Nauki zielonoświątkowe

Po krótce zielonoświątkowcy nauczają co następuje:

 • Chrześcijanie mogą być opętani przez demony (mieć demona).
  .
 • Gdy grzeszysz dajesz demonom legalne prawo do wejścia w ciebie i w twoje dzieci aby dręczyły ciebie i twoje dzieci poprzez różne defekty osobowości oraz przez zwiększenie tendencji do grzeszenia. Fizyczne dolegliwości również są powodowane przez demony.
  .
 • Demony nienawidzą chrześcijan i nigdy nie przegapią takiej „uprawomocninej” szansy na opętanie.
  .
 • Pisma Starego Testamentu dotyczące „przekleństw pokoleniowych” używane są w celu usprawiedliwienia tego rodzaju myślenia, budują wiarę, że wszystkie przekleństwa mają podłoże demoniczne.
  .
 • Dostępne są listy z imionami demonów odpowiedzialnymi za każde możliwe „przekleństwo”.
  .
 • Konkretne grzechy twoich przodków oddziałują na ciebie razem z przekleństwami pod którymi jesteś, przez co jesteś zobowiązany do modlitwy o złamanie konkretnych i właściwie zidentyfikowanych przekleństw i demonów, aby przyniosło to skutek.
  .
 • Nawet najmniejsze defekty osobowości spowodowane są przez demony, większe defekty powodowane są przez grupy demonów razem ze sobą współpracujących.

W świetle Pisma Świętego wszystkie powyższe doktryny są fałszywe
.
.

Analiza doktryn

Moja analiza teologiczna doprowadziła do wniosków, że tak naprawdę ich nauki są następujące:

 • Niepełny obraz krzyża i odkupienia
 • Usprawiedliwienie przez uczynki.
 • Niepełny obraz grzechu.
 • Ignorowanie stanu upadku ciała, zrzucenie winy na demony.
 • „Uwolnienie” zastępuje upamiętanie z grzechów.
 • Strach przed demonami zastępuje bojaźn Bożą.
 • Forma Dualizmu.

Powyższe nauki są wysoce niebezpieczne i mogą prowadzić do wiecznej śmierci.
.


Niepełny obraz krzyża i odkupienia

Rozważmy twierdzenie, że gdy chrześcijanin grzeszy to daje demonom legalne prawo do wejścia w niego (i jego dzieci) oraz zezwala na dręczenie.

Nasza „prawna” pozycja przed Bogiem a dotycząca grzechu jest dokładnie tym, co doprowadza nas do nieba (nauka utracona przez nauczycieli uwolnienia), zagmatwana nauka w tym temacie jest niebezpieczna dla życia wiecznego.

Chrześcijanin jest sprawiedliwy przed Bogiem pomimo grzechu

Psalm 32:2 Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości

Rzym. 4:6 błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków

Bóg ukarał grzech w ciele Jezusa, abyśmy zaspokoili wymagania Prawa Bożego wobec nas.

Rzym. 8:3-4 3 Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele; 4 Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

Krzyż czyni nas prawnie bezgrzesznymi przed sprawiedliwym i świętym Bogiem, który nie toleruje żadnego grzechu. Rozdzielenie naszej prawnej pozycji względem nieba i względem czegokolwiek innego jest niebiblijne.

1 Piotra 2:24 On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

Kol. 2:14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

Efez. 2:15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;

Rzym. 6:2 My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?

Nasze grzechy są jak szkarłat, lecz zbielały niczym śnieg i są tak od nas odległe jak wschód od zachodu, mówi Pismo.

Izaj. 1:18 Przyjdźcież teraz, a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan: Choćby były grzechy wasze jako szarłat, jako śnieg zbieleją; choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą.

Psalm 103:12 Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki.

Gdy grzeszymy mamy adwokata (myślę, że o tym zapomnieli), a gdy wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i nam wybacza.

Rzym. 8:33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.

Rzym. 8:34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.

Hebr. 7:25 Dlatego też całkowicie ma moc zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.

1 Jana 2:1 Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

Sprawiedliwość Chrystusa zostaje przypisana zewnętrznie każdemu wierzącemu.

Rzym. 5:21 Aby, jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Zbawiająca nas sprawiedliwość nie jest naszą wewnętrzną sprawiedliwością, lecz pochodzi spoza nas, a otrzymuje się ją od Boga za pośrednictwem wiary.

Filip. 3:9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

Zbawiająca nas sprawiedliwość jest pochodzącą od Boga, zewnętrzną sprawiedliwością i okrywa nas niczym płaszcz, stanowi naszą szatę zbawienia.

Izaj. 61:10 Weseląc weselić się będą w Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu moim; bo mię oblókł w szaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mię, jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje

Jezus stał się naszą sprawiedliwością.

1 Kor. 1:30 Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;

Dzięki Chrystusowi stajemy się sprawiedliwością Bożą (dosłownie: sprawiedliwością Boga).

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Słyszałem również naukę, że sami musimy dokonać usprawiedliwienia i odrzucić oskarżyciela (szatana) przed Bożym tronem, to bardzo szalona koncepcja prowadząca do samousprawiedliwienia. Jezus jest naszym adwokatem, który nigdy nie ustaje, nigdy nie zawodzi w swoim dziele usprawiedliwienia. Jego zapłata za wszystkie nasze grzechy jest zawsze efektywna w 100%. Nauki nauczycieli uwolnienia prowadzą do umniejszenia dzieła Chrystusa czyniąc je nieefektywnym.

Rzym. 3:10 Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;

Rzym. 3:20  Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.

Rzym. 8:7 Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może.

Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.
.


Usprawiedliwienie przez uczynki

Ponieważ nauka o uwolnieniu  twierdzi, że twoja prawna pozycja przed Bogiem jest zależna od niegrzeszenia, w gruncie rzeczy jest stwierdzieniem o usprawiedliwieniu przez uczynki. To śmiertelna nauka prowadząca rzesze do piekła. Oni temu oczywiście zaprzeczą, jednak ich teologia jest jasna, nie możesz oddzielić swojej prawnej pozycji względem demonów od twojej prawnej pozycji względem zbawienia. Nauka uwolnienia jest przebiegłym sposobem na wprowadzenie nauki o usprawiedliwieniu przez uczynki.

Dzieje 13:39 I przez niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez Prawo Mojżesza

Rzym. 3:24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.

Rzym. 3:26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.

Rzym. 3:30 Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.

Rzym. 5:9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.

Rzym. 5:16 A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.

1 Kor. 6:11 Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Chrześcijanin nie może być pod przekleństwem, ponieważ Chrystus wykupił wszystkich wierzących z wszelkich przekleństw.

Gal. 3:13 Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);

Należy podkreślić, że nie możesz wejść przez ciasną bramę dopóki nie opuścisz nadziei jaką pokładasz w samym sobie. Każda forma samoupsrawiedliwienia jest śmiertelna. To właśnie dlatego nauka o uwolnieniu jest tak niebezpieczna.

Gal. 5:4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski.
.


Niepełny obraz grzechu

Każdy wierzący, że może żyć względnie bezgrzesznym życiem nie posiada zrozumienia Bożego poglądu na grzech. Właściwe studium prawa i grzechu wykaże, że grzeszymy nieustannie w każdym przejawie naszego życia.

Nikt z nas nie kocha Boga z całego serca, duszy i umysłu, tylko Jezus tego dokonał.

Mat. 22:37 Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem.

Nikt z nas nie jest wolny od dumy i pychy. Nikt z nas nie jest wolny od pożądliwości, chciwości, nikt nie przeszedł przez życie bez kłamstwa. Porażka w zdaniu sobie z tego sprawy oznacza ślepotę na prawdziwą naturę grzechu i jest kolejnym poważnym niebezpieczeństwem.

W systemie wierzeń nauczycieli uwolnienia właściwy pogląd na grzech prowadzi do wniosku, że chrześcijanie są nabardziej opętanymi przez demony ludźmi na świecie. Jest to niedorzeczne.
.


Ignorowanie stanu upadku ciała, zrzucenie winy na demony

Biblia opisuje wojnę chrześcijan z grzechem jako wojnę z ciałem a nie bitwę przeciw demonom.

Jakub 1:14  Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci.

Kol. 3:5 Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem;

Rzym. 8:13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.

1 Kor. 9:27 Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony.

Rzym. 7:23 Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach.

Zielonoświątkowcy wierzą, że toczą walkę na moc i wiarę z demonami powołując się na fragment z listu do Efezjan

Efez. 6:12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.

Jednak mowa tu o zwalczaniu fałszywych doktryn, a nie o wypędzaniu demonów. Stąd potrzeba założenia pełnej zbori Bożej, której głónym elementem jest znajomość Słowa Bożego, dająca nam moc zwalczania herezji.

Efez. 6:16 A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;

2 Kor. 10:3-6 3 Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała; 4 (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); 5 Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi; 6 Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite.
.


„Uwolnienie” zastępuje upamiętanie z grzechów

Obarczenie winą demonów za twój grzech (a nie twojej grzesznej natury) w rezultacie zwalnia osobę z walki przeciw grzechowi i eliminuje potrzebę upamiętania z grzechu. To wina demonów, nie twoja. Nie jesteś nędznym i bezwartościowym złym grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia (zbawienie uwalnia od grzechu dziś a od piekła jutro), raczej jesteś biedną ofiarą diabła.

Podczas gdy zielonoświątkowcy trzymają się obietnicy, że wszystkie ich defekty osobowości mogą być uleczone, a fizyczne niedomagania usunięte, faktyczne rezultaty tego nauczania prowadzą do piekła.
.


Strach przed demonami zastępuje bojaźn Bożą

O ile jest to mniej niebezpieczna doktryna od pozostałych, warto ją tutaj poruszyć. Biblia jasno stwierdza, że mamy bać się Boga a nie diabła

Mat. 10:28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu.

Obj. 14:7 Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu.

