Jezus największym sędzią

Rozmaite sekty wyznające ducha zielonoświątkowstwa typu Religia bez Jezusa, nauczają, że Pan Jezus jest miłością i dopierow w Nowym Testamencie Bóg został objawiony, podczas gdy w Starym Testamencie objawił się szatan podający się za Boga. Argument heretyków jest nastęujący: w Starym Testamencie Bóg nie jest Bogiem miłości lecz twardej ręki i kary.

Wspaniałą prawdę o naturze Boga wszechmogącego możemy obserwować w trakcie sądu nad światem. Będzie to monergistyczny sąd Boga żywego nad wszystkim co żywe i umarłe

2 Tym. 4:1 Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;
.


Osoba Sędziego

Zwróćmy uwagę, że Apostoł Paweł określając kto będzie sądził świat używa liczby pojedynczej: „Który będzie sądził świat”; nie ma tutaj mowy o dwóch czy trzech różnych sędziach. Apostoł sędziego nazywa Bogiem i Panem, którym jest Jezus Chrystus. Mając powyższe na uwadzę przyjrzyjmy się świadectwu Starego Testamentu:

Psalm 7:8 PAN będzie sądził narody.

Ponownie widzimy, że Pan będzie sędzią. W pierwszym wersie tego Psalmu Pana, który będzie sądził narody, autor nazywa Bogiem. Do tego też Boga kieruje swoją błagalną modlitwę:

Psalm 7:1 PANIE, mój Boże, tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich moich prześladowców i ocal mnie;

Pan z wersu 1 jest tym samym Panem w wersie 8. To Bóg. Ten sam Bóg, który będzie sądził narody w 2 Tymoteusza 4 jest Sędzią z Psalmu 7.
.


Atrybuty Sędziego

Sędzią może być tylko stworzyciel wszechrzeczy, Bóg.

Obj. 14:7 Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.

Kol. 1:6 Przez niego (Syna) bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone

Siedzący na tronie Bóg-Sędzia jest wieczny i sprawiedliwy. Tak jak Ojciec jest wieczny i sprawiedliwy, tak i Chrystus. Sprawiedliwość Chrystusa jest sprawiedliwością Boską.

Psalm 9:7-8 7 Ale PAN trwa na wieki, ustawił swój tron, by sądzić.  8 On będzie sądził światsprawiedliwie, osądzi narody według słuszności.

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;

Filip. 3:9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

Bóg jest wszechmocny, jest Panem życia i śmierci.

Jan 5:21 Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.
.


Sąd przez Syna, czyli sąd Boży

Bóg Ojciec nie wykona sądu osobiście, lecz przekazał to dzieło jednorodzonemu Synowi:

Jan 5:22-23 22 Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi;  23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

Jest tak ponieważ Syn ogołocił się ze swojej chwały należnej mu jako Bogu i przyjął drugą naturę, człowieczą (nie tracąc Boskiej natury).

Filip. 2:6-7 6 Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7 Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;

Było to koniecznie w celu zbawienia ludzkości. Chrystus musiał upodobnić się do zbawianych ludzi. Tylko Arcykapłan o naturze człowieka mógł ofiarować Bogu ofiarę przebłagalną za grzechy. Chrystus stał się doskonałym, bezgrzesznym, współczującym, miłosiernym, wiernym Najwyższym kapłanem.

Hebr. 2:14-17 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. 16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. 17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. 

Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom,lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.

Hebr. 7:26 Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa;

Zatem Chrystus na ziemi posiadał dwie natury. Boską i ludzką.
.


Soli Deo Gloria – chwała tylko Bogu

Bóg nigdy nie podzieli się z nikim swoją chwałą. Jest to prawda objawiona:

Izaj. 42:8 Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu, ani sławy mojej bałwanom rytym

Widzimy, że Chrystus zbawił wybranych odbierając za to należną mu chwałę:

1 Piotra 1:21 Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu.

Również chwała za sąd nad grzesznikami została dana Chrystusowi, ponieważ jak już wcześniej zostało wykazane, Chrystus przyjął drugą, ludzką naturę aby dokonać zbawienia wybranych.

Jan 5:27 I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym.

Dzieje 17:31 Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.

Rzym. 2:16 W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej ewangelii.

Chwała należy się tylko Bogu, dlatego święci Apostołowie oddawali chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi. Pogląd, że wierzący miałby zginać kolana przed kimkolwiek innym niż Bóg jest poglądem heretyckim.

Efez. 3:14 Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Filip. 2:9-11 9 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię;  10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.  11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Ojciec i Syn są sobie równi w chwale (podobnie jak Duch Święty, więcej tutaj)

1 Kor. 15:27 Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
.


Ku przestrodze

Pomyślmy. Sądził będzie Bóg Jezus Chrystus. Ten sam, który jako Mesjasz nieustannie wzywał do upamiętania wszystkich ludzi, szukał swoich owiec. Jak Słowo Boże określa charakter Jezusa w czasie sądu?

1 Piotra 2:7-8 7 Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; 8 Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.

Hebr. 10:31 Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.

Zgodnie z Jan 5:22-23 wiemy, że cały sąd przekazany został Synowi, Ojciec nie sądzi nikogo. Obserwujemy, że sędzia, w którego ręce wpaść to rzecz straszna jest Bogiem żywym. Syn jest Bogiem żywym.
.


Głos z przeszłości

Na koniec rozważmy słowa Melitona Sardesa napisane pod koniec II wieku. Jest to jedno z najwcześniejszych pism jakie mamy z tego wczesnego okresu. Słowa te podsumowują w co wierzył wczesny kościół:

„I tak oto powieszono Go na drzewie dodając napis, który głosi, kim jest zabity. Kimże jest? Powiedzieć ciężko, lecz jeszcze straszniej nie powiedzieć. Słuchajcie jednak drżąc przed Tym, z którego powodu ziemia zadrżała. Powiesili Tego, co ziemię zawiesił, przebodli Tego, co niebo rozpostarł, przybili do drzewa Tego, co wszystko utwierdził, Panem jest, a Go znieważyli, Bogiem jest, a Go zabili, Królem Izraela jest, a zamordował Go Izrael własną ręką. Oto jest Ten, który stworzył niebo i ziemię, i ukształtował od początku człowieka. On był zapowiedziany przez Prawo i Proroków, On przyjął ciało z Dziewicy, On został zawieszony na drzewie, On w ziemi pogrzebany, On powstał z martwych. I wstąpił na wyżyny niebieskie, On zasiądzie po prawicy Ojca, On ma władzę sądzić i zbawić wszystko, przez Niego Ojciec stworzył to, co jest od początku i aż na wieki. On jest Alfą i Omegą. On to jest Początkiem i Końcem – początkiem niepojętym i końcem nieuchwytnym – On jest Chrystusem, On jest Królem, On jest Jezusem, On jest wodzem, On Panem, On powstał z martwych, On zasiada po prawicy Ojca, nosi Ojca i jest przez Ojca niesiony. Jemu chwała i moc na wieki. Amen”

.


Wezwanie do upamiętania

Prowadzący wyznawców Religii bez Jezusa duch zachęca ich do czynienia grzechu. A to ponieważ w ich mniemaniu każdy może grzeszyć bo przecież żyjemy w czasie łaski. Oto wstrząsające napomnienie Pisma:

1 Jana 3:10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

1 Jana 2:29 Jeżeli wiecie, że on jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził.

Jan 3:7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.

Trwający w grzechu nigdy nie byli wierzący. Jeśli ktoś trwa w nieupamiętaniu, ten nigdy Pana nie poznal. Czlowiek trwajacy w grzechu kłamie, że zna Boga, nie ma w nim prawdy Bożej, nie poznał nigdy Boga

1 Jana 1:6 Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.

1 Jana 2:4 Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.

1 Jana 3:6 Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.

Zatem, drogi przyjacielu, jeśli odrzucasz Chrystusa jako Boga i Pana wzywam cię do upamiętania z tego grzechu. Proś Go przebaczenie. Chrystus nie odrzuca swoich owiec.

Psalm 21:1-4 1 PANIE, król cieszy się z twojej mocy i bardzo się raduje twoim zbawieniem. 2 Spełniłeś pragnienie jego serca i prośbie jego ust nie odmówiłeś. Sela. 3 Wyszedłeś mu bowiem naprzeciw z hojnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą włożyłeś mu na głowę. 4 Prosił cię o życie i dałeś mu je, długie dni na wieki wieków.

Łuk. 11:11 I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża?


Zobacz w temacie

Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa

 

Print Friendly, PDF & Email