Imiona ludzkiego idola

„Tam, gdzie panuje kłamstwo i oszustwo, nie ma Kościoła.”Jan Kalwin, Instytuty IV, 2:1

Rzymski katolicyzm twierdzi, że jest prawdziwym kościołem Boga. Jego członkowie mają być posłuszni biskupowi Rzymu, który nazywany jest

 • Ojcem Świętym
  .
  to przywłaszczenie imienia Boga
  Jan 17:11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.
  .
  to złamanie nakazu Pańskiego
  Mat. 23:9 I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie.
  .
 • Następcą Świętego Piotra
  .
  według Pisma Apostołowie (a konkretnie przekazana przez nich nauka), byli fundamentem, na którym Kościół został założony; fundament kładzie się raz i nie ma mowy o kładzeniu fundamentu na kolejnych piętrach budowli – zatem urząd Apostoła był wyjątkowy i należał wyłącznie do okresu wczesnochrześcijańskiego; nie ma mowy o sukcesji apostolskiej
  Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus
  .
  Efez. 3:4-5 4 Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa; 5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;
  .
 • Księciem Apostołów
  .
  to złamanie zasady równości braterskiej
  Mat. 23:8
  Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.
  .
  to złamanie struktury Biblijnego zarządzania Kościołem
  Łuk. 22:25-26
  25 Lecz on powiedział do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami.26 Wy zaś tak nie postępujcie. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy.
  .
  Mat. 25:26 Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą
  .
 • Zastępcą Chrystusa
  .
  To przywłaszczenie sobie roli Ducha Świętego
  Jan 16:17
  Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was.


Bajania rzymskiego katolicyzmu

Rzymski katolicyzm zbudowany jest na twierdzeniu, że w Ewangelii Mateusza Jezus ustanowił Piotra pierwszym papieżem i w ten sposób założył swój kościół i ustanowił papiestwo.

Mat. 16:13-19 13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? 14 A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 15 I zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie?  16 Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. 17 Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. 18 Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

Jeżeli to prawda, wszyscy prawdziwi chrześcijanie muszą zostać katolikami. Jeżeli to fałsz, to cała religia katolicka jest fałszywa, ma charakter kultu i żaden prawdziwy chrześcijanin nie może utożsamiać się z jej systemem. Muisimy więc przeszukać Biblię by poznać prawdę.
.


Biblia nie jest jedynie dziełem ludzi

2 Piotra 1:21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
.
2 Tym. 3:16-17 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
.
Mat. 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Pismo zawiera w sobie wewnętrzne świadectwo swej autentyczności, wiarygodności, skuteczności i wystarczalności (Sola Scriptura). O tym samym świadczy historia. Choć niektóre przekłady Biblii są lepsze od innych, wszystkie są wystarczająco rzetelne dla celów ogólnego studium.
.


Kto jest skałą?

W słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza 16:18 wykorzystany jest zaimek wskazujący taute odnoszący się do wyznania Piotra –Ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego – jako skały.

Mat. 16:18 Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr (πέτρος petros) , a na tej (ταύτῃ taute) skale (πέτρᾳ petra) zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.
.
πέτρος petros (rodzaj męski) – rzeczownik r. męski, mianownik: kamień, żwir, taki jak mały kamyk znajdujący się wzdłuż ścieżki.
ταυτ taute (rodzaj żeński) – zaimek wskazujący r. żeński, celownik – tej
πετρα petra (rodzaj żeński) – rzeczownik r. żeński, celownik – skała, opoka

Petros jest ten a Pan Jezus obiecał zbudować na tej Petrze (nie na tym Petrosie) swój kościół. Zaimek wskazujący taute, który jest rodzaju żeńśkiego, nie może wskazywać na petros, który jest rodzaju męskiego lecz na petrę, która jest rodzaju żeńśkiego. Rzeczownik i zaimek wskazujący muszą się zgadzać co do osoby i przypadku, zatem petros nie jest referentem do którego odnosi się zaimek wskazujący taute. Jest nią petra.

Jezus powiedział ty jesteś Piotr  (Πέτρος petros  – kamień, mały kamyk). Wszyscy wierzący są kamieniami

1 Piotra 2:5 I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
.
Efez. 2:21 Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu;

I na tej skale (πετρα petra – potężnej opoce – wyznanie, że Jezus jest Chrystusem)  zbuduję mój kościół. On nie obiecał zbudować swojego kościoła na Piotrze. Jezus nie powierzyłby tak drogocennej rzeczy, jak swój kościół, przywódctwu choćby jednego omylnego człowieka, nie mówiąc już o całym ich łańcuchu. Rzymski papież nazywany jest Ojcem Świętym przybierając tym samym tytuł należny samemu Bogu. Jezus tylko Boga Ojca nazywał Ojcem Świętym.

Jan 17:11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.

.


