A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia.  Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień. – Marek 11:25-26

Czy jest to fragment soteriologiczny (warunek osiągnięcia zbawienia) czy też dotyczy doktryny uświęcenia? Innymi słowy, czy Marek mówi, że osiągnięcie zbawienia zależne jest od odpuszczenia grzechów bliźnim, czy raczej o tym, że Bóg karci zbawionych chrześcijan, kiedy ci trwają w grzechu nieprzebaczenia?.

Czy mowa tu o warunku zbawienia?

Jeśli zbawienie (w sensie odpuszczenia grzechów przez Boga) zależne jest od tego, czy dany człowiek najpierw oduści wszystkim ludziom ich grzechy, musimy zrozumieć, że:

1. Myślenie takie zakłada, iż zbawienie zależne jest od ludzkiej woli.
Zbawienie nie jest zatem monergistycznym dziełem Bożym. Powstaje następująca logiczna implikacja: Bóg odpuści (zbawi) dopiero po akcie odpuszczenia dokonanym przez człowieka. Dalsze implikacje takiej interpretacji tekstu są następujące:

 • Jeśli człowiek nie odpuści, Bóg nie zbawi
 • Wola Boża zależna jest od woli człowieka
 • Suwerenem jest człowiek a nie Bóg
 • Bóg jest podległy człowiekowi
 • Zbawienie jest efektem współdziałania człowieka i Boga (synergia)
 • Człowiek może się chlubić dziełem odpuszczenia grzechów innym, co umożliwiło Bogu zbawienie go

Powyższy argument jest całkowicie błędny ponieważ:

 • Zbawienie jest monergistycznym dziełem Bożym
  Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
  .
 • Narodzenie z góry jest zależne tylko od woli Boga
  Jana 1:13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
  .
 • Wola Boża nie jest zależna od woli człowieka
  Psalm 135:6  Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.
  .
  Hiob 9:12  Oto gdy co porwie, któż go przymusi, aby przywrócił? Albo któż mu rzecze: Cóz czynisz?.
  .
 • Każdy człowiek jest podległy Bogu
  Przyp. 16:4  PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.
  ..
 • Bóg zbawia pomimo przewinień. Zatwardziałość i brak przebaczenia jest grzechem zasługującym na śmierć
  Rzym. 1:31-32 31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia (ἀνελεήμονας aneleēmonas). 32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci
  .
  ἀνελεήμων aneleemonbez współczucia, bez miłosierdzia, bezlitosny, bezpardonowy, nie łaskawy
  .
 • Ten grzech również zostaje przebaczony.
  Psalm 32:1 Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto.
  .
  Efez. 2:5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
  .
  Kol. 2:13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
  .
 • Jeśli zbawienie wynikałoby z tego, że człowiek przebaczy bliźniemu, to co się stanie gdy dana osoba najpierw przebaczy i Bóg ją usprawiedliwi, a drugim razem nie przebaczy lub rozbudzi w sobie starą urazę? Straci zbawienie?
  .

2. Jeśli odpuszczenie grzechów innym ma poprzedzać narodzenie z góry, to wtedy:

 • Aktu odpuszczenia dokonuje osoba martwa duchowo
  Jan. 3:6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
  ..
  .
  Efez. 2:5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni
  ..
 • Taki akt odpuszczenia grzechów jest cielesnym zamysłem czynionym przez cielesną osobę i nie może podobać się Bogu
  Rzym 8:7-8 7 Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. 8 Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.
  .
 • Czyn ten nie wynika z pobudzenia Bożego. Bóg pobudza do miłych i przyjemnych Jemu dzieł osoby już narodzone na nowo
  Filip. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.

3. W takim przypadku Bóg jest kłamcą

 • W innym miejscu Pismo stwierdza, że Bóg zbawia ludzi nie zważając na ich grzechy (zatem nie zważa również na grzech nieprzebaczenia grzechów innym ludziom).
  2 Kor. 5:19 Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.
  .

4. Jeśli to prawda, to Prawo jest skuteczne i może zbawiać, łaska jest niepotrzebna

 • Pamiętajmy, że przebacza martwa duchowo osoba będąca cały czas pod przekleństwem Prawa a nie pod łaską. I to przebaczenie pod Prawem jest przyczyną zbawienia!
  Efez. 2:1 którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
  .
  Zatem ofiara Chrystusa była niepotrzebna
  Gal. 2:21 Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.
  .
 • Mimo to kolejny fragment Świętego Tekstu naucza, że Jezus przybił do krzyża i poniósł karę za wszystkie grzechy wybranych do zbawienia ludzi ponieważ Prawo było słabe i nie mogło doprowadzić nikogo do zbawienia.
  Rzym. 8:3
  Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił  grzech  w ciele.

  .

Podsumowanie

Wszystkie powyższe argumenty wykluczają możliwość rozumienia fragmentu Marka 11:25-26 w sensie soteriologicznym. Zbawienie człowieka nie jest zależne od tego, czy człowiek wcześniej przebaczył innym grzechy. Interpretacja soteriologiczna Marka 11 to inna ewangelia oraz inny Chrystus, obcy Słowu Bożemu. Pismo naucza, że zbawienie jest zależne wyłącznie od woli Boga.

Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; (niezależnie czy przebaczamy innym, czy nie)..

O czym naucza Marek?

Fragment Marka 11 dotyczy osoby wierzącej. Spójrzmy na najbliższy kontekst:

22 A Jezus odpowiedział im: Miejcie wiarę w Boga.
23 Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi – spełni się mu, cokolwiek powie.
24 Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.

 • Jezus wzywa do wiary w Boga, wers 22
 • Wiara w Boga wiąże się z wypełnianiem Jego woli
  1 Jana 5:14 Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas.
  .
 • Wiara, jaką posiada modlący się jest darem Bożym
  2 Piotra 1:1 otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
  .
 • Wielkość wiary jest zgodna z miarą, jakiej udzielił Jezus osobie wierzącej i nie wynika z działań człowieka wierzącego. Ilość wiary jaką każdy wierzący posiada jest zależna wyłącznie od suwerennego Boga.
  Rzym. 12:3 stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
  .
 • Stąd śmiałe stwierdzenie, że jeśli Bóg zechce udzielić takiej wiary, to i góry będą mogły być przenoszone, wers 23
  .
 • Wers 24 dowodzi, że nie istnieją żadne ograniczenia w modlitwach wierzącego, jeżeli są one zgodne z Bożą wolą i Bożym planem.

…a gdy stoicie, modląc się…

Postawa stojąca była standardową postawą modlitewną wśród Żydów

 • 1 Sam 1:26 Jam jest ona niewiasta, któram tu stała przy tobie, modląc się Panu.
 • 1 Król 8:14 I obrócił król oblicze swoje, i błogosławił wszystkiemu zgromadzeniu Izraelskiemu; a wszystko zgromadzenie Izraelskie stało
 • Neh. 9:4 Zatem stanęli na stopniach Lewitów Jesua i Bani, Kadmiel, Sebanijasz, Bunni, Serebijasz, Bani, Chenani, a wołali głosem wielkim do Pana Boga swego.

…przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś…

Chodzi tu zarówno o grzechy, jak też zwykłą niechęć, czy urazę wobec innej osoby. Przebaczenie ma dotyczyć zarówno wierzących, jak i niewierzących.  I jest to jeden z dwóch warunków wysłuchania modlitwy:

 1. Pierwszym jest udzielona przez Boga wiara
 2. Drugim jest trwała postawa przebaczenia wobec wszystkich winowajców

Analogia Scriptura

Obok braku odpuszczenia bliźnim, kolejnym przykładem przeszkody w wysłuchiwaniu modlitw osoby wierzącej jest złe traktowanie małżonki

 • 1 Piotra 3:7 Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.

Identyczna nauka zostaje potwierdzona przez Apostoła Pawła, gdzie już wyraźnie referentem nauki o odpuszczeniu są wybrani, święci i umiłowani Boga, czyli chrześcijanie

 • Kol. 3:12-13 12 Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; 13 Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy.

…bo jeśli nie przebaczycie… i Ojciec nie przebaczy wam przewinień…

Fragment ten (i jemu podobne) naucza o Bożym karaniu nieposłusznych dzieci, czyli zbawionych chrześcijan. Jezus ucząc modlitwy do Ojca, rozpoczął od frazy Ojcze nasz definiując tym samym, iż modlą się zbawieni. Dalej czytamy o warunkach odstąpienia Boga od karania za przewinienia:

 • Mat. 6: 12 I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
  .

Obrazują to dwie ilustracje:

1. W pierwszej widzimy osobę winną, która idzie do sądu ze swoim przeciwnikiem.
Chrystus nakazuje szukać rozwiązania sprawy przed stawieniem się w sądzie:

Łuk. 12:58-59 58 Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia przekazałby cię strażnikowi, a strażnik wtrąciłby cię do więzienia. 59 Mówię ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza.

 • Wers 59 informuje o doczesności i skończoności kary (w odróżnieniu od wiecznego potępienia).
 • Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza – ustanawia warunek zakończenia odbywania kary – spłatę długu. Po zadośćuczynieniu wierzący przestaje podlegać karze.
  .

2. W drugiej ilustracji obserwujemy chrześcijanina, któremu Bóg darował wszystkie winy.
Jednak chrześcijanin nie chciał darować innej osobie małego długu. Został za to dotkliwie ukarany

Mat. 18:32-35 32 Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: Zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? 34 I jego pan, rozgniewany, wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. 35 Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. 

 • Ponieważ pierwotny dług był niespłacalny, wydaje się mało prawdopodobne, że sługa znów posiada dług, który już został mu darowany.
 • To, co teraz jest winien swojemu Panu, to ponosić karę dopóty, dopóki całkowicie nie daruje swojemu dłużnikowi jego przewinień.
  .

O Bożym karaniu

Karanie Boże oznacza synostwo. Bóg karając chrześcijan prowadzi ich do coraz większego uświęcenia, zatem do coraz większego podobieństwa do Chrystusa, który był doskonały. Karanie również przyczynia się do wzrastania w mądrość oraz jest wyrazem Bożej miłości.

 • Hebr. 12:7 Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze?
 • 5 Mojż. 8:5 Poznajże tedy w sercu swem, że jako ćwiczy człowiek syna swego, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie.
 • Przyp. 22:15 Głupota jest przywiązana do serca dziecka, ale rózga karności wypędzi ją z niego
 • Przyp. 13:24 Kto oszczędza swą rózgę, nienawidzi swego syna, a kto go kocha, karze w porę.

Bóg w karaniu grzesznych chrześcijan może używać starszych zboru, i choć zbawienie ciągle jest ich udziałem, uczą się przez to szacunku dla przykazań Bożych, przestają być zgorszeniem.

 • 1 Kor. 5:5 Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa.
 • 1 Tym. 1:20 Do nich należą Hymenajos i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić

Wnioski

Fragment z Marka 11 naucza o tym, że Bóg karci zbawionych chrześcijan, kiedy ci trwają w grzechu nieprzebaczenia. Jest to przeszkoda w modlitwach. Jedynie odpuszczenie wszystkich przewinień, grzechów i zaniechanie niechęci do innych ludzi znosi tę przeszkodę oraz kończy Boże karanie osoby wierzącej.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan