Chrystusowe Prawo

Chrześcijań nie obowiązuje Prawo czyli Zakon lecz Prawo Wolności to znaczy, że przekleństwo prawa zostało przez Chrystusa zniesione. Chrześcijanie nie są ani antynomianami (bez prawa) ani legalistami (wypełnianie Prawa nie zbawia). Prawo Chrystusa jest jakościowo odmienne od Zakonu Starego Przymierza (odrzuca ceremonializm szabasów, zachowywania pór, restrykcji żywieniowych etc.  Kol. 2:16-17 oraz kary nakładane przez Zakon – Hebr. 10:9). Nośnikiem Nowego Prawa Wolności również nie jest tablica kamienna (zewnętrzny nakaz) lecz serca zbawionych.

2 Kor. 3:3 Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.
.
1 Kor. 9:21 Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa – nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez prawa.
.
Gal. 6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.

Mimo tej jasnej nauki niektórzy religijni fanatycy posuwają się tak daleko w swoim antynomianizmie (życie poza prawem Chrystusowi) że odrzucają religię Chrystusową w całości utrzymując, że ich dotyczy tylko wolność w Chrystusie. Oto co negują:

 • Struktury zarządzania zborem (pluralizm biskupów, diakonat)
 • Liturgię rozumianą jako porządek nabożeństwa
 • Biblijną formę praktyki rytuałów (chrzest i wieczerza)

W ten sposób odrzucają Chrystusa, który wszytko powyższe ustanowił.


Definicje

Religia

– system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej

W wielkim uproszczeniu religia posiada:

 • obiekt kultu (Bóg)
 • formę organizacji (struktura)
 • zasady kultu (źródło wiary, doktryny i praktyka – w tym rytuały i dyscyplina)
Rytuał

– to zespół określonych, specyficznych dla religii symbolicznych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednak może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.
.


Chrześcijańskie rytuały

W chrześćijaństwie istnieją dwa ustalone rytuały-symbole

 • funkcjonalnym celem zmoczenia wodą jest umycie, jednak chrzest wodą, będący obrazem chrztu Duchem Świętym (zmiany dokonanej przez Ducha Świętego czyli narodzenia na nowo, por Tyt. 3:5, Jan 3:5, 1 Piotra 3:20-21, 1 Kor. 6:11, Efez. 5:26) ma oderwane od celu funkcjonalnego, symboliczne znaczenie odrodzenia i odnowienia oraz włączenia do lokalnej społeczności wierzących.
  ,
 • funkcjonalnym celem spożywania chleba i wina jest zaspokojenie głodu, jednak powtarzalna pamiątka Wieczerzy Pańskiej, będąca przypomnieniem jedności Kościoła, złamania ciała Chrystusa i przelania przez Niego krwi za wybranych (chleb i wino symbolem, por. 1 Kor. 10:16 , 1 Kor. 11:26, Dzieje 2:46, Dzieje 20:7, 1 Kor. 11:20) ma oderwane od celu funkcjonalnego, symboliczne znaczenie złamania ciała i przelania krwi przez Chrystusa za Kościół, nieustannego oczyszczania z grzechu i stałej społeczności (eucharystii) między członkami ciała (w tym z Głową Kościoła czyli Chrystusem)

Oba powyższe zalecenia zostały ukonstytuowane przez Chrystusa Osobiście jako regulatywne obowiązujące każdego chrześcijanina. Jeśli zaś coś obowiązuje nie podlega dowolności. To nie jest tak, że ktoś sobie może wybrać aby być ochrzczonym lub nie być. Prawdę mówiąc potrzeba chrztu wodnego i spożywania pamiątki Wieczerzy Pańskiej wynika z głębi serca każdej narodzonej z góry osoby.

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
.
1 Kor. 11:24-25 24 A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę.2 5 Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.

.


Struktura i nakazy

Chrześciaństwo nie jest anarchią lecz usystematyzowaną strukturą zarządzaną przez pluralizm równych sobie rangą biskupów (czyli starszych / pastorów, por. Tyt. 1:5, Jakuba 5:14, Dzieje 14:23, 1 Tym. 5:17, Dzieje 11:30, Dzieje 15:2, Dzieje 21:18), których zadaniem jest między innymi:

Starsi mają prawo wydawać członkom kościoła nakazy ograniczone w zakresie do sfery życia okreslonej przez Pismo Święte. Nakazy starszych muszą być zgodne z nakazami Chrystusa. Starsi nie mogą decydować o sprawach osobistych wierzących, jaką pracę mają wykonywać czy z kim się pobrać jednak mogą nakazać porzucenie pracy prowadzącej do grzechu (np. w branży hazardowej)

W Piśmie natrafimy na greckie słowo παραγγέλλω paraggello – ma ono wojskowe pochodzienie i oznacza nakaz bądź też rozkaz. Nie jest to bagatelne słowo, ponieważ jest bezpośrednio związane z drugim greckim słowem, którym jest πίστις pistis – czyli wiara. Wierzący wykonują nakazy. Taka jest rzeczywista relacja między Bogiem, Jego Słowem, starszymi czujwającymi nad czystością tego Słowa i wierzącymi. Bez posłuszeństwa nie ma mowy o wierze lecz raczej o diabelskiej anarchii i buncie.

Przykłady παραγγέλλω paraggello czyli nakazów wiary:

1 Kor. 7:10 Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża.
.
1 Tes. 4:11 I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy;
.
2 Tes. 3:6 A nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas.
.
2 Tes. 3:10 Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niech też nie je.
.
1 Tym. 4:11 To nakazuj i tego nauczaj. (odnosząc się do zezwolenia na spożywanie wszelkich pokarmów i duchowej pobożności oraz refutacji herezji zakazującej zawierania małzeństw)
.
1 Tym. 5:7 To więc nakazuj, żeby były nienaganne.
.
1 Tym. 6:11-13 11 Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. 12 Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 13 Nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem;
.
1 Tym. 6:17 Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali.

Nakazy starszych braci dotyczą sfer moralności i praktyki, prowadzą do coraz większej cnoty i poznania, czystości i szlachetności oraz posłuszeństwa Słowu Bożemu. Nakazy są wiążące ponieważ dokonywane są w obliczu Boga, one reprezentują Bożą wolę dla kościoła. Nakazy nie podlegają negocjacjom. Jeśli istnieje nakaz niewynoszenia się osób bogatych, to tak ma być. Jeśli istnieje nakaz nauki o spożywaniu wszelkich pokarmów, inna nauka nie może być głoszona w kościele.
.


Porządek nabożeństwa

1 Kor. 14:26…40 Cóż więc, bracia? Gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma naukę… 37 Jeśli ktoś uważa się za proroka albo człowieka duchowego, niech uzna, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana….40 Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku

Apostoł Paweł pisząc swój Pierwszy List do Koryntian musiał uporządkować chaos, jaki panował w tamtejszym zborze. Otóż gdy wierzący zbierali się jedni jedli posiłek, inni upijali się, jeszcze inni mówili w zagranicznych językach, kolejni głosili kazania, ktoś śpiewał, prowadzono dyskusje. I wszystko to odbywało się naraz. Nakaz Boży był prosty: wszystko to miało odbywać się w należytym porządku.

τάξις taxis – porządek – to grecki termin wojskowy służący do opisania ładu jaki panuje wśród dobrze zdyscyplinowanych żołnierzy; w wojsku wszystko ma swoją kolej i odbywa się w sposób zorganizowany a nie chaotyczny. I choć Pismo nie podaje dokładnego opisu jaka to powinna być kolejność i czas trwania poszczególnych elementów nabożeństwa (pozostawiając tutaj dowolność wyboru starszym, którzy powinni dostosowywać porządek nabożeństwa do możliwości jakie istnieją w danej kulturze czy nawet sytuacji – np. w Korei Północnej będzie to krótkie i ciche spotkanie, podczas gdy w Rosji może trwać i cały dzień przy udziale chrześcijańskiej orkiestry dętej) to jednak porządek i kolejność działań muszą zostać zachowane.

A kto tego nie uznaje, sam nie powinien być uznany za członka zboru, o czym mówi 1 Kor. 14:38 εἰ δζ τις ἀγνοεῖ αγνοειτω jeśli zaś ktoś (tego) nie uznaje niech nie jest uznany. Tak stwierdza oryginalny tekst grecki.
.


Kalwina definicja Kościoła

“Gdziekolwiek widzimy Słowo Boże czysto nauczane i słyszane, a sakramenty (chrzest i Wieczerza Pańska) podawane zgodnie z ustanowieniem Bożym tam, nie należy wątpić, istnieje kościół Boży.” – Jan Kalwin

Definicja Jana Kalwina wyklucza miejsca, gdzie głoszona jest fałszywa nauka jako Kościół. Tak więc ze względu na fałsz Kościołem nie będą

 • Rzymski katolicyzm (tradycja źródłem wiary)
 • Ruch zielonoświątkowy (pozabiblijne objawienia)
 • Współczesny arminianistyczny ewngelikalizm (odrzucenie 5 doktryn łaski i nauka o uniwersalnym odkupieniu)

Kościołem będzie każda grupa wierzących, gdzie głoszona jest teologia reformowana, gdzie jednocześnie sprawowane są sakramenty święte co implikuje obecność starszych zboru.
.


Jezus bez religii

2 Piotra 2:19 Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony.

Jest to fenomen. Grupa będąca odszczepieniem ruchu zielonoświątkowego, która pod pozorem wolności duchowej całkowicie odrzuca nauki Pisma w sferach struktur i rytuałów a także liturgii. Nie ma u tych ludzi żadnego ustalonego porządku nabożeństwa, nie ma pluralizmu starszych, nie ma urzędu nauczycielskiego. Jest tzw. wolna amerykanka i gloryfikacja grzechu.

Oto kilka przykładów doktryn:
.

Inny Chrystus

2000 lat temu zstąpił tu sam Bóg Najwyższy i odział się podczas chrztu w Jordanie w Chrystusa. Po czym wziął i świat ze sobą pojednał. źródło

To zmyślnie przedstawiony Adopcjonizm czyli herezja zatracenia głosząca, że Jezus został zaadoptowany jako Syn Boży podczas chrztu wodnego stając się Boskim od tamtej pory, jednak nie jest równy Ojcu. Zwróćmy uwagę, że według teologii Religii bez Jezusa Bóg zstąpił na ziemię w czasie chrztu i przyodział się w Chrystusa. To znaczy, że do tego czasu Chrystus i Bóg byli rozłączeni.

Adopcjonizm neguje wieczną preegzystencję Syna Bożego.

Jan 1: 1-3;14 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas 

To, że Słowo było na początku jest już wystarczającym dowodem wiecznej preegzystencji Syna Bożego. Ponieważ wszystko ma swój początek, a Słowo istniało zanim wszystko zaistniało, znaczy, że początku nie ma i gdy początek wszystkiego zaistniał, Słowo już istniało. To preegzystencja. Słowo nazwane jest Bogiem i jest Nim od zawsze, jednak ponieważ było u Boga świadczy z jednej strony o jedności Boskiej istoty (nie ma dwóch Bogów), z drugiej o odddzielnej subsystencji (istnieniu / osobie) Ojca i Syna. Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem. A Bóg Syn stał się ciałem, został zrodzony z dziewicy (Łuk. 1:35 Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.) Syn Boży jest Nim od poczęcia. Ojcem Boskiej istoty Syna jest Bóg Ojciec (doktryna Filiacji), Stworzycielem ludzkiej natury Syna jest Bóg Duch Święty, matką człowiek Maria.
.

Inna ewangelia

Przez 3,5 roku mówił TYLKO o tym, jak Ojciec, który jest w niebie nas niesamowicie kocha, że nigdy nie był na nas zły i że jesteśmy (bo zawsze byliśmy) jego oczkiem w głowie  i to jeszcze przed założeniem świata.źródło

Wystarczy przytoczyć jeden fragment Pisma aby unicestwić doszczętnie powyższe banialuki

Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje (μένει menei) na nim.
.

μένω meno – pozostawać, przebywać

Kto się nie nawróci na tym gniew Boży pozostaje. Zatem wszyscy ludzie przed nawróceniem podlegają skutkom Bożego gniewu. Do dotyczy nawet tych, którzy zostali wybrani do efektywnego zbawienia na krzyżu (mowa o wszystkich, za których Chrystus umarł czyli za wybranych). I choć z całą pewnością zbawieni przyjdą do wiary w Chrystusa i nigdy od wiary nie odpadną (Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.) to jednak do czasu rzeczywistego narodzenia z góry, każdy wybrany jest wrogiem Boga ze wszelkimi tego konsekwencjami (choć jest oczywistym, że Bóg nie uśmierci wybranych, jakżesz wtedy mieliby przyjść do wiary?)

Doktryna głoszona przez Religię bez Jezusa w rzeczywistości godzi w serce ewangelii i w Świętość Boga. Boży gniew przejawia się wobec wszelkiej nieprawości, zatem i nieprawości wybranych do zbawienia, w czasie gdy powstrzymywali prawdę w niesprawiedliwości. Boży gniew skierowany były każdego dnia do wszystkich czyniących nieprawość, miało to miejsce przed ich narodzeniem z góry.

Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.
,
Tyt. 3:3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
.
Psalm 7:11-13 11 Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. 12 Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy; swój łuk napiął i przygotował go. 13 Przygotował na niego broń śmiertelną, a swoje strzały sporządził na prześladowców.

Aby zmienić ten stan, aby ocalić wybranych, Chrystus musiał wypić pełną miarę z kielicha Bożego gniewu. To napełniło Go trwogą. Gdyby On nie wypił z czaszy, MY MUSIELIBYŚMY PIĆ.

Mat. 26:39 Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty.

O jakim kielichu tu mowa? O kielichu GNIEWU BOŻEGO jaki wypił za każdego zbawionego Chrystus. Za kogo Chrystus kielicha gniewu nie wypił ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem (Obj. 14:10)

Bóg, który nie gniewa się z powodu grzechu nie ma żadnego interesu w uśmiercaniu Syna jako ofiary zastępczej w miejsce grzesznika. No i w ten sposób Bóg odarty zostaje ze swojej świętości, to nie jest Bóg, lecz bożek, przymykający oko na niesprawiedliwość. A to jest sprzeczne z Pismem

2 Mojż. 34:6-7 6 Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę; 7 Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego (wyrażona potrzeba ofiary zastępczej) nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.”

.

Odarcie Boga z chwały

Przybijając do krzyża swoje ciało zrodzone z niewiasty, zrodzone pod prawem Jahwe (Gal4:4,5) a dzięki zmartwychwstaniu wykupił nas nie tylko od najbardziej wybranej z wybranych religii i jej boga ale uwolnił nas tam od wszelkiej religii i ich narzędzi terroru, manipulacji, trwogi i nieustannego zarabiania na przychylność Bożą. Wszystko to nie uczynił by pokazać jaki ON jest wspaniały ale by nam przypomnieć jacy my jesteśmy wspaniali w oczach naszego Ojca od którego otrzymał całą chwałę i nam ją przekazał.źródło

Wnioski płynące z herezji

 • Bóg Starego Przymierza (najbardziej wybrana religia) jest zły, ten drugi jest dobry (herezja Marcjonizmu)
 • Grzesznicy w oczach Boga to wspaniali ludzie (mit obalony wcześniej)
 • Chrystus przekazał chwałę ludziom i sam jej nie posiada

Ponownie starczy jeden fragment Pisma aby unicestwić te diabelskie kucypały. Bóg chwałą zbawienia nie dzieli się z nikim. Proste?

Izaj. 42:8 Ja Pan, to jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu,

Pismo Święte informuje, że Bóg zbawił ludzi dla swojej chwały.

Efez. 1:11-14 11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; 12 Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. 13 W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; 14 Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.

Zbawienie nie jest chwałą ludzi lecz Boga.

Rzym. 9:22-23 22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie; 23 I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;

Chwałą zbawionych nie jest zbawienie

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 

Naszą chwałą nie jest zbawienie, ponieważ twórcą i dokończycielem zbawienia jest sam Bóg Chrystus; celem zbawienia jest radość Syna.

Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Chwałą zbawionych jest mądrośc Boża

1 Kor. 2:7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale;

.

Inny duch

Modlitwa na językach to inaczej modlitwa w Duchu. – źródło

Mówienie niezrozumiałym bełkotem nie jest biblijnym darem mówienia wieloma zagranicznymi i zrozumiałymi przez obcokrajowców językami

1 Kor. 12:28 A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki (γλωσσων – glōssōn liczba mnoga).
.
1 Kor. 14:18 Dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami (γλωσσαις glōssais liczba mnoga) więcej niż wy wszyscy.
.
1 Kor. 14:5 Większy bowiem jest ten (liczba pojedyncza), kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami (γλώσσαις glōssais liczba mnoga)
.
1 Kor. 12:10 Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków (γλωσσων glōssōn liczba mnoga), a innemu tłumaczenie języków (γλωσσων – glōssōn liczba mnoga)

Gdy dar ten funkcjonował jeszcze w kościele zawsze były to zrozumiałe języki sąsiednich narodów. Świadczy o tym tak słownictwo użyte w Piśmie jak i kontekst

Słownictwo

γλῶσσα glossa – naród, język, mowa,
ἕτερος heteros – czyjś sąsiad, inny,różny, Dzieje 2:4
γένος genos – rasa, potomstwo, rodzina, rodzaj, 1 Kor. 12:28
ἑτερόγλωσσος heteroglossos – mówić językiem sąsiednich narodów, 1 Kor. 14:21
אַחֵר acher – zagraniczny, obcy, inny, Izaj. 28:11

Kontekst

Dzieje 2:9-11 9 Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;10 We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także rzybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici;11 Kreteńczycy i Arabowie …słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże

Mówienie niezrozumiałym bełkotem nie może być modlitwą w Duchu. Oto proste powody

Efez. 6:18 We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;

Powyższy fragment wskazuje na różnorodność modlitw oraz na sposób modlenia się w każdej modlitwie, chodzi o wszystkie modlitwy, które mają być sprawowane

 • w każdym czasie
 • z czujnością
 • wytrwałością
 • z prośbami

Gdyby zatem przyjąć zielonoświąkową naukę, że modlić się w „Duchu Świętym” oznacza „modlić się na językach” , każda modlitwa musiałaby odbywać się wyłącznie w niezrozumiałym bełkocie co uniemożliwia spełnienie powyższych określonych warunków. Skoro nie można mieć wpływu na treść przekazywaną przez mówienie niezrozumiałym bełkotem to:

 1. W jaki sposób przejawiać aktywną czujność modlitewną, rozumianą jako modlenie się o właściwe rzeczy?
 2. Jak można być aktywnie i rozumnie wytrwałym w modlitwie o konkretne sprawy?
 3. W jaki sposób prosić o konkretne sprawy?
 4. Jak bełkotem świadomie dziękować za to czy tamto?

Modlić się w Duchu to świadomie modlić się zgodnie z wolą Bożą o konkretne rzeczy przy użyciu rozumu. Widzimy, że nienaturalna, zielonoświątkowa interpretacja Pisma prowadzi do logicznych sprzeczności i wykluczeń.
.


Likwidacja urzędu nauczyciela

Każdy chrześcijanin jest owcą i każdy musi się SAM nauczyć rozeznawać.źródło

Każdy ma być sobie sam nauczycielem. Brak szczególnie uzdolnionych i powołanych przez Boga nauczycieli to brak prawdy prawidłowo rozeznanej, to otwarte wrota dla herezji, to duchowa martwota. Pismo naucza zupełnie czego innego, sprzecznego z teologią fanatyków skupionych pod sztandarem Religii bez Jezusa. Oto dowód:

Jakuba 3:1 Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd.
.
1 Kor. 12:28  A Bóg ustanowił niektórych w kościele… jako …nauczycieli

Bóg nie tylko ustanowił urząd nauczyciela ale i zabronił aby każdy był nauczycielem. Nie wszyscy do tego zostali uzdolnieni przez Ducha Świętego. Ale najwyraźniej duch Religii bez Jezusa przeoczył ten drobny biblijny szczegół.
.


Nauki New Age

On mieszka w twoim wnętrzu, w okolicach splotu słonecznegoźródło

Doprawdy?

1 Kor. 6:19 Czyż nie wiecie, że wasze (całe) ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?

W rzeczywistości źródło nauki o zamieszkiwaniu boga w okolicach splotu słonecznego posiada swoje umocowanie w systemie New Age. Na jednej ze stron poświęconych temu ruchowi czytamy:

“W ciele człowieka energia CHI krąży specjalnymi kanałami, drogami przepływu energii zwanymi → meridianami, które łączą się z głównymi centrami energii w ciele zwanymi CZAKRAMI.
.
Trzecia czakra: CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO
Odpowiada za twoją emocjonalność, poczucie własnej wartości oraz za to jak realizujesz się w materialnym świecie

→ Jeżeli energia płynie swobodnie przez tą czakrę
Masz mnóstwo wewnętrznej siły woli. Jesteś spontaniczna/y i zadowolona/y z życia. Czujesz się godna/y i wartościowa/y doświadczania wspaniałych rzeczy. Twoje uczucia są harmonijne. Jesteś radosna/y i pełna/y pasji do życia.

źródło

Diabeł jest autorem religii New Age i Religii bez Jezusa. To jest już aż nadto widoczne
.


Diabelski głos

Jezus powiedział: będziecie słyszeć 2 rodzaje głosów: pasterza i złodzieja, jeśli czujesz że jesteś z czegoś okradany, czujesz niepokój, utratę komfortu, to znaczy, że diabeł przez “twoje” myśli, jego interpretacje Biblii lub jakichś ludzi (których wcześniej okradł przez innych) chce ograbić ciebie.źródło

Nieprawda. Jezus powiedział, że owce będą słuchać tylko i wyłącznie Jego głosu i za innym nie pójdą!

Jan 10:4-5; 25-27 4 A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. 5 Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych; 27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

.


Świadectwo byłego członka sekty

Miałem do czynienia z tymi fanatykami. Prowadzących upominałem. Kilkugodzinne rozmowy można przyrównać do rzucania grochem o ścianę. Kilka osób z tego kultu odeszło. Niestety z deszczu pod rynnę – niektórzy znaleźli sobie miejsca przy Fabianie czy Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelickiej. Nadmienię że wieczorno-nocne picie wina i piwa na ich spotkaniach było na porządku ‘dziennym’ -, por. 1 Kor. 11:20-23

 • ‘Wykład’ wygląda następująco: wyświetlane są slajdy z wersetami biblijnymi okraszone odpowiednio dobraną grafiką (sugestywną). Oczywiście w tym samym czasie snuta jest pewna wypowiedź. Można zdecydować się i słuchać lub czytać ze slajdu ale i tak nie zdążysz sprawdzić wersetu w kontekście.
  .
 • Jak w wielu miejscach także i tam zachęcają do powtarzania pewnych sformułowań by lepiej utkwiły w pamięci (sugestia).
  .
 • Główny założyciel Sebastian S. specjalizuje się w tworzeniu grafiki i prezentacji. Muzykę, modulację głosu i efekty można wręcz uznać za sugestywne (psychomanipulacja).
  ,
 • Wyznawcy są chrzczeni i właściwie to jest ‘wyznacznikiem’ ich wiary.
  .
 • Nie mówi się o upamiętnieniu z grzechów.
  .
 • Wskazuje się że Chrystus umarł za wszystkie grzechy również te przyszłe więc nie należy się niczym przejmować. Masz odpuszczone.
  .
 • Uczy się o wartości i tożsamości nawiązując do koncepcji, że wierzący są bogami.
 • Główne cechy nauczania to: zakon dany od aniołów (żywioły świata) ale nie od Boga, tylko boga tego świata, czyli zakon jest zły i został wypełniony przez Chrystusa.
  .
 • Mocne skupienie na szatanie.
  .
 • Totalna dowolność interpretacji, prawie każdy wierzy inaczej. Inne pojmowanie Boga, nieba, piekła itd.
  .
 • Najważniejsze jest bełkotanie językami i wyganianie demonów.
  .
 • Czynności magiczne jak solenie rzeki Wisły.
  .
 • Łapanie wyznawców poprzez tak popularne elementy jak płaska ziemia itp.
  .
 • Wypowiadane były ‘proroctwa’ które się nie sprawdziły.
  .
 • Podleganie duchowi kundalini eksponujacemu się bólami (czuciem) w okolicach splotu słonecznego.
  .
 • A eksponowania miłości w stylu new age. Zresztą nie ma co się dziwić skoro i główny prowadzący jak i niektórzy inni wywodzą się z new age. Jedna osoba nawet mówiła że ‘tu’ ma to samo tylko dodano Jezusa.
  .
 • Dodatkowo ‘złoty pył’, twierdzą, że obecność Bożą ‘Duch Święty’ można wyczuć po zapachu (przynajmniej dwie osoby twierdziły, że czują cynamon)

Zdzisław Tanatos


Podsumowanie

W rzeczywistości to, czego naucza demon Religii bez Jezusa jest formą dualizmu, gdzie Bóg i szatan to dwie, równorzędne siły walczące o życie chrześcijan. Ten system wierzeń wyklucza urząd nauczyciela, pozbawia Boga boskości i chwały, głosi inną ewangelię, innego ducha i innego Chrystusa. Największy nacisk kładziony tam jest na odizolowanie ludzi od Pisma prawidłowo rozkładanego, wtłaczany jest heretycki adopcjonizm. Na bazie strachu przed religią wyznawcy skupieni w tym pozbawionym Boga kulcie będą instynktownie unikać oświeconych przez Ducha Świętego teologów i Bożej teologii nazywając oba fałszywą religią.

To sprytna pułapka, ponieważ sami mając umysły pogrążone w ciemności nie widzą prawdy Słowa, tym  bardziej że jest ona jeszcze bardziej zakrywana przez nauki twórców i nadzorców ich  duchowego więzienia zwanego wolnością bez religii.

Emocjonalizm i antyintelektualizm to nie jest chrześcijaństwo. Tak napwadę Jezus bez Religii jest to na nowo podana mieszanka prastarych herezji:

 • Marcjonizmu (dwóch różnych bogów zły i dobry),
 • Adopcjonizmu (Jezus stał się Chrystusem i Bogiem ale nie był wieczny)
 • Montanizmu (mówienie niezrozumiałym bełkotem)
 • Dualizmu (szatan i Bóg równi sobie)

Drogi przyjacielu, jeśli jesteś członkiem kultu Jezus bez Religii, wiedz, że zostałeś oszukany i idziesz na zatracenie.  Wzywamy wszystkich poszukujących Boga do jak najszybszego opuszczenia szeregów tej organizacji. Póki jeszcze jest czas. Nie warto żyć religią bez Jezusa. Biblijnego Jezusa.

2 Kor. 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email