Przedmowa

Wydawać by się mogło, że ktoś taki jak prorok i czyniący cuda ma zapewnione miejsce w niebie. Skoro działa przez niego „moc Boża” musi być człowiekiem zbawionym. Rozważmy ten temat biorąc pod uwagę dwa miejsca z ewangelii Mateusza mówiące o sądzie.

Sąd Boży według Mat. 25:31-41

wersy 31-33: o nieuniknionym sądzie

31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały.

32 I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

33 I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie.

 • Miejscem wydarzeń jest sąd Boży, wers 31
 • Jest to podział wzajemnie się wykluczający i uzupełniający podział dychotomiczny, nie ma miejsca na ludzi należących do obru grup lub znajdujących się w trzeciej, innej grupie, wers 32
 • W czasie sądu z pewnością każdy trafi do jednej z dwóch grup, jest to uzależnione od owoców.
 • Wierzący ustawieni zostają po prawej stronie, niewierzący po lewej stronie w stosunku do tronu,wers 33
  .
wersy 34-40: sposoby rozpoznawania prawdziwych braci

34 Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

35 Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie; 3

6 Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.

37 Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię albo spragnionym i daliśmy ci pić?

38 I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię?

39 Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?

40 A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście.

 • Osoby, nawrócone otrzymują od Boga nowe serce, czego świadectwem są dobre owoce jakie wydają (5 Mojż. 30:6Ezech. 11:19Ezech. 36:26-27Jan 3:1-12), wersy 34-40
 • Czynienie dobra i przestrzeganie przykazań bożych jest naturalne dla wierzących, wersy 37-39
  .
wersy 41-46: sposoby rozpoznawania fałszywych braci

41 Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.

42 Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić;

43 Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.

44 Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie?

45 Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie.

46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Sąd Boży według Mat. 7:15-23

Spójrzmy na to samo wydarzenie biorąc pod uwagę perspektywę sądu nad prorokami i cudotwórcami.

wersy 15-20: sposoby rozpoznawania fałszywych proroków

15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.

19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. 20 Tak więc po ich owocach poznacie ich

.…po owocach poznacie ich…

Pierwszy owoc to Doktrynalna Ortodoskja

Czyli zgodność / prawowierność. Prawdziwi Boży prorocy głoszą doktryny, które są słuszne i prawdziwe. Nowe Objawienie jest zawsze w zgodzie z poprzednio objawioną prawdą

5 Mojż. 13:1-3 1 Gdyby powstał między wami prorok, albo sny miewający, i ukazałciby znak, albo cud; 2 I stałby się on znak albo cud, o którym ci powiedział, a rzekłby: Pójdźmy za bogami obcymi, których ty nie znasz, a służmy im: 3 Nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co sny miewa, gdyż was doświadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej. 

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
.

Drugi owoc to Uczciwość Moralna.

Prawidziwych Bożych proroków cechuje osobista świętość. Ci, którzy twierdzą że mowią w imieniu Boga muszą także żyć według prawd, które głoszą

Jer. 23:16-1716 Tak mówi Pan zastępów: Nie słuchajcie słów tych proroków, którzy wam prorokują, i zwodzą was, widzenie serca swego opowiadają, a nie z ust Pańskich;  17 Ustawicznie mówią tym, którzy mną gardzą: Pan mówił, pokój mieć będziecie; i każdemu chodzącemu według uporu serca swego, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego.

2 Piotra 2:1-3 1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 Wielu zaś podąży za ich zgubną (σελγείαις aselgeiais–rozwiązłość seksualna) drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. 3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.
.

Trzeci owoc to Dokładność Przepowiedni

Prawdziwi Boży prorocy przepowiadają przyszłe wydarzenia lub objawiają ukryte rzeczy ZAWSZE ze 100 procentową dokładnością. Innymi słowy KAŻDE proroctwo wypowiedziane przez Bożego proroka MUSI sie wypełnić CAŁKOWICIE I ZE WSZYSTKIMI detalami. Jedna pomyłka, jeden błąd, jedna nieścisłość czyni z człowieka FAŁSZYWEGO PROROKA.

5 Mojż. 18:21-22 21 A jeźlibyś rzekł w sercu swem: Jakoż rozeznamy to słowo, którego nie mówił Pan? 22 Jeźliby co mówił on prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się to, ani wypełniło, onoć to jest słowo, którego nie mówił Pan; z hardości to mówił prorok on, nie bójże się go.

Ezech. 12:25 wyrzekę słowo, i wypełnię je, mówi panujący Pan

Jer. 28:9 Ten prorok, który prorokuje o pokoju, ten prorok, mówię, wtenczas  poznany bywa, że go Pan prawdziwie posłał, gdy się iści słowo jego.

Izaj. 44:26 Potwierdzam słowa sługi swego, a radę posłów swych wykonywam. Który  mówię o Jeruzalemie: Mieszkać w niem będę; a o miastach Judzkich:  Pobudowane będą; bo spustoszenia ich pobuduję

Żaden ze współcześnie żyjących „proroków”nie spełnia wszystkich powyższych krytieriów, wszyscy bez wyjątku to prorocy samozwańcy.
.

wersy 21-23: przeznaczenie wszystkich “cudownie obdarowanych”

21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?

