Ostrzeżenie przed świadomym grzechem

Rzym. 1:28-32 28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów; 30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom; 31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. 32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Nauczanie powyższego fragment jest bardzo proste. Kto zachęca do grzechu w rzeczywistości nie zna Boga i w konsekwencji poniesie śmierć. Apostoł wymienia szereg przypadków działania wypaczonego umysłu, które można uporządkować tak, aby zobaczyć jak łamią one dekalog, a poniższe rozważanie zajmie się szczególnym przpadkiem, grzechem zuchwalstwa:

 

Przykazanie

Grzech z Listu do Rzymian
I. Nie będziesz miał bogów obok mnie nienawiść Boga
II. Nie będziesz tworzył i czcił idoli Boga wynalazcy złych rzeczy, bezrozumność, pycha, chciwość
III. Nie będziesz brał imienia Boga na daremne zuchwalstwo
IV. Pamiętaj o odpocznieniu  brak odniesienia
V. Czcij ojca i matkę nieposłuszeństwo rodzicom, bez miłości
VI. Nie morduj morderstwo
VII. Nie cudzołóż nierząd, złe obyczaje
VIII. Nie kradnij nieprawość
IX. Nie mów fałszywego świadectwa niedotrzymywanie słowa,oszczerstwo, podstęp, plotkowanie, spory, chełpliwość, złośliwość
X. Nie pożądaj żony bliźniego i żadnej jego rzeczy

zazdrość, przewrotność, pycha, brak miłosierdzia

 .

Wszystkie osoby trwające w powyższych grzechach oraz zachęcający innych do trwania w nich zasługują na śmierć. To bardzo poważne ostrzeżenie. Rozważmy jeden szczególny przypadek.
.


Zuchwalstwo

W Piśmie świętym osoba przemawiająca w imieniu Boga nazwana jest prorokiem. Według Izajasza Bóg potwierdza słowa Jego prawdziwych posłańców. Według Jeremiasza prawdziwym prorokiem jest ten, którego wszystkie przepowiednie się sprawdzają. Według Ezechiela Pan zawsze spełnia swoje wyrocznie.

Prawdziwi Boży prorocy przepowiadają przyszłe wydarzenia lub objawiają ukryte rzeczy ZAWSZE ze 100 procentową dokładnością. Innymi słowy KAŻDE proroctwo wypowiedziane przez Bożego proroka MUSI sie wypełnić CAŁKOWICIE I ZE WSZYSTKIMI detalami. Jedna pomyłka, jeden błąd, jedna nieścisłość czyni z człowieka FAŁSZYWEGO PROROKA.

Izaj 44:26 Potwierdzam słowa swego sługi I spełniam radę swoich posłańców.
.
Jer. 28:9 Ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero będzie uznany za proroka, którego PAN posłał, gdy spełni się jego słowo.
.
Ezech. 12:25 wyrzeknę słowo, i wypełnię je, mówi panujący Pan.

Oto doskonały biblijny standard, dzięki któremu mamy pewność, że prowadzeni przez Ducha Świętego prorocy mówili czyste, prawdziwe I niezawodne słowa pochodzące wprost z ust Bożych. Jedna pomyłka, jeden niespełniony detal czyni z człowieka fałszywego proroka, który według Mojżesza prorokuje z zuchwalstwa.

5 Mojż. 18:20-22 20 Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. 21 A jeśli powiesz w swym sercu: Jak rozpoznamy to słowo, którego PAN nie wypowiedział? 22 Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu PANA, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego PAN nie wypowiedział, lecz prorok mówił to z ZUCHWALSTWA. Nie bój się go.

Widzimy, że zuchwalstwo jest powiązane z braniem imienia Boga na daremno, czyli z fałszywym prorokowaniem. Kiedy fałszywy prorok stwierdza, że “tak mówi Pan” podczas gdy w rzeczywistości Pan nic mu nie powiedział to grzeszy łamiąc III przykazanie..

2 Mojż. 20:7 Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremniel, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.

Wszystko, na co może liczyć fałszywy prorok to oczekiwanie w sensie myślenia życzeniowego i nadziei, oczekiwanie, że to co przepowie naprawdę się wydarzy. Oto co czytamy

Ezech. 13 „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli! Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią: To jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał,a jednak
.
– zwróćmy na to szczególną uwagę –
.
OCZEKUJĄ, że spełni się ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście: To jest słowo Pana – chociaż Ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego Ja jestem przeciwko wam – mówi Wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan.”

Zatem prorok twierdzący, że mówi w imieniu Boga, gdy to co mówi okazuje się kłamstwem, prorok taki okazuje się fałszywy, sam Bóg mówi, że jest przeciwko takim prorokom.


Wiara pierwszego Kościoła

Bazyli Wielki ojciec kośioła żyjący w latach 329 – 379 potwierdza, że każde nauczanie, które nie pochodzi z Pisma, jest grzechem, zatem każde pozabiblijne proroctwo to grzech

Reguły Moralne, reguła 80.22, Migne PG31: 868
,
Co jest właściwe dla chrześcijanina? Wiara, która działa przez miłość. Co jest właściwe dla wiary? Pewne i niewzruszone przekonanie o prawdzie słów natchnionych przez Boga, którego nie zachwieje żadne rozumowanie, nawet jeśli byłoby wypowiedziane z naturalnych zasad lub przybierało pozory pobożności. Co jest właściwe dla wierzącego? Z całym przekonaniem stosować się do znaczenia Bożych słów i nie ważyć się nic odrzucać ani dodawać. Jeśli bowiem „każdy czyn, który nie pochodzi z wiary, jest grzechem(Rzym. 14:23), jak mówi Apostoł orazwiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże (Rzym. 10:17), to wszystko, co jest poza natchnionym Pismem, nie będąc z wiary, jest grzechem. Co jest właściwą miłością do Boga? Zachowywać Jego przykazania mając na celu Jego chwałę. 


Z Bogiem nie ma żartów

Osoba podająca się za proroka nie może się mylić a Bóg jest wrogiem osób łamiących III przykazanie. Bóg obiecuje zniszczyć wszystkich fałszywych proroków, którzy przemawiają w zuchwalstwie swojego serca.

Ezech. 13:9 I moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu mego ludu i w poczet domu Izraela nie będą wpisani, i do ziemi Izraela nie wejdą. A poznacie, że ja jestem Pan BÓG
.
Ezech. 14:9 A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, (że to) ja, PAN, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela

A co z „prorokami” którzy wielokrotnie dobrze przepowiadali przyszłość, aczkolwiek zdarzało się im prorokować błędnie? W Starym Testamencie prorok nie spełniający choć raz tego standardu według przepisów Prawa powinien być uśmiercony jako zwodziciel.

5 Mojż. 18:20 Wszakże prorok, któryby sobie hardzie począł, mówiąc słowo w imieniu mojem, któregom mu mówić nie rozkazał i któryby mówił w imię bogów obcych, niech umrze prorok takowy.
.
5 Mojż. 13:8-10 8 Nie ulegniesz mu ani go nie usłuchasz; twoje oko nie zlituje się nad nim, nie zmiłujesz się nad nim ani nie ukryjesz go; 9 Ale koniecznie go zabijesz; najpierw twoja ręka będzie nad nim, by go zabić, a potem ręka całego ludu. 10 I ukamienujesz go na śmierć, ponieważ chciał odwieść cię od PANA, twego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli;

Podsumowując:

  • Fałszywe prorokwanie jest grzechem
  • To złamanie III przykazania
  • Trwanie w tym grzechu pobudza Boga do gniewu
  • Bóg stwierdza, że tacy grzesznicy nie należą do Jego ludu
  • I obiecuje, że wszyscy zostaną zgładzeni
  • Wystarczy jedno fałszywe proroctwo, aby uznać człowieka za fałszywego proroka
    .

Zachęta do grzechu

Rzym. 1:32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Teraz, kiedy już wiadomo, że fałszywe prorokowanie jest śmiertelnie niebezpiecznym grzechem zuchwalstwa godzącym w III przykazanie, należy zastanowić się co z osobami zachęcającymi do fałszywego prorokowania w imieniu Boga Jahwe, Ojca, Syna czy Ducha Świętego?

