Ostateczna ruina

2 Tes. 2:10-11 ...ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni, dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak że uwierzą kłamstwu; 

Gdy Bóg zaślepia oczy (Izaj. 6:9; 29:10; Jan 12:40; Rzym. 11:8) umysł człowieka zostaje wypaczony i napełniony wszelką nieprawością. W zdegenerowanym sercu (Jer. 17:9) zaczynają rodzić się najgorsze zwiedzenia coraz bardziej oddalające od Boga (Obj. 22:11), coraz mocniej krzywdzące postronnych.

Sztandarowym tego przykładem jest patologia ruchu zielonoświątkowego, z którego niczym z buzującego szamba tryskają coraz to nowe bluźnierstwa wobec Ducha Świętego.

Kuryla$

Ukrywający się pod dość cienkim płaszczykiem kalwińskiej ortodoksji zielonoświątkowiec Bartłomiej Kuryla$ łączy zbawcze dzieło Ewangelii z obowiązkowo towarzyszącą jej mocą cudów uwolnień i fizycznych uzdrowień [źródło].

Co doprowadzone do logicznej konkluzji dowodzi iż bez fizycznego uzdrowienia nie ma zbawienia, a jest to tym bardziej oczywiste skoro głosi on również nauki neoortodoksji, gdzie chrześcijaństwo jawi się jako doświadczenie Boga (stąd konieczność doświadczania cudów jako dowód relacji czyli zbawienia).

„Doświadczyłem w swoim życiu kilku cudów i doświadczam często znaków ponieważ chrześcijaństwo to nie tylko wiedza o Bogu, ale przede wszystkim doświadczanie i relacja z Bogiem.” – źródło

Wieja

Inny zwodziciel, Henryk Wieja będąc pod wpływem demona zielonoświątkowstwa idzie krok dalej i twierdzi stanowczo, że Boże błogosławieństwo to moc udzielana człowiekowi umożliwiająca osiągnięcie sukcesu, szczęścia, zamożności i zdrowia [źródło]. Innymi słowy Duch Święty został zesłany właśnie po to aby wierzący mogli wieść dostatnie życie, co jest:

po pierwsze nie tylko zakrawającym na kpinę z Boga absurdem (jesteśmy bowiem pielgrzymami żyjącymi w bojaźni Bożej i poprzestawającymi na tym co już mamy a nie opływającymi w dostatki, 5 Mojż. 17:17; Przysłów 30:8-9; 2 Kor. 8:15; Hebr. 11:13; 13:51 Piotra 1:17) ale też

po drugie dowodzi iż czczony przez tego człowieka bóg jest diabłem (pamiętamy iż szatan kusił Chrystusa w trzech obszarach: zdrowia, sukcesu i zamożności oferując to wszystko w zamian za pokłon Mat. 4:3-10)
.

Korzeniecki

Zaraz po obowiązkowych cudach towarzyszących „innej ewagenlii” oraz po wtłoczeniu do teologii mocy fałszywego ducha odpowiedzialnego za prosperitę, bogactwo, sukces i zdrowie jako obowiązkowy atrybut wierzącego czas na kolejny krok degeneracji.

Jeszcze nie tak dawno temu współpracujący z Projektem 700 miast zielonoświątkowiec Leszek Korzeniecki, samozwańczy cudotwórca a w rzeczywistości doktrynalny heretyk proklamował wydzielanie z ciała „złotego pyłu” oraz „oleju na twarzy”, co w jego upadłym umyśle stanowiło przejaw mocy Ducha Świętego.

I tak głosząc zielonoświąkową ewangelię krok po kroku dodając do niej cuda i bogactwa, nadszedł czas na praktyczne zastosowanie „teologii” – jesli wierzysz to będziesz bogaty. A staniesz się bogaty ponieważ będziesz dosłownie wydzielał z ciała złoto i kamienie szlachetne.

Teologia zielonoświątkowa degeneruje wyznawców do poziomu patologii wymagającej specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. A mimo to wciąż jej proponenci uznawani są za świętych, bożych mężów. Ale to jeszcze nie koniec szaleństwa…
.

Ceroński

Tak jak Izrael uprawiał duchowy nierząd na każdym wysokim pagórku i pod każdym drzewem (5 Mojż. 12:2; 1 Król. 14:23; 2 Król. 16:4; 17:10; Jer. 2:10; Ezech. 6:13) tak też kacerska zielonoświątkowa sekta zwąca się „Kośćiołem Mocy” przoduje w procederze duchowego sutenerstwa. Owocem uprawiania nierządu z diabłem jest wiele doktrynalnych bękartów, gdzie nad kopaniem Pisma Świętego i uśmiercaniem demonów w imię Jezusa góruje herezja towarzysząca projektowi nazywanemu przez nich „Biblią Mocy”. Twierdząc o swoim wybitnym namaszczeniu Ceroński dowodzi iż to sam Duch Święty w swojej mocy objawił mu, jak należy tłumaczyć wcześniejsze objawienie:

„Biblia mocy […] jest najbardziej precyzyjnym duchowo i najwierniejszym oryginałowi. O twierdzeniu tym decydowałem ja – Artur Ceroński – apostoł i reformator. A zrobiłem to na podstawie objawienia odebranego od Ducha Świętego

Nie tylko duchowy arcyłotr Ceroński zdecydował iż jego tłumaczenie jest najbardziej precyzyjne i najwierniejsze oryginałowi (biada i anatema tym, którzy sprzeciwia się owemu twierdzeniu!). Także w bezprecedensowy sposób arcyapostoł i arcyzwodziciel Ceroński wskazuje czym jest owo „objawienie” definiując je następująco:

„Pytasz jakie są moje kwalifikacje do tłumaczenia listów Pawłowych w Piśmie Świętym i skąd wiem, że należy właśnie tak tłumaczyć a nie inaczej? Odpowiadam: Ponieważ byłem z Pawłem w komunikacji duchowej kiedy pisał owe listy… choć nieobecny ciałem ale obecny duchem” – źródło

Twierdzenie o mistycznych kontaktach ze zmarłymi ociera się o sztuki nekromanckie i rzeczywiście możliwym jest ten kontakt. Tyle że nie z Pawłem a demonem. I nie dzięki mocy Ducha Świętego a diabła. Próżno bowiem w Piśmie szukać fragmentów nauczających o zdolnościach astralnej i ponadczasowej zarazem komunikacji ze zmarłymi.

Kolejnym krokiem heretyków może być stwierdzenie: zanim Paweł był JA JESTEM.
.

Dorożała

Zbliża się do niego kolejna zielonoświątkowa gwiazda, uczeń Cerońskiego, samozwańczy uzdrowiciel i prorok. Moc demona zielonoświąkowstwa skłania go do odrzucenia Chrystusa jako fundamentu, odrzucenia Bożej wszechmocy, odrzucenia Bożej suwerenności oraz cesji tych Boskich atrybutów na człowieka.

„ale fundamentem nie jest Jezus […] co Paweł powiedział? Naśladujcie Jezusa? naśladujcie mnie! To jest w Biblii. […] że Bóg jest taki wielki i wszechmogący? że on może wszystko? A ja mówię: tak? to dlaczego Hitlera nie zatrzymał? […] Nie ma czegoś takiego, że Bóg zaplanował dla ciebie życie, to bzdura […] Bóg nie może zadzialać bez twojej wiary […] Oto łaska: stajesz się królem, władcą i zarządcą”źródło

Moc diabła informuje zielonoświątkowców iż są wszechmocnymi władcami łaskawie umożliwiającymi wyznawanemu przez nich bogu jakiekolwiek działanie. Działanie tego ducha jest nad wyraz podobne do mocy zwiedzenia użytego przez szatana jeszcze w ogrodzie Eden:

otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie (por. 1 Mojż. 3:1-6)

Moc ducha zielonoświątkowstwa to bzdury, zafałszowanie Słowa Bożego i buńczuczne kłamstwa. Moc tego ducha, choć przybiera pozory oświecenia i mądrości, w ostateczności człowieka czyni Bogiem prowadząc w objęcia destrukcji i ostatecznej śmierci.
.


Moc Ducha Świętego

1 Piotra 4:14 Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony.

Nie wierzymy aby Duch Święty wyposażał wyznawców w moc czynieniac cudów, których należy doświadczać w celu zbawienia. Nie wierzymy aby Duch Święty gwarantował prosperitę, uzdalniał do wydzielania diamentów czy też stał za narkotycznymi podróżami w przeszłość w celu uprawiania chrono-nekromancji. Brzydzimy się ubliżającym Bożej wszechmocy i suwerenności antropocentryzmem i idolatrii stawiającej człowieka ponad Bogiem.

Choć doktryny heretyckie nieustannie bluźnią naszemu Bogu, my uwielbiamy Go za to Kim jest i za Jego dzieła. Odrzucając szaleństwa ludzi idących na zatracenie, zwróćmy się do Słowa Bożego aby zobaczyć wspaniałość, piękno i majestat naszego cudownego Boga. Nasz Bóg Duch Święty, którego z serca wielbimy jest Bogiem pełnym mocy.

Moc Ducha Świętego jest tak cudowna, jak sam Duch Święty!
.


Ukazana w samym Słowie Bożym

Słowo Boże jest wieczne. Słowo Boże nie jest intelektualną wypowiedzią ale Bożym objawieniem przeznaczonym dla człowieka.  Słowo Boże to instrument Ducha burzący fałszywe rozumowania czyli demoniczne teologie i wprowadzające w miejsce ciemności światło prawdy, czyniące zbawienie możliwym. Słowo Boże to Ewangelia spisana w Starym i Nowym Testamencie, to niezniszczalne narzędzie mocy Ducha Świętego.

Psalm 119:89 Na wieki (LXX Εἰς τὸν αἰῶνα eis ton aiona – wieczne), o Jahwe, twoje słowo trwa w niebie.
.
Efez. 6:17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;
.
2 Tym. 3:16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga (θεόπνευστος theospneustos – z Bożego Tchnienia) i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości
.
2 Kor. 10:4-5 4. (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); 5. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi;
.
1 Piotra 1:23.25 Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. 25. Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.
.
Mat. 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Wielbimy Ducha Świętego za wieczne, nieznicznalne spisane Słowo, Jego cudowny miecz jakiego nam użyczył do walki aby zwyciężać dusze dla Chrystusa.
.

Belgijskie Wyznanie Wiary

„Wyznajemy, że to Słowo Boże nie przychodziło z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym, jak to ujął apostoł Piotr. Później Bóg, w swojej szczególnej trosce o nas i o nasze zbawienie, nakazał swoim sługom – prorokom i apostołom – spisanie Jego objawionego Słowa; sam natomiast zapisał swoim palcem dwie tablice Prawa. Dlatego nazywamy te pisma świętymi i bożymi księgami.”Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 3


Ukazana w stworzeniu wszechświata

Duch Święty nie tylko był obecny w czasie stworzenia Świata ale był jego Stwórcą wraz z Ojcem i Synem. Duch Święty utrzymuje świat przy istnieniu przez nieustanne jego odnawianie. Pomyślmy chwilę – gdyby nie Duch Święty to co upadłe (czyli wszystko) najzwyczajnie uległo by rozpadowi.

1 Mojż. 1:2 A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
.
Hiob 26:13 Swoim Duchem przyozdobił niebiosa, a jego ręka stworzyła pokrzywionego węża.
.
Psalm 104:30 Gdy wysyłasz twego Ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi.

Wielbimy Ducha Świętego za stworzenie wszechświata i utrzymywanie go przy istnieniu.
.

Westministerskie Wyznanie Wiary

„Na początku upodobało się Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu stworzyć świat z niczego. Dokonał tego dla okazania chwały Swojej nieskończonej mocy, mądrości i dobroci. Wszystkie te rzeczy, widzialne i niewidzialne, powstały w ciągu sześciu dni i były bardzo dobre.” Westministerskie Wyznanie Wiary 1.4


Ukazana w stworzeniu człowieka

Ale nie tylko świat naturalny ma swój początek w Bogu Duchu Świętym. Człowiek stał się istotą żywą właśnie dzięki Niemu. Ponieważ tchnienie życia odnosi się do ducha רוּחַ ruach czyli tchnienia, oddechu, rozumiemy, że dusza żyjąca, którą stał się człowiek, jest tym tchnieniem czyli duchem. Człowiek żyje dzięki mocy Ducha Świętego

1 Mojż. 2:7 Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.

Wielbimy Ducha Świętego za stworzenie człowieka i za życie, jakiego nam udzielił
.

Londyńskie Wyznanie Wiary

„Całe stworzenie jest dziełem Boga; na końcu Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, którzy mieli panować nad całym stworzeniem na ziemi. Bóg dał mężczyźnie i kobiecie inteligentną i nieśmiertelną duszę, i pod każdym względem wyposażył ich do harmonijnego życia z Nim.” Londyńskie Wyznanie Wiary, 4.2


Ukazana w poczęciu Chrystusa

Człowiek choć wszystko zawdzięczał Bogu i pomimo, że całe stworzenie miało służyć człowiekowi, zdecydował się wypowiedzieć posłuszeństwo Stwórcy, posłuchać szatana, zgrzeszyć i skazać się tym samym na wieczne potępienie. Bóg jednakże w swoim odwiecznym dekrecie zdecydował, iż spośród całej ludzkiej masy będzie miał Swoich wybranych, których postanowił doprowadzić do nieba, do odnowionej ze sobą społeczności.

Aby to stało się możliwe zaistniała potrzeba Mediatora. Wcielonego Boga. Chrystus jest tym Mediatorem – prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Jego ludzka natura ma swoje źródło w dziele Ducha Świętego.

Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

Wielbimy Ducha Świętego za wyposażenie Chrystusa, naszego Zbawiciela, w doskonałe i bezgrzeszne ciało
.

Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolskie

„On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia  zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.”Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie


Ukazana w służbie Chrystusa

Chrystus Zbawiciel rozpoczął Swoją służbę w mocy Ducha Świętego dowodząc tym samym swojego szczególnego namaszczenia. Jako Głowa Kościoła, który przyszedł wykupić z mocy grzechu przez Swoją śmierć zadośćuczynienia Bogu, Chrystus otrzymał Ducha Świętego dla ustanowienia jedności Głowy z resztą ciała. Zbawieni również otrzymują Ducha Świętego, przez co Bóg dowodzi iż ma w nich upodobanie takie samo, jak w Chrystusie.

Łuk. 3:22 I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.

Wielbimy Ducha Świętego za zstąpienie na Chrystusa, naszą federalną Głowę i reprezentanta.
.

Londyńskie Wyznanie Wiary

„Dwie natury, Boża i ludzka, zostały w ten sposób zjednoczone w osobie Bożego Syna; On został uświęcony i pomazany Duchem Świętym w nieograniczonej mierze; w Nim znajdują się wszystkie skarby mądrości i poznania. On jest przepełniony tym, co się podoba Ojcu – jest święty łagodny nieskalany grzechem, pełen laski i prawdy. Będąc takim, stał się całkowicie zdolny do dokonania dzieła Pośrednika i Poręczyciela.”Londyńskie Wyznanie Wiary, 8.3.


Ukazana w cudach Chrystusa

Chrystus dzięki mocy Ducha Świętego czynił cuda dowodząc tym samym prawdy nowego objawienia jakie głosił codziennie przez trzy lata służby. Sam będąc Królem wszystkich udowodnił obserwującym Go śmiertelnikom Swoje słuszne roszczenia do Królestwa dzięki mocy Ducha Świętego.

Mat. 12:28 A jeśli ja wypędzam demony Duchem Bożym, to przyszło do was królestwo Boże.

Wielbimy Ducha Świętego za ukazanie nam majestatu Zbawiciela, naszego Króla
.

Wyznanie Wiary św. Atanazego

„Wszechmoc w Ojcu i w Duchu Świętym jest i w Synie. Wszakże nie trzej Wszechmocni lecz jeden jedynie. Bogiem czcimy Cię Ojcze, Synu, Duchu Ciebie, Ależ nie trzy są Bogi, Tyś jedyny w niebie!”Wyznanie Wiary św. Atanazego.


Ukazana w ofierze Chrystusa

Kulminacją ziemskiej pielgrzymki Chrystusa była ofiara na krzyżu, gdzie swoją Boską krwią zapłacił za wszystkie grzechy wszystkich wybranych do zbawienia. Ofiarę złożył Ojcu przez Ducha Świętego. Gdyby nie Duch Święty, ofiara ta nie byłaby możliwa.

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Wielbimy Ducha Świętego za uczynienie zbawienia możliwym dzięki Jego pracy w obu rzeczywistościach – widzialnej i niewidzialnej.
.

Skład Apostolski

„Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.”Skład Apostolski


Ukazana we wskrzeszeniu Chrystusa

Śmierć bez zmartwychwstania byłaby bezwartościowa, ponieważ wszyscy, którzy wraz z Chrystusem umarli, wraz z Nim zostali zmartwywzbudzeni i osadzeni w miejscach niebiańskich. I choć jeśli o nas chodzi odnosi się to do ostatecznego zmartwychwstanai umarłych, pewność tego wydarzenia jest całkowita – stąd mowa o nim jako czymś, co już miało miejsce.

Rzym. 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka.
.
Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.

Wielbimy Ducha Świętego za wskrzeszenie Chrystusa i nas wraz z Nim.
.

Londyńskie Wyznanie Wiary

„Przez swoje doskonałe posłuszeństwo Prawu Bożemu i przez ofiarowanie siebie Bogu raz na zawsze jako ofiara przez wiecznego Ducha, Pan Jezus w pełni zaspokoił wymagania Bożej sprawiedliwości. On dokonał pojednaniai nabył wieczne dziedzictwo w Królestwie Niebios dla tych wszystkich, których dał Mu Ojciec. „Londyńskie Wyznanie Wiary, 8.6


Ukazana w skuteczności Ewangelii

Bóg nie działa w próżni lecz przez Swoje Słowo. Czy będzie ono głoszone przez kaznodzieję czy też po prostu czytane z kart Pisma, ma ono w sobie niezrównaną moc Ducha Świętego. Duchowa regeneracja i ożywienie Ewangelii pochodzi z mocy Ducha zaś środkiem jest słowo. Gdyby nie moc Ducha Świętego Ewangelia nie przekonałaby absolutnie nikogo, nikt też nie zostałby odrodzony.

1 Kor. 2:4 A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy;
.
1 Tes. 1:5 Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was..
.
Rzym. 1:16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.
.
2 Piotra 1:21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

Wielbimy Ducha Świętego za regenerację zbawionych przez Słowo Ewangelii, którego jest autorem
.

Westministerskie Wyznanie Wiary

„Bóg nie tylko wyznaczył wybranych do chwały zgodnie z odwiecznym i niezależnym postanowieniem swojej woli, lecz również uprzednio przeznaczył środki do spełnienia tego zamiaru. Jego wybrani, uczestnicząc w upadku Adama, zostaną w odpowiednim czasie odkupieni przez Chrystusa i rzeczywiście powołani do wiary w Chrystusie dzięki pracy Ducha Świętego.”Westministerskie Wyznanie Wiary 3.6


Ukazana w duchowym ożywieniu zbawionych

Duch Święty ożywia martrwych duchowo grzeszników. Chrześcijanin jest duchowo żywy a sprawia to Duch Święty zamieszkujący w naszych ciałach. Duch kruszy serce poprzez przekonanie o osobistej grzeszności człowieka, nieosiągalnej świętości Bożej i sądzie nad grzesznikiem przez świętego Boga. To prowadzi do upamiętania.

Ezech. 37:11-14 11. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią: Nasze kości wyschły, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy zgubieni. 12. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan BÓG: Oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. 13. I poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. 14. Włożę w was mojego Ducha i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja, Jahwe, to powiedziałem i uczyniłem, mówi Jahwe.
.
Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem.
.
Jan 16:8  A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

Wielbimy Ducha Świętego za nasze ożywienie i upamiętanie, którego przyczyną jest Jego moc.
.

Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie

„Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;” Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie,


Ukazana w uzdolnieniu do służby

Moc Ducha Świętego wykonuje w zbawionych i ożywionych wszelkie uczynki, jakie są miłe Bogu przecząc tym samym ludzkiej zdolności współpracy w dziele uświęcenia. To On sprawia w nas chcenie i wykonanie wyposażając we wszystko co potrzebne dla wykonania odwiecznie ustanowionego Bożego dzieła, które Bóg w swojej mądrości i dla własnej chwały postanowił.

Łuk. 24:49 A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.
.
Dzieje 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
.
Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;

Wielbimy Ducha Świętego za uzdolnienie nas do Bożej służby mocą z wysoka, która będzie z nami przez wszystkie wieki.
.

Kanony Synodu w Dort

„To, czego nie mogło wypełnić ani naturalne światło ani prawo, Bóg dokonuje przez działanie Ducha Świętego poprzez Słowo bądź służbę pojednania, którymi są Ewangelia o Mesjaszu, przez które to środki upodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą, zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie.”Kanony Synodu w Dort, Rozdział 3 i 4, Artykuł 6


Ukazana przez odwagę głoszenia

Szczególną rolą całego kościoła pielgrzymującego jest głoszenie Ewangelii. Ale bez mocy Ducha Świętego nikt z nas nie mógłby tego uczynić (a już tym bardziej skutecznie.

Świat nienawidz przesłania o krzyżu, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, świat jest wrogi Chrystusowi i chrześcijanom. Tylko moc Ducha Świętego umożliwia przezwyciężenie strachu w wierzących.

Mich. 3:8 Ale ja jestem napełniony mocą Ducha Jahwe oraz sądu i siły, aby oznajmić Jakubowi jego występki i Izraelowi jego grzech.
.
2 Tym. 1:7-8 7. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu. 8. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;
,
Dzieje 4:31 … i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże.

Wielbimy Ducha Świętego za odwagę jakiej nam udziela w głoszeniu Ewangelii.
.

Belgijskie Wyznanie Wiary

„Ponadto, ten święty Kościół nie jest ograniczony ani ściśle związany z jednym miejscem czy pewną grupą ludzi, lecz rozprzestrzenia się i rozprasza na cały świat, a mimo to jest zespolony i zjednoczony sercem i wolą, mocą wiary, w jednym i tym samym Duchu.”Belgijskie Wyznanie Wiary Artykuł 27


Ukazana w zwycięstwie we wszelkich przeciwieństwach

Nic nie może powstrzymać Boga. A jeśli Bóg zdedycuje aby do osiągnięcia Jego celu wykorzystać skruczone, gliniane naczynia, jakimi wszyscy jesteśmy to nie ma na świecie siły, jaka mogłaby chrześcijan powstrzymać.

Stąd pochdozi nasza ufność iż cokolwiek Bóg chce, to przez nas wykona. To daje nam całkowitą pewność zbawienia a także pewność iż wszystko co Bóg chce, osiąga czy to przez nas czy wbrew nam.

Zach. 4:6-7 6. Wtedy odpowiedział mi: Oto słowo Jahwe do Zorobabela: Nie wojskiem ani siłą, ale moim Duchem, mówi Jahwe zastępów.  7. Czymże ty jesteś, góro wielka? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On bowiem wyniesie główny kamień z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim.
.
1 Jana 4:4 Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten [Duch], który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.

Wielbimy Ducha Świętego za moc zwycięstwa jakie daje nam w każdej sytuacji.
.

Westministerskie Wyznanie Wiary

„Święci, których Bóg przyjął w umiłowanym Chrystusie, są rzeczywiście powołani i uświęceni przez Jego Ducha. Nie mogą oni ani całkowicie, ani ostatecznie odpaść od stanu łaski, lecz z pewnością wytrwają w łasce do końca i będą zbawieni na wieki.”Westministerskie Wyznanie Wiary, 17.1


Ukazana w stałym odnowieniu zbawionych

Jako że Adam w ogrodzie reprezentował całą ludzkosć na sposób federalny, jako głowa, wszyscy jesteśmy ludźmi upadłymi i poddanymi grzechowi. Chrystus, nasz Adam z nieba i federalna głowa wszystkich wybranych do zbawienia daje odrodzonym Ducha Świętego, którego moc przezwycięża wszelkie zwątpienia o jakie wcale nie trudno w życiu chrześcijańskim.

To wiara, która nie jest zabiegiem człowieka lecz jest działaniem Bożym w człowieku jest naszym zwycięstwem.

Efez. 3:16 Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha;
.
Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych
.
1 Jana 5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Wielbimy Ducha Świętego za nasze odrodzenie i moc zwycięstwa, za wiarę, która zwycięża świat.
.

Londyńskie Wyznanie Wiary

„Boże rzeczywiste powołanie jest wynikiem jedynie jego wolnej i szczególnej łaski. Dopóki człowiek nie otrzyma życia i nie będzie odnowiony przez Ducha Świętego, jest martwy w grzechach i upadkach, a więc całkowicie bierny w tym dziele zbawienia, a dzieło to nie pochodzi z niczego dobrego, co miałby z natury, ani z żadnej jego zdolności czy możliwości. Moc, która umożliwia mu odzew na Boże powołanie i przyjęcie łaski proponowanej i udzielanej w powołaniu, jest tą samą mocą, która wzbudziła Chrystusa z martwych.”Londyńskie Wyznanie Wiary, 10.2


Ukazana w chwale uświęcenia

Choć odrodzeni przez Ducha ciągle żyją w ciele śmierci, którego naturą jest grzeszyć, to jednak posiadają odnowione serca, czyli umysły. Dzięki mocy Ducha Świętego rzeczywistością zbawionych jest nie tylko zrozumienie świętego tekstu ale także całkowite uznanie jego przesłania za Bożą prawdę.

Coraz większe poznanie i zrozumienie Bożej woli względem chrześcijańskiego życia oraz wymogu jego prowadzenia zgodnie z wartościami wynikającymi z atrybutu Bożej świętości powoduje natychmiastowy konflikt. Pożądliwości ciała zostają uśmiercane przez moc Ducha Świętego czego rezultatem jest coraz bardziej święte życie.

2 Kor. 3:18 Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Pana Ducha.
.
Kol. 1:9-11 9. …abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu; 10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga; 11. Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
.
Efez. 1:17 Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego;
.
Gal. 5:17 Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.
.
Rzym. 8:13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.

Wielbimy Ducha Świętego za oświecenie i paktyczną aplikację Bożej woli jakiej nam udziela ku uświęceniu.
.

67 Artykułów Huldrycha Zwingliego

Słuchając Głowy, człowiek poznaje jasno i wyraźnie, jaka jest wola Boga, a dzięki Jego Duchowi zbliża się do Niego i zostaje przemieniony.” – Huldrych Zwingli, 67 Artykułów Wiary, Artykuł 13 .


Ukazana we wstawiennictwie

Mimo wszystko niejednokrotnie ciało śmierci daje o sobie znać i pozorna słodycz (która jest trupim jadem i strychniną) chwyta wierzących w szpony grzechu. Duch Święty w takiej sytuacji osobiście wstawia się za nami do Ojca, nas samych zaś rzuca na kolana by ze łzami w oczach i złamanym sercem błagać Boga o wybaczenie i przywrócenie pełni Ducha.

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
.,
Psalm 51:11-12 Nie odrzucaj mnie od twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.

Wielbimy Ducha Świętego za Jego wstawiennictwo i prowadzenie ku upamiętaniu w czasie, gdy tkwimy w grzechu.
.

Belgijskie Wyznanie Wiary

[zbawieni] walczą oni ze słabościami z pomocą Ducha przez wszystkie dni swojego życia, ciągle uciekając się do krwi, śmierci, cierpienia i posłuszeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym mają odpuszczenie grzechów przez wiarę w Niego.” Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 24


Ukazana w nadziei

Radość społeczności z Bogiem przejawia się nie tylko w świadomości odpuszczenia grzechów ale także obfitością nadziei zbawienia. O ile nadzieja potępionych jest złudna i prowadzi ku zatraceniu o tyle moc Ducha Świętego wyposaża zbawionych w pewność osiągnięcia celu i radość oczekiwania z tego wynikającą.

Nadzieja pochodząca od Ducha Świętego jest całkowitą ufnością w Boże skończone dzieło i pewnością zbawienia. Jest to moc umożliwiająca znoszenie wszelkich trudów w oczekiwaniu na ostateczną, bezpośrednią społeczność z Bogiem.

Rzym. 15:13 A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
.
Przysłów 10:28 Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, a nadzieja niegodziwych zginie.
.
Rzym. 5:5 A nadzieja nie przynosi wstydu (καταισχύνει kataischunei – nie frustruje, nie zawodzi), ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany

Wielbimy Ducha Świętego za przeprowadzenie nas w radości przez wszelkie trudy życia, za wspaniałą kondycję duchową jakiej jest autorem w nas.
.

Belgijskie Wyznanie Wiary

„Wierzymy i wyznajemy, że jest jeden katolicki czyli uniwersalny Kościół, który jest świętym zgromadzeniem szczerze wierzących chrześcijan, którzy oczekują swego zbawienia w Jezusie Chrystusie, obmyci Jego krwią, uświęceni i zapieczętowani przez Ducha Świętego”Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 27.


Ukazana w zmartwychwstaniu zbawionych

Gdy Pan wyda okrzyk, archanioł da głos i zabrzmi dźwięk trąby Bożej zostaniemy zmartwychwzbudzeni do życia wiecznego. Ten sam Duch Święty, który w nas miesza dokona ostatecznego dzieła – ożywi nasze ciała ku wiecznej chwale i społeczności ze Świętym, Trójjedynym Bogiem.

Rzym. 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka.

Wielbimy Ducha Świętego za dzieło wskrzeszenia, którego mocy wszyscy doświadczymy.
.

Westministerskie Wyznanie Wiary

„Przez swego Ducha Chrystusa wzbudzi ciała sprawiedliwych ku czci, ponieważ ich ciała zostaną przekształcone na wzór Jego własnego, pełnego chwały ciała.”Westministerskie Wyznanie Wiary 32.3


Duch Święty uwielbiony

O jakżesz cudowna jest moc naszego Boga Ducha Świętego! Duch Święty jest autorem spisanego Słowa, w którym mamy zawartą całą doktrynę i całą prawdę jaka jest nam potrzebna.

Duch Święty stworzył wszechświat i człowieka. Duch Święty przygotował ciało Chrystusowi, naszemu Odkupicielowi. Prowadził Jezusa w czasie służby, potwierdzając Go jako prawdziwego Mesjasza mocą czynienia cudów. Duch Święty umożliwił złożenie zastępczej ofiary oraz wskrzesił Pana.

„Z tego powodu również wielbię Cię za wszystkiie rzeczy, błogosławię Cię, uwielbiam Cię, razem z wiekuistym i niebiańskim Jezusem Chrystusem, Twoim umiłowanym Synem, któremu z Tobą i Duchem Świętym niech będzie chwała teraz i na wszystkie nadchodzące wieki. Amen” – Polikarp ze Smyrny

Duch Święty czyni Ewangelię skuteczną, dzięki głoszeniu której odradza wszystkich wybranych do zbawienia. To On uzdalnia chrześcijan do służby dając im odwagę walki o prawdę we wrogim świecie. A gdy przeciwności się piętrzą to On daje zwycięstwo, nawet jeśli ceną jest życie. To On regeneruje, odnawia umysł, uświęca i wstawia się za wybranymi w czasie, gdy oni nie wiedzą już nawet o co i jak się modlić. To On daje niezawodną nadzieję zmartwychwstania i to On wskrzesza umarłych. Z tego powodu

„Zarówno Jemu samemu, jak Jego Synowi, (którego do nas posłał, by nas o tym wszystkim pouczył, a take zastępom otaczających Go i podobnych doń innych dobrych aniołów), wreszcie Duchowi proroczemu, składamy uwielbienie i pokłon, oddając im cześć zgodną z rozumem i prawdą.” Justyn Męczennik, Pierwsza Apologia 6

Duch Święty nie ma nic współnego z heretyckim duchem zielonoświąkowstwa, którego poczynania i moc jest bluźnierstwem i zaprzeczeniem Jego mocy. Ciemność może nieudolnie imitować Boże dzieła, ale ciemność nigdy nie wyda na świat dzieci Bożych lecz raczej bękarty.

Podążanie ścieżkami ślepych mentorów to równia pochyła ku zatraceniu. To wkroczenie na bezdroża herezji jakie zawsze były zwalczane przez duchowy Kościół powszechny. To zaprzeczenie nauki Słowa Bożego. Upamiętajcie się zielonoświąkowcy.

„Idziecie zaś za tym pragnieniem nie po to, by wsłuchiwać się w bajki ludzi tworzących kompletne brednie i wydających przykry fetor, ale po to, by pouczyć ludzi nieświadomych, którędy biegnie trakt królewski ozdobiony śladami apostołów i proroków, który prowadzi do królestwa niebios, a którędy wiodą ścieżki heretyków prowadzące kroczących nimi ku ostatecznej ruinie” Teodoret z Cyru, O herezjach

Zwróćcie się do Boga o łaskę przebaczenia i przyjmijcie Ducha prawdy.

„Tak uczy wiara, a kto się jej stale nie trzyma, ten zbawionym nie może być wcale.Wyznanie Wiary św. Atanazego

W artykule wykorzystane zostały określające ortodoksję Kościoła historyczne następujące teksty:

Skład Apostolski z początku III wieku
Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary z 381 roku
Wyznanie Wiary św. Atanazego powstałe między 450 a 500 rokiem
67 Artykułów Wiary Huldrycha Zwingliego z 1523 roku
Belgijskie Wyznanie Wiary z 1561 roku
Kanony Synodu z Dort z 1619 roku
Westministerskie Wyznanie Wiary z 1646 roku
Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 roku


.Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email