Wprowadzenie i wyjaśnienie

Jan 8:21 Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie.

Wielu dzisiaj wierzy, że ze strony Boga Ewangelia jest darmową lub pełną dobrych intencji ofertą zbawienia, przez co rozumieją, że Bóg wyraża w zwiastowaniu namiętne lub gorące pragnienie, chęć lub życzenie, aby wszyscy, którzy je słyszą, zostali zbawieni.

Stanowczo sprzeciwiamy się temu nauczaniu.

Nie mamy jednak zastrzeżeń do słowa “oferta” Pismo Święte nie używa słowa “oferta” do opisania Ewangelii, ale Reformowane wyznania wiary tak. Nie mamy zastrzeżeń do wyznań wiary.

Właściwie rozumiane słowo “oferta” jest nie tylko dopuszczalne, ale podkreśla ważną prawdę o głoszeniu Ewangelii. Pierwotne znaczenie tego słowa to “prezentować” lub “pokazywać”. Słowo to nie jest już używane w tym znaczeniu, przynajmniej nie w mowie potocznej. Ale to właśnie w tym starszym znaczeniu słowa tego używają wyznania Reformowane. Użyte w ten sposób słowo po prostu podkreśla ważną prawdę, że głoszenie Ewangelii musi ukazywać Chrystusa i czynić Go znanym wszystkim, którzy słuchają.

Niewielu jest jednak dzisiaj takich, którzy mówią o Ewangelii jako o ofercie i mają na myśli to, że Chrystus jest “przedstawiony” w Ewangelii. Większość ma na myśli, że w Ewangelii Bóg gorąco pragnie zbawienia absolutnie wszystkich, którzy słuchają i czyni Chrystusa dostępnym dla nich.

Tej nauce sprzeciwiamy się.


Darmowa oferta i Arminianizm

Jan 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.

Istnieją dwie główne teologie, które nauczają o darmowej ofercie ewangelii w tym niewłaściwym sensie. W każdym przypadku nasz sprzeciw jest inny.

Z jednej strony są tacy, którzy przyznają, że nie są Reformowani ani Kalwinistyczni. Dla nich idea, że ewangelia nie jest niczym innym, jak tylko ofertą o dobrej intencji, jest niesamowita. Jeśli możemy porównać ich system doktryny do układanki, darmowa oferta ewangelii jest tylko kolejnym elementem układanki. W ich obrazie dobrze pasuje to między nauczaniem, że Chrystus umarł za absolutnie wszystkich, a poglądem, że wybór wolnej woli człowieka decyduje o tym, czy zostanie zbawiony przez Chrystusa.

W tym systemie, zwanym Arminianizmem, to właśnie darmowa oferta “ewangelii” daje ludziom możliwość zdecydowania się na Jezusa. Kiedy zbawienie jest im oferowane w “ewangelii” , są w stanie albo przyjąć, albo odrzucić odkupienie, które rzekomo Chrystus nabył dla nich i dla wszystkich przez swoją ofiarną śmierć. Rzeczywiście, taka ewangelia” może być tylko ofertą, jeśli zbawienie zależy od woli i wyboru człowieka.

Już samo to powinno skłonić Reformowanych do zastanowienia. Nauka, która tak dobrze pasuje do arminiańskiego obrazu zbawienia, powinna być podejrzana.

Jednak w Arminianizmie nasze zastrzeżenia dotyczą nie tylko nauczania darmowej oferty, ale całego systemu. Nie odrzucamy tylko jednego kawałka układanki, ale cały obraz. Nie chcemy systemu, który czyni wolę człowieka, a nie wolę Bożą, krzyż Boży lub łaskę Bożą, decydującym czynnikiem zbawienia i który nie oddaje całej chwały tylko Trójjedynemu Bogu.
.


Darmowa Oferta a teologia Reformowana

Są jednak inni, którzy są Kalwinistami i Reformowanymi. Wierzą w bezwarunkowe wybranie

Efez 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

i w partykularne odkupienie, że Chrystus umarł tylko za swoje ukochane owce.

Jan. 10:11  Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.

.

Jan. 10:15 Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

.

Jan. 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.

Wierzą również, że zbawienie, w tym wiara, jest darem Boga.

Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć

Niemniej jednak uważają, że Ewangelia jest dobrointencyjną ofertą zbawienia dla wszystkich grzeszników, którzy słuchają jej zwiastowania. W ich przypadku sprzeciwiamy się ich wysiłkom, aby uczynić naukę o darmowej ofercie częścią teologii Reformowanej i Kalwinizmu. Poniżej przedstawiono niektóre z tych zastrzeżeń.

Jeśli porównamy Kalwinizm i teologię Reformowaną do układanki, to darmowa oferta jest jak kawałek, który nie pasuje – kawałek z niewłaściwej układanki. Bez względu na to, jak go obrócisz i spróbujesz go wciskać, nie będzie pasował. Właściwą rzeczą jest wyrzucić ten zły kawałek i znaleźć kawałek, który pasuje. W nadziei, że tak się stanie, chcemy pokazać, jak i dlaczego nieskuteczne pragnienie Boga, aby zbawić potępionych, nie pasuje do teologii Reformowanej.
.


Darmowa Oferta i natura Boga

1 Tym. 6:20 Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy

Jednym z miejsc, gdzie nauczanie o darmowej ofercie nie pasuje do teologii Reformowanej, jest cały obszar teologii właściwej, tj. nauka o Bogu. Pośrednio lub jawnie, boskie pragnienie zbawienia potępionych zaprzecza podstawowym prawdom dotyczącym natury samego Najwyższego. Mówiąc wprost, nauczanie o darmowej ofercie prowadzi do innej koncepcji Boga niż teologia tych, którzy ją odrzucają. Już samo to, jeśli jest prawdą, powinno wystarczyć do potępienia nauczania o darmowej ofercie w umyśle i sercu każdego Reformowanego człowieka.

Darmowa oferta zaprzecza, po pierwsze, podstawowej prawdzie o objawieniu – prawdzie, że całe Boże objawienie jest samoobjawieniem, że Bóg daje się nam poznać. Bez względu na treść tego objawienia, bez względu na to, w jaki sposób jest ono udzielane, wszystko to ostatecznie objawia, kim i czym jest Bóg.

Wszystko więc, co Bóg mówi i czyni, jest objawieniem tego, kim jest sam w sobie.

 • To z kolei oznacza, że objawienie Boga nie może być sprzeczne z tym, czym On jest sam w sobie.
 • To, co On mówi, nie może być inne niż to, czym On jest.
 • To, co On robi, nie może być sprzeczne z tym, kim On jest.

Na przykład, skoro Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, wówczas żadne z Jego dzieł i słów, w których się objawia, nie może być niesprawiedliwe. Być może nie zawsze jesteśmy w stanie pokazać niewierzącym, dlaczego Boże drogi są zawsze sprawiedliwe, ale ponieważ są one częścią Jego objawienia samego siebie, nie mogą być niesprawiedliwe.

Logika tego jest taka, że jeśli jakiekolwiek dzieła lub drogi Boga są niesprawiedliwe, to jest On również niesprawiedliwy sam w sobie, jest niesprawiedliwym Bogiem. A jeśli jest On niesprawiedliwym Bogiem, to nie jest Bogiem w ogóle. Tak samo jest ze wszystkimi Jego atrybutami.

Obrońcy darmowej oferty zaprzeczają temu, często wprost. Mówią w obronie darmowej oferty, że Bóg może być czymś innym w swoim postępowaniu z ludźmi od tego, czym jest sam w sobie. Nauczanie o darmowej ofercie mówi, że może pragnąć zbawić każdego, kochać ich i być dla nich łaskawym w Ewangelii, a jednak od wieczności mieć w Sobie inny umysł, wolę i serce wobec nich.  Stąd Jego objawienie się w Ewangelii może być i jest sprzeczne z tym, czym On jest sam w Sobie.

Jeśli to prawda, to objawienie nie jest tak naprawdę objawieniem, odkryciem i ukazaniem tego, kim i czym jest Bóg sam w sobie. W rzeczywistości, objawienie powiedziałoby wtedy coś zupełnie przeciwnego do prawdy o naturze i woli Boga – byłoby to kłamstwo. Mówiąc nieco bardziej uprzejmie, nauka o darmowej ofercie informuje, że Bóg nie mówi tym, którzy giną, prawdy – a zwłaszcza nie całej prawdy – o sobie. On mówi do nich o miłości, łasce i miłosierdziu. On nawet czyni dla nich kochające, łaskawe i miłosierne rzeczy, jak twierdzi darmowa oferta, lecz w Jego własnym sercu, umyśle i woli nie ma dla nich łaski, miłości ani miłosierdzia. On nie tylko nie zdecydował się ich uratować ale On nawet nie zamierzał, aby Jego Syn umarł za nich lub aby dać im swego Ducha. To, co On mówi i pokazuje w Ewangelii, nie jest prawdą o tym, kim i czym On jest od wieczności i w sobie.
.

Cios w Bożą jedność

Jednak ci, którzy wierzą w dobrointencyjną ofertę, nie boją się tego powiedzieć. Mówią o dwóch wolach w Bogu,

 1. Objawionej woli zbawienia absolutnie wszystkich, którzy słuchają głoszenia (wyrażonej w darmowej ofercie ewangelii w czasie)
  .
 2. O tajemnej woli niezbawienia ich (określonej w wiecznym potępieniu). Mogą nawet powiedzieć, że Bóg zarówno nienawidzi, jak i kocha tych, którzy giną. To jednak rodzi tylko dalsze problemy z innymi atrybutami Jahwe.

Rzym. 9:13 Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.

Po pierwsze, zaprzecza to Bożej jedności. Jego jedność oznacza, że On sam w sobie i w swoim objawieniu jest jeden i niepodzielny. Zaprzeczają temu ci, którzy trzymają się darmowej oferty. Oni twierdzą, że Bóg ma dwa umysły, dwie wole, dwa serca w odniesieniu do tych, którzy giną (zaprzecza temu tekst Hiob).

Hiob. 23:13 Lecz on jest niezmienny, któż go odwróci? Czego bowiem jego dusza zapragnie, to uczyni

On kocha potępionych grzeszników i nie kocha ich (zaprzecza temu Psalmista)

Psalm 11:5 PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.

On chce ich zbawienia (w ewangelii) i jednocześnie nie chce go (w wiecznym wyborze). Ani też Jego objawienie i Jego wieczny umysł i wola nie są jednym i tym samym. W swoim objawieniu jest On jedną rzeczą, a sam w sobie inną. Żaden obrońca darmowe oferty nigdy nie pokazał, jak takie nauczanie można pogodzić z fundamentalnym nauczaniem Pisma Świętego, wielkim “Szema” z Księgi Powtórzonego Prawa

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden.

Rzeczywiście, nie da się tego pogodzić z jednością Boga. Jest to fragment, który nie pasuje do teologii Reformowanej.
.

Cios w Bożą prostotę

Innym aspektem Bożej jedności jest Jego absolutna prostota. Oznacza to, że w Bogu nie ma dysharmonii, sprzeczności, niedoskonałości. W tym też sensie jest On jeden i niepodzielny w swej naturze i objawieniu, w swych słowach i dziełach oraz we wszystkich swych atrybutach.

Teologii darmowej oferty nie da się pogodzić z prostotą Boga. Zaprzecza ona całkowicie temu kluczowemu atrybutowi ucząc, że w Bogu istnieją sprzeczności i niedoskonałości. Pomyślmy na przykład o nauczaniu o dwóch wolach, które jest sercem teologii darmowej oferty. Nie tylko te dwie wole są sobie przeciwne, ale jedna z nich zawsze pozostaje niespełniona i niezrealizowana w odniesieniu do wszystkich tych, którzy giną.
.

Cios w niezmienność Boga

Nie są to też jedyne atrybuty Boga, którym zaprzecza nauka o darmowej ofercie. Takie nauczanie zaprzecza również niezmienności Boga.

Jakub 1:17 Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.

Zmienia Swoje zdanie, wolę i Swoje słowo o tych, którzy giną, okazując szczere pragnienie ich zbawienia w ewangelii, a następnie, w końcu, potępiając ich. Obiecuje im życie wieczne w ewangelii, ale potem go nie daje, ponieważ nie daje im nawet niezbędnych środków w śmierci Chrystusa i działaniu Jego Ducha.
.

Cios w wieczność Boga

Nauczanie o darmowej ofercie sprzeciwia się również wieczności Najwyższego.

Psalm 90:2 Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.

Uczy, że istnieje miłość, łaska, miłosierdzie Boże, które trwa tak długo, jak głoszona jest ewangelia, podczas gdy Boże miłosierdzie jest wieczne!

Psalm 136:1 Wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie.

Jego wieczna wola, jak mówią, objawia się tylko w predestynacji.
.

Cios w suwerenność Bożą

Darmowa oferta zaprzecza nawet Jego suwerenności, ponieważ uczy, że w ewangelii jest łaska, której można się oprzeć i boska miłość, która nie zbawia.

Izaj. 46:9-10 9. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; 10. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.

