Co to za religia?

W dobie niespotykanego ataku na prawdę, gdzie ilość herezji dorównuje a nawet przewyższa czasy Pierwszego Kościoła, warto spojrzeć nieco retrospektywnie na to, co już zostało odpowiednio zidentyfikowane jako kult – po to aby wiedzieć co tym kultem jest i dziś.

Poniżej przedstawione zostaną pewne punkty określające kult, w którym praktykowane są:

1. Wiara w pozabiblijne objawienie
2. Nakaz zachowywania przepisów Prawa
3. Wybiórcze traktowanie Prawa (nie wszystko trzeba z niego zachowywać)
4. Odrzucenie Boskości Chrystusa
5. Odrzucenie Listów Pawła
6. Uznają, że wierzący może posiadać demony, dokonują ich egzorcyzmów

Rzeczywiście ze względu na mieszankę doktrynalną w pierwszym momencie ciężko zidentyfikować o kim mowa oraz jakie ta religia posiada źródło. Widzimy tutaj synkretyzm opartej o gnostycyzm herezji zielonoświątkowej oraz judaistycznego legalizmu połączone z absurdalną neoortodoskją. Ale, dzięki Bogu, udało się…


Ugrupowanie Artura Jankowskiego

Jeśli o współczesne czasy chodzi, mowa o nowopowstającej grupie heterodoskyjnej która głosi co następuje:
.

Wiara w pozabiblijne objawienie

Ad. 1. Pan Artur Jankowski mówi otwarcie, że fizycznie rozmawiał i widział Jezusa, który przychodzi do niego i jego wyznawców w snach. Ponadto twierdzi, że posiada kontakt ze zmarłymi poprzez sny i wizje, ponoć rozmawiał z ojcem który jest w piekle.

Refutacja herezji:

Dla tych, którzy nie lubią czytać Pisma Świętego mamy jeden tekst, który naucza, że sny, wizje i objawienie zostało wstrzymane po okresie Apostolskim

Daniel 9:24 Siedmdziesiąt tygodni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na zatrzymanie (וְלַחְתֹּם֙ wəlaḥtōmwidzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych.
.

חָתַם chatham –  zablokować, przeszkodzić, zatamować, zapieczętować, zamknąć, zatrzymać

Oraz, że Jezus Chrystus jako ostatniej osobie na świecie ukazał się Apostołowi Pawłowi (Objawienie Jana nie było ukazaniem się osobie lecz zabraniem osoby do nieba czyli ojczyzny Pana Jezusa). Skoro Pawłowi jako ostatniemu, to raczej Jankowskiemu już nie koniecznie…

1 Kor. 15:8 A ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi.

Dla tych, którzy posiadają Ducha Świętego i pałają miłością do Słowa proponujemy następujące rozważania:

Ze Słowa Bożego

Potwierdzenie w patrystyce


Nakaz zachowywania przepisów Prawa

Ad. 2. Łaska to Duch Święty -duch łaski cytat z Hebrajczyków, został on udzielony i to jest ta łaska po to: jako narzędzie, błogosławieństwo od Boga aby przestrzegać mógł człowiek dekalog, aby miał do tego siłę. Przestrzeganie szabatu jest warunkiem zbawienia, zaś nieprzestrzeganie dekalogu i przykazań pokarmowych z Izajasza 66 prowadzi do utraty zbawienia.

Refutacja herezji:

I znowóż dla leniwych szybka kontra Pisma:

Rzym. 3:19-20 19 A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. 20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.

Dla osób posiadających “serca berejczyków”:


Wybiórcze traktowanie Prawa

Ad. 3. Głoszą rozdział prawa na moralne i ceremonialne. Jezus został przybity do krzyża i i tym wypełnił prawo ceremonialne, nie dotyczy to prawa moralnego

Refutacja herezji:

Szybka odpowiedź: idąc tą drogą rozumowania, wyznawcy pana Jankowskiego mają nielada problem. Otóż kara śmierci nie jest żadną ceremonią lecz zwykłym wyrokiem za złamanie prawa (pamiętajmy, wg. Jankowskiego zostało zniesione wyłącznie prawo ceremonialne). W związku z tym zeloci PKnB powinni karać śmiercią wszystkich swoich członków (oraz ludzi spoza odszczepienia), którzy naruszą szabat….

2 Mojż. 35:2 Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być UKARANY ŚMIERCIĄ

Chrystus wypełnił za wsyzstkich wybranych całe Prawo i jednocześnie zniósł przekleństwo Prawa oraz ceremonie.

Dla bardziej gorliwych artykuły:


Odrzucanie Boskości Chrystusa

Ad. 4. Świętowanie Bożego narodzenia jest grzechem (zatem na świat nie przyszedł wcielony Bóg). Wprawdzie Jankowski o Boskości Chrystusa się nie wypowiadał, jednak środowisko Jankowskiego wypowiada się i posty takie tam są nieusuwane. Twierdzą oni, że istnieje hierarchia boskości, Jezus jest Synem i modlił się do Ojca wiec nie jest równy Bogu Jahwe 

Refutacja herezji:

Szybka odpowiedź: Ludzie ci wyznają henoteizm, tj. pogląd o istnieniu głównego Boga oraz pomniejszych bóstw. To obdarcie Syna Bożego z Boskości, z Jego istoty. Jednakże Bóg Pisma jest trynitarny.

1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, (identyfikacja Prawdziwego Boga) to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On (Jezus Chrystus – ostatni referent) jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
.
Kol. 2:9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa (Θεότητος theotetos).
.

θεότης theotes – Bóstwo, istota Boga, esencja Boga, stan bycia Bogiem,

Dla pałąjących miłością do Słowa Bożego:


Odrzucenie Listów Pawła

Ad.5. Listy Pawła są niewłaściwie interpretowane, środowisko Jankowskiego uznaje je za mniej ważne, czasami jako błędne (zatem nie mogą być natchnione)

Refutacja herezji:

Dla niezbyt gorliwych: Apostoł Piotr uznawał wszystkie Listy Apostoła Pawła. Zaś przekręcanie Listów Pawła stanowi o nieodrodzeniu, zatem o zatraceniu…

2 Piotra 3:16 Jak też (Paweł) mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

Dla tych, którzy miłują Bożą mądrość:


Wyganianie demonów

Ad.6. Tu jest dylemat bo wprawdzie nigdzie jasno tego nie stwierdzono, jednakże sam Jankowski przedstawia się jako charyzmatyk który potrafi rozpoznać ducha kundalini, wierzący w uwolnienia i uzdrowienia charyzmatyczne. On sam przedstawiał się jako charyzmatyk, który jednał musiał odejść z KZ w Kanadzie z powodu wiary w płaską ziemię (implikacja tego jest taka, że jako charyzmatyk powinien praktykować uwolnienia od demonów)

Refutacja herezji

Dla spragnionych szybkiej odpowiedzi:

Wyganiać demony mogli tylko Apostołowie od Boga, którym Jezus udzielił tego autorytetu osobiście (Dzieje 16:18, Łuk. 9:1-3Mat. 10:1-8 – w tym niewierzący Judasz i chwiejny w wierze Piotr), 70 wysłanników, którym również Jesus udzielił tego autorytetu osobiście (Łuk. 10:1-20), oraz niektórzy najbliżsi współpracownicy Apostołów,  (np. diakon Filip Dzieje 8:5-7), na których to Apostołowie nałożyli ręce udzielając darów Ducha Świętego.

 1. Dwunastu Apostołów, Dzieje 5:12
 2. Apostołowie diakonom, Dzieje 6:5-6
 3. Apostołowie Jan i Piotr Samarytanom, Dzieje 8:17-20
 4. Apostoł Paweł Joanitom, Dzieje 19:1-7
 5. Apostoł Paweł, Dzieje 19:11
 6. Apostoł Paweł Tymoteuszowi, 2 Tym. 1:6-7
 7. Apostołowie, Hebr. 2:3-4

Dla głodnych prawdy:


Źródło herezji

Niejednokrotnie historia kościoła chrześcijańskiego była pomocna w identyfikacji źródła herezji propagowanych przez rozmaite sekty i odszczepienia. Tak też będzie w przypadku Polskiego Kościoła (nie) Biblijnego (tak będzie się nazywać odszczepienie Artura Jankowskiego). Poniższa analiza oparta została o informacje zawarte w książce Historia Kościoła, tom I

Otóż za panowania Trajana (98 – 117 a.d.) pojawiła się w Dolnej Mezopotamii, a następnie prowincji Asōristān w Imperium Sasanian żydowsko-gnostycka sekta, której wierzenia w zasadzie odzwierciedlają główne założenia grupy Jankowskiego.

