Źródło rozważania

1 Tes. 4:13-18 . 13. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.

14. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim.

15. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

16. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.

17. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.

18. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.

W powszechnie panującej popularnej religii przyjęto interpretować powyższy fragment jako dowód pochwycenia Kościoła przed Wielkim Uciskiem (lub w jego trakcie) a na pewno już przed domniemanym fizycznym milenijnym królestwem. Tym samym Chrystus wskrzesza część Kościoła (najwyraźniej pogańską) i przenosi na siedem lat w powietrze, aby po tym czasie wrócić ze wszystkimi na ziemię i panować nad Żydami i ocalałymi poganami, do czasu ostatecznego buntu, po tysiącu lat.

Wtedy to rzekomo nastąpi drugie powtórne przyjście Chrystusa i drugie powszechne wskrzeszenie (tym razem już nie Kościoła, lecz wierzących z milenijnego królestwa, czyli głównie Żydów oraz po części pogan, a także starotestamentowych świętych). Mamy zatem do czynienia z jednym sądem, dwoma powtórnymi powrotami Chrystusa i dwoma masowymi wskrzeszeniami. To bardzo poważny błąd doktrynalny.

Jako Reformowani wierzymy gorąco w pochwycenie Kościoła. Jednakże ważnym jest odpowiedzieć na pytanie: kiedy ono będzie miało miejsce?


Kolejność wydarzeń

Jest tylko jedno przyjście Chrystusa. Gdy zabrzmi ostatnia trąba Pan przyjdzie, aby wskrzesić cieleśnie wszystkich świętych, przemienić tych z chrześcijan, którzy pozostaną jeszcze przy życiu, aby następnie porwać obie grupy, wskrzeszonych i przemienionych, w powietrze, do siebie do wiecznego stanu (na zawsze z Panem!). Następnie wskrzeszeni zostaną wszyscy pozostali, cały świat zostanie osądzony i unicestwiony w ogniu. Kościół, czyli wszyscy zbawieni od Adama do końca świata zamieszkają na nowej ziemi z nowym niebem.
.

Pierwsze zmartwychwstanie

1 Tes. 4:13 A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.

Głównym tematem rozważania zawartym w wersach 13-18 jest nadzieja zmartwychwstania. Nie milenijne królestwo, nie wielki ucisk, ale właśnie to: nadzieja zmartwychwstania (por. Dzieje 23:6; 24:15; Efez. 2:12)

Pierwsze zmartwychwstanie ma charakter duchowy (Obj. 20:4-5; 2 Kor. 5:1). Stąd sen należy rozumieć jako śmierć ciała, nie ducha. To właśnie dlatego mowa o zaśnięciu ciała (duch żyje z Chrystusem w niebie). Tysiąc w tekście Objawienia należy rozumieć obrazowo. Nie jest to rzeczywisty czas, lecz tysiąc odnosi się do pełni trwania, zupełnie jak tysiąc pokoleń w opisie trwania Przymierza (1 Kronik 16:15; Psalm 105:8).
.


Wielki Ucisk

Chrystus przyjdzie nie przed objawieniem się Antychrysta, ale po jego objawieniu co zostało doprecyzowane w Drugim Liście do Tesaloniczan.

2 Tes. 2:1-2 1. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; 2. Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. 3. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;

Gdy nadejdzie pełnia czasu (tysiąc odnosi się do pełni) Szatanowi zostanie dana swoboda działania, aby zjednoczyć wszystkich władców świata w jednym celu, fizycznego unicestwienia Kościoła

Obj. 20:7-10 7. A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. 8. I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski. 9. I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane.

Zwróćmy uwagę na to, że ograniczenie działania szatana nie jest całkowite, lecz polega na uniemożliwieniu zgromadzenia wszystkich przeciwników Chrystusa i Jego Kościoła w jednym czasie i pod jednym sztandarem. Miasto umiłowane jest obrazem Kościoła (Obj. 21:2, 9-10). Bóg nie dopuści do zniszczenia Kościoła.
.


Obwieszczenie przyjścia

2 Tes 4:16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba,

Kiedy wszystko wydaje się być stracone następuje potężne obwieszczenie przyjścia Pana,

  • okrzyk Chrystusa,
  • głos archanioła
  • i dźwięk Bożej trąby (to właśnie ostatnia trąba, po ostatniej trąbie nie ma już dźwięków trąb).

Nie jest to zatem jakieś tajne przyjście w celu sekretnego zabrania Kościoła. Jest to odgłos ostatniej trąby wraz z okrzykiem archanioła. Okrzyk archanioła odnosi się do zawezwania wojsk niebieskich jakie przyjdą na ziemię z Chrystusem. Niewyobrażalnym jest, aby archanioł wydawał rozkaz Chrystusowi.