Podsumowanie

Prawda jest taka, że darmowa oferta ewangelii nie pasuje do żadnego z atrybutów Boga. Czy łaska, która w dobrej intencji oferuje zbawienie, ale nie daje środków zbawienia, jest łaską nieskończoną? Czy mówienie ludziom, że Bóg ich kocha, podczas gdy nie czyni nic ani w krzyżu, ani przez Ducha, aby ich zbawić, jest zgodne z Jego prawdomównością?

5 Mojż. 32:4 On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym.

Czy Boska mądrość ma dobre intencje oferować zbawienie tym, których On z niego wykluczył przez wieczne potępienie?

Rzym. 9:17-18 17. Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. 18. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

.

Rzym. 9:22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie

Czy to jest naprawdę miłość, aby powiedzieć im, że Bóg namiętnie pragnie ich zbawienia, podczas gdy On potajemnie zaplanował inaczej? Co wtedy?

 • Darmowa oferta nie pasuje do objawienia.
 • Nie pasuje do atrybutów Boga.
 • Nie pasuje do doktryny o Bogu.
 • Nigdzie nie pasuje.

Żaden z obrońców oferty nie jest w stanie dopasować jej do teologii Reformowanej bez naginania lub rujnowania innych elementów obrazu.
.


Darmowa oferta i Pięć Punktów Kalwinizmu

Istnieje jednak inna część obrazu, zwana Pięcioma Punktami Kalwinizmu. Każdy kalwinista zna i kocha Pięć Punktów. Czy nauczanie o darmowej ofercie tam pasuje? Ponownie odpowiedź brzmi: “Nie!” Rozważ następujące kwestie.
.

Cios w totalną deprawację

Nauczanie o darmowej ofercie jest sprzeczne z pierwszym z pięciu punktów, doktryną totalnej deprawacji. Całkowita deprawacja oznacza po prostu, że upadły człowiek jest „martwy w występkach i grzechach”.

Efez 2:1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach

Ofiarowanie czegoś w dobrej intencji martwemu, chcąc i zamierzając, aby otrzymał to, co jest ofiarowane, jest zarówno bezużyteczne, jak i głupie.
.

Cios w bezwarunkową elekcję i reprobację

Nauczanie o darmowej ofercie nie jest zgodne z bezwarunkowym wyborem i potępieniem, ponieważ oferta jest z samej swojej natury warunkowa.

“Na chwałę Swojej sprawiedliwości Bóg zechciał okryć resztę ludzkości hańbą i gniewem. Uczynił to za jej grzechy, według niepoznawalnego zrządzenia Swojej woli, przez którą, gdy zechce, rozciąga i utrwala łaskę oraz dla chwały Swojej suwerennej władzy nad stworzeniami.” – Westminsterskie Wyznanie Wiary 3:7

Darmowa oferta jest warunkowa, ponieważ jej przyjęcie zależy od woli osoby, której oferta jest składana. Nie można ofiarować czegoś drzewu, które nie ma woli. Nie można ofiarować czegoś komuś, kto śpi, którego wola nie jest aktywna. Jednak nauka o darmowej ofercie mówi, że Bóg z pełną świadomością oferuje coś tym, których wola nie jest aktywna dla dobra i nie mogą – jeśli wierzyć Reformowanej prawdzie o zniewoleniu woli – zdecydować się na przyjęcie tego.

Rzym. 3:11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

.

Rzym. 8:7  Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może.

Pragnienie Boga, aby zbawić potępionych, nie pasuje do prawdy, że zbawienie nie zależy od woli człowieka, ale całkowicie od wiecznej, bezwarunkowej woli i upodobania Boga.

Jan. 1:12-13 12. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; 13. Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

Cios w ograniczone odkupienie

Nauka o darmowej ofercie nie godzi się również z ograniczonym lub szczególnym odkupieniem

Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie

Niemal nieuchronnie prowadzi to do zaprzeczenia ograniczonego odkupienia. Oferta zbawienia w Chrystusie jest zarówno nieszczera i pusta, jeśli Chrystus nie umarł za tych,którym została złożona. Nawet ludzie, którzy wierzą w ograniczone odkupienie są zmuszeni do wygłaszania twierdzeń, które zaprzeczają ograniczonemu odkupieniu w ich obronie darmowej oferty. W ostatnim paragrafie The Free Offer of the Gospel, John Murray i Ned Stonehouse mówią:

“To Chrystus w całej chwale swojej osoby i ukończonego dzieła jest tym, którego Bóg oferuje w Ewangelii”

Jak on może być tak oferowany, jeśli nie jest dostępny?
.

