Pochodzi od Boga

2 Kor. 1:21 Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg;

.

Które Chrystus miał otrzymać:

– zapowiedziane

Izaj. 61:1 Duch Panującego Pana jest nademną; przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy
.
Dan. 9:24 Siedmdziesiąt tego dni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zagładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych

.

– wypełnione

Łuk. 4:18 Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność;
.
Łuk. 4:21 I zaczął do nich mówić: Dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach.
.
Dzieje 4:27  Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś;
.
Dzieje 10:38 Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
.
Hebr. 1:9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

.

Bóg zachowuje otrzymujacych je

Psalm 18:50 Bo dajesz wielkie wybawienie swemu królowi i na wieki okazujesz miłosierdzie swemu pomazańcowi Dawidowi i jego potomstwu.
.
Psalm 20:6 Teraz wiem, że PAN wybawia swego pomazańca, wysłucha go ze swego świętego nieba zbawczą mocą swojej prawicy.
.
Psalm 89:20-23 20 Znalazłem Dawida, mego sługę, namaściłem go swoim świętym olejem. 21 Moja ręka będzie przy nim i wzmocni go moje ramię. 22 Nie będzie uciskany przez wroga, a syn nieprawości go nie pognębi. 23 Zetrę na jego oczach jego przeciwników, a tych, którzy go nienawidzą, powalę.

.

Otrzymują je wszyscy wierzący

1 Jana 2:20 Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.

.

Prowadzi wszysktich wierzących do wszelkiej prawdy

1 Jana 2:27 Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie.”

Źródło


Fałszywy duch bełkotu

Mówienie niezrozumiałym bełkotem nie jest biblijnym darem języków lecz jego nieudolną imitacją. W najlepszym przypadku imitacja ta ma swoje podłoże w ludzkiej cielesności (wyuczone słowa, pozakognitywne powtarzanie wcześniej usłyszanych sylab), w najgorszym jest to owoc pracy ducha przeciwnika Chrystusowego.

 

Jest pogańską praktyką

Mat. 6:7 A modląc się, nie bądźcie wielomówni (βαττολογησητεbattologēsēte) jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność (πολυλογιαpolylogia) będą wysłuchani.
.

βαττολογησητεbattologēsētezwrot utworzony od słów battos (onomatopeja, której odpowiednikiem w języku polskim jest słowo ”bla bla”) oznaczająca bezmyślny potok dźwieków nie posiadających sensu i
logos (słowo).
πολυλογιαpolylogia – zwrot utworzony od słowa polýs (mnogość, wielość) i logos (słowo).

Czyli: A modląc się, nie bełkoczcie bez zrozumienia jak poganie; oni sądzą, że ze względu na wielość wypowiadanych słów (których nie rozumieją) zostaną wysłuchani.

 

Pchodzi od diabła

1 Kor. 14:14 Jeśli bowiem modlę się glosolalią (γλώσσῃ glōssē liczba pojedyncza), mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści (ἄκαρπός akarpos).

Mówienie niezrozumiałym bełkotem jest całkowicie bezowocne. Greckie ἄκαρπος akarpos odnosi się do jakiejoklwiek myśli czy czynu nie mającego swojego źródła w Panu; to coś, co nie jest narodzone z wiary i nie posiada mocy Bożej, zatem nie przynosi żadnych owoców.

Zgodnie z listem do Rzymian jest to grzech

Rzym. 14:23 Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem,

A grzech ma jednego ojca…

Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

.

Otrzymują go wyłącznie niezbawieni

Nie można mieć ducha mówienia niezrozumiałym bełkotem i Ducha Świętego.

1 Kor. 2:12 My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane.
.
2 Kor. 6:16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem
.
1 Kor. 6:19 Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?
.
1 Piotr 1:5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.
.
1 Jan 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.

.

Prowadzi wszystkich do fałszywej ewangelii

2 Kor. 11:4Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

 • Ponad 24 miliony wynawców ruchu zielonoświątkowego odrzuca doktrynę Boga Trójjedynego. Jest to inny bóg – szeroka brama. (więcej tutaj)
  .
 • Większość zielonoświątkowców wyznaje doktrynę małych bogów, przez co odrzucają oni monoteizm zastępując go henoteizmem. Jest to herezja zatracenia (więcej tutaj)
  .
 • Większość zielonoświątkowców wierzy w powodzenie finansowe, spełnienie życiowe i zdrowie jako konieczne przejawy Bożego błogosławieństwa w życiu wierzącego. To inna ewangelia szeroka droga.
  .
 • Wszyscy zielonoświątkowcy wierzą w tzw. chrzest Duchem jako wydarzenie, które ma miejsce po zbawieniu. Jest to inny duchinna ewangelia.
  .
 • Wszyscy zielonoświątkowcy wierzą, że mogą być opętani przez demony. To bezpośrednie zaparcie się mocy krzyża. (więcej tutaj).
  .
 • Większość zielonoświątkowców wierzy w grzech pokoleniowy. To odrzucenie nowego przymierza. (więcej tutaj).
  .
 • Większość zielonoświątkowców zapominając o wystarczalności ofiary Chrystusa, o Ojcu nie wspominając w ogóle, stawia w centrum uwielbienia idola Ducha Świętego, obdarzającego wyznawców niebiblijnymi darami. To hierarchizacja Trójjedynego Boga i oddawanie czci stworzeniu czyli bałwochwalstwo.
  .
 • Zdecydowana większość zielonoświątkowców praktykuje mówienie niezrozumiałym bełkotem jako formę uwielbienia, nazywając go darem języków i przypisując go Duchowi Świętemu. Jest to fałszywe uwielbienie, często są to wręcz demoniczne manifestacje przeklinające Boga Żywego. W ten sposób zielonoświątkowcy ofiarują Bogu inny ogień, co jest karane przez Boga w straszny sposób (3 Mojż. 10:1-2).
  .
 • Mówienie niezrozumiałym bełkotem nie pochodzi od Boga i nie wynika z wiary, jest grzechem a trwanie w grzechu (świadome lub nie) oznacza sąd Boży nad grzesznikiem. (1 Kor. 12:3; 1 Kor. 14:14Rzym. 14:23; 1 Jana 3:8).
  .
 • Wszyscy zielonoświątkowcy praktykujący „uzdrowienia przez nakładanie rąk” nie są w stanie nikogo uzdrowić, zatem zgodnie z Dziejami 10:38 Bóg nie jest z nimi a jeśli trwają w powyższym grzechu, oznacza to, że nie mają Ducha Świętego i do Chrystusa nie należą (Rzym. 8:9). (więcej tutaj).
  .
 • Zdecydowana większość zielonoświątkowców przypisuje Duchowi Świętemu dzieła szatana i uczynki ciała (fałszywe cuda i znaki), co jest bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu.
  .
 • Znaczna część zielonoświątkowców wierzy w ewangelię plus. (więcej tutaj). Jest to inna droga.
  .
 • Większość zielonoświątkowców wyznaje łatwe-wierzenie, ewangelię pozbawioną owoców upamiętania (więcej tutaj).  To szeroka droga.
  .
 • Większość zielonoświąkowców słucha głosu obcego ducha i jest zwiedziona duchem fałszywych cudów i znaków, co w przypadku braku upamiętania z tego grzechu oznacza, że nie jest zbawiona (por. Jan. 10:4-5, Mat. 24:24, 2 Kor. 11:14).

Nie można mieć Ducha Świętego i ducha bełkotu

Jeśli w człowieku przebywa duch zwiedzenia, duch mówienia niezrozumiałym bełkotem daje to całkowitą pewność, że w człowieku takim Duch Święty nie przebywa.

„Po prostu uderza mnie fakt, że charyzmatycy powinni być ludźmi o najbardziej zrównoważonym i najlepszym zrozumieniu doktryny o Trójcy a tak nie jest. Jeśli byliby tak pełni Ducha jak twierdzą, powinni wiedzieć wszystko o związku Ducha z Ojcem i Synem. Powinni znać Biblię na wskroś. Powinni mieć niewiarygodne rozeznanie prawdy i zachowywac równowagę w swoim spojrzeniu na Ducha.
.
Co widać w charyzmatycznych kościołach jest dokładną tego odwrotnością. Nie widać równowagi Nowego Testamentu. Nie widać tam Ducha, który świadczył by o sprawach Jezusa zamiast o sobie. Dostajesz tam tę nierównowagę i brak zrozumienia. To kończy się modalizmem (herezja zatracenia) , kończy się na wielu innych herezjach i na pewno jest to całkowicie poprawnym stwierdzenie, jak mówiono nieraz na konferencji Innego Ognia, że ​​ruch charyzmatyczny jest drzwiami, przez które przechodzi tak wiele herezji i kłamstwo weszło do kościoła w naszych czasach.
.
Ponieważ jest tam ZERO rozeznania, a mówię wam, jeśli masz ZEROWE rozeznanie, to znaczy, że masz ZERO Ducha. Więc zamiast o Duchu mówisz tam o czymś innym – to nie jest Duch Boży. Duch Boży przynosi rozeznanie, a ruch charyzmatyczny nie daje rozeznania – dostajesz w zamian tę nierównowagę i brak zrozumienia” – James White, Dividing Line, Opublikowano 29/20/2013. (Dostępne od 02.11.2016.)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email