Czym jest Kościół?

Efez. 2:19-22

19. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga;

20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;

21. Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu;

22. Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.

Paweł w swoim liście do Efezjan poświęca wielką uwagę eklezjologii, doktrynie Kościoła. W rzeczywistości moglibyśmy powiedzieć, że List do Efezjan odpowiada na to pytanie: Czym jest Kościół?

Główną metaforą, której używa Paweł, jest budynek – dom Boży. Chrześcijanie są częścią rodziny w tym sensie, że zostali przyjęci do rodziny Bożej, co jest kolejnym obrazem, którego Pismo używa do opisania Kościoła. Ale tutaj akcent kładzie się nie tyle na rodzinę domowników, ile na dom domowników


Fundament budynku

wersy 19-20a [Jesteśmy] współobywatelami z świętymi i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków

Paweł mówi, że fundament tego budynku, zwanego Kościołem, tworzą Prorocy i Apostołowie, to znaczy prorocy Starego i Nowego Testamentu oraz Apostołowie Nowego Testamentu. Czemu? Jest tak dlatego, że Prorocy i Apostołowie są agentami objawienia, przez których Bóg przemawiał do swojego ludu. Oni przekazali Słowo Boże. Innym sposobem powiedzenia tego jest to, że fundamentem Kościoła jest Słowo Boże.

Dlatego musimy zwracać baczną uwagę na naszą doktrynę Pisma Świętego. Ataki na integralność, autorytet, wystarczalność i wiarygodność Pisma Świętego nie są atakami na boczną wnękę tego budynku. Nie robią wgniecenia w dachu kościoła. To ataki na fundamenty kościoła. Posiadanie kościoła bez autorytetu apostolskiego, bez Słowa Bożego jako fundamentu, to budowanie kościoła na piasku, a nie na skale. Fundament proroków i apostołów jest konieczny, aby cały gmach kościoła stał bezpiecznie.
.


Kamień węgielny

wersy 20b-22 gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.

Paweł kontynuuje metaforę budowania. Chrystus jest kamieniem węgielnym, punktem, który łączy fundament. Wyjmij kamień węgielny, a wszystko się rozpadnie.

Kościół jest nową świątynią zbudowaną w Chrystusie, przez Chrystusa i dla Chrystusa. Oczywiście Paweł nie mówi, że kościół jest budowlą zrobioną z zaprawy murarskiej i cegły, ale że jesteśmy kamieniami, żywymi kamieniami, jak też pisał Apostoł Piotr

1 Piotra 2:5 I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Każdy wierzący jest częścią tego Kościoła, tak jak każdy kamień jest częścią budynku. Kościół, nowa świątynia, wciąż jest w budowie. Każdego dnia dodawane są nowe kamienie. Ta nowa świątynia nie zostanie ukończona, dopóki Jezus nie powróci, aby dopełnić Swoje królestwo. Chrystus wciąż buduje Swój kościół, nie przez dodawanie cementu, ale przez dodawanie ludzi, którzy są kamieniami, które w Nim trzymają.

Paweł kontynuuje

Efez. 3:14-19 Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa Od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.

Apostoł Paweł wyjaśnia doktrynę Kościoła, abyśmy mogli zrozumieć, co Bóg uczynił i abyśmy mogli zrozumieć, kim jesteśmy. A wzywając nas do zrozumienia, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani, Paweł mówi, że jesteśmy Kościołem. Jesteśmy Kościołem, który Bóg ustanowił od założenia świata. Jesteśmy Jego ludem; jesteśmy Jego domem, więc niech Kościół będzie Kościołem.


Światło tego świata

Żyjemy w czasach kryzysu. Wielu chrześcijan potępia dekadencję kultury i narzeka na rząd i jego system wartości. Rozumiemy to, ale jeśli chcemy troszczyć się o nasz naród i kulturę, naszym priorytetem musi być odnowa Kościoła. Jesteśmy światłem świata.

Mat. 5:14 Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

Rząd jedynie odzwierciedla i naśladuje zwyczaje przyjęte przez ludzi w danym pokoleniu. W rzeczywistości nasz rząd jest dokładnie taki, jaki chcemy, aby był, inaczej by go nie było. Zmiany w kulturze nie zawsze następują odgórnie. Często pochodzi od podstaw. Zmiana, na którą musimy pracować, to przede wszystkim odnowa w Kościele.

Kiedy Kościół staje się wspólnotą obywateli nieba, którzy manifestują, co to znaczy być domem Chrystusa, i kiedy Kościół postępuje zgodnie z mocą Ducha Świętego – wtedy lud Boży zajaśnieje jako światło świata. Kiedy ludzie zobaczą to światło, oddadzą chwałę Bogu

Mat. 5:16 Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.

To zmieni świat. Ale Paweł mówi przede wszystkim, niech Kościół będzie Kościołem. Musimy pamiętać, kim jesteśmy, kim jest fundament, kto jest kamieniem węgielnym, kim jest głowa naszego budynku, kim jest Pan Kościoła.
.


Upadek kościoła instytucjonalnego

Wątpię, czy w naszej historii wiele razy było tyle złości, wrogości, rozczarowań w kościele instytucjonalnym, co dzisiaj. Trudno nie być krytycznym wobec kościoła instytucjonalnego, ponieważ pod wieloma względami kościół instytucjonalny zawiódł. A jeśli kościół instytucjonalny zawiódł, to znaczy, że jego członkowie zawiedli.

Jesteśmy wezwani do służenia Kościołowi Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Zostaliśmy stworzeni do tego zadania dzięki zamieszkującej nas obecności i mocy Ducha Bożego. Jednak jesteśmy wezwani nie tyle do wznoszenia się, ile do pochylania się. A jeśli kłaniamy się naszemu Panu, jak mówi Paweł, Kościół będzie Kościołem, a nasze światło przeniknie ciemność.

Efez. 3:14 Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email