Prosta a jednak niezgłębiona

Dziewiętnastowieczny teolog z Princeton Charles Hodge powiedział:

„Ewangelia jest tak prosta, że małe dzieci mogą ją zrozumieć i jest tak głęboka, że studia najmądrzejszych teologów nigdy nie wyczerpią jej bogactw.”

Ewangelia jest absolutnie fundamentalna dla wszystkiego w co wierzymy i znajduje się w samym sercu tego kim jesteśmy jako chrześcijanie. Jednak wielu wyznających chrześcijan zmaga się z odpowiedzią na proste pytanie: czym jest ewangelia? Kiedy nauczam jestem zdumiony tym jak wielu moich uczniów nie jest w stanie dostarczyć dokładnego biblijnego wyjaśnienia tego, czym jest ewangelia, a co więcej, czym ewangelia nie jest. Jeśli nie wiemy, czym jest ewangelia jesteśmy ludźmi godnymi politowania. Jeśli bowiem nie potrafimy wyjaśnić ewangelii, nie możemy głosić ewangelii i tym samym nie możemy ewangelizować tak, aby grzesznicy mogli zostać zbawieni, a my sami w rzeczywistości możemy zbawieni nie być.


Inna ewangelia

2 Kor. 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.
.
Gal. 1:6-7 6 Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; 7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa.

W naszych czasach istnieją niezliczone fałszywe ewangelie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła. Wiele z tego, co jest w chrześcijańskiej telewizji i na półkach chrześcijańskich księgarń, całkowicie zaciemnia przesłanie ewangelii czyniąc z niej inną ewangelię, która wcale nie jest ewangelią. Ponieważ Szatan nie może zniszczyć ewangelii, jak pisał JC Ryle,

„zbyt często neutralizował jej użyteczność przez dodawanie, odejmowanie lub zastępowanie”.

Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że tylko dlatego, że kaznodzieja mówi o Jezusie, krzyżu i niebie nie oznacza, że głosi ewangelię. I tylko dlatego, że na każdym rogu znajduje się budynek kościoła, nie oznacza, że ewangelia jest głoszona na każdym rogu.
.


Sedno ewangelii

Zasadniczo ewangelia jest dobrą wiadomością. To dobra wiadomość – dobra wiadomość o tym, co nasz Trójjedyny Bóg łaskawie dokonał dla Swego ludu: Ojciec posyła Syna, Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, aby żył doskonale, wypełnił Prawo i ofiarnie umarł, zadośćuczynił za grzechy wybranych, zaspokajając Boży gniew skierowany przeciw nam, abyśmy nie musieli stawić czoła wiecznemu piekłu, wskrzesił Go z martwych dzięki mocy Ducha Świętego. To zwycięskie oświadczenie, że Bóg zbawia grzeszników.

I chociaż wezwanie Jezusa: „weź swój krzyż i naśladuj mnie„, „odpokutuj i uwierz„, „zaprzyj się samego siebie” i „zachowuj moje przykazania” są koniecznymi poleceniami, które idą bezpośrednio z głoszeniem ewangelii, chociaż nie są one same w sobie dobrą nowiną o tym, czego dokonał Jezus. Ewangelia nie jest wezwaniem do cięższej pracy w dotarciu do Boga – jest wielkim przesłaniem tego, jak Bóg działał we wszystkimi ku naszemu dobru, aby do nas dotrzeć. Ewangelia jest dobrą nowiną, a nie dobrą radą, tak jak J. Gresham Machen napisał:

„To, czego potrzebuję, to przede wszystkim nie nakłanianie, ale Ewangelia, nie wskazówki jak się samemu ocalić, ale wiedza o tym, jak Bóg mnie zbawił. Czy masz jakieś dobre wieści? Oto pytanie, które tobie zadaję.”

Burk Parsons


Fragmenty pomocne zrozumieć owoce ewangelii

Upamiętajcie się!

Mat. 3:2 Upamiętajcie się, bo przybliżyło się królestwo niebieskie.
.
Marek 1:15 Upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.
.
Dzieje  2:38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Upamiętajcie się
.
Dzieje 3:19 Dlatego upamiętajcie się i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody;

Czym jest upamiętanie?

Dzieje 3:26 Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.
.
Mat. 10:38 Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.
.
Mat. 10:37 Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny
.
Mat. 16:24 Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną
.
Jan 12:25 Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.


Co mnie czeka gdy się upamietam?

2 Tym. 3:12 Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
.
Jan 15:20 Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać.
.
Łuk.  21:12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia.
.
Mat. 10:23 A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy.
.
Marek 10:29-30 29 A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na ewangelię; 30 A kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia wiecznego.

Jaka jest nagroda?

Rzym. 8:35 Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?


Co jeśli nie wytrwam?

Mat. 13:20-21 20 A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. 21 Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy.
.
1 Jana 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email