Wiara to nie wybór

Za kazalnicami wielu kościołów często słyszy się takie stwierdzenia:

„Bóg zrobi wszystko, co możliwe, aby zachęcić nas do dokonania właściwego wyboru”.

Jeśli to prawda, dlaczego Bóg postanowił, że wielu nigdy nie usłyszy Ewangelii? Dlaczego wiecznie „wyświęcił” fałszywych nauczycieli w wielu kościołach, aby głosili fałszywą ewangelię? (5 mojż. 13:1-5; 1 Król. 22:20-23; Judy 1:4; Obj. 13:5; 2 Tes. 2:11)

Judy 1:4 Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jak to ma zachęcić ludzi do wiary? Dlaczego Bóg zatwardził serce faraona, jeśli chciał, żeby się nawrócił?

2 Mojż. 4:21 PAN powiedział do Mojżesza: Gdy pójdziesz i wrócisz do Egiptu, dopilnuj, abyś wszystkich cudów, które dałem ci do ręki, dokonał przed faraonem. A ja zatwardzę jego serce, tak że nie wypuści ludu.

Co Paweł miał na myśli, pisząc: „kogo chce (Bóg), czyni zatwardziałym.”?

Rzym. 9:18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

Dlaczego Dawid modlił się tymi słowami?

Psalm 69:23 Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich biodra niech się zawsze chwieją.

Jeśli Bóg robi wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić wszystkich do nawrócenia, dlaczego Pismo mówi?

Rzym. 11:8 Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego.

Jeśli Bóg robi „wszystko, co możliwe”, aby doprowadzić wszystkich do zbawienia, dlaczego nie wybrał wszystkich i nieodparcie nie powołał ich do wiary? Bóg, który robi wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić wszystkich do zbawienia, a jednak zawodzi, nie jest Wszechmocnym Bogiem Biblii, który:

Dan. 4:35 Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?


Łaska wiary

Bóg wzbudza wiarę w swoich wybranych przez Ducha Świętego, jak mówi Konfesja Westminsterska 14:1

„Łaska wiary, dzięki której wybrani mogą wierzyć ku zbawieniu swej duszy, jest dziełem Ducha Chrystusowego w ich sercach. „

Wola naturalnego człowieka jest związana przez szatana, który bierze go w niewolę według swojej woli.

2 Tym. 2:26  Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.

W ten sposób „nie ma nikogo, kto by szukał Boga”.

Rzym. 3:11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

Tylko wybranym dane jest wierzyć w Niego.

Dzieje. 13:48 Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.

.

Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć

Nawet sama czynność wiary („wierzyć”) jest darem Boga („jest dana”).


Konkluzja

Kanony z Dort, Reformowane wyznanie wiary skomponowane przez najbardziej międzynarodowe gremium teologów, przedstawiają biblijną naukę o wierze jako darze.

Dlatego też wiarę należy uważać za dar Boży, i to nie dar jaki człowiek może przyjąć lub nie z własnej woli ponieważ jest ona ofiarowana człowiekowi przez Boga, lecz w rzeczywistości człowiek jest nią obdarzony, jest zlana na niego i jest on owiany jej tchnieniem; ani nawet dlatego, ze Bóg zlewa moc i zdolność do uwierzenia, a potem oczekuje, by człowiek poprzez używanie swej własnej wolnej woli zgadzał się na warunki zbawienia i rzeczywiście wierzył w Chrystusa, lecz ponieważ Ten, który sprawuje w człowieku zarówno chcenie jak i wykonanie, sprawuje w człowieku chcenie i uwierzenie, i rzeczywiście sprawia On wszystko we wszystkim.”


Cytaty do rozważenia

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa
.
1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
.
Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
.
Jan 6:29 To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.
.
Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
.
Dzieje 3:16 A przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich.

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email