Pozycja arminian

Gal. 5:1-4 1 Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. 2 Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. 3 A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. 4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski.

Przeciętny arminianin wierzy, że na podstawie tego fragmentu można udowodnić doktrynę o utracie zbawienia. Oto jaka logika stoi za tym myśleniem:

 • Wszyscy Galaci byli osobami zbawionymi.
 • Poddali się na nowo pod jarzmo niewoli, wers 1
 • Jeśli się obrzezali, Chrystus stawał się dla nich nieużyteczny, wers 2
 • Wierzący człowiek, który się obrzezał wchodził pod zakon uczynków, wers 3
 • Wierzący pod prawem tracili zbawienie gdyż odpadali od stanu łaski w Chrystusie, wers 4 

Przekonanie o możliwości odpadnięcia od zbawiającej wiary (która przecież jest darem Bożym) jest przyczyną duchowego bólu, lęku i może prowadzić do zbawienia z uczynków. prawda was wyswobodzi  szanowni acz nieodrodzeni z Ducha i tkwiący w niewoli fałszywej ewangelii Arminianie.
.


Analiza tekstu

Kontekst słów

Zwróćmy uwagę na fakt, jaki zostaje przeoczony przez arminian. Paweł nie pisze: Jeśli się dacie obrzezać to wypadniecie z łaski. Logicznym argumentem Pawła jest nie sam czyn, lecz poszukiwanie sprawiedliwości przez prawo. Ci, którzy odrzucają ewangelię odrzucają system wierzeń oparty o łaskę (wypadliście z łaski).
.

Referent

Odbiorcą Listu Apostoła Pawła nie była jedna osoba lecz większa zbiorowość. List nie był nawet pisany do jednego zboru lecz do wielu zborów w regionie zwanym Galacją.

Gal. 1:1-2 1 Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych; 2 I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do kościołów Galacji

Z hermeneutycznego punktu widzenia zupełnie inaczej rozważa się teksty skierowane do jednostek a inaczej do zbiorowości. I tak, jeśli dzisiaj ktoś powie, „o głupi Polacy, czemu wybraliście tego człowieka na waszego prezydenta?” nie oznacza, że wszyscy Polacy głosowali na tego właśnie kandydata.

.


Głupi Galaci

Paweł nazywa Galatów (przypominam, chodzi o wiele różnych zborów w rejonie Galacji) głupcami.

Gal. 3:1 O głupi (νόητοι anoētoi) Galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany?

νόητος anoetos – ktoś, kto nie rozumie

Wcześniej Apostoł wyłożył Galatom (zbory w Antiochii, Ikonium, Listrze oraz Derbe) ewangelię Jezusa Chrystusa opartą o łaskę a nie o uczynki (chrystus ukrzyżowany). Pisząc przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany. Paweł ma na myśli siebie jako kaznodzieję, który wyłożył ewangelię Galatom podczas swojej pierwszej podróży misyjnej w latach 46-48 a.d. (więcej tutaj). Ta ewangelia miała być dalej proklamowana przez przywódców lokalnych zgromadzeń, jednak proces ten został zakłócony.

Człowiek głupi nie posiada mądrości Bożej. Człowiek głupi podąża za mądrością ludzką:

1 Kor. 2:5-7 5 Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. 6 Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają; 7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale;
.


Bracia to wierzący? – niekoniecznie.

1. Była to forma grzecznościowa używana powszechnie przez Żydów. Braćmi zostały nazwane osoby, które nie wierzyły w ewangelię:

Dzieje 13:38 Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów;

2. Do czasu identyfikacji konkretnych heretyków Paweł odnosił się do wszystkich zborowników jako potencjalnych braci w Chrystusie. Podobną sytuację obserwujemy w czasie I Synodu Jerozolimskiego, gdzie niektórzy “bracia” pochodzący z obrzezania nakazywali obrzezanie jako element zbawienia. Legalistów Paweł nazywa fałszywymi braćmi.

Dzieje 15:5 Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli: Trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali Prawo Mojżesza.

Gal. 2:4 A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.

Jednak już w rok po zakończeniu swojej pierwszej podróży misyjnej Paweł separuje się od niewierzących Galatów nie identyfikuje się z wszystkimi Galatami (zbiorowością) jako z braćmi w Chrystusie (nie identyfikuje się z wyznającymi zbawienie z uczynków).

Gal. 5:4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski.

Identyfikuje się za to z jednostkami wśród Galatów, które pozoztają wierne ewangelii (zbawienie z łaski).

Gal. 5:5 My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary.

Apostoł w wersach 4-5 mówi: Wy, niewierzący, oczekujecie zbawienia z uczynków, my, wierzący, oczekujemy zbawienia z łaski przez wiarę. Paweł wydaje odezwę do osób wierzących w zborach w Galacji:

Gal. 5:13 Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim.
.


Przyczyna problemu

Zbiorowość zborów w Galacji posiadała na początku właściwe rozeznanie prawdy i ewangelii, zatem musieli wśród zborowników znajdować się ludzie wierzący, w tym nauczyciele głoszący zdrową naukę. Jednak proces ten został powstrzymany:

Gal. 5:7 Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie?

Fałszywą ewangelię przynieśli ze sobą nauczyciele-heretycy

 1. Z pewnoscią była to grupa Judaizujących pseudobraci (w wielu zborach), działających przynajmniej od roku lecz możliwym jest też dłuższy okres. (I podróż misyjna zakończyła się w 48 a.d.), list napisany w roku 50 a.d.)
  .
 2. Ludzie ci przedostali się za pulpity i zaczęli glosić obrzezanie jako sposób zbawienia (zbawienie z uczynków)
  .
  Gal. 1:6 Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii;
  .
  Gal. 5:8 Namawianie to nie pochodzi od tego, który was powołuje
  .
 3. Nowi ludzie przychodzący do zborów nie zostawali zbawieni, gdyż nie słyszeli ewangelii
  .
 4. Zbory wypadly z nauki o łasce.
  .
 5. Wierzący w zbawienie z łaski bracia mieli dać odpór heretykom w zborach; Paweł nakazuje usunięcie tych zewnętrznych nauczycieli ze społeczności.
  .
  Gal. 5:10 Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był.
  .
  Gal. 5:12 Bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją
  .
 6. Pawel przypomina wszystkim Galatom ewangelię, która jest jedyną nadzieją na zbawienie dla judaizujących członków zboru (wierzących w zbawienie z uczynków).
  .
  Gal. 5:6 Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość.

Zatem widzimy, że do zborów przybyli z zewnątrz fałszywi nauczyciele, których zadaniem zawsze było i jest do dzisiaj potajemne wprowadzanie herezji zatracenia.

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia,

Z pewnością ludzie ci przybyli do Galacji w próbie oderwania świętych od Chrystusa. Jednak jest to zadanie niemożliwe do wykonania na prawdziwie wierzących i narodzonych z góry. Zapewnia o tym Jezus Chrystus informując, że prawdziwie wierzący są trzymani przez dwie najpotężniejsze we wszechświecie ręce i nie jest możłiwym wyrwanie chrześcijanina z rąk Boga:

Jan 10:28-29 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

Wierzący posiadają w sobie Ducha Świętego, który chroni ich przed zwiedzeniem i prowadzi ku prawdzie. Dlatego prawdziwie wierzący może zostać czasowo oczarowany przez fałszywą doktrynę, lecz jest pewnym to, że w końcu ją odrzuci, ponieważ Duch Święty go z tego wyprowadzi. Tak więc zwiedzenie prawdziwie wierzących jest niemożliwe.

Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

Jednak fałszywi nauczyciele zawsze osiągają inny cel. Zamykają królestwo Chrystusa przed jeszcze niezbawionymi osobami głosząc zbawienie z uczynków.

Mat. 23:13 Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść.

Łuk. 11:52 Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście i tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście.

Dla wierzących Chrystus jest drzwiami, przez które przechodzą do królestwa i drzwi tych (zbawienie z łaski przez wiarę) nikt nie może zamknąć narodzonym z góry chrześcijanom.

Jan 10:9 Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko

Obj. 3:8 Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia.
.


Analiza tekstu kluczowego w rozpatrywanym kontekście

…Chrystus wam nic nie pomoże…

 • Tym, którzy nie zrozumieli przesłania ewangelii na samym początku.
  .
 • Skoro istnieje jakas inna droga do Boga (czyli przez uczynki) to Chrystus nie jest wam potrzebny a Jego śmierć byla bezsensowna (po co cierpiał skoro można sobie zasłużyć na zbawienie?)

 …pozbawailiście się Chrystusa…

καταργέω katargeo – uczynić nieaktywnym, bezużytecznym, zakocznyć gwałtownie

 • Jako zbiorowość kilku zborów Galaci stali się odpowiedzialni za odejście od nauki Chrystusa (zbawienie z łaski przez wiarę) na rzecz Żydowskiego systemu religijnego (obrzezanie czyli uczynki)
  .
 • Zatem jeśli jakaś osoba przychodziła do takiego zboru, nie mogła usłyszeć ewangelii Chrystusa. Zamaist tego serwowano jej nauki demonów.

…wypadliscie z laski…

 • Ci, ktorzy twierdzili. że są chrzescijanami okazali się osobami, które nie rozumiały ewangelii, ponieważ nie da się pogodzić dwóch przeciwstawnych systemów (łaska i uczynki).
  .
 • Chrześcijanin rozumie, że zbawienie jest z łaski. Niewierzący tego nie rozumie. Jeśli ktoś nazywa się chrześcijaninem i twierdzi, że zbawienie jest z uczynków, to tak naprawdę nie jest chrześcijaninem.
  .
 • Zbiorowość zborów w Galacji wypadła z prawidłowego systemu wierzeń (wiara oparta o łaskę) na rzecz fałszywej religii (wiara oparta o uczynki).

„wypadliście z łaski – Greckie słowo przetłumaczone jako odłączeni oznacza „odseparowani” lub „odcięci”. Słowo wypadliście oznacza „przestaliście się czegoś trzymać.” Paweł wyraźnie pokazuje, że każde staranie o usprawiedliwienie za pomocą prawa jest odrzuceniem zbawienia z łaski, które przychodzi przez wiarę. Ci, którzy poznali ewangelię, a później odwrócili się od Chrystusa … i poszukiwali w prawie własnego sposobu na odkupienie, zostali odłączeni od Chrystusa oraz stracili wszelkie przywileje związane ze zbawieniem z łaski. Odejście od Chrystusa i Jego ewangelii dowodzi tego, że ich wiara nigdy nie była prawdziwa” źródło

Hebr 6:4-6 4 Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; 5 Zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku; 6 A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę.
.


Wnioski

 1. Wszyscy Galaci byli osobami zbawionymi. Fałsz. Nie wszyscy w zborze to osoby rozumiejące ewangelię, nie wszystkie osoby są zbawione.
  .
 2. Poddali się na nowo pod jarzmo niewoli Niewierzący człowiek może do czasu rozumieć zakon wolności Chrystusa, lecz ponieważ nie posiada mądrości Bożej i Ducha Bożego ma tendencję do ustanowienia swojego sposobu zbawienial.
  .
 3.  Jeśli się obrzezali, Chrystus stawał się dla nich nieużyteczny Jest to dowód na to, że człowiek dający się obrzezać nie rozumie ewangelii i nigdy nie był zbawiony.
  .
 4. Wierzący człowiek, który się obrzezał wchodził pod zakon uczynków Fałsz, wierzący człowiek to jest taki, który rozumie ewangelię. Obrzezywali się tylko ludzie samozwiedzeni, którzy nigdy chrześćijanami nie byli.
  .
 5. Wierzący pod prawem tracili zbawienie gdyż odpadali od stanu łaski w Chrystusie Fałsz. Odpadali od Chrystusa (czyli od nauki o zbawieniu) tylko niewierzący, którzy nie rozumieli tej nauki. Mowa tutaj również nie o odpadnięciu od stanu łaski lecz od systemu wierzeń, czyli nauce o łasce przeciwstawnej nauce o uczynkach. Ludziom wierzącym w zbawienie z uczynków Chrystus nic nie pomoże.
  .

Raz zbawiony na zawsze zbawiony. Soli Deo Gloria bracia.

 

Print Friendly, PDF & Email