to argumentowała Remonstrancja, nasuwa się logiczny wniosek, że człowiek jest w stanie stwierdzać prawdę. Filozoficzną,  czy też naukową, przez swój niewspierany przez Boga rozsądek. W ten sposób rozpoczęło się tak zwane oświecenie, którego kulminacją z jednej strony był sceptycyzm David’a Hume’a, a z drugiej naukowy naturalizm Karola Darwina.

Cóż to za ewangelia, która uzależnia zbawienie człowieka od samego człowieka? O jakim przekonaniu może mówić Arminianin, jeśli nie o zawodnym i niepewnym, bo uzależnionym od ludzkiej woli? Dziś jest on przekonany o swoim zbawieniu, jutro jednak, gdy w swoim sumieniu poczuje przytłaczające konsekwencje grzechu uzna, że nie jest już zbawiony (choć w rzeczywistości od samego początku nie był!).

(więcej…)

Wykład XXI – historia herezji: monarchianizm

Definicja herezji

Monarchianizm jest herezją powstałą w II wieku, która przetrwała do III wieku a jej nazwa pochodzi od greckiego słowa μονάρχης monarchers oznaczającego zasadę pojedynczego autorytetu (od słów μόνος monosjedyny, wyłączny i ἀρχή archewładza).

Swoim zakresem dotyka ona relacji między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, monarchianiści głosili absolutną jedność Boga przeciwstawioną doktrynie Trynitarnej, błędnie interpretując ją jako tryteizm (współistnienie trzech Bogów).

Współczesnymi nosicielami tej toksycznej nauki są

 • odszczepienia herezji zielonoświątkowstwa
 • szczególnie Petnekostalizm Jedności Bóstwa (Oneness Pentecostalism, T. D. Jakes)
 • Badacze Pisma Świętego

(więcej…)

Trynitaryzm Starego Testamentu

Współcześni Żydzi a Trynitaryzm

W artykule z pytaniami i odpowiedziami rabin Stanley Greenberg ze świątyni Synaj w Filadelfii napisał kiedyś:

„Chrześcijanie oczywiście mają prawo wierzyć w trynitarną koncepcję Boga, ale ich wysiłki, aby oprzeć tę koncepcję na hebrajskiej Biblii, muszą upaść w obliczu przytłaczającej historii tej Biblii. Pisma Hebrajskie są jasne i jednoznaczne na temat jedności Boga.
.
Hebrajska Biblia potwierdza jedynego Boga z jednoznaczną jasnością. Monoteizm, bezkompromisowa wiara w jednego Boga, jest znakiem rozpoznawczym hebrajskiej Biblii, niezachwianą afirmacją judaizmu i niezachwianą wiarą Żyda ”.

Słowa szanownego rabina zdradzają, po pierwsze że nie rozumie on doktryny Trynitarnej myląc ją z tryteizmem (trzech bogów) oraz po drugie jego uparte przywiązanie do tradycji, która nie pozwala mu spojrzeć z otwartym i oświeconym przez Ducha Świętego umysłem na tekst Tory, gdzie aż kipi od dowodów na potwierdzenie naszej świętej doktryny.

(więcej…)

Pięćdziesiąt twarzy Baptystów

Księże pastorze, czy to będzie bolało?

Archidecezja Łódzka Kościoła Rzymsko-katolickiego ma się czym poszczycić bo zaiste na naszych oczach stała się rzecz niebywała a i przełomowa. Reprezentujący agendę Jego Ekscelencji Księdza Doktora Mateusza Wicharego (obojga wyznań) sympatyczny pan w koloratce (o ile wieść prawdę niesie to wykładowca na WBST) ksiądz Leszek Wakuła zachęca do uczestnictwa w Tygodniu Ekumenicznym. Tam szanowni baptystyczni parafianie będą mieli okazję złączyć się w duchowym nierządzie z Rzymskimi katolikami w modlitwie, śpieiwie, kolorowym tańcu i innych duchowych aktywnościach.

Być może od natłoku teologicznych informacji niektórym baptystom zaczyna się już nieco mieszać w głowach, stąd pewna niekonsekwencja w wypowiedzi pana stylizowanego na księdza. O co chodzi? O ogłoszoną właśnie:

a. jedność ewangelii KChB i KRK
b. tożsamość czczonego Mesjasza
c. podstawę wiary czyli Pismo Święte

Posłuchajmy słów księdza-pastora…

(więcej…)

Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 5

Podstawowe argumenty ekspozycji konsekutywnej

Jedynym sposobem, dzięki któremu kazania mogą być zgodne z Biblią i konsekwentnie jasne jest stworzenie i wdrożenie zdefiniowanego, powtarzalnego i zrównoważonego procesu, dzięki któremu każdy rozważany fragment następujący po poprzednim będzie rozważany w identyczny sposób.

To prowadzi do konsekwentnej egzegezy i przejrzystego kazania.

(więcej…)

LWW 1:9-10 Interpretacja i nadrzędność Pisma

Rozdział 1:9
Interpretacja Pisma

Niezawodną zasadą jest, że Pismo Święte powinno być interpretowane przez Pismo, tzn. jedna część przez drugą. A więc wszelka dysputa co do prawidłowości, pełności i oczywistości znaczenia jakiegoś fragmentu musi być potwierdzona w świetle jaśniejszych, porównywalnych fragmentów.

Dzieje 15:15-16 15. A z tym się zgadzają słowa proroków, jak jest napisane: 16. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida; odbuduję jego ruiny i wzniosę go;
.
2 Piotra 1:20-21 20. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu (ἰδίας idias – prywatnemu, osobistemu) wykładowi. 21. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

(więcej…)

Boża podwójna predestynacja

Boża suwerenność

Dzieje 15:18 Znane są Bogu od wieczności wszystkie jego sprawy

Bóg wie wszystko. Scientia naturalis to Boża wiedza naturalna o Nim samym i całości wszystkich możliwości poza Nim. Jest to wiedza niezależna od Bożej woli. Spośród wszystkich możliwości jednakże Bóg zdecydował swoją suwerenną wolą urzeczywistnić konkretną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to jest Boża wiedza wolna, czyli Scientia libera.

Innymi słowy Bóg ustanowił taki a nie inny porządek rzeczy, który na pewno się wydarzy. Z drugiej strony zatem nie wydarzy się nic, o czym Bóg zdecydował aby się nie wydarzyło.

Ludzka wolna wola zawiera się w kategorii Bożej wolnej wiedzy (Scientia libera).

Rozumiemy przez to, że Bóg jest całkowitym suwerenem całego stworzonego wszechświata (czasu, sił sprawczych, przestrzeni, materii, akcji, por. 1 Mojż. 1:1).

Boży zamiar jest realizowany przez całe stworzenie, w tym: to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze.[jest tak ponieważ] Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (Kol. 1:16).

(więcej…)

Deprawacja totalna a deprawacja absolutna

Meandry upadłego umysłu

Psalm 130:3 PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi?

Ludzie są nierozumni. Idą przed siebie wyznając tą czy inną formę religijności mając przy tym nadzieję na zbawienie. Kroczą z dumnie podniesionymi czołami krzycząc: zdecydowałem aby wierzyć więc jestem usprawiedliwiony! Bóg wybrał mnie do zbawienia ponieważ zauważył dobro w mojej duszy! Bóg przewidział, że go wybiorę dlatego mnie powołał! W końcu Chrystus nie umarłby przecież za całkowicie bezwartościowej i zdegenerowanej istoty!

Marny człecze twoje myśli dla Boga są marnością! (Psalm 94:11; 1 Kor. 3:20), podobnie jak postępowanie (1 Piotra 1:18). Właśnie sprowadziłeś świętość Boga do poziomu zbrukanej i ułomnej ludzkiej sprawiedliwości. Właśnie odrzuciłeś grzeszność grzechu (Rzym. 7:13) i rzuciłeś wyzwanie Panu zadając kłam Jego własnym słowom:

Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, ale PAN waży duchy. (Przysłów 16:2) Wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale PAN waży serca. (Przysłów 21:2) Taka jest droga kobiety cudzołożnej: je i obciera swoje usta i mówi: Nie zrobiłam nic złego. (Przysłów 30:20) …choćbyś mocno się obmyła, i saletrą, i mydłem, to jednak twoja nieprawość pozostanie widoczna przede mną, mówi Pan BÓG (Jer. 2:22) Jest pokolenie, które we własnych oczach jest czyste, lecz nie jest obmyte ze swego plugastwa.(Przysłów 30:12Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest droga do śmierci (Przysłów 16:25) … zostałeś zważony na wadze i stwierdzono niedobór (Dan. 5:27

To jest grzech pychy, za który bez wątpienia odpowiesz:

Przysłów 24:12 Jeśli powiesz: Nie wiedzieliśmy o tym; czy ten, który waży serca, nie [tego] rozumie? A ten, który strzeże twojej duszy, nie pozna? I czy nie odda człowiekowi według jego uczynków?

(więcej…)

Arminianizm: drugi zgniły owoc czyli duchowa inercja

Pierwszy kamuflaż – imitacja teologii

„Istnieje zewnętrzna praktyka religijna bez wewnętrznego doświadczenia. Nie jest ona do niczego przydatna.”  Jonathan Edwards, Istotne doznania

Dlaczego chrześcijanie dają się tak łatwo zwieźć Arminianom, jakoby ci wierzyli w biblijną Ewangelię? Jest to kwestia semantyki. Arminianie używają dokładnie tych samych słów, zwrotów, zdań i tekstów jednakże przeinaczając całkowicie ich znaczenie.

Sola Scriptura – prawda jest tylko w Piśmie, jednak interpretuję teksty soteriologiczne przy pomocy eisegezy (tradycja molinizmu jako wyjściowe założenie interpretacyjne)

Sola Gratia – zbawiony jestem z łaski, którą daje Bóg jednak to ja zdecydowałem czy ją przyjmę

Sola Fide – zbawiony jestem przez wiarę, jednak to ja muszę w sobie wiarę wzbudzić.

Solus Christus – zbawienie jest tylko w Chrystusie, jednak też i we mnie samym, ponieważ dzieło to muszę dokończyć poprzez wytrwanie w wierze (wiara rozumiana jako przyczyna, nie owoc, zatem wzbudzenie wiary biorące się z czytania Pisma czy też nieutracenie wiary poprzez niegrzeszenie, dobre uczynki czy też czytanie Pisma to w rzeczywistości uczynek).

Soli Deo Gloria – Bogu należna jest wszelka chwała jednakże z racji własnego wkładu w zbawienie część chwały należna jest mnie

Jest to urzeczywsistnione dwójmyślenie (ang. doublethink) – termin pochodzący z powieści George’a Orwella pt. Rok 1984, w nowomowie oznaczający umiejętność demonstrowania równoczesnej wiary w wiele poglądów sprzecznych pod względem logicznym. Ten doktrynalny absurd można podsumować komiczną wypowiedzią fikcyjnego bohatera filmów karate ostatniego sortu:

„To Tytanowy Janusz ja myslalem, że on istnieje naprawdę a to tylko legenda… wprawdzie ja jestem najlepszy [mistrz sztuk walki] ale on jest jeszcze lepszy” – Wściekły Wąż, Wściekłe Pięści Węża

Historycznie rzecz ujmując sposób ani nieznany ani nowy

(więcej…)

Pederaści i lesbijki a Festiwal Odnowienie

 

Artykuł obnaża sodomię kryjąca się pod płaszczykiem religijnych karierowiczów odwołujących się do reformacji. W rolach głównych wilki gotowe za przywileje mieszać naszego Pana z błotem, wypierający się Boga Judasze, nieszczęśnicy zabiegający o trzydzieści srebrników.

Kochane samorządowe pieniążki

Łuk. 16:13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Wiemy już na pewno, że Prezydent Jacek Sutryk jest honorowym patronem kolejnego wrocławskiego Marszu Równości. Dodajmy, że Sutryk finansował w znacznym stopniu wrocławski ekumeniczny festiwal „Odnowienie”, którego pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem jest pastor i wielce namaszczony „prorok”, który twierdzi, że w cudownej futurystycznej wizji Bóg rzekł do niego: daję ci to miasto.

źródło: SolaScriptura.pl

Pastor Adam Piątkowski, bo o nim mowa, jak i pozostali pastorzy z komitetu organizacyjnego festiwalu (Wrocławskie Przymierze Pastorów) niezmiennie wyrażają zachwyt włodarzem Wrocławia i jego postawą względem ich corocznej inicjatywy.

Rzym. 1: 25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

(więcej…)

Obrzezanie serca

Podstępny szept węża

Pewien zatwardzony przez Boga człowiek stwierdził stanowczo, że przed okresem Nowego Przymierza czyli w Starym Testamencie i wcześniej ludzie byli zbawiani w nieco inny sposób niż obecnie. Konkretnie stał twardo na pozycji, że:

a. Duch Święty nie przebywał w wierzących
b. wierzący nie byli narodzeni z góry
c. nie byli oni ożywieni duchowo za życia (bez Ducha Świętego człowiek jest duchowo martwy)
d. nie byli ożywieni duchowo nawet po śmierci – przebywając w górnej części Hadesu czyli w Raju byli oni na wpół martwi
e. w związku z tym zbawieni byli częściowo z łaski a częściowo z uczynków

Implikacje powyższej nauki są tragiczne, ponieważ w takim razie ci, co do których mamy pewność że znaleźli się ostatecznie w obecności Bożej (jak Abraham, Izaak, Jakub, por. Mat. 22:32; Marek 12:26-27; Łuk. 20:37-38) przedtem, za życia byli martwi duchowo, cieleśni, po śmierci fizycznej znajdowali się w jakimś rodzaju torporu zaś ich wiara nie była dziełem przebywającego w nich Ducha Świętego lecz formą autosugestii, samozaprogramowaniem skierowanym w stronę Boga zaś sama ofiara Chrystusa była dla nich niewystarczająca (herezja zatracenia)

Poniżej refutacja tej podstępnej nauki:

(więcej…)

Przeczytaj Biblię w ciągu roku

O potrzebie studiowania

2 Tym. 3:14-15 14. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; 15. I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

Purytanie dobrze znali swoje biblie. Często kwestią medytacji dla współczesnych pastorów jest zastanowienie się, czy w tamtych czasach w purytańskim kościele mogliby być dopuszczeni jako członkowie, a tym bardziej jako pastorzy, mając wiedzę na temat dzisiejszej Biblii.

(więcej…)

LWW 1:7-8 Jasność Pisma i konieczność jego studiowania

Rozdział 1:7
Jasność Pisma

Treść Pisma Świętego przedstawiona jest z różną jasnością, toteż niektórzy ludzie mają lepsze zrozumienie Pisma od innych. Jednak sprawy, które są istotne dla zbawienia człowieka, które człowiek musi poznać, uwierzyć w nie i być im posłuszny, są tak jasno przedstawione i wytłumaczone w różnych miejscach, że zarówno wykształceni jak i nie wykształceni mogą osiągnąć wystarczające ich zrozumienie, jeśli tylko posługiwać się będą zdrowym rozsądkiem.

Psalm 19:8 Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy.
.
Psalm 119:13 Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy twoich ust
.
2 Piotra 3:16 Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu

(więcej…)

Nadszedł czas rozliczenia kliki

Drogi czytelniku jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje dotyczące haniebnych zachowań przywódców tzw. „kościoła” prosimy o ich przesłanie niniejszym formularzem.

Oczekiwane informacje powinny dotyczyć następujących obszarów:

a. kumoterstwo
b. korupcja
c. nepotyzm
d. donosicielstwo
e. ekumenizm

(więcej…)

O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 5

 Wstęp

Biblia pięciokrotnie wspomina o koronach przygotowanych dla prawdziwie wierzących chrześcijan. Korony te będą im przyznane przez Boga i według Jego suwerennej woli. Koronę zawsze otrzymuje się od kogoś, kto ją przyznał drugiej osobie. W tym wypadku Osobą przyznającą korony jest sam Bóg, a dostaną je ci, którzy zwyciężają, zaliczają próbę, zawsze jednak w kontekście triumfu osiągniętego przez Chrystusa i nigdy poza tym kontekstem. Dlatego mogłoby się wydawać, że jest to akt, na który zasługujemy, ale jest to tylko pewna część prawdy, ponieważ Boża łaska ma tutaj priorytetowe znaczenie. Bez Bożej łaski nasze zwycięstwo byłoby po prostu niemożliwe.

Korony reprezentują zwycięstwo Chrystusa osiągnięte w nas samych, my zaś jesteśmy odbiorcami tego zwycięstwa. Biblia porównuje życie wieczne do diademu, który wręcza się za zwycięstwo w zawodach sportowych.

Zobaczmy owych pięć koron w sposób szczegółowy.

 • 1) Niezniszczalna korona upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad wszystkim tym, co ulega zniszczeniu i przemijaniu: (1 Kor. 9:25)
 • 2) Korona sprawiedliwości upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad nieprawością: (2 Tym. 4:8)
 • 3)  Niewiędnąca korona chwały upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad nieczystością i skażeniem duchowym: (1 Piotra 5:4)
 • 4) Korona życia upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad śmiercią duchową i fizyczną: (Jakuba 1:12; Obj. 2:10)
 • 5) Korona radości (chluby) upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad prześladowaniem wierzących ze strony szatana oraz ludzi idących na zatracenie (1 Tes 2:19)

(więcej…)

Modlitwa o oświecenie

Wstęp

Kol. 1:9 Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;

Kto modlił się o Kolosan i z jakiego powodu? Dlaczego modlitwa jest ekstremalnie ważna dla duchowego wzrostu? Kim byli współpracownicy Apostoła? Czym jest oświecenie? Co ma z tym wszystkim wspólnego Duch Święty?

(więcej…)