Spis treści

Kto kogo wybrał?

.

Bóg mnie znał i zaplanował moje życie jeszcze przed stworzeniem świata,

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.

.

Pan wybrał mnie jeszcze przed założeniem świata,

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

.

Bóg przeznaczył mnie dla siebie przed założeniem świata i była to Jego a nie moja wola,

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

.

Bóg wyznaczył mi cel zanim mnie utworzył w łonie matki,

Jer. 1:5 Pierwej niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.

.

Bóg powołał mnie od poczęcia,

Izaj. 49:1 Słuchajcie mię wyspy, a narody dalekie pilnujcie! Pan zaraz z żywota wezwał mię, zaraz z żywota matki mojej uczynił wzmiankę imienia mego:

.

Bóg przygotował mnie do tego celu już w łonie matki,

Hiob 31:15 Izaż nie ten, który mię w żywocie uczynił, nie uczynił też i onego? a nie onże nas sam w żywocie wykształtował?

.

Bóg odłączył mnie aby mi objawić swego syna jeszcze w łonie mojej matki,

Gal. 1:15-16 15 Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską; 16 Aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi;

.

Pan kierował moimi krokami choć obmyślałem swoją drogę w życiu,

Przysłów 16:9 Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami.

.

Od Pana pochodzą wszystkie drogi w moim życiu,

Przysłów 20:24 Od PANA pochodzą drogi człowieka; jakże może człowiek zrozumieć własną drogę?

.

Od Pana zależy droga jaką idę,

Jer. 10:23 Wiem, Panie! że nie jest w mocy człowieka droga jego, ani jest w mocy męża tego, który chodzi, aby sprawował postępki swe.

..

Bóg zdefiniował całą moją przyszłość

Psalm 139:16 w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

..

To Pan ma władzę nad wszystkim, nie ma w moim życiu przypadków,

Przyp. 16:33 Los na łono rzucają; ale od Pana jest wszystko rozrządzenie jego.

.

To nie ja wybrałem Pana, lecz to Pan wybrał mnie do zbawienia,

Jan 15:16  Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.

..

Pan suwerennie mnie zrodził, nie było to moją wolą,

Jan 3:3-8 3 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.  4 Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. 7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.

.

Bóg dał mi swojego Ducha i nowe serce,

Ezech. 36:25-27 25 I pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystót waszych, i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczę was; 26 I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. 27 Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie.

.

Pan dał mi serce, które przyjęło Jego Słowo,

Jan 17:8-9 8 Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie, i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. 9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. Dzieje 16:14 Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.

.

Serce od Pana jest mi dane po to abym nie odstępował od Pana i Jego przykazań

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie

.

Nawet gdybym miał serce króla, Pan nim kieruje,

Przysł. 21:1 Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce

.

Bóg sprawił, że Go zapragnąłem i udało mi się z nim znaleźć społeczność,

Filip. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.

.

Bóg pierwszy mnie umiłował, dlatego ja Go miłuję,

1 Jana 4:19 My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.

.

Najpierw zostałem przez Boga poznany, dlatego poznałem Boga,

Gal. 4:9 Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć?

.

To Pan mnie zachowuje i strzeże,

Jan 17:12 Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.

.

Bóg przeznaczył mnie do życia wiecznego, dlatego uwierzyłem,

Dzieje 13:48 Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.

.

Bóg na mnie wejrzał I wybrał mnie dla swego imienia,

Dzieje 15:14 Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia.

.

Uwierzyłem dzięki łasce Bożej,

Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.

.

Stałem się niewolnikiem Boga, utraciłem swą suwerenność,

Rzym. 1:1 Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszeniu ewangelii Boga;

.

Bóg przeznaczył mnie do zbawienia,

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.

.

Bóg mnie powołał, usprawiedliwił i jeszcze za życia uwielbił,

Rzym. 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

.

Bóg mnie wybrał do zbawienia zanim cokolwiek uczyniłem,

Rzym. 9:11 Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje;

.

Inni zostali przeznaczeni do nienawiści,

Rzym. 9:13 Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.

.

Bóg nie dał wszystkim serca ku zrozumieniu i oczu ku widzeniu,

5 Mojż 29:4 Ale nie dał wam Pan serca ku zrozumieniu, i oczu ku widzeniu, ani uszu ku słyszeniu, aż do dnia dzisiejszego

.

Bóg zmiłował się nade mną bo On chciał, nie ja, a inni stali się zatwardziali

Rzym. 9:18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

.

Niektórzy zostali pzreznaczeni do potknięcia i zgorszenia,

1 Piotra 2:8-9 8 Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.9 Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;

.

To Bóg mnie powołał,

Rzym. 9:24  To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?

.

Pan nazwał mnie swoim ludem, choć Go nie szukałem,

Rzym. 9:25 Jak też u Ozeasza mówi: Lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną.

.

Bóg sprawił, że nie zginam kolan przed fałszywymi bogami,

Rzym. 11:5 Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.

.

Ja nie szukałem sprawiedliwości, Bóg mi ją dał, podczas gdy innych Bóg zatwardził ku bałwochwalstwu

Rzym. 11:7-8 7 Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości; 8 (Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dnia dzisiejszego.

.

Zostałem powołany przez Boga pomimo mej głupoty, słabości i pospolitości,

1 Kor. 1:26-28 26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. 28 I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz;

.

Nie mam się zupełnie czym chlubić, ten wybór nie był moją zasługą,

1 Kor. 1:29 Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.

.

To już nie ja żyję, lecz Chrystus we mnie,

Gal. 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

.

Dostąpiłem udziału w zbawieniu bo tak postanowił Bóg o mym przeznaczeniu, nikt Bogu nie pomagał w tym wyborze,

Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;

.

Bóg mnie ożywił,

Efez. 2:5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;

.

Bóg mnie już wskrzesił i cccosadził w niebie jeszcze za życia,

Efez. 2:6 I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;

.

Bóg mnie przeznaczył do dobrych uczynków,

Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

.

To Bóg rozpoczął dzieło zbawienia we mnie i On je dokończy, nie mam czego się obawiać,

Fil. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

.

Dlatego wiem, że wszystko działa ku memu dobru,

Rzym. 8:28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.

.

Bóg nie przeznaczył mnie na gniew lecz ku zbawieniu,

1 Tes. 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

.

Bóg wybrał mnie do zbawienia od początku świata,

2 Tes. 2:13  Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.

.

Bóg powołał mnie do zbawienia na podstawie swego postanowienia, nie mojego,

2 Tym. 2:10 Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą.

.

Jestem niewolnikiem Boga, nie należę już do siebie,

Tyt. 1:1 Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością;

.

Moje imię było w Księdze Życia Baranka jeszcze przed założeniem świata,

Obj. 13:8 Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.

.

Dlatego nie idę za szatanem, lecz za Bogiem, Bóg tak chce,

Obj. 17:8  Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest.

.

Mam pewność zwycięstwa bo to Bóg mnie powołał i wybrał i dał mi wierność,

Obj. 17:14 Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.


Wniosek: Oniemiałem w swej bezsilności….

Soli Deo Gloria – Tylko Bogu Chwała!

Print Friendly, PDF & Email