Cios w nieodpartą łaskę

Oferta zaprzecza również nieodpartej łasce. Oferta ma być rodzajem łaski Bożej, jednak łaska okazywana w ofercie jest nie tylko do odparcia, ale zawsze odrzucana przez tych, którzy giną. Gdzie zatem jest wielka kalwińska doktryna o nieodpartej łasce?
.

Cios w wytrwanie świętych

Ewangelia, która jest tylko ofertą, nie może też zapewnić niczego z tego, co jest konieczne do wytrwania. Ewangelia jest środkiem wytrwania do końca, ale nie wtedy, gdy jest tylko ofertą. Co może uczynić oferta, aby zachować nas “przez wiarę ku zbawieniu, które ma być objawione w czasie ostatecznym”?

1 Piotr 1:5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.

Również tutaj kawałki układanki muszą być wyginane, zmuszane lub przycinane do innego kształtu, aby umożliwić nauczanie o Bożym pragnieniu uratowania potępionego, aby zmieściło się między nimi.

Darmowa oferta nie wnosi nic pozytywnego do teologii Reformowanej. Jest to kawałek z innego obrazu, Arminianizmu.
.


Brakujący kawałek

Ale co jest tym kawałkiem, którego szukamy? Czym jest Ewangelia, jeśli nie jest dobrointencyjną ofertą? Odpowiedź jest prosta. Ewangelia przychodzi wraz z poleceniem lub wezwaniem, które jest suwerenne i nieodparte, aby obudzić tych umarłych grzeszników, których Syn pragnie ożywić, dokonując w ten sposób tego, czego Bóg wiecznie i niezmiennie chciał, i stosując odkupienie, które Chrystus osiągnął dla nich na krzyżu.

Jan. 5:21 Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.

Ewangelia jest także środkiem do zatwardzenia, zgodnie z którym upodobanie Boże suwerennie spełnia się w odniesieniu do tych, którzy odmawiają upamiętania i są ukarani za swoje grzechy.

Jan. 12:39-41 39. Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział: 40. Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił. 41. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim.

.

2 Kor. 2:16 Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny?

Jest to prawda, o której dziś w dużej mierze się zapomina. Nawet ci, którzy nie są uwikłani w teologię darmowej oferty, w większości zapomnieli o tej wielkiej prawdzie. Nie wiedząc, że głoszenie Ewangelii jest “mocą Bożą ku zbawieniu”,

Rzym. 1:16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.

Jest środkiem, przez który przychodzi wiara,

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Jest sposobem, w jaki słyszymy głos Dobrego Pasterza

Jan. 10:27-28 27. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.


Wskazując winnych

Zaniedbania głoszenia prawdy winni są zarówno kaznodzieje (którzy powinni wiedzieć lepiej), jak i członkowie ich zgromadzeń (którzy prawdopodobnie nie wiedzą). Nie wiedząc, że Ewangelia jest skutecznym słowem, przez które Bóg powołuje swój lud z ciemności do światła, jasne głoszenie prawdy Pisma Świętego zastępują apelami, emocjonalnymi pokazami i reklamowaniem Jezusa Chrystusa, co czyni Go niewiele więcej niż czymś co można sprzedawać na rynku.

Niech więc Bóg da nie tylko właściwe zrozumienie tego, czym jest kaznodziejstwo, ale także odrodzenie prawdziwego kaznodziejstwa w kościele i w ewangelizacji – kaznodziejstwa, które rzeczywiście jest mocą Bożą ku zbawieniu dla wszystkich, których On wybrał i za których Chrystus umarł.

Na podstawie: źródło

Mat. 11:28-30 Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni... Fragment ten jest odbiciem pierwszego błogosławieństwa z kazania na górze (5:3). Zauważ, że słowa te są skierowane do wszystkich, którzy je słyszą, jednak jedynie ci obciążeni świadomością swego duchowego bankructwa oraz staraniami o wypełnianie Prawa mogą na nie odpowiedzieć. Grzeszna, zbuntowana ludzkość jest tak uparta, że bez suwerennie darowanego przebudzenia nikt nie doceniłby głębokości swego duchowego ubóstwa. Dlatego Jezus, w wersecie 27 mówi, że zbawienie jest suwerennym dziełem Boga. Ta prawda o boskim wybraniu z wersetu 27 jest spójna z darmową ofertą dla wszystkich przedstawioną w wersetach 28-30.”John MacArthur, Komentarz do Nowego Testamentu


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan