Objawienie było przekazane Apostołom i ich najbliższym współpracownikom Objawienie Boże zostało zakończone wraz ze śmiercią Jana, ostatniego Apostoła od Boga. Skąd wiemy, że Bóg nie uzupełni kanonu 66 ksiąg Biblii o kolejne natchnione księgi? Innymi słowy, czy kanon jest zamknięty na wieki?

Kanon jest zamknięty

Skąd wiemy, że Bóg nie uzupełni kanonu 66 ksiąg Biblii o kolejne natchnione księgi? Innymi słowy, czy kanon jest zamknięty na wieki?

Cała wiara została przekazana raz na zawsze.

Judy 1:3 Umiłowani,podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem  za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną  świętym.

Pismo Święte informuje nas aby nie dodawać ani nie ujmować z niego:

5  Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.

5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.

Przysłów 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.

Pismo informuje nas, że po spisaniu pełnego kanonu Słowa Bożego, wszelkie proroctwo i objawienie zostanie wstrzymane:

Daniel 9:24 Siedmdziesiąt tygodni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu  na …wstrzymanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie  Świętego świętych.

1 Kor. 13:8 Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz.

Zach. 13:3-5 3 I stanie się, gdyby  kto dalej prorokował, że mu rzekną ojciec jego i matka jego, którzy go  spłodzili: Nie będziesz żył, przeto żeś kłamstwo mówił w imieniu  Pańskiem; i przebiją go ojciec jego i matka jego, którzy go spłodzili,  że prorokował. 4 I stanie się dnia onego, że się zawstydzą oni  prorocy, każdy za widzenie swoje, gdyby prorokowali, i nie obleką się w  suknię kosmatą (ubiór-symbol proroków), aby kłamali; 5 Ale każdy rzecze: Nie jestem ja prorokiem, ale rolnikiem; bo mię tego nauczono od dzieciństwa mego.

Chrześcijanom nie wolno wykraczać poza Pismo Święte. Ponieważ proroctwa w okresie łaski zostały wstrzymane, wszyscy chrześcijanie mają nauczyć się nie wykraczać poza to, co zostało spisane w Słowie Bożym.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.
.

Koniec daru apostolstwa

Funkcja apostoła, podobnie jak inne służby, to dar.

1 Kor. 12:28  A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki.
.

W opisie funkcji w kościele apostolstwo określone jako dar

Efez. 4:7-11 7 A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. 8 Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. 9 Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do niższych regionów ziemi? 10 Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. 11 I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;
.

Cechy Apostołów

Boży Apostołowie (w odróżnieniu od wysłanników wyznaczonych przez kościół) musieli posiadać 3 cechy

1. Naoczny świadek wskrzeszonego Jezusa

Dzieje 1:21-22 21 Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas; 22 Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania.
.

2. Osobiście wyznaczony przez Chrystusa

Dzieje 1:2 (O Jedenastu) Aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał

Dzieje 1:24 (O Macieju) I tak się modlili: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś;

Dzieje 9:15 (O Pawle) on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela.
.

3. Musiał czynić cuda

Mat. 10:1-2 1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości..2

Kor. 12:12  Jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy.
.

Zanik urzędu Apostoła

Jan, ostatni z żyjących Apostołów zmarł pod koniec I wieku. Zanik urzędu Apostoła i proroka głoszącego nowe objawienie był przyczyną, dla której Apostoł Paweł informuje Koryntian aby nauczyli się obywać bez proroctw i objawienia innego niż to spisane w Słowie Bożym:

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.

Podobnie stało się z nowotestamentowymi znakami i cudami, których Duch Święty udzielał zwykłym wierzącym przez ręce Apostołów

Dzieje 8:17-18 17 Wtedy (Apostołowie Piotr i Jan) kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. 18 A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze;

Dzieje 19:6 A kiedy (Apostoł) Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Marek 16:14…20 14 Na koniec ukazał się jedenastu…20 Oni (Apostolowie) zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Amen.

Hebr. 2:3-4 3 Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? (mowa o Apostolach) 4 Którym (Apostolom) i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.

Gal. 3:5 Ten  więc (Apostoł Paweł), który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? 

Rzym. 1:11 Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia;

Dzieje 4:29-30 29 A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj twoim sługom z całą odwagą głosić twoje słowo; 30 Gdy ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię twego świętego Syna, Jezusa (mowa o Apostolach).

2 Tym. 1:6 Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich (Apostoła Pawła) rąk.

Tylko Apostołowie mogli poprzez nałożenie rąk udzielić innym osobom mocy czynienia cudów i znaków. Wyjątkiem od tego były dwa wydarzenia:

  1. Wylanie Ducha w czasie pięćdziesiątnicy Dzieje 2:1-8 inicjujące działalność Ducha wśród Żydów
  2. Wylanie Ducha w Dziejach 11:1-18 inicjujące działanie Ducha wśród pogan i potwierdzające, że i poganie mają udział w zbawieniu (wcześniej utrzymywanie kontaktów – w tym fizycznych – z poganami było zabronione Żydom przez zakon).
    .

Ostrzeżenia

Bóg przestrzega przed dodawaniem do zamkniętego Testamentu Starego i Nowego przymierza:

Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

Bóg przestrzega przed fałszywym prorokowaniem:

2 Mojż. 20:7 nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego na daremno

Ezech. 13:9 Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan.

I wyznacza srogą  karę dla czyniących to bezprawie:

Obj. 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Wypełnienie się słów Objawienia widoczne jest aż nad wyraz w ruchu zielonoświątkowym. Bóg nie daje im proroctw ani wizji. “Prorokujący” zielonoświątkowcy mówią kłamliwie i z zuchwałości w imieniu Boga, zatem Bóg dokłada im plag. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko w tym ruchu jest tyle opętań i związań demonicznych, z którymi zielonoświątkowcy nie posiadając mocy wyganainia demonów walczą niczym z wiatrakami. Czegoś takiego nie spotka się w zborach chrześcijańskich.
.

Wnioski

Nikt z żyjących współcześnie ludzi nie może sprostać trzem wymaganiom co do urzędu Apostoła. Bóg nie ma potrzeby powoływać nowych, cudownie obdarowanych Apostołów, ponieważ całe objawienie, cała wiara została przekazana raz na wieki. Dar apostolstwa zaniknął bez wyraźnej deklaracji tego w Nowym Testamencie. Cuda i znaki uwiarygadniające urząd Apostoła i proroka, głoszącego nowe objawienie spełniły swoją funkcję i ustały. Nie powinniśmy się spodziewać nowej “pięćdziesiątnicy”, ponieważ było to jednorazowe wydarzenie wyjątkowe w całej historii świata. Również poganie raz w historii świata zostali włączeni do Kościoła. Stąd nie możemy oczekiwać, że Duch Święty uwiarygodni jakąkolwiek grupę społeczną znakami i cudami udowadniając tym samym, że wszyscy w Chrystusie są jedno. Nie ma też na świecie Apostołów, którzy mogliby o takim “nowym przyłączeniu” zaświadczyć.

Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest walka “proroctwami” ruchu zielonoświątkowego, godzącymi w postanowienie Boga o wstrzymaniu proroctw i objawień:
.

Judy 3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną święty

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email