Adepci i sztukmistrze nauk uwolnieniowych spędzają większość czasu na modlitwach o złamanie przekleństw ciążących na nich i na ich dzieciach, to nie ma końca. Jest to syzyfowa praca nie dająca żadnych efektów poza samozwiedzeniem.

Strach zostaje powiększony do takiego poziomu, że nawet symbole demonów w ich wierzeniach są przeklętymi przedmiotami dającymi demonom przystęp do twojego domu. Każda nieczysta rzecz w Prawie Starego Testamentu nabiera ponownego wyobrażenia jako przeklęty przedmiot.

Strach przed obrazami sów, żab, demonów, gadających zwierząt (w kreskówkach) jest nauczany. Ludziom zaleca się oczyszczanie ich domów z obrazów nieczystych rzeczy. Jedna z książek stwierdza, że obraz sowy spowodował chorobę, która ustąpiła dopiero po usunięciu tego obrazu.
.


Forma Dualizmu

Dualizm to starożytna herezja ucząca, że tylko dobre rzeczy pochodzą od Boga, a tylko złe od diabła. Herezja ta postrzega Boga i diabła jako równorzędnych przeciwników w stanie wojny, a ludzkość znajduje się w sercu tej wojny (i często ma decydujący wpływ na jej wynik). Taki pogląd dominuje w filmach z Hollywood.

Sztukmistrze uwolnienia nauczają pewnej formy dualizmu. Będą twierdzić, że Bóg wprawdzie jest ponad szatanem, lecz w praktyce to diabeł rządzi wszystkim, Bóg stoi na uboczu i jest zależny od wysiłków człowieka. Zatem w ich systemie to szatan jest suwerenem.

Idea, że większość, o ile nie wszystkie niedobre rzeczy pochodzą od diabła i demonów jest doskonale rozwinięta w tej teologii. Są tam duchy biedy, duchy złego małżeństwa, złych relacji, problemów w pracy, są tam demony odpowiedzialne za każdy problem. Są rządzące demony sprowadzające ciemności na narody tak, że Ewangelia nie może się tam przedostać (to otwarcie zaprzecza wszechmocy i suwerenności Boga.)

Dzieje 16:7 Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bitynii, ale im Duch nie pozwolił.

W rzeczywistości szatan i demony, choć Boga nienawidzą, muszą wykonywać wolę Boga. Bóg jest w pełni suwerenny i czyni co chce.

1 Król. 22:20-23 20 I rzekł Pan: Kto zwiedzie Achaba, aby szedł a upadł w Ramot Galaad? A gdy mówił jeden tak, a drugi inaczej; 21 Tedy wystąpił duch, i stanął przed Panem, mówiąc: Ja go zwiodę. A Pan mu rzekł: Przez cóż? 22 Odpowiedział: Wynijdę, a będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich proroków jego. I rzekł mu Pan: Zwiedziesz, i pewnie przemożesz. Idźże, a czyń tak. 23 Przetoż teraz oto dał Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich proroków twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko tobie złe.”

Ezech. 20:25-26 Dlategoż i Jam im dał ustawy nie dobre i sądy, w których żyć nie będą; (26) I splugawiłem ich z darami ich, gdy przewodzili przez ogień wszelkie otwarzające żywot, abym ich spustoszył, a żeby się dowiedzieli żem ja Pan

2 Sam. 12:11 Tak mówi Pan: Oto, Ja wzbudzę przeciwko tobie złe z domu twego, a pobrawszy żony twe przed oczyma twemi, dam je bliźniemu twemu, a bądzie jawnie spał z żonami twojemi

Amos 3:6 Izali się ludzie nie lękają, gdy trąba w mieście zabrzmi? izali jest w mieście co złego, którego by Pan nie uczynił?

Cokolwiek ci się przydarza, wiedz, że Bóg na to zezwala i jeśli zaprawdę jesteś chrześcijaninem, przyczyni się to dla twojego dobra.

Rzym. 8:28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.

Nauki uwolnienia zaprzeczają temu oczywiście i w rzeczywistości plują Bogu w twarz za każdą próbę, którą On dopuszcza, będąc w bezpośrednim nieposłuszeństwie w stosunku do Biblijnego przykazania aby mu dziękować za wszystko.

1 Piotra 2:19 To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie.

1 Piotra 3:17 Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Boga – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle.

1 Tes. 5:18 Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.
.


Wnioski

W ruchu zielonoświątkowym widzimy wiele herezji potępienia będących jeszcze w formie embrionicznej, przez co nie można określić tego ruchu mianem pełnej apostazji, jednak wiele wysiłku zostało włożone aby pchnąć ruch charyzmatyczny w tym właśnie kierunku. Kiedy niepewność o twojej legalnej pozycji wobec Boga zostaje zasiana, łatwym staje się upadek w apostazję lub sprawiedliwość opartą o uczynki, nawet bez zdawania sobie z tego sprawy.

Takie zamieszanie jest możliwe wyłącznie gdy zrozumienie dzieła krzyża jest słabe. Nauki te są wyjątkowo niebezpieczne i wiodą wielu na zatracenie

Na podstawie wykładu Kurta Chisona

Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email