Zadaniem znaków i cudów było uwiarygodnienie Apostołów i proroków Nowego Testamentu jako wysłanników Bożych głoszących nowe objawienie. Objawienie to zostało spisane. Pismo Święte jest wystarczające, kanon Pisma Świętego jest zamknięty. Rezultatem Bożego objawienia jest w pełni wystarczające Słowo zawarte w 66 księgach.

O Piśmie Świętym

Bóg obiecał zachować swoje Słowo nienaruszonym oraz strzec je przed osobami, których celem jest zmiana treści Pisma.

Psalm 12:6-7 6 Słowa PANA to słowa czyste jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone. 7 Ty, PANIE, zachowasz je, będziesz je strzegł od tego pokolenia aż na wieki.

Pismo Święte daje pełne wyposażenie do wszelkiej posługi, nie ma tu miejsca na cuda.

2 Tym. 3:16-17 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Rzym. 15:4 Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism (nie ze znaków i cudów) mieli nadzieję.

Psalm 19:7-11 7 Prawo PANA (nie znaki i cuda) jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu. 8 Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy. 9 Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki; sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne. 10 Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. 11 Także twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę.

Pismo i Duch są ze sobą nierozerwalnie związane. Nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przez ewangelię zawartą w spisanym w 66 księgach Słowie Bożym

Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są Duchem i są życiem.
.

O zakończeniu objawienia

Pismo Święte jest kompletne, proroctwa i widzenia wstrzymane, wiara została przekazana świętym raz na zawsze.

5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.

5 Mojż 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.

Przysłów 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.

Daniela 9:24 Siedmdziesiąt tygodni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na …wstrzymanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych.

Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

Obj. 22:18-19 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Prorokujący” wyznawcy ruchu zielonoświątkowego mówią kłamliwie i z zuchwałości a nie w imieniu Boga, przeto Bóg dokłada im plag. Uwagę przykuwa fakt, że tylko w tym ruchu występuje ogromna masa opętań i związań demonicznych, z którymi zielonoświątkowcy i charyzmatycy walczą niczym z wiatrakami. Czegoś takiego nie spotka się w zborach chrześcijańskich.

W 1539 Marcin Luter napisał:

“Bóg chce dać wam swego Ducha tylko przez Słowo zewnętrzne.”

Nie musimy się zastanawiać, czy Bóg ciągle daje nam nowe objawienia z innego źródła. Biblia jest wiadomością od Boga. Wystarczalność Pisma jest jednym z pięciu fundamentalnych założeń kościoła reformowanego, które zostały zawarte w tzw. pięciu Solach
.

O powstawaniu Starego Testamentu

Kanon Starego Testamentu został zamknięty około czterechsetnego roku przed Chrystusem. Już wtedy Żydzi wiedzieli, które księgi są przez Boga natchnione. Jak się o tym dowiedzieli? Wybierali księgi napisane przez mężów Bożych, które mówiły o swoim natchnieniu przez Boga. Uważnie studiowali te księgi i dowiedli, że nie zawierały one błędów. Były prawdziwe pod względem historycznym, geograficznym i teologicznym. Żydowska tradycja powiada, że ostateczną wersję kanonu Starego Testamentu zatwierdziła szkoła uczonych w Piśmie, załozona przez Ezdrasza i nazwana „Wielką synagogą” Historia potwierdziła słuszność tej decyzji.
.

O powstawaniu Nowego Testamentu

Pierwszy test

Pierwszym sprawdzianem, czy dana księga znajdzie się w kanonie Pisma Świętego było apostolskie autorstwo. Każda księga Nowego Testamentu musiała być napisana przez apostoła lub bliskiego współpracownika apostoła. I tak na przykład Marek, który nie był apostołem, otrzymał swoje informacje od Piotra. Również Łukasz, który także nie był apostołem, był bardzo bliskim współpracownikiem Pawła.
.

Drugi test

Drugim sprawdzianem była treść księgi. W Dziejach 2:42 jest powiedziane, że pierwsze spotkanie Koscioła koncentrowało się wokół modlitwy, społeczności, łamaniu chleba i nauki apostolskiej. Głównym sprawdziane każdej księgi było: Czy zgadza się ona z nauką apostolską. Był to bardzo ważny sprawdzian, ponieważ do Koscioła przenikali wtedy różnego rodzaju heretycy. Ich pisma nigdy nie zostały zaakceptowane, ponieważ szybko wykrytyo zawarte w nich błędy doktrynalne.
.

