Czterej jeźdźcy

Obj. 6:1-4 . 1. I zobaczyłem, gdy Baranek otworzył pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu: Chodź i zobacz.

2. I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać.

3. A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz.

4. I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz.

Czterej jeźdźcy w Objawieniu 6:1-8 stanowią jedność w obrębie siedmiu pieczęci. W przeciwieństwie do pozostałych trzech, pierwsze cztery pieczęcie dotyczą koni. Każdy koń jest określonego koloru: biały, rudy, czarny i płowy. Każdy koń ma jeźdźca, a każdy jeździec ma broń lub narzędzie. Pierwszy z nich nosi łuk, drugi miecz, a trzeci trzyma zestaw odważników lub wagę. Nieco inaczej jest w przypadku czwartego konia: “a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim” (w.8).

W odróżnieniu od pozostałych trzech, w pierwszych czterech pieczęciach każdy z czterech koni wraz ze swymi jeźdźcami jest przedstawiony przez “stworzenie” słowami: “Chodź i zobacz” (w.1, w.3, w.5, w.7). Kiedy słuchamy uderzeń kopyt białego,rudego, czarnego i płowego konia wysłanych przez Baranka, słuchamy czterech różnych zestawów kopyt.

Dlaczego konie i ich jeźdźcy? Są używani w Piśmie Świętym, aby mówić o potężnych i tajemniczych Bożych opatrznościach, jak w Księdze Zachariasza 1 i 6. Konie to stworzenia o imponującej sile i odwadze. Tak więc Pan zapytał Hioba:

Hiob 39:19-20 19. Czy możesz dać koniowi moc? Czy rżeniem ozdobiłeś jego szyję? 20. Czy przestraszysz go jak szarańczę? Parskanie jego nozdrzy jest straszne.

Dlaczego na rumakach z Objawienia 6:1-8 jeżdżą jeźdźcy? Konie bez jeźdźców idą tam, gdzie chcą, ponieważ ich moc nie jest wykorzystywana. Ale koń z jeźdźcem jest zarządzany i kierowany — odpowiedni obraz potężnej i głębokiej opatrzności Jahwe.

Rozważmy teraz kolejno każdego z czterech koni, zaczynając od białego konia.


Biały koń

Obj. 6:1-2 1. I zobaczyłem, gdy Baranek otworzył pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu: Chodź i zobacz. 2. I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać.

Co do tożsamości tego konia i jego jeźdźca istnieje chyba najwięcej nieporozumień.

  • niektórzy twierdzą, że mówi o przeszłości,
    .
  • albo o rzymskim generale podczas upadku Jerozolimy w 70 r. n. e.
    .
  • albo też o Konstantynie Wielkim w IV wieku
    .
  • dla jeszcze innych pierwsza pieczęć przedstawia ostatecznego straszliwego Antychrysta w przyszłości.

Wierzymy, że biały koń odnosi się do postępu Ewangelii Jezusa Chrystusa, a więc mówi o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

“Biel” symbolizuje sprawiedliwość i świętość, które przynosi jedynie Ewangelia łaski. Objawienie 6:2 jest przepełnione zwycięstwem. Wskazuje na to biel konia, a także “korona”, czyli laur zwycięzcy, który otrzymuje jego jeździec. Jest to jednak szczególnie podkreślone przez jego wyjście “jako zwycięzca, aby zwyciężać” Tylko Ewangelia Chrystusa przynosi zwycięską sprawiedliwość i świętość.

Biały koń jeździ przez całą erę Nowego Testamentu, od Pięćdziesiątnicy do chwalebnego powrotu naszego Pana.

Mat. 24:14 A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec.

.

Rzym. 10:13-18 13. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. 14. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? 15. Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy! 16. Ale nie wszyscy byli posłuszni ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? 17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże. 18. Pytam jednak: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos i na krańce świata ich słowa.

Był, jest i będzie zwycięski w sercach i życiu wszystkich Bożych wybranych, a Ewangelia nigdy nie zostanie zwyciężona .

Rzym. 1:16-17 16. Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. 17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

.

1 Kor. 1:17-31 17. Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. 18. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. 19. Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz. 20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? 21. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. 22. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. 23. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem; 24. Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą. 25. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. 26. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. 28. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz; 29. Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało. 30. Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem; 31. Aby, jak to jest napisane: Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.

.

2 Kor. 2:14-16 14. Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. 15. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. 16. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny?

A co z “łukiem” w ręku jeźdźca na białym koniu (Obj. 6:2)?

Obj. 6:2 I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać.

Pomyśl o tym, gdy czytasz te słowa skierowane do zwycięskiego Mesjasza:

Psalm 45:4-5 4. A w swym dostojeństwie wyrusz szczęśliwie ze słowem prawdy, łagodności i sprawiedliwości, a twoja prawica dokona strasznych rzeczy. 5. Twoje ostre strzały, od których upadają narody pod twoje stopy, przenikają serce wrogów króla.

Księga Dziejów Apostolskich odnotowuje jazdę na białym koniu z Jerozolimy do Judei, Samarii, Antiochii, Turcji i Grecji (używając ich współczesnych nazw) oraz do Rzymu. Pierwsza pieczęć mówi o rozprzestrzenianiu się Ewangelii na Bliskim Wschodzie, w południowej Europie i Afryce Północnej w pierwszych kilku wiekach po Zesłaniu Ducha Świętego. Następnie biały koń skręcił na północ, do krainy za Alpami. W ciągu ostatnich kilku stuleci biały koń galopował na wszystkich kontynentach, w wielu krajach i na tysiącach wysp. Jeździec na białym koniu, jak mówi Objawienie 6:2, “wyruszył jako zwycięzca, aby zwyciężać”

Trwa to już od około 2000 lat i obejmuje głoszenie kazań, katechizację i wykłady, a więc także kształcenie pastorów. Strzały z łuku Ewangelii wystrzeliwane są poprzez studia biblijne, chrześcijańskie płyty CD, DVD, książki, broszury i audycje radiowe oraz Reformowane strony internetowe. Wszystko to, oczywiście, jest połączone z uwielbieniem, modlitwą, społecznością, dawaniem i świadectwem wszystkich świętych.

Biały koń jeździ w ustanowionych zgromadzeniach i na polach misyjnych, tak że wybrani są gromadzeni z czterech stron ziemi jako Chrystusowy jeden, święty, apostolski i powszechny kościół!
.


Rudy koń

Obj. 6:3-4 3. A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. 4. I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz.

Rudy koń mówi o wojnie. Jeździec nosi „wielki miecz”, broń wojenną. Dano mu moc, by „odebrać ziemi pokój”, wynik wojny. „Rudy” kolor konia sugeruje krew, wylew wojny. Rzeź nie jest prześladowaniem, ponieważ zabijanie jest wzajemne, ofiary śmiertelne wojny.

Wystarczy pomyśleć o różnych wojnach w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci, w tym o najazdach barbarzyńców na Cesarstwo Rzymskie, takich jak najazdy Attyli Hunów; atakach Madziarów i Wikingów we wschodniej i północnej Europie; normańskim podboju Brytanii; krucjatach przeciwko Saracenom, wojnie stuletniej i wojnie róż; I i II wojnie światowej; wojnie koreańskiej, wojnie wietnamskiej, wojnie o Falklandy i wojnie w Iraku. Oczywiście było wiele innych wojen na całym świecie. Istnieją również różne rodzaje konfliktów: wojny domowe, wojny rewolucyjne, wojny imperialne itp.

Wyjazd Rudego konia wiąże się ze szkoleniem wojskowym, uzbrojeniem i mundurami; propagandą, poborem do wojska i armiami; generałami, szpiegami i jeńcami wojennymi; bohaterami, tchórzami i zdrajcami; logistyką, medalami i cmentarzami; dyplomacją, zawieszeniami broni i traktatami; pogłoskami o wojnach, wojnami przerywanymi i zimnymi; wojną na lądzie, wojną na morzu, wojną w powietrzu i wojną totalną; nacjonalizmem i internacjonalizmem; zniszczeniem i rzezią; bogami wojny i gospodarką wojenną.

Podobnie jak biały koń, rudy koń został wysłany przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Baranka Bożego i zawsze jest pod jego kontrolą!

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email