Zastępca Chrystusa czyli antychryst

Innym imieniem jakim papież się posługuje to Zastępca Syna Bożego (Vicarius Filii Dei). W Biblii zauważamy, że aby zająć miejsce Jezusa na ziemi posłany został Duch Święty, nie papież. Duch Święty jest Następcą Jezusa. On został posłany przez Boga, aby prowadził nas do wszelkiej prawdy

Jan 16:7-15 7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. 8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. 10 O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. 11 A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. 12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. 13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. 14 On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.

Ustanowienie śmiertelnego człowieka w miejsce drugiej i trzeciej osoby Boga jest świętokradzctwem. W rzeczywistości greckie słowo ἀντίχριστος antichristos określające antychrysta to składowa dwóch słów:

ἀντί anti – w miejsce, przeciwko
Χριστός Christos – namaszczony, Chrystus

Twierdząc o sprawowaniu urzędu w miejsce Chrystysa rzymski pontiff sam nazywa siebie antychrystem, którym jest w rzeczywistości. Chrześcijanie w miejsce Chrystusa mogą jedynie sprawować poselstwo a nie piastować urzędu głowy Kościoła. Pontiff jest antychrystem-uzurpatorem.

2 Kor. 5:20Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo.

Ponieważ Papieże mordowali chrześcijan i mówili przewrotne rzeczy uwłaczające Bogu wczesna reformacja postrzegała każdego papieża jako Antychrysta.

„Niektórym wydajemy się zniesławiającymi i drażliwymi, gdy Rzymskiego Pontiffa nazywamy Antychrystem. Ale ci, którzy myślą tak nie dostrzegają, że przynoszą zarzut nieumiarkowania przeciwko Pawłowi, któego słów używamy a nie własnych…. Paweł mówi, że Antychryst zasiądzie w świątyni Boga (2 Tes 2:4). W innym fragmencie Duch, przedstawiając go w osobie Antiochusa, mówi, że jego panowanie będzie z wielkimi, puchnącymi słowami próżności (Dan. 7:25). Dlatego wnioskujemy, że jego tyrania jest bardziej nad duszami niż ciałami, tyranią przeciwstawioną duchowemu królestwu Chrystusa. Wtedy jego natura jest taka, że ​​nie znosi ani imienia Chrystusa, ani Kościoła, ale raczej używa imienia Chrystusa jako pretekstu i czai się pod imieniem Kościoła, jak pod maską.” – Jan Kalwin, Instytuty IV, 7,25

Pismo Święte zostało nam dane do nauczania, przekonywania, poprawiania i kształcenia w sprawiedliwości (2 Tym. 3:16-17). Chrystus nie pozostawił swojego kościoła w rękach ludzi. On sam jest w dalszym ciągu jego Głową

Efez. 1:22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi
.
Efez. 4:15 Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa.
.
Kol. 1:18 On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;

On przemawia do nas przez swoje Słowo, Pismo Święte i przez swego wszechobecnego i nieomylnego Ducha Świętego. Dla odmiany rzymski katolicyzm opiera się nie na Słowie Bożym jedynie lecz na tradycji będącej„ciągłym objawieniem Bożym”.

Dogmatyczna tradycja jest objawioną prawdą przekazaną przez Boga w Piśmie Świętym przed śmiercią ostatenigo apostoła. Dogmatyczna tradycja powszechnie jest nazywana „pierwotnym objaweiniem”.

Dyscyplinarna tradycja obejmuje praktyki i obrzędy liturgiczne Kościoła w czasach apostolskich lub poapostolskich, które nie stanowią części Bożego objawienia w Piśmie Świętym. Dyscyplinarna tradycja powszechnie jest nazywana „wtórnym objawieniem”.

Dla katolików wewnętrzne objawienie z Ducha Świętego jest codzienną możliwością. Po jego rozpoznaniu jest ono tak samo obowiązujące, jak nauczanie pochodzące z ust samego Chrystusa. Tym samym w takim zrozumieniu kontynuacji objawienia katolicy są doktrynalnie identyczni z zielonoświątkowcami i charyzmatykami.


Wisienka na torcie

Pismo Święte podaje trzy kryteria pozwalające zidentyfikować prawdziwego Apostoła Jezusa Chrystusa

 1. Osobiście wyznaczony przez Chrystusa
 2. Musiał czynić cuda
 3. Naoczny świadek wskrzeszonego Jezusa
 4. Posiadał dar mocy apostolskiej (udziela poprzez nałożenie rąk darów Ducha Świetego w postaci znaków i cudów)

Żaden żyjący współcześnie człowiek nie spełnia ani jednego z powyższych kryteriów. Żaden nie może się nazywać Księciem Apostołów, Apostołem czy też apostolskim sukcesorem. Wszyscy tak twierdzący to idący na zatracenie antychryści i zwodziciele, których należy unikać jak ognia.

Solus Christus bracia i siostry


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email