Jak w swoim komentarzu do tego wersu zauważył Jan Kalwin, jest to przyjście na ostateczny sąd

“Chociaż nikt nie może zaprzeczyć, że zniszczenie ciała będzie śmiercią, nadal pozostaje prawdą, że żyjący i umarli zostaną wezwani na sąd”Jan Kalwin, Instytuty 2.16.17


Przyjście Chrystusa

Przyjście Chrystusa ma charakter osobowy, widzialny, cielesny. Chrystus w chwale przychodzi na obłoki

Mat. 24:30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.

Zasiada na tronie, czyli jest widoczny na niebie

Dzieje 7:49 Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp
.
Mat. 25:31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały.


Objawienie

Wszyscy pozostający przy życiu ujrzą Chrystusa. Tak jak Chrystus został zabrany w obłoku sprzed oczu patrzących, tak będzie z Jego przyjściem w chwale. Towarzyszyć temu wydarzeniu będą krzyk Pana Jezusa, głos archanioła, zastępy aniołów i dźwięk trąby Bożej.

Mat. 24:30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
.
Dzieje 1:9, 11 9. …obłok zabrał go sprzed ich oczu. 11. Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.


Wskrzeszenie i przemiana

Zostają wskrzeszeni zmarli święci od czasów Adama zaś żyjący chrześcijanie przemienieni.

A) Wszyscy zmarli w Chrystusie od czasów Adama zostają przyprowadzeni wraz z nim tzn. ci, którzy żyli w niebie na sposób duchowy (pierwsze zmartwychwstanie) zmartwychwstają w ciele (drugie zmartwychwstanie)

1 Tes. 4:14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim.

.

1 Tes. 4:16 a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.

1 Kor. 15:52 Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni,

B) Żywi wierzący zostają przemienieni w oka mgnieniu, otrzymują uwielbione ciała (drugie zmartwychwstanie)

1 Tes. 4:17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi (porwani ze zmarłymi, którzy powstali pierwsi, w przemienionych ciałach)

List do Koryntian jest dokładną kopią świadectwa zmartwychwstania i precyzuje kwestię przemiany ciał. Umarli zostają wskrzeszeni niezniszczalni, żywi przemienieni na tą samą modłę. Podobnie jak w Liście do Tesaloniczan mamy te same elementy: trąba, zmartwychwstanie umarłych, pozostających przy życiu chrześcijan. Jest to opis tego samego wydarzenia.

1 Kor. 15:51-52 51. Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni 52. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.

C) Zmarli i potępieni zarazem także zmartwychwstają

Obj. 20:13 I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli.


Zebranie i odłączenie

1 Tes. 4:15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

Żywi święci nie wyprzedzają zmarłych świętych, lecz razem z nimi zostają odłączeni od potępionych i zebrani z całego świata w jedno miejsce. Następuje odłączenie owiec od kozłów.

Mat. 24:31 Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
.
Mat. 25:31-32 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. 32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.


Pokłon kozłów

Fałszywa religia skupiająca w swoich szeregach wszystkich przeciwników Chrystusa zostanie całkowicie upokorzona. Tekst skierowany do zboru w Filadelfii kończy się zapowiedzią powtórnego przyjścia Chrystusa, stąd próba, przynajmniej jej ostateczna forma, będzie miała miejsce w czasie powtórnego przyjścia mowa zatem o próbie ognia. W ostateczności stojąc przed Bożym tronem sędziowskim heretycy, zanim trafią na wieczne potępienie, zostaną zmuszeni do przyznania swego błędu oraz racji Kościołowi.

Obj. 3:9-10 9. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że ja ciebie umiłowałem. 10. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.  11. Przyjdę wkrótce.


Porwanie

Tak ci, którzy zmartwychwstali jak i pozostający przy życiu acz przemienieni zostają porwani w obłoki

1 Tes 4:17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.

Pozostający przy życiu chrześcijanie otrzymują ulgę co odnosi się do okresu Wielkiego Ucisku.

2 Tes. 1:7 A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy;


Uwielbienie

Chrystus otrzyma uwielbienie za wyrwanie zbawionych od nadchodzącego gniewu, którym jest wieczne zatracenie potępionych.

1 Tes. 1:10 I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu.
.
1 Tes. 8:10 Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu.


Sąd i wieczny gniew

Potępieni staną się przedmiotem Bożego sądu. Niebo i ziemia zostają unicestwione przez ogień wraz ze wszystkimi żywymi jeszcze oraz zmartwychwstałymi acz potępionymi ludźmi.

Obj. 20:7 Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.
.
2 Piotra 3:10A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną.
.
Obj. 20:11 I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca.

Ludzie nienależący do Chrystusa staną na sądzie ostatecznym i zostaną potępieni

Mat. 16:27 Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków.
.
2 Tes. 1:8-10 8. [Chrystus, gdy przyjdzie z aniołami] W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy; 10. Gdy przyjdzie,

Gdy wszechświat zostaje unicestwiony wszyscy zmarli od początku istnienia świata zostają osądzeni na podstawie ich uczynków. Żadna z tych osób nie byłą zapisana się w Księdze Życia stąd ich przeznaczeniem jest wieczne jezioro ogniste.