Ad 1. Wiara w pozabiblijne objawienie

Jej twórca, Elkasaj, powoływał się na objawienie otrzymane za pośrednictwem księgi wręczonej mu przez anioła Treść księgi stanowiła zapowiedź odpuszczenia grzechów popełnionych po chrzcie. Elkasaj rzekomo otrzymał to objawienie w kraju Partów, w trzecim roku panowania Trajana (100 a.d.) czyli w jakieś sześć lat po Objawieniu Świętego Jana i zamknięciu kanonu (wraz z nim pełni teologii, do której Pismo zabrania dodawać czy z niej ujmować).

Ad. 2. Nakaz zachowywania przepisów Prawa

Opis tegoż heretyckiego objawienia zawiera ślady mitologii partyjskiej (zob. Epifaniusz, Panarion). Elkasaj powtarza w swoim dziele, że
/

– wierni muszą się obrzezać
– żyć wedlug Prawa
– w czasie modlitwy zwracać się ku Jerozolimie

Ad. 3. Wybiórcze traktowanie Prawa (nie wszystko trzeba z niego zachowywać)
Ad. 4. Odrzucenie Boskości Chrystusa
Ad. 5. Odrzucenie Listów Pawła
Ad. 6. Uznają, że wierzący może posiadać demony, dokonują ich egzorcyzmów

Ponadto Chrystus został pozbawiony boskości i nazywany zaledwie prorokiem. Elkazaici odrzucali także Listy Pawła (patrz. Historia Ecclesiae VI 38). Odrzucali starotestamentowe krwawe ofiary pozostawiając sobie tylko niektóre przepisy Prawa. Posiadali własne obrzędy chrzcielne, w których chodziło o wypędzenie z człowieka pożądliwości tzw złego yezer uważanego za demona.

.


Ojcowie Kościoła o herezji

Euzebiusz (263 – † 339 a.d.) odnotowuje podsumowanie kazania o Psalmie 82 wydanego w Cezarei przez Orygenesa (240 –  † 250 a.d.) co ostrzega publiczność przed doktryną „Elkazaitów”. Według Euzebiusza Orygenes uważał herezję za całkiem nową i stwierdza, że grupa ta po pierwsze zaprzecza pismom Pawła a po drugie proklamuje, że otrzymali nową księgę z nieba

Historia Ecclesiae
Księga VI. Rozdział 38. „Herezja elkazaitów”.
.
W tym czasie pojawił się też inny błąd, zwany herezją elkazaitów, który wygasł na samym początku. Orygenes mówi o tym w ten sposób w publicznej homilii w osiemdziesiątym drugim Psalmie: „Pewien człowiek przyszedł właśnie teraz, nadęty swoją własną zdolnością, ogłaszając bezbożną opinię, która pojawiła się ostatnio w kościołach, stylizowana” na eklaziaitów. Pokażę wam, jakie złe rzeczy naucza, abyście nie byli zwiedzeni, odrzuca niektóre części każdego pisma, ponownie używa fragmentów Starego Testamentu i Ewangelii, ale całkowicie odrzuca Apostoła. zaparcie się Chrystusa jest sprawą obojętną… Wyprodukowali pewną księgę, o której mówią, że spadła z nieba, i twierdzą, że kto słucha jej i wierzy, to otrzyma odpuszczenie grzechów, inne odpuszczenie niż to, które dał Jezus Chrystus ”.
..
Takie jest wyznanie tych osób.

Rzeczywiście kolejna zbieżność między eklazaistami a odszczepieniem Jankowskiego zdaje się być ewidentne: inna droga zbawienia – przez zachowywanie Prawa, które jest innym odpuszczeniem, niż te, które dał Jezus (darmo z łaski przez wiarę).
.


Współczesne źródła wierzeń?

Wątpliwym jest, aby pan Artur Jankowski znał teologię Elkazaitów tak, żeby mógł z niej garściami czerpać herezje umiejętnie je dopasowując do swoich potrzeb. Mimo wszystko szatan nie tworzy nic nowego, raczej podaje stare kotlety w garniturze nowego duchowego gnoju. Skąd herszt PK(n)B czerpał inspirację dokładnie nie wiadomo jednak na myśl przychodzi kilka nazwisk:

Henryk Kubik – odpowiedzialny za stronę zbawienie.com, odrzuca Pawła, głosi wiele na temat NWO i płaskoziemstwa oraz konieczności judaizowania

Bil Schnoebelen – twierdzi, że jest byłym masonem 33 stopnia oraz byłym księdzem katolickim, jego fantazje zrównują ufo z demonami, propaguje pogląd gdzie na ludziach dokonywane są eksperymenty rzekomych istot pozaziemskich, które on obnażył jako demony starające się stworzyć hybrydę diabła i człowieka. Wszystko w otoczce NWO.

Lindsey Williams – nawiedzony baptystyczny pastor, rzekoma wtyka w NWO, który nie tylko przewiduje ceny ropy ale i polityczne ruchy “elit rządzących z cienia”. Oczywiście nietrafnie (choć jakaś część się sprawdza).

To oczywiście tylko luźne typy, ale dość poprawnie pasują do profilu doktrynalnego szaleństwa pana Artura Jankowskiego…
.


Owoce działania Jankowskiego

Oczywiście tradycyjnie gdzie odnajdujemy legalistyczny resentyment musi pojawić się i duchowa ślepota. Jest to proces nie tylko nieunikniony ale i przykry, ponieważ z ruchu tego już niebawem zaczną wychodzić nie tylko ludzie głęboko zwiedzeni ale także, ci słabsi, co odpadną, będą poranieni przez osobę tyrana. Tak więc jeśli drogi czytelniku jesteś gotowy przyjąc wiarę w:

 • Jezusa, który nie jest Bogiem Jahwe
 • pozabiblijne objawienie
 • mówienie niezrozumiałym bełkotem
 • zbawienie z uczynków
 • konieczność przestrzegania restrykcji żywieniowych i ceremonii
 • zachowywanie szabatów i innych żydowskich świąt jako warunek zbawienia
 • ufo i kosmitów porywających ludzi dla badań
 • płaską ziemię
 • światowy spisek masonoerii, czego dowodem jest istnienie państwa Izrael
 • źle rozkładane Pismo
 • nieomylność lidera
 • prześladowania i piętnowani gdy nie zgadasz się z przywódcą
 • oraz herezję perfekcjonizmu

Jest to miejsce dla ciebie. A w zasadzie to szczerze przestrzegamy przed wstępowaniem do tej wyrafinowanej socjotechnicznie pralni mózgu, która hańbi imię Chrystusa poprzez samo jego używanie. Wspólnota imienia nie świadczy o prawowierności doktryny.

Różnica, jaka istnieje między PK(n)B Jankowskiego i Elkaizaitami to stosunek do Izraela. Ci ostatni nakazywali wprawdzie czcić Jerozolimę wykazując przy tym typowy dla tamtych czasów prozelityzm, pierwsi zaś palą flagi z gwiazdą Dawida. Ale czy można wykluczyć, że uznający się za nowy Izrael PK(n)B ogłosi swojego herszta duchową Jerozolimą? Wtedy i on otrzymałby od swoich wyznawców uwielbienie wymagane przez każdego antychrysta.

A tutaj poniżej przykład jak głęboko zakorzeniony został kult wodza w członkach odszczepienia:

Warto tutaj zapamiętać maksymę Tertuliana, który powiedział, że najpierw przychodzi prawda, herezja kroczy dopiero za nią. Tak Elkazaici jak i PK(n)B nie podążają za nauką apostolską lecz za nową jej interpretacją. To jest nowinkarstwo, szkodliwa gangrena wysyłająca wyznawców na zatracenie.

No i te kilka fragmentów Pisma powinny dać do myślenia każdemu wyznawcy odszczepienia Jankowskiego, ponieważ jawnie sprzeciwiają się nauce tego zwodziciela:

Rzym. 3:28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa
.
Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
.
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego
.
Rzym. 11:6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.
.
Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
.
Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.
.
2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
.
Rzym. 4:6 błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków

..


Zobacz w temacie

Remedium dla chętnych na wydobycie się z teologicznego bagna

 

Print Friendly, PDF & Email