Trzeci test

Trzecim sprawdziwnem było: Czy księga ta jest czytana w zborach? Inaczej mówiąc, czy lud Boży ją akceptuje, korzysta z niej w czasie nabożeństwa i czyni ją częścią własnego życia? Jeżeli członkowie Koscioła są pouczani przez tę księgę i dostępują przez nią błogosławieństwa, to również jest dowodem jej natchnienia.
.

Czwarty test

Czwartym sprawdzianem było przyjęcie wszystklich ksiąg przez następne pokolenia pierwotnego Koscioła, czyli przez ojców Kościoła. Do 404 roku wersja łacińskiej Wulgaty została zakończona. Słowo „Wulgata” pochodzi od łacińskiego „vulgar” co znaczy „język powszechny, język ludowy”. Biblia została przekazana w ręce ludu. Zawierała ona wszystkie księgi, ale tylko te, które odpowiadały podstawowym wymaganiom. Bóg przemówił i oto Jego Słowo zostało skompletowane.
.

Zasady reformacji

Sola Scriptura – tylko Słowo Nauka mówiąca, że tylko Biblia jest jedynym natchnionym przez Boga i autorytatywnym Słowem. A zatem jest też jedynym źródłem doktryny. To Słowo dostępne dla wszystkich. To zamknięty system (nie uwzlędniający innych objawień i proroctw), podlegający samointerpretacji (Scriptura Scripturam Interpretatur).

Judy 1:3 uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym

Obj 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze

Przysłów 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.

5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.

5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.

1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga

2 Piotra 1:19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie(od wizji, snow i objawień) a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach

2 Piotra 1:20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.

2 Tes. 2:14 Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez (naszą) mowę, czy przez nasz list.

1 Kor. 11:2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.

Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

2 Piotra 3:2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.

Judy 1:17 Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa

Wszystkie te prawdy są spójne z zasadą Sola Scriptura. Bóg zesłał nam ukoronowanie Swojego przesłania w specjalnym zbawczym uświęcającym objawieniu w prawdzie Swojego spisanego Słowa. Kościół zawsze był najsilniejszy, kiedy zajmował stanowisko w sprawie Bożego Słowa. Zawsze uprzywilejowana pozycja kościoła na każdym etapie historii kościoła wynikała z twardego stanowiska Sola Scriptura. A jeśli kościół chociaż minimalnie schodzi ze stanowiska Sola Scriptura, to stawia swoją stopę na śliskim zboczu, a kwestią czasu jest kiedy stoczy się w kierunku liberalizmu, ekumenii, aż dojdzie do agnostycyzmu, a ostatecznie do ateizmu. Uprzywilejowaną pozycją jest Sola Scriptura. .

Sola Gratia – tylko Łaską

Sola Fide – tylko Wiarą.

Solus Christus – tylko przez Chrystusa .

Soli Deo gloria – chwała tylko Bogu
.

Wnioski

We współczesnym ruchu charyzmatycznym zasada Sola Scriptura uznawana jest tylko w teorii. W praktyce dla charyzmatyków Pismo Święte jest tylko jednym z wielu sposobów kontaktu Boga z wiernymi. Proroctwa, sny, objawienia, słowa mądrości, słowa wiedzy stoją na równi z objawieniem zawartym na stronach Nowego Testamentu. Nazywanie ruchu charyzmatycznego ruchem protestanckim jest nieuzasadnione. Łamiąc zasadę Sola Scriptura ruch zielonoświątkowy nie ma podstaw aby nazywać się kościołem protestanckim, ideologicznie stoi bliżej rzymskiego katolicyzmu.

Ilekroć słyszysz, jak ktokolwiek chwali się, że ma coś z natchnienia Ducha Świętego i nie ma to podstawy w Słowie Bożym, bez względu na to, co to może być, powiedz mu, że to dzieło diabła. – Marcin Luter


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email