Obj. 20:12-14 12. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. 13. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. 14. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. 15. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.


Podsumowanie

1 Tes. 4:18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.

Przyjście Pana Jezusa jest w jednym celu: zmartwychwstanie i sąd. Jest to zatem źródło podwójnej pociechy.

  • Po pierwsze indywidualnej (każdy z nas zmartwychwstanie w Chrystusie)
    .
  • Po drugie ogólnej (wszyscy wierzący w Chrystusa zmartwychwstaną, nikt nie zostanie pominięty)

Sam Apostoł wierzył w jedno zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych a nie dwa różne zmartwychwstania, jedno sprawiedliwych a drugie niesprawiedliwych, po siedmioletnim ucisku. Wierzył też w jeden sąd towarzyszący jednemu i powszechnemu zarazem zmartwychwstaniu.

Dzieje 24:15-16 14. Wyznaję jednak przed tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu moich ojców, wierząc wszystkiemu, co jest napisane w Prawie i u Proroków; 15. Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.

Wypowiadając się w tym temacie Apostoł odniósł się do tekstu Starego Testamentu. Odnosząc się do zmartwychwstania i sądu powiedział, że wierzy w to wszystko, co zostało napisane w Prawie i Prorokach. Nie znajdziemy w Prawie i Prorokach potwierdzenia doktryny pochwycenia Kościoła przed siedmioletnim uciskiem a tym bardziej przed rzekomym tysiącletnim królestwem. Przynajmniej nie w chrześcijańskim kanonie.

Sprawa jest istotna, ponieważ odnosi się do podstawowych chrześcijańskich wyznań wiary

“Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale [powtórnie a nie dwa razy] sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.” – Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary

oraz

“…trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”Skład Apostolski

Tak więc wierzymy całym sercem, że Chrystus przyjdzie powtórnie, aby sądzić żywych i umarłych a Kościół zostanie przez Niego porwany i zachowany od ostatecznego gniewu.

“Na końcu wierzymy, że zgodnie z Bożym Słowem, gdy nadejdzie czas wyznaczony przez Pana (o którym nie wie żadne stworzenie) i gdy liczba wybranych osiągnie pełnię, nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie z nieba, fizycznie i widzialnie, tak samo jak wstąpił do nieba, w pełni chwały i majestatu, aby ogłosić się Sędzią żywych i umarłych, paląc ten stary świat w płomieniach ognistych, aby go oczyścić
.
Wówczas wszyscy ludzie staną osobiście przed tym wielkim Sędzią, mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy żyli na świecie, odkąd zaczął istnieć aż po jego koniec, wezwani głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej. Gdyż wszyscy umarli powstaną z ziemi, a ich dusze zjednoczą się z ich właściwymi ciałami, w których wcześniej żyli. Co się tyczy tych, którzy w tym czasie będą żyli, nie umrą oni jak inni, lecz zostaną przemienieni w mgnieniu oka, skażone w nieskażone. Wówczas księgi [(czyli sumienia)] zostaną otwarte i umarli będą osądzeni zgodnie z tym, co uczynili na tym świecie – czy to dobro czy zło. Mało tego, wszyscy ludzie zdadzą sprawę z wszelkiego nieużytecznego słowa, które wypowiedzieli, a które świat potraktował jedynie jako rozrywkę i żart, i wówczas sekrety i obłuda ludzi zostaną ujawnione i odkryte przed wszystkimi
.
Dlatego też myśl o tym sądzie słusznie wywołuje strach i przerażenie w ludziach złych i bezbożnych, lecz wzbudza pragnienie i pociechę u sprawiedliwych i wybranych, gdyż wówczas dopełni się ich całkowite odkupienie i otrzymają owoce swego trudu i znoju, które znosili. Ich niewinność objawi się wszystkim i ujrzą straszliwą pomstę Boga na złych, którzy ich bezlitośnie prześladowali, uciskali i dręczyli w tym świecie – ci zaś zostaną potępieni przez własne sumienie, staną się nieśmiertelni, lecz tylko po to, by doświadczyć kaźni wiecznego ognia przygotowanego dla diabła i jego aniołów
.
Lecz z drugiej strony wierni wybrani otrzymają koronę chwały i czci, a Syn Boży wyzna ich imiona przed Bogiem, swoim Ojcem, i swymi wybranymi anioły; wszelka łza zostanie otarta z ich oczu, a ich racja – obecnie tak często potępiana przez wielu sędziów i władze jako herezja, a także bezbożność – okaże się racją Syna Bożego. A ich łaskawą nagrodą będzie dane przez Pana dziedzictwo chwały tak doniosłej, jaka nigdy człowiekowi nie śniła się
.
Dlatego żarliwie spragnieni oczekujemy tego wielkiego dnia, abyśmy mogli w pełni cieszyć się obietnicami Bożymi w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. AMEN. „Amen, przyjdź, Panie Jezu!” (Obj. 22:20).
.
– Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 37, sąd ostateczny


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email