1 Jana 3:10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Wezwanie do uczniostwa

Ewangelia, jaką głosił Jezus była wezwaniem do uczniostwa i naśladowania, wezwaniem do podążania za Nim w uległym posłuszeństwie, a nie tylko prośbą o dokonanie decyzji czy zmówienie modlitwy. Przesłanie Jezusa uwolniło ludzi z więzów ich grzechów oraz przeciwstawiło się hipokryzji i potępiło ją.

Była to oferta wiecznego życia i odpuszczenia upamiętującym się grzesznikom, jednak w tym samym czasie było to skarcenie zewnętrznie religijnych ludzi wiądących życie pozbawione sprawiedliwości. Nacisk położony był na odwrócenie się od grzechów i objęcie Bożej sprawiedliwości. Słowom naszego Pana dotyczącym wiecznego zbawienia niezmiennie towarzyszyły ostrzeżenia skierowane do osób kuszonych lekkim podejściem do zbawienia. Pan nauczał, że podążanie za Nim kosztuje wiele, że droga jest wąska i niewielu ją znajduje. Uczył także, że wielu nazywających Go Panem będzie zabronione wejście do królestwa niebieskiego

Mat. 7:13-23 … 22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

Dzisiejszy ewangelikalizm, w znacznej mierze ignoruje te ostrzeżenia. Powszechny pogląd na to co jest zbawiającą wiarą zatacza coraz szersze kręgi i staje się coraz płytszy, w tym samym czasie obraz Chrystusa w nauczaniu i świadczeniu coraz mniej wyraźny. Każdy twierdzący, że jest chrześcijaninem znajdzie ewangelików gotowych zaakceptować wyznanie wiary, niezależnie od tego, czy zachowanie tej osoby dowodzi oddania Chrystusowi. W ten sposób wiara stała się zaledwie intelektualnym tworem. Zamiast wzywania mężczyzn i kobiety do poddania się Chrystusowi, nowoczesny ewangelikalizm wzywa do zaakceptowania podstawowych prawd o Nim.

To płytkie zrozumienie zbawienia i ewangeli znana jako „łatwe-wierzenie” stoi w całkowitym kontraście do Biblijnej nauki. Mówiąc prostymi słowy,ewangelia wzywa do wiary zakładającej, że grzesznicy muszą upamiętać się z ich grzechów i poddać się pod autorytet Chrystusa. To w zasadzie jest sendem tak zwanego zbawienia Panującego Pana
.

Charakterystyka zbawienia Panującego Pana

Istnieje wiele artykułów wiary, które są fundamentalne dla nauki ewangelikalnej. Na przykład isnieje zgoda między wierzącymi co do następujących prawd:

 1. Śmierć Chrystusa odkupiła do wiecznego zbawienia
 2. Zbawieni są usprawiedliwieni z łaski przez wiarę tylko w Chrystusie
 3. Grzesznicy nie mogą zasłużyć na zbawienie
 4. Bóg nie wymaga wcześniejszych dobrych uczynków czy też przedzbawczej przemiany
 5. Wieczne życie to dar od Boga
 6. Wierzący są zbawieni zanim ich wiara wytworzy jakiekolwiek sprawiedliwe uczynki
 7. Chrześcijanie są w stanie grzeszyć, czasem nawet strasznie

Jakie zatem są cechy zbawienia Panującego Pana? Czego naucza Pismo, co zostało przyjęte przez uznających zbawienie Panującego Pana lecz odrzucających łatwe-wierzenie? Poniżej dziewięć z nich. .

Po pierwsze wiara i upamiętanie

Pismo naucza, że ewangelia wzywa grzeszników do wiary z jednoczesnym z upamiętaniem.

Dzieje 2:38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Upamiętajcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dzieje 17:30 Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom upamiętać się;

Dzieje 20:21 Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o upamiętaniu wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa.

2 Piotra 3:9 Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do upamiętania.

Upamiętanie to odwrócenie się od grzechu

Dzieje 3:19 Dlatego upamiętajcie się i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody;

Łuk. 24:47 I w jego imieniu ma być głoszone upamiętanie i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.