Po pierwsze Boże standardy są niezmienne – to oznacza, że tak jak Bóg w Starym Testamencie fałszywe prorokowanie uznawał za grzech tak czyni to i dziś

Po drugie Boża obietnica zgładzenia wszystkich fałszywych proroków jest jak najbardziej aktualna i dziś. Bóg grzechu nienawidzi zawsze tak samo.

Po trzecie jedynym ratunkiem dla fałszywych proroków jest upamiętanie się z praktyki i prośba o łaskę oraz zbawienie

Po czwarte wszystko powyższe dotyczy też nakłaniających, zachęcających i pochwalających fałszywe prorokowanie

Po piąte każde współczesne rzekome pozabiblijne objawienie jest fałszywe, zatem jest złamaniem III przykazania

I to jest wielkim problemem dla zielonoświątkowców ponieważ żaden samozwańczy prorok ruchu zielonoświąkowego nie spełnia powyższych kryteriów. Raczej 99% wszelkich proroctw przez nich jest wygłaszanych jest zawodna. Pozostała część sprawdza się częściowo na zasadzie przypadkowości. Według Pisma tak praktykujący fałszywe proroctwa jak i zachęcający do tego podlega tej samej karze. są godni śmierci. Z tym nie ma żartów.

Oto świadectwa zielonoświątkowych naganiaczy
.

Rick Joyner

„Jest prorok zwany Bob Jones, który dowiedział się, że poziom trafności współczesnych proroctw w kościele wynosi około 65 procent. Niektóre mają tylko 10 procent trafnośći. Naprawdę niewielu z najbardziej dojrzałych proroków zbliżają się do poziomu między 85 a 95 procent trafności. Proroctwo zwiększa swoją czystość ale ci, którzy chodza w służbie proroczej mają przed sobą długą drogę.”

Problem polega na tym, że prawdziwy biblijny prorok nie jest rozpoznawany na podstawie ilości prawdziwych proroctw. Raczej, fałszywy prorok jest rozpoznawany od ilości proroctw, które są złe. Biblijny standard określa wszystkich tych ludzi jako fałszywi prorocy.

„Jeśli ktoś przewiduje coś w imieniu Pana i to się nie wydarzy, prawdopodobnie przemawiał zuchwale i powinien za to odpokutować ale to nie czyni z niego fałszywego proroka. Nikt nie mógłby występować w wierze wymaganej do chodzenia w tym powołaniu, gdyby wiedział, że jedna pomyłka może zrujnować mu życie.”

Ale to jest dokładnie to Słowo definiuje jako test. Żaden zielonoświątkowiec go nie przechodzi.
.

Jack Deere

“Prorocy są naprawde niechlujni. Prorocy popełniają błędy. I czasami gdy prorok popełnia błąd, to bardzo poważny błąd. Znam proroków przez błędy których wielu ludzi utraciło miliony dolarów w zeszłym roku bo ci popełnili błędy. Rozmawiam z ludźmi, którzy dokonali złych inwestycji, przenieśli całe swe domostwa i zużyli na to tony pieniędzy.”

Kolejny dowód, podawany przez samych zielonoświątkowców, świadczący o tym, że wszyscy oni są fałszywymi prorokami.
.

Bob Jones

Spytany czy zielonoświąkowi prorocy popełniają błędy odpowiada:

„O, setki… setki błędów

.

Cindy Jacobs i Chuck Pierce

Na konferencji proroczej w 2000 roku przyznali:

Zrobiliśmy wiele błędów. Nie mamy na to usprawiedliwienia, musimy się lepiej starać”

.

Kim Clements

W TBN (telewizja charyzmatyczna) zachęcając do prorokowania powiedział słowa, które w dużej mierze podsumowują zielonoświątkowy pogląd na proroctwa:

Możesz mylić się jako prorok i nie być fałszywym prorokiem”

.

Wayne Grudem

Z góry zakłada, że wszystkie proroctwa muszą być fałszywe, mimo to zachęca do prorokowania.

“Istnieje niemalże jednolite świadectwo wszystkich sekcji ruchu charyzmatycznego, że proroctwo jest niedoskonałe i zanieczyszczone oraz zawiera elementy którym nie powinno się ufać ani być posłusznym”… “Spowodowane to jest zazwyczaj tym, że proroctwo w czasie kościoła nie jest Słowem Bożym i często może zawierać błędy

.

Micke Bickle

Zielonoświątkowy pastorktóry na początku nadzorował Proroków z Miasta Kanzas przyznał się, że w ciągu czterdziestu lat swego zaangażowania w ruch charyzmatyczny,jak to powiedział, w jego opini:

 „przynajmniej osiemdziesiąt procent cudów i proroctw oraz innych fenomenów, których był świadkiem w ciągu czterdziestu lat, przynajmniej osiemdziesiąt procent z nich było fałszywe.” 

Ogłasza to z uśmiechem na ustach. Żadnego wstydu, żadnych przeprosin, w jego mniemaniu charyzmatycy nie powinni się przejmować ogromem fałszu, jaki wśród nich występuje. Ale jeśli on ma rację, to oznacza, że cztery na pięć proroctw jest fałszywa już na starcie.
.

Artur Ceroński

Naucza, że może istnieć wiele tłumaczeń rzekomego daru języków. Tak więc stwierdza on wprost, że Bóg, gdy przemawia poprzez dar języków mówi naraz różne rzeczy. W rzeczywistości jest to zachęta do mówienia “co komu ślina na język przyniesie” i przypisanie tej cielesności Bogu. To mówienie z zuchwałości serca.

„Jest jeszcze jeden wykład, kto ma jeszcze jeden wykład? Wstań i chodź do mnie teraz. Jeszcze jeden wykład, nie bój się. To są ważne rzeczy. Jeszcze jedna interpretacja tych języków. Chodź. Już nie raz była ta sytuacja. jeszcze jedna interpretacja. Odważnie. To są ważne rzeczy. Czasami liczyłem do trzech. Mów odważnie to co pojawia się w tobie. Musimy się tego uczyć. Uczmy sie tych rzeczy. Dawaj… Odważnie, chodźcie… To jest bardzo ważne, to się rodzi w tobie… Posłuchajcie, uczcie się wykładać inne języki. Czasami są dwie, trzy lub cztery interpretacje jednego wykładu. Uczymy o tym na szkołach. Czasami przekaz na językach jest długi, interpretacja jest krótka. Czasami przekaz na jezykach jest krótki, interpretacja jest długa… – źródło

.


Ostrzeżenia

Zielonoświąkowcy czczą innego boga, który jest bogiem kłamstwa. Dowód? Wystarczy że raz się pomylą w swoich rzekomych “proroctwach” a czynią to nagminnie. Wtedy czynią z Boga kłamcę.
 
„Bo jeśli Bóg zostaje pozbawiony prawdy, co pozostaje? Bez prawdy nie mógłby być Bogiem. Ale z pewnością jest on okradany ze swojej prawdy, gdy zostaje uznany za potwierdzającego i poświadczającego to, co jest fałszywe.” Jan Kalwin, Instytuty II, 8, 24
Drogi czytelniku teraz już znasz Boży standard co do prorokowania. Teraz wiesz, że nie jesteś w stanie spełnić Biblijnych kryteriów i nie możesz nazywać się prorokiem. Jeśli będziesz uparcie trwał przy swoim stanowisku i ogłaszał światu swoje wizje, sny i rzekome objawienia jako “słowo od Pana”, wiedz, że konsekwencje tego będą opłakane. Drogi przyjacielu, Bóg jest miłosierny. On daje czas na upamiętanie.

Jer. 23:21-26 21 Nie posłałem tych proroków, a oni jednak pobiegli. Nie mówiłem do nich, oni jednak prorokowali. 22 Lecz gdyby stali w mojej radzie i głosili mojemu ludowi moje słowa, odwróciliby go od jego złej drogi i od zła jego uczynków. 23 Czy jestem tylko Bogiem z bliska? – mówi PAN, a nie Bogiem także z daleka? 24 Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? – mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? – mówi PAN. 25 Słyszałem, co mówią prorocy, którzy prorokują kłamstwa w moje imię, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. 26 Jak długo to będzie w sercu tych proroków, którzy prorokują kłamstwa? Są przecież prorokami złudy własnego serca

Zaprzestań tej praktyki, przyjdź do Boga z pokorną prośbą o łaskę a On wybaczy.

Niech poniższy fragment utkwi w twym sercu.

Dzieje 2:37-38 37 A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? 38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email