Sprawiedliwość Boża

Sprawiedliwość Boża objawiona w Ewangelii to sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa, którą Bóg przypisuje swoim wybranym. Przypisana sprawiedliwość Chrystusa jest podstawą ich zbawienia; Boży dar wiary i upamiętania jest owocem zbawienia. Chrystus poprzez dzieło krzyża ustanowił wieczną sprawiedliwość dla swojego ludu.

Rzym. 1:16-17 16. Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. 17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

.

Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

Duch Święty zradzając na nowo swoich wybranych doprowadza ich do wiary w Chrystusa, w to czego Chrystus dla nich dokonał.

Jan 3:5-6 5. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego

.

Jan 1:13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

.

1 Piotr 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych

To jest temat całej Biblii i serce Ewangelii suwerennej łaski Bożej.
.


Totalna deprawacja

Wielu ludzi twierdzi dzisiaj, że są „zbawieni z łaski” ale ich idea łaski jest w rzeczywistości sprytnie zamaskowanym systemem uczynków. Wierzą, że łaska Boża to jedynie Bóg umożliwiający zbawienie jeśli coś zrobią lub podejmą decyzję dla Boga.

Ale Biblia uczy nas, że człowiek z natury jest martwy w swoich grzechach, nie może i nie chce zrobić nic aby przyjść do Boga, a tym bardziej nie jest możliwe aby w jakikolwiek sposób dorównał czy dopomógł sprawiedliwości Bożej, która jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie.

Efez. 2:1-2 1. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 2. W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.

Słowo Boże naucza również, że człowiek w swoim naturalnym, upadłym stanie nie chce sprawiedliwości Bożej z Jego łaski ale chce ustanowić własną sprawiedliwość.

Rzym. 10:3 Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie byli poddani sprawiedliwości Boga.

Pan Jezus Chrystus odkupił Swoją drogocenną krwią wszystkich wybranych których Ojciec Mu dał, a Duch Święty suwerennie i potężnie daje im życie duchowe w nowym narodzeniu.

Jan. 6:37-39 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. 38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

.

Jan. 17:2 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.

.

Jan. 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.


Przypisana sprawiedliwość i dar wiary

W jaki sposób wybrani grzesznicy stają się sprawiedliwi przed Bogiem? Tylko i wyłącznie przez przypisanie im przez Boga sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, ich Odkupiciela, Poręczyciela i Zastępcy.

Rzym. 5:21 Aby, jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Wybrani zrodzeni przez Ducha Świętego w swych nowych sercach przyjmują tę Prawdę  wiarą daną przez Boga. Jest to sprawiedliwość z wiary.

Jan. 1:12-13 12. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; 13. Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

.

Efez. 2:8  Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

.

Rzym. 10:4 Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy.

.

Rzym. 9:30 Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości – sprawiedliwości, która jest z wiary.

Głoszenie Ewangelii jest Bożym narzędziem jakim oznajmia wszystkim swoim wybranym obietnicę zbawienia którego dokonał ich Pasterz, Pan Jezus Chrystus. Jest to od początku do końca tylko i wyłącznie dzieło Boga, aby nędzny człowiek nie miał się czym chlubić.
.


Herezja wolnej woli

Usprawiedliwienie tylko przez wiarę w dzisiejszym pseudo chrześcijaństwie jest powszechnie rozumiane jako oznaczające, że czyjaś wiara / akt wiary (herezja wolnej woli) w Chrystusa czyni człowieka sprawiedliwym przed Bogiem, podczas gdy to Bóg usprawiedliwił swój lud dzięki wierności Jezusa Chrystusa przypisując im Jego sprawiedliwość. Świadomość tego faktu poprzez dar wiary danej przez Boga Jego wybranym nie powoduje, że doszukują się dowodu zbawienia w tym co oni zrobili, robią czy zrobią, ale w tym czego już skutecznie dokonał ich Zbawiciel.

Herezja wolnej woli stawia człowieka ponad Bogiem, czyniąc z Chrystusa marnego bożka któremu można się przeciwstawić i udaremnić to co On postanowił. Biedny chrystus wyznawców wolnej woli puka i błaga o wpuszczenie do serca grzesznika. Jest to marny bożek ich nieodrodzonych serc który pragnie zbawić, ale nie może.

Prawdziwy Chrystus jest wszechmogący i zrobi wszystko co postanowił i żadna z Jego owiec nie zginie, gdyż to On decyduje o ich przeznaczeniu.

Jan 6:39 A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

.

Jan 10:14-15 14. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. 15. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

.

Jan 10:26-29 26. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. 27. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

.

Rzym 8:29-30 29.Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

.

Efez. 1:4-5 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli

.

Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli


Odstępczy kościół

Zatem większość dzisiejszego odstępczego pseudo chrześcijaństwa, w swej doktrynalnej ślepocie potwierdza fałszywą ewangelię. Podtrzymywane jest kłamstwo, że Jezus tylko umożliwił zbawienie, odkupienie i pojednanie wszystkim, którzy spełnią jakiś warunek (tj. jako martwi duchowo dokonają właściwego wyboru – tak, jakby trup mógł o czymkolwiek decydować!), podczas gdy biblijna Ewangelia naucza, że Chrystus zdobył łaskę Ojca i zbawił, odkupił oraz pojednał wszystkich wybranych których dał Mu Ojciec, za których umarł.

Niech będą przeklęci ci którzy wypaczają Ewangelię Chrystusa, którzy głoszą bożka swoich zdeprawowanych nieodrodzonych serc, bożka który pragnie ale nie może zbawić. Jest to diabelska pseudo ewangelia stawiająca wolę nędznego człowieka ponad wszechmogącego Boga.

Jan 6:37-40 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. 38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

.

Gal. 1:8-9 8. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Dzisiejszy odstępczy pseudo chrześcijański kościół  czci i wielbi innego chrystusa. Powszechna łaska, powszechne odkupienie i wolna wola to ich najukochańszedoktryny, których nie znajdziemy w Biblii. Czczą chrystusa, który umarł za wszystkich, a większość z nich spędzi wieczność w piekle.

Prawdziwy Chrystus umarł za swoje owce wybrane przed założeniem świata z których żadna nie zginie, a nie za kozły przeznaczone na zniszczenie. Pismo Święte mówi, że „zbawienie pochodzi od Pana”

Psalm 3:8 Od PANA jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad twoim ludem.

.

Psalm 37:39 Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od PANA; on jest ich siłą w czasie utrapienia.

A co mówią kłamcy? Że zbawienie pochodzi od Pana, ale to nędzny, zdeprawowany ι martwy duchowo grzesznik w swej wolnej woli sprawia że dzieło Chrystusa staje się skuteczne. Bluźnierstwo z piekła rodem!

Prawdziwy Chrystus rzeczywiście i skutecznie ocalił Swój konkretny lud wybrany przed założeniem świata, podczas gdy  pseudo chrześcijanie w swej ślepocie upierają się, że Jezus tylko uczynił ludzi zdolnymi do zbawienia. I jak zawsze uderza to w fundamentalny atrybut Boga, jakim jest Jego suwerenność.

Kozły chcą swojego bożka, ale nie jedynego prawdziwego Boga na Jego tronie.

Jan 10:14-15 14. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. 15. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce. 

.

Jan. 10:26  Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.

.

Rzym. 9:15-16 15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.

.

Rzym. 9:18-19 18. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. 19. Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli?

.

Rzym. 9:22-23 22.  A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie;23. I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale

.

Efez. 1:4-6 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym


Podsumowanie

Dzisiejsza pseudo ewangelia głosi co człowiek ma zrobić aby został zbawiony. Jednak zbawienie jest w całości uwarunkowane tylko i wyłącznie od Jezusa Chrystusa, Jego wierności, posłuszeństwa Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Jezus Chrystus jest Zastępcą i Poręczycielem swojego ludu, wszystkich wybranych danych Mu przez Ojca. Jezus Chrystus przyszedł i dokonał zbawienia, poniósł grzechy wszystkich wybranych. Ich grzechy zostały przypisane Chrystusowi, a sprawiedliwość Chrystusa została przypisana wszystkim wybranym.

Całkowicie, doskonale i na wieczność przebłagał, zaspokoił Boży gniew i nieugiętą Bożą sprawiedliwość za Jego wybranych. Ewangelia nie jest uwarunkowana odpowiedzią grzesznika.

Wiara i upamiętanie nie są warunkami, które człowiek musi spełnić, aby zostać zbawionym. Są to dary Boże dla wszystkich, których Chrystus JUŻ ODKUPIŁ. Wiara i upamiętanie są owocami zbawienia, a nie warunkami czy przyczyną zbawienia.. Przedstawianie ewangelii tak, jakby to od grzesznika było zależne zbawienie jest kłamstwem i głoszeniem fałszywej ewangelii i fałszywego chrystusa.

Ewangelia jest głoszeniem dobrej nowiny, o wykonanym, ukończonym dziele Jezusa Chrystusa przyjętym przez Boga w imieniu odkupionych. Ewangelia jest obietnicą, a nie ofertą. Ci, którzy przedstawiają Ewangelię warunkując ją od woli grzesznika to pseudo kaznodzieje którzy uzależniają dzieło suwerennego Boga od decyzji martwego grzesznika.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan