Bóg na Swoim Tronie

Czy mógłbym w pełni ufać Bogu jeśli wiedziałbym że ktoś lub coś może stanąć na Jego drodze? 

.

Czy mógłbym w pełni ufać Bogu któremu ktoś lub coś może pokrzyżować plany? 

.

Czy mógłbym w pełni ufać Bogu który uzależnia swoje cele od tego co się wydarzy? 

Nie, nie mógłbym zaufać bogu, który nie jest wszechmogący, nie mógłbym zaufać bogu, któremu coś lub ktoś może pokrzyżować to co zaplanował. Tymczasem większość “chrześcijan” wierzy w takiego boga. Większość  “chrześcijan” zaprzecza Bożej suwerenności, uzależniając zbawienie od aktu wolnej woli człowieka, czy też stawiając diabła na równi z Bogiem.

To, że Bóg jest suwerenny, oznacza po prostu, że jest Bogiem na swoim Tronie w pełni suwerennym nad swoim stworzeniem. Robi co Mu się podoba i jak Mu się podoba. Oznacza to, że ma całkowitą kontrolę nad wszystkim, co się dzieje.

Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

.

Izaj. 43:13 Zanim powstał dzień, ja jestem, a nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Gdy coś uczynię, któż to odwróci?

.

Dan. 4:35 Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?


Stworzenie

Bóg jest suwerenny w stworzeniu. Jest suwerennym Stwórcą wszystkich rzeczy w niebie i na ziemi. Wszystko istnieje tylko dla Jego Chwały i ku zrealizowaniu Jego celu. Pomijam ewolucjonizm który jest tworem upadłego, zdeprawowanego człowieka. Bóg kontroluje wszystkim co dzieje się w Jego stworzeniu  i kieruje wszystkim dla swoich suwerennych celów.  Nie tylko dobre rzeczy, ale także złe  — choroby,  śmierć, wojny, potopy, głód, trzęsienia ziemi i inne tak zwane klęski żywiołowe — pochodzą od Boga i są przez Niego kontrolowane.

Zaprzeczają temu ci którzy myślą, że złe rzeczy pochodzą od diabła (który jest instrumentem w Bożym ręku), a nie od Boga. Bóg jest Bogiem wszechmogącym i nic nie może Mu się przeciwstawić. On sam sprawuje kontrolę i nic nie dzieje się poza Nim.

Izaj. 45:7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, PAN, czynię to wszystko.

.

Mich. 1:12 Ta, która mieszka w Marot, oczekiwała dobra, ale zło zstąpiło od PANA aż do bramy Jerozolimy.


Szatan i aniołowie

Bóg jest suwerenny również nad aniołami i diabłem. Szatan nie mógł nic zrobić przeciwko Hiobowi bez Bożego dekretu:

Hiob 1:12 Wtedy PAN powiedział do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko na niego nie wyciągaj ręki. I szatan odszedł sprzed oblicza PANA.

.

Hiob 2:6 Wtedy PAN powiedział do szatana: Oto jest w twojej ręce, ale jego życie zachowaj.

To Bóg wiąże i rozwiązuje szatana, a szatan jest odpowiedzialny przed Bogiem za całą swoją niegodziwość i zostanie osądzony przez Boga.

Obj. 20:1-2 1. I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. 2.  I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

.

Obj. 20:7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.

.

Obj. 20:14-15 14. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. 15. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.


Zbawienie i potępienie

Bóg jest suwerenny w zbawieniu i potępieniu. To On wybiera jednych do zbawienia, a innych na potępienie.

Rzym. 9:21 21. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 22. cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie

.

Rzym. 9:15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.

.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

To on posłał swojego Syna, aby umarł za wybranych a nie za potępionych.

Jan. 10:15 Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

.

Jan. 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.

.

Jan. 17:2 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.

Daje wiarę swoim wybranym, innych pozostawia w ślepocie.

Efez. 2:8-9 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

On jest tym, który otwiera serca, który sprawia w wybranych zarówno chęć jak i wykonanie według swego upodobania.  Nawet dobre uczynki Jego owiec są przez Niego zadekretowane.

Dzieje. 16:14 Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.

.

Filip. 2:12-13 12. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. 13. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.

.

Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.


Grzech

Bóg jest suwerenny także nad grzechem. Nie tylko wiecznie postanawia o istnieniu grzechu (nie będąc jego autorem), ale także używa grzechu do własnych celów.

Dzieje. 2:23 Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście.

.

Dzieje. 4:27-28 27. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś; 28. Aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać.


Fundamentalny atrybut

Suwerenność Boga oznacza, że wszystko jest z Niego, przez Niego i w Nim.

Rzym. 11:36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Tak musi być, inaczej nie byłbym Bogiem któremu możemy ufać.  Musi tak być, aby tylko On mógł otrzymać cześć, chwałę, moc i panowanie teraz i na wieki. Tylko prawdziwa wiara dana przez suwerennego Boga Jego wybranym może przyjąć tę prawdę.

Ciemne serca nieodrodzonych wierzących w bożka swojej wyobraźni sprzeciwiają się temu, gdyż jest to koniec wszelkiej dumy, wszelkiej samowystarczalności, wszelkiej zależności od siebie, od innych stworzeń oraz od wszelkiej ludzkiej pomocy i mądrości.  Ale wiara dana przez Boga, która, znajduje pociechę w Jego prawdzie, będzie wolała:

Psalm 48:14 Bo ten Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków, on będzie nas prowadził aż do śmierci.

Suwerenność Boga to fundamentalny Boży atrybut w którym znajdujemy największą pociechę. Bóg powiedział w swoim Słowie że wszystko współdziała dla dobra Jego wybranych. Wszystko, co znaczy że możemy mieć pewność i pełne zaufanie do Boga naszego zbawienia, że cokolwiek nam się przytrafia, choćby wydawało się złe w naszych nędznych oczach służy Jego celowi. Co za tym idzie naszemu dobru, gdyż to On suwerenny Bóg okazał nam miłość w Jezusie Chrystusie, przed założeniem świata.
.


Ostrzeżenie

Wrogów, którzy szemrają kwestionując Boga Suwerennego Pismo ostrzega:

Rzym. 9:20Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?

Tych wszystkich, wzywamy do upamiętania.

Soli Deo gloria


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan