Pozycja zielonoświątkowców

Współcześni wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa powołując się na cytat z ewangelii Jana uzurpują sobie prawo do czynienia większych cudów niż sam Pan Jezus.

Jan 14:10-13 10 Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. 11 Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł (εργα erga) wierzcie mi. 12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł (εργα erga), których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych (μειζονα meizona) od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. 13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14 Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. 15 Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania.

ργον ergon – pracować, osiągnąć; praca lub pracownik, który wykonuje coś. 2041 / εργον ergon praca będąca czynem,działaniem, realizująca do końca wewnętrzne pragnienie, intencję, cel.
μειζονα meizona – szerszy, większy (w sensie objętości, zasięgu)

Rozważmy Pismo Święte aby dowiedzieć się, o jakie dzieła chodziło oraz w jaki sposób mają one być większe od tego, co czynił Jezus.


.


Dzieło Jezusa

Zadaniem Jezusa było wypełnić dzieło Ojca czyli zbawienie ludzkości

Jan 4:34 Jezus im powiedział: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła (εργον ergon).

Zebranie, zbudowanie kościoła i zachowanie wierzących od złego

Mat. 12:30  Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.

Jan 10:27-30 27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Jezus wypełnił to dzieło

Jan 17:4 Ja uwielbiłem ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła (εργον ergon), które mi dałeś do wykonania.

Jan 19:30  A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.

Cuda jakich dokonywał Jezus były świadectwem Jego namaszczenia i boskiej natury

Mateusz 11:2-5  2 A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach (εργα ergaChrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów;  3 Z pytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? 4 A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. 5 Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest ewangelia.

Jan 5:36 Ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Dzieła (εργα ergabowiem, które Ojciec dał mi do wykonania, te właśnie dzieła (εργα erga), które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał.

Jan 10:24-25 24 Wtedy Żydzi obstąpili go i zapytali: Jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. 25 Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła (εργα erga), które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie.

Jan 10:37-38 37 Jeśli nie wykonuję dzieł (εργα ergamego Ojca, nie wierzcie mi. 38 A jeśli wykonuję, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom (εργοις ergois), abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w nim.

Podobnych cudów dokonywali Apostołowie od Boga i ci, na których nałożyli oni ręce. Nie były to jednak większe cuda. Apostołowie nigdy nie uczynili żadnego większego cudu niż te, które uczynił Jezus.
.

Cuda niedostępne uczniom

Za to Jezus czynił większe cuda od Apostołów i ich uczniów:
.

Zbawienie ludzkości
 • Mat. 18:11  Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Tylko Jezus zbawił ludzkość, ani Apostołowie, ani inni uczniowie nie mogą uczynić ”większego zabawienia”

Jest to największy cud wszechczasów. Jeśli ktoś twierdzi, że może powtórzyć ten cud, jest heretykiem odrzucającym wystarczalność ofiary Chrystusa oraz bałwochwalcą, który pragnie być równym Bogu.
.

Czytanie ludzkich myśli

Jan 2:24-25 24 Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich; 25 I nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku.

Marek 2:6-8 6 A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach: 7 Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? 8 A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach?

Współcześni neomontaniści twierdzą, że czytanie myśli jest możliwe i dziś powołując się na

Dzieje 14:8-10 8 A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. 9 Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym; 10 Powiedział donośnym głosem: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić.

Fragment ten nie mówi o czytaniu myśli. Chodziło raczej o wykazany zapał, pokorę i silne pragnienie uwidocznione na twarzy tego człowieka. W Listrze było głośno o cudach dokonywanych w okolicy przez Pawła w imieniu Jezusa. Ktokolwiek uzurpuje sobie możliwość wykonywania tego cudu czyni się wszechwiedzącym Bogiem.
.

Kontrola pogody

Marek 4:39 Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się! I ustał wiatr, i nastała wielka cisza.

Niektórzy współcześni zielonoświątkowcy twierdzą, że mogą kontrolować pogodę, zapominając że nawet Eliasz tego nie mógł uczynić. Raczej modlił się usilnie do Boga aby ten uczynił cud

Jakub 5:17 Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.

Ktokolwiek twierdzi, że potrafi kontrolować pogodę czyni się równym Panu Bogu, który jako jedyny na świecie czyni z przyrodą co chce.
.

Tworzenie pokarmu

Jan 6:11-14 11 Wówczas Jezus wziął te chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z tych rybek, ile tylko chcieli. 12 A gdy się nasycili, powiedział do swoich uczniów: Zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic nie przepadło. 13 Zebrali więc i napełnili dwanaście koszy kawałkami, które zostały z tych pięciu chlebów jęczmiennych po tych, którzy jedli 14 A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili: To jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat.

Jan 2:7-9 7 Jezus im powiedział: Napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. 8 Wtedy powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela. I zanieśli. 9 A gdy przełożony wesela skosztował wody, która stała się winem (a nie wiedział, skąd pochodziło, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli), zawołał oblubieńca.

Ktokolwiek twierdzi, że potrafi z niczego tworzyć pokarm i napój, jest albo pozbawiony rozumu albo serca i miłosierdzia. Taka osoba powinna być wszędzie tam, gdzie na świecie pojawia się głód czy susza….
.

Wnioski

Współcześni charyzmatycy trwają w pogoni za znakami i cudami. Człowiek zmysłowy chciałby być zdrowy, bogaty, mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość. Człowiek taki nie rozumie spraw duchowych, bo te należy rozsądzać duchowo 1 Kor. 2:13-14. Człowiek zmysłowy myśli, że jest człowiekiem duchowym ale nim nie jest, oszukuje sam siebie. Identycznie zachowywali się powierzchowni uczniowie Jezusa w 6 rozdziale Ewangelii Jana.
.


Ergo to nie cuda lecz ewangelizacja

Powierzchowni uczniowie szukają chleba i cudów

Na podstawie Jana 6:25-29

25 Kiedy znaleźli go po drugiej stronie morza, zapytali: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? 26 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.

 • Zgrodzmadzeni w liczbie kilkunastu tysięcy przyszli do Jezusa aby się najeść chlebem, który wcześniej im stworzył. Chcieli ponownego stworzenia chleba.

27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec..

 • Jezus odpowiada im: cóż z tego, że się najecie do  syta i zostaniecie na ciele uzdrowieni, jeśli się nie nawrócicie?

28 Wtedy zapytali go: Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła (εργα ergaBoga?

 • Tłum chciał dokonywać cudów. Skoro Jezus nie chciał im stworzyć chleba, tłum chciał poznać w jaki sposób można dokonywać takich cudów

29 Odpowiedział im Jezus: To jest dzieło (εργον ergonBoga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.

 • Pan Jezus odmawia im odpowiedzi na to pytanie i kieruje ich myśli na właściwe tory, definiuje dzieło Boże.
 • I głosi spragnionym cudów prawdziwą ewangelię wersy 33-41

41 Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba.

 • Żydzi są ślepi na ewangelię, oni przyszli po chleb i cuda, nie po nawrócenie, wersy 25-27
 • Dalej obserwujemy ponowne głoszenie ewangelii przez Pana Jezusa, wersy 47-58

60 Wielu więc z jego uczniów, słysząc to, mówiło: Twarda to jest mowa, któż jej może słuchać?

 • Żydzi powtórnie odmawiają przyjęcia ewangelii.
 • Jezus odmówił Żydom chleba, cudów i udzielenia mocy czynienia cudów oraz wskazał, że jedyny cud jakiego doświadczą będzie nawrócenie.

66 Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło.

 • W odpowiedzi Żydzi opuścili Pana Jezusa.
Cechy fałszywych braci
 • Przyciąga ich tłum. Jan 6:2
 • Są zafascynowani rzeczami ponadnaturalnymi. Jan 6:2Jan 6:28
 • Myślą tylko o sprawach ziemskich (jak zaspokoić swoje potrzeby). Jan 6:26-27
 • Wielbią sami siebie, Bóg dla nich to narzędzie. Jan 6:13-14
 • Szukają osobistego zysku. Jan 6:26
 • Stawiają wymagania Bogu. Jan 6:30Jan 6:34
 • Nie poszukują osobistej relacji z Jezusem. Jan 6:36
 • Prywatnie mówią przeciwko prawdzie. Jan 6:41
 • Nie mają głodu prawdziwej Boskiej rzeczywistości. Jan 6:52
 • Nie mają głębokiej potrzeby zbawienia z grzechu. Jan 6:58-61
 • Gdy zostają skonfrontowani z prawdziwą ewangelią – odchodzą. Jan 6:29Jan 6:66
  .
Cuda nie przyprowadzały ludzi do wiary

Wiele osób widząc cuda jakich dokonywał Jezus uwierzyło, że Jezus jest prorokiem, ponieważ dokonuje cudów. Wszechwiedzący Bóg Chryrsus znał serca wszystkich ludzi. Dlatego wiedział, że wiara tych ludzi nie jest zbawiającą wiarą, lecz wiarą w cuda i znaki.

Jan 2:23-25 23 A gdy był w Jerozolimie podczas Paschy w święto, wielu uwierzyło (πίστευσαν episteusanw jego imię, widząc cuda, które czynił. 24 Ale Jezus nie powierzał (πίστευεν episteuen) im samego siebie, bo on znał wszystkich;

πιστεύω pisteuó – wierzyć, mieć wiarę

Cuda nie dawały zbawiającej wiary

Jan 12:37 A choć (Jezus) tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego;

Cuda i znaki wzbudzały wiarę w cuda i znaki, nie przyprowadzały do upamiętania

Rzymian 8:6,13,18-216 A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił… 13 Uwierzył też sam Szymon (czarnoksiężnik), a gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy… 18 A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze; 19 Mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. 20 I powiedział mu Piotr: Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 21 Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem.

.


Oto dzieło Boże

Dziełem Bożym jest głoszenie ewangelii

Dzieje 13:32…41 32 I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom; 41 Patrzcie, szydercy, dziwcie się i przepadnijcie, bo ja za waszych dni dokonuję dzieła (εργον ergon), w które nie uwierzycie, choćby wam ktoś o nim opowiedział.

Dzieje 14:26  Stamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie przedtem zostali poruczeni łasce Boga do dzieła(εργον ergon), które wykonali.

Dzieje 15:38  Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy (εργον ergon).

1 Kor. 16:10 Jeśli zaś przybędzie Tymoteusz, uważajcie, aby przebywał wśród was bez bojaźni, bo wykonuje dzieło (εργον ergonPana, jak i ja.

2 Tym. 4:5  Lecz ty bądź czujny we wszystkim, znoś cierpienia, wykonuj dzieło (εργον ergon)ewangelisty, w pełni dowódź swojej służby.

Filip. 2:30 Ponieważ dla sprawy (εργον ergonChrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie.
.

Dziełem Apostołów było głoszenie ewangelii.

Dzieje 5:28…38 Apostołowie wykonywali dzieło Boże nauczając w całej Jerozolimie o zmartwychwstałym Jezusie i głosząc ewangelię. 28 Czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Dzieła tego chcieli zabronić członkowie rady żydowskiej. 38 Dlatego teraz mówię wam: Odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł czy ta sprawa (εργον ergon pochodzi od ludzi, obróci się wniwecz;

 

Każdy wierzący, człowiek nawrócony i narodzony z góry jest dziełem Bożym

Rzym. 14:20  Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła (εργον ergon), Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.
.

Budowanie kościoła jest dziełem Bożym

1 Kor. 3:13-15 13 Dzieło (εργον ergonkażdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. 14 Jeśli czyjeś dzieło (εργον ergon) budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. 15 Jeśli zaś czyjeś dzieło (εργον ergon) spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień.

1 Kor. 9:1 Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem (εργον ergonw Panu?

Efez. 4:11-12 11 I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; 12 Dla przysposobienia świętych, dla dzieła (εργον ergon)posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;

1 Tes. 5:12-13 12 I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają; 13 Ze względu na ich pracę (εργον ergon)darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.
.

Pismo Święte a nie cuda jest potrzebne do wykonywania wszelkich dobrych dzieł

2 Tym. 3:16-17 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła (εργον ergonw pełni przygotowany.
.

Bóg daje łaskę a nie moc czynienia cudów do wykonywania dzieła jakim jest głoszenie ewangelii

2 Kor. 9:8 A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek (εργον ergon);

Gal. 2:7-9 7 Wręcz przeciwnie, gdy widzieli, że została mi powierzona ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych; 8 (Ten bowiem, który działał (νεργήσας energēsasskutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan); 9 I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych.

νεργέω energeó – energéō (ν en „zajmuje się”, który wzmaga oraz ργον ergon, praca) – prawidłowo pobudzać do pracy w sytuacji, która doprowadza z jednego etapu (punkt) do następnego.
.

Dzieła te podlegają samoosądzeniu

Gal. 6:4 Każdy zaś niech bada swoje własne czyny (εργον ergon), a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym.
,

Gotowość do dobrych dzieł jest naszym obowiązkiem

Tytus. 3:1 Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku (εργον ergon);
.

Wykonywanie dzieła Bożego prowadzi do doskonałości

Jakub 1:4 Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła (εργον ergon), abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.
.

Zapłata za czyny

Obj. 22:12  A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków (εργον ergon).
.


Podsumowanie

Uwierzyć w tego, którego posłał Bóg jest dziełem Bożym. Pan Jezus mówiąc ”Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca” mówi wprost: waszym zadaniem jest praca przy budowaniu kościoła, przyprowadzanie ludzi do Boga z wszystkich krańców ziemi przy pomocy ewangelii zawartej w Słowie Bożym. Pocieszyciel, czyli Duch Święty, wspomoże was w tym dziele bo on przyszedł po to aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.

Jan 14:10-13 10 Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. 11 Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. 12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. 13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.
.
Jan 16:7-8  7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was.  8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
.
Dzieje 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

”Cuda i znaki” obecne we współczesnym ruchu zielonoświątkowym w ogóle nie noszą znamion tych biblijnych. Uzdrowienia dokonane przez Jezusa i jego uczniów były natychmiastowe, leczona była każda choroba, tworzony pokarm, jad węża nie uśmiercał, złe duchy wychodziły z krzykiem na jedno słowo. Charyzmatycy aby dokonać ”uzdrowienia” potrzebują wielogodzinnych spotkań po których co prawda odczuwanie symptomów choroby  może czasowo zaniknąć (zupełnie jak podczas hipnozy), jednakże spotkanie trzeba powtórzyć kiedy dolegliwości powracają, uzdrowienia nie da się medycznie zweryfikować ponieważ tak naprawdę go nie było, to zwykła psychomanipulacja. ”Walka z demonami” to sesja oparta na krzyku mającym w jakiś cudowny sposób wspomóc autorytet egzorcysty, ”proroctwa” zawierają błędy, zawodzą, nie spełniają się. Pomimo tego zagorzali charyzmatycy z uporem twierdzą, że będą dokonywać większych cudów niż Pan Jezus bo ten odszedł do Ojca.

Bezsilny duch a moc czynienia cudów

Niestety duch, który wyznawcom ruchu zielonoświątkowego udziela mocy jest ograniczony, dlatego też rezultaty jego działania są wątpliwe. Z drugiej strony Bóg Pisma jest wszechmocny a biblijna moc uzdrawianiamiała przez nakładanie rąk miała następujące cechy:

 1. Rezultaty były całkowite (ustępowała cała choroba a nie jej symptomy)
  .
 2. Natychmiastowe (np. od urodzenia chromy człowiek natychmiast wstał i skakał)
  .
 3. Permanentne (choroba nie wracała gdy emocjonalne uniesienie przechodziło)
  .
 4. Niezaprzeczalne (ślepi odzyskiwali wzrok, martwi wskrzeszani na oczach tłumów)
  .
 5. Leczony był każdy rodzaj choroby (a nie ból dolnej części pleców czy migrena)
  .
Wszyscy, zawsze, całkowicie

Boży dar uzdrawiania był znakiem uwiarygadniającym objawienie oraz agenta, który je głosił jako prawowiernego kaznodzieję Bożego. Znak ten musiał być doskonały i niezawodny, niezależny od stopnia choroby czy wiary uzdrawianego.

Dlatego też:

Jezus i Apostołowie uzdrawiali wszędzie, a nie na zamkniętych spotkaniach, na które dostęp mają wyłącznie wyselekcjonowani wcześniej kandydaci

Łuk. 9:6 Wyszedłszy więc, obchodzili wszystkie miasteczka, głosząc ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Leczone były natychmiast wszystkie choroby u wszystkich ludzi, Jezus i Apostołowie nie stosowali wymówki, że ktoś nie ma wystarczającej wiary.

Mat 4:23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi.

Mat 4:24 A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. I przyprowadzano do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał.

Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;

Mat. 9:35 I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi.

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich.

Łuk. 6:19 A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.

Apostołowie otrzymali autorytet uzdrawiania chorób od Jezusa i również leczyli wszystkie choroby. Nie było żadnej różnicy jakościowej między uzdrowieniami Jezusa a apostolskimi.

Mat. 10:1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Dlatego też, obserwując zielonoświątkowe nieudolne praktyki uzdrowieńcze można łatwo stwierdzić, że ich uzdrowienia nie spełniają powyższych kryteriów a oni sami uzurpują sobie moc Bożą. Kiedy jednak czynione przez nich praktyki nie przynoszą rezutlatów, niepowodzeniem obarczane są uzdrawiane osoby (rzekomy brak wiary) czy też czynione jest przez nich przypisywanie Bogu niemożliwości uzdrowienia chorób.

Jest to oczywiste bo żaden przecież człowiek, gdy na niego zielonoświątkowiec nałoży ręce, nie bywa natychmiast uzdrowiony z każdej choroby. W ten sposób Bóg przestaje być wszechmocny. Jest to bezpośrednie bluźnierstwo Duchowi Świętemu.
.

Źródło zielonoświątkowej mocy

Od przeszło 100 lat żaden zielonoświątkowiec nakładając ręce na chorych nie był wstanie sprawić, aby amputowana noga odrosła, ślepy odzyskał wzrok, głuchy zaczął słyszeć. Winą obarcza się zawsze albo chorego za brak wiary, lub Ducha Świętego, za brak woli do uzdrowienia.

Zobaczmy jak okrutne praktyki zielonoświątkowców wpływają na pokrzywdzonych przez nich chorych ludzi

„Nabożeństwo dobiegło końca. Ludzie w długich kolejkach nadal oczekiwali na wejście na podwyższenie, aby powiedzieć o swoim uzdrowieniu, ale o piątej, po końcowej pieśni i błogosławieństwie, pokaz został zakończony. Panna Kuhlmann opuściła podwyższenie, a zgromadzeni wyszli z budynku. Przed udaniem się na rozmowę z panną Kuhlmann, przez kilka minut obserwowałem ludzi w wózkach inwalidzkich. Wszyscy poważnie chozy nadal pozostawali w wózkach. Człowiek z rakiem nerki i biodra, który przybył tu w pożyczonym wózku, a potem pokazałsię na podwyższeniu jako uzdrowiony, teraz znowu był w wózku. Jego „uzdrowienie”, jeżeli było tylko histeryczne, trwało bardzo krótko. Gdy stałem na korytarzu i obserwowałem wychodzących z tak zwanymi beznadziejnymi przypadkami oraz gdy widziałem łzy rodziców prowadzących swoje dzieci do windy, życzyłem sobie, aby panna Kuhlmann była wtedy ze mną. W czasie nabożeństwa narzekała kilka razy na „odpowiedzialność, wielką odpowiedzialność”, mówiła jak „boli ją serce z powodu tych, którzy nie zostali uzdrowieni”, ale czy naprawdę kiedykowlwiek dokładnie im się przyjrzała?
.
Zastanawiałem się, czy naprawdę szczerze przeżywała radość „uzdrowionych” od bólu głowy czy artretyzmu, co miało rekompensować cierpienia odchodzących z uschłymi kończynami, z niedorozwiniętymi umysłowo dziećmi, z rakiem wątroby? Zastanawiałem się czy ona naprawdę wiedziała o krzywdzie, jaką im wyrządziła. Nie byłem w stanie w to uwierzyć.
.
Oto niektóre aspekty medycznego procesu uzdrowienia, o których wielu z nas nic nie wie, a nikt nie wie wszystkiego. Co się tyczy uzdrowienia ciała, Kathryn Kuhlmann często powiadałą: „Ja nie uzdrawiam, to Duch Święty uzdrawia przeze mnie”. Jak przypuszczam, są dwa powody, dla których panna Kuhlmann stale powtarzała to stwierdzenie: po pierwsze, jeżeli pacjent nie doznaje poprawy, winien temu jest Duch Święty, a nie Kathryn Kuhlmann; po drugie, nie ma ona żadnego pojęcia o uzdrawianiu i dlatego, obciążając za to odpowiedzialnością Ducha Świetego, na pytanie o uzdrawiające siły zawsze mogła powiedzieć: „Nie wiem. Wszystkiego tego dokonuje Duch Święty”. – William Wolen, Uzdrowienie: lekarz poszukujący cudu (Nowy Jork: Random House, 1974), s. 60.
239.

Zielonoświątkowcy nie tylko nie potrafią nikogo uzdrowić ale też ich pozabiblijne praktyki doprowadzają ofiary ich działań do utraty wiary w to, co ponadnaturalne co prowadzi bezpośrednio do niewiary w odkupieńcze dzieło Chrsytusa na krzyżu. Logika poddanej oszukańczym praktykom osoby jest prosta.

Skoro Jezus jest wszechmocny i obiecał wszystkim uzdrowienie a “nie jest w stanie mnie uzdrowić” z choroby  to co dopiero zbawić?

Źródłem “mocy” zielonoświątkowcyh jest ten, który nie wytrwał w prawdzie, ojciec kłamstwa, ten, który był mordercą od poczatku.

Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

.


Motto zielonoświątkowców

Ponieważ zielonoświątkowcy odrzucają prawidłową interpretację Jana 14:10-13 wczytując do tekstu swoją osobistą chęć czynienia cudów, ich motto powinno przyjąć następującą formę:

Czynimy słabsze cuda bo Jezus obiecał, że będziemy czynić większe cuda.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email