 Upamiętanie to nie dzieło człowieka lecz cudownie zesłana łaska

Dzieje 11:18 A usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: A więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku życiu.

2 Tym. 2:25 Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im upamiętanie, aby uznali prawdę;

Jest to zmiana serca, szczere upamiętanie będzie również skutkowało zmianą zachowania

Łuk. 3:8 Wydajcie więc owoce godne upamiętania i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.

Dzieje 26:18-20 18 Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. 19 Dlatego też, o królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. 20 Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei, i poganom, żeby upamiętali się i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne upamiętania.
.

Łatwie wierzenie odrzuca upamietanie

Dla odmiany łatwe-wierzenie naucza, że upamiętanie jest po prostu synonimem wiary i że odwrócenie się od grzechu nie jest wymagane dla zbawienia.
. 

Po drugie zbawienie to dzieło Boże

Pismo naucza, że zbawienie jest wyłącznie dziełem Bożym. Ci, którzy wierzą są zbawieni całkowicie bez jakiegokolwiek wysiłku z ich strony

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;

 Nawet wiara jest darem od Boga

Efez. 2:1-5…8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

 Prawdziwa wiara zatem nie może zawieść lub umrzeć lecz trwa na wieki (Hebr. 11)

Filip. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.
.

Łatwie wierzenie odrzuca wiarę

Dla odmiany łatwe-wierzenie naucza, że wiara może umrzeć a prawdziwy chrześćijanin może całkowicie przestać wierzyć.
. 

Po trzecie Chrystus to obiekt wiary

Pismo naucza, że obiektem wiary jest sam Chrystus. Nie jest nim ani wyznanie ani obietnica

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swegojednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Zatem wiara zawiera osobiste oddanie Chrystusowi

2 Kor. 5:15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.

Innymi słowy wszyscy prawdziwi wierzący naśladują Jezusa

Jan 10:27-28 27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.
.

Łatwie wierzenie odrzuca posłuszeństwo

Dla kontrastu łatwe-wierzenie naucza, że zbawiająca wiara jest po prostu przekonaniem lub uznaniem prawdy ewangelii i nie zawiera elementu osobistego oddania się Chrystusowi.
.

Po czwarte konieczność wydawania owoców

Pismo naucza, że prawdziwa wiara nieuchronnie musi wydać owoc zmienionego życia

2 Kor. 5:17 Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Zbawienie zawiera w sobie przemianę w inną osobę

Gal. 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

Natura chrześcijanina jest nowa i inna

Rzym. 6:6 Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone,żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.

Niezłomny wzorzec grzechu i wrogości wobec Boga nie będzie kontynuował swojego działania w osobie narodzonej na nowo

1 Jana 3:9-10 9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. 10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata..

Posiadający szczerą wiarę:

 • podążają za Chrystusem
  Jan 10:27  Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.
  .
 • miłują braci
  1 Jana 3:14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci.
  .
 • są posłuszni przykazaniom Bożym
  1 Jana 2:3 A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania.
  .
  Jan 15:14 Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję.
  .
 • czynią wolę Boga
  Mat. 12:50 Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
  .
 • trzymają się Słowa
  Jan 8:31 Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami.
  .
 • zachowują Boże Słowo
  Jan 17:6 Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali twoje słowa.
  .
 • wykonują dobre uczynki
  Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
  .
 • trwają w wierze
  Kol. 1:21-23 1 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; 22 W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem; 23 Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, niedający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą; .
  .
  Hebr. 3:14 Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy.
  .
Łatwie wierzenie odrzuca widoczne owoce

Dla odmiany łatwe-wierzenie naucza, że wprawdzie niektóre owoce duchowe są nieuchronne, to jednak owoce te nie muszą być widoczne dla innych a chrześcijanie mogą nawet wpaść w stan permanentnej duchowej pustyni.
. 

Po piąte pobożne życie

Pismo naucza, że Boży dar wiecznego życia zawiera w sobie wszystko to co odnosi się do życia w pobożności a nie jest jedynie biletem do nieba.

2 Piotra 1:3 Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.

Rzym. 8:32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?
.

Łatwie wierzenie odrzuca pobożne życie

Dla odmiany według łatwego-wierzenia wierzącym zagwarantowany w tym życiu został wyłącznie aspekt sądowniczy (np. usprawiedliwienie, adopcja i pozycjonalne uświęcenie);
.

Po szóste bezwarunkowe poddanie

Pismo naucza, że Jezus jest Panem wszystkiego, a wiara jakiej wymaga zawiera bezwarunkowe poddanie

Rzym. 6:17-18 17 Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście; 8 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.

Rzym. 10:9-10 9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. 10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

 Innymi słowy, Chrystus nie udziela wiecznego życia tym, których serca są przewiko Niemu

Jak. 4:6 Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę.

Poddanie się panowaniu Jezusa nie jest dodatkiem do biblijnego pojęcia zbawienia; wezwania do poddania się jest w samym sercu wezwania ewangelii w całym Piśmie.
.

Łatwie wierzenie odrzuca Panowanie Chrystusa

Dla odmiany łatwe-wierzenie naucza, że poddanie się całkowitemu autorytetowi Chrystusa nie jest związane z tematem zbawienia.
. 

Po siódme miłość w posłuszeństwie

Pismo naucza, że prawdziwie wierzący będą miłowali Chrystusa

1 Piotra 1:8-9 8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały; 9 Otrzymując koniec waszej wiary – zbawienie dusz.

Rzym. 8:28-30 28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych,którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. 29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

1 Kor. 16:22 Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty.

Tacy będą chcieli być Mu posłuszni

Jan 14:15 Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania.

Jan 14:23 Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy.
.

Łatwie wierzenie akceptuje grzech

Dla kontrastu łatwe-wierzenie naucza, że chrześćijanie mogą przeżyć całe życie w sposób cielesny
.

Po ósme dowody wiary

Pismo naucza, że zachowywanie się jest ważnym sprawdzianem wiary. Posłuszeństwo jest rzeczywistym dowodem czyjejś wiary

1 Jana 2:3 A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania.

Z drugiej strony, osoba która permanentnie odrzuca posłuszeństwo Chrystusowi nie posiada prawdziwej wiary

1 Jana 2:4 Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
.

Łatwie wierzenie nie uznaje dowodów

Dla odmiany łatwe-wierzenie naucza, że nieposłuszeństwo i przedłużony grzech nie są powodami do poddawania w wątpliwość prawdziwości czyjejś wiary.
. 

Po dziewiąte wytrwanie w wierze

Pismo naucza, że szczerze wierzący mogą się potknąć i upaść, ale wytrwają w wierze

1 Kor. 1:8 On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ci, którz odrwacają się całkowicie od Pana wykazują, że nigdy nie byli narodzeni na nowo

1 Jana 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
.

Łatwie wierzenie odrzuca wiarę

Dla kontrastu łatwe-wierzenie naucza, że prawdziwy wierzący może całkowicie wyrzec się Chrystusa i dojść do punktu niewiary.
.

Podsumowanie

Większość chrześcijan uznaje, że te  dziewięć charakterystyk nie jest ani nowymi ani radykalnymi koncepcjami. Przewaga biblijnie wierzących chrześćijan na przestrzeni wieków uznawała je za prawowierne założenia. W zasadzie żaden główny prawowierny ruch w historii chrześćijaństwa nigdy nie nauczał, że grzesznik może pogardzać panowaniem Chrystusa a mimo to uznawać go za swojego zbawiciela.

To zagadnienie nie jest trywialne. Prawdę mówiąc, czy jakiekolwiek inne zagadnienie może być ważniejesze? Ewangelia przedstawiana niewierzącym ma wiekuiste konsekwencje. Jeśli to prawdziwa ewangelia, może skierować mężczyzn i kobiety do wiecznego królestwa. Jeśli to fałszywy przekaz, może dać niezbawionym fałszywą nadzieję, wysyłając ich na wieczne potępienie. To nie jest zaledwie sprawa podlegająca dyskusji, debatom i sporom teologów. To zagadnienie, które każdy pastor i zwykły wierzący musi rozumieć po to, aby ewangelia mogła być prawidłowo głoszona narodom.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email