23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

 • Miejscem wydarzeń jest ten sam sąd Boży, o którym czytaliśmy w Mat. 25:36-41, „ów dzień” wers 22
 • Mowa tym razem wyłącznie o osobach, które znajdują się w grupie kozłów, ludzi nienawróconych, wydających złe owoce, wers 21
 • Prorocy i cudotwórcy są nieświadomi swojego stanu, będą zdziwieni myśląc, że przez cały czas służyli Bogu, wers 22
 • O ile czas sądu w Mat. 25:31 przedstawia dwie grupy ludzi, zbawionych i niezbawionych, o tyle Jezus nie wspomina ani jednym słowem o grupie prawdziwych proroków i cudotwórców gdy Pan ich sądzi w Mat. 7:15-23. Tekst nie odnosi się do tej grupy w czasie sądu.
 • Bezprawie o którym mówi wers 23 to prorokowanie, wyganianie demonów i czynienie cudów (patrz Daniel 9:24), wers 22
 • Słowo fałszywy prorok, fałszywy cudotwórca i fałszywy egzorcysta nie występują w tekście. Mowa o wszystkich prorokach, cudotwórcach i egzorcystach, zatem ponieważ wszyscy idą na zatracenie to wszyscy są fałszywi.
 • Tekst nie udziela pochwały prawdziwym prorokom, cudotwórcom i egzorcystom, przez co logicznie wnioskujemy, iż dotyczy grupy samozwańczych proroków, cudotwórców i egzorcystów, czyli wszystkich, którzy pojawili sie po erze Apostołów.
 • Szerszy kontekst 25 rozdziału ewangelii Mateusza dotyczy soteriologii (zbawienia) i naucza o wchodzeniu przez ciasną bramę. Najwyraźniej osoby uznające się za proroków, cudotwórców i egzorcystów nie rozumieją ani czym jest ciasna brama ani czym jest wąska droga. Ci ludzie nie rozumieją ewangelii i podążają drogą cudów i znaków, która kończy się w piekle.
 • Zgodnie ze słowami Jezusa zawartymi w Ewangelii Jana każdy posiadający pozabiblijne objawienia mówi od siebie, szuka swojej chwały, Bóg go wcale nie posłał, jest fałszywym prorokiem i tkwi w niesprawiedliwości
  Jan 7:18 Kto mówi z samego siebie, szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości.

Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy miejsca chwalącego lub pozytywnie mówiącego o prorokach i cudotwórcach po erze Apostołów i żyjących w erze Kościoła. Świadectwo Słowa potępia wszystkich proroków, cudotwórców i egzorcystów, czyli tak naprawdę uzurpatorów i oszustów jacy pojawią się po erze Apostołów.
.

Analogia Scriptura

Stary testament wskazuje na wstrzymanie proroctw i objawień po przyjściu mesjasza, w mesjańskim okresie łaski.

Daniel 9:24 Siedmdziesiąt tygodni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie (וְלַחְתֹּם֙ wə•laḥ•tōm) widzenia i proroctwa, a na pomazanie Swietego świętych.

חָתַם chatham – zablokować, przeszkodzić, zatamować, zapieczętować, zamknąć, zatrzymać

Fragment dotyczy czasu przyjścia mesjasza. W tym czasie nastąpi odkupienie i zbawienie (zniesienie przestępstwa, oczyszczenie nieprawości, przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, które dokonało się na krzyżu oraz wstrzymanie proroctw i objawień. Wszystkich proroków i proroctwa po okresie apostolskim należy uznać za fałszywe.
.

Ograniczona moc czynienia cudów

Moc czynienia cudów jaką posiadał Pan Jezus nie była powszechnie dostępna. Posiadali ją Apostołowie  i najbliżsi ich współpracownicy a także 70 wysłanników. Zadaniem znaków i cudów zawsze było uwiarygodnienie osoby mówiącej w imieniu Boga.

Jezus odmówił udzielenia mocy swoim naśladowcom

Jan 6:25-29 25 Kiedy znaleźli go po drugiej stronie morza, zapytali: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś?  26 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.

Zgrodzmadzeni w liczbie kilkunastu tysięcy przyszli do Jezusa aby się najeść chlebem, który wcześniej im stworzył (Jan 6:5-15). Chcieli ponownego stworzenia chleba.
.

27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec.

Jezus odpowiada im: cóż z tego, że się najecie do  syta i zostaniecie na ciele uzdrowieni, jeśli się nie nawrócicie? Wy myślicie wyłącznie o zaspokojeniu swoich potrzeb, nie myślicie o sprawach duchowych!
.

28 Wtedy zapytali go: Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła (εργα erga) Boga?

Tłum chciał dokonywać cudów. Skoro Jezus nie chciał im stworzyć chleba, tłum chciał poznać w jaki sposób można dokonywać takich cudów
.

29 Odpowiedział im Jezus: To jest dzieło (εργον ergon) Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.

Pan Jezus odmawia im udzielenia mocy i kieruje ich myśli na właściwe tory, definiuje dzieło Boże jako wiarę w Niego.
.

Wnioski

Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy miejsca, które informuje o kontynuacji cudownych znaków i cudów dostępnych ludziom w całym okresie istnienia kościoła. Po prostu Pismo nie zawiera takich fragmentów. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy miejsca chwalącego lub pozytywnie mówiącego o prorokach i cudotwórcach po erze Apostołów, aż do czasu Jom Jahve.  Świadectwo Słowa jest druzgoczące. Osoby twierdzące, że są prorokami i cudotwórcami stoją w obliczu zagrożenia życia wiecznego.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email