Błogosławieństwa

Efez. 1:3-4 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Reformatorzy wybranie nazywali cor ecclesiae, sercem lub źródłem kościoła, a Wycliffe i Hus mówili o kościele Chrystusa jako o “towarzystwie predestynowanych”

Wybranie jest nie tylko źródłem kościoła, ale jest także źródłem wszystkich jego błogosławieństw. Nasz Katechizm Heidelberski oświadcza, że

“Kościół [jest] wybrany do życia wiecznego”.

Kanony z Dort stwierdzają, że

“wybranie jest źródłem każdego zbawiającego dobra, z którego wypływają jako owoce i skutki: wiara, świątobliwość oraz inne dary zbawienia, a także ostatecznie życie wieczne, zgodnie ze świadectwem apostoła: „Gdyż wybrał nas [nie dlatego, że byliśmy święci, lecz], abyśmy byli święci i nieskalani przed nim“.

Słowo “źródło” użyte tutaj w Kanonach i ogólnie w tradycji Reformowanej, przedstawia nam bardzo atrakcyjny obraz. Mamy wyobrażać sobie wszystkie liczne i bogate błogosławieństwa Kościoła, które tryskają i przelewają się z łaskawego i wiecznego źródła wybrania przez Boga.

To cudowne źródło przynosi wszelkie błogosławieństwa tobie, wierzącemu, i każdemu członkowi kościoła Chrystusowego!

Taka jest nauka Efezjan 1:3-4, która mówi, że wszystkie błogosławieństwa kościoła (wers 3) spływają na nas według tego, jak nas wybrał w nim [tj. w Chrystusie] przed założeniem świata (wers 4)

Świętość

Pierwszym wymienionym tu błogosławieństwem jest świętość (wers 4). Bóg nieomylnie czyni każdego prawdziwego członka Kościoła świętym, zgodnie z Jego wiecznym wyborem.

W ten sposób każdy wybrany wierzący jest duchowo oddzielony od bezbożnego świata i poświęcony Bogu w duszy i ciele. Bóg urzeczywistnia świętość wybranych w skutecznym wezwaniu, przenosząc ich z ciemności do swego cudownego światła; w postępującym uświęceniu przez to życie; i w całkowitym uświęceniu w chwili śmierci lub cielesnego powrotu Chrystusa.

Świętość nie jest warunkiem ani przyczyną naszego wybrania! Bóg nie wybrał nas, ponieważ widział, że będziemy święci, jak naucza Arminianizm. Raczej wybrał nas, aby uczynić nas świętymi. Bóg

Efez. 1:4 wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci

Świętość jest celem i wynikiem naszego wiecznego i bezwarunkowego wybrania w Chrystusie.
.

Nienaganność

Drugim błogosławieństwem zapisanym w Liście do Efezjan 1:4 jest nienaganność przed Bogiem.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

 • Niektórzy uważają, że jest to prawe i bogobojne życie (z Bogiem łaskawie wybaczającym wszystkie nasze liczne, pozostałe przewinienia).
  .
 • Inni mówią, że odnosi się to do naszego uniewinnienia przed Bogiem, naszym Sędzią, opartego wyłącznie na sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, naszego Zastępcy.

Tak czy inaczej, jest to wielka korzyść dana nam tylko zgodnie z naszym wybraniem.
.

Adopcja

Trzecim z wymienionych tu błogosławieństw jest adopcja

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli

Mamy wszystkie prawa i przywileje synów i córek Boga, jako członkowie Jego duchowej rodziny, z Panem Jezusem jako naszym starszym bratem.

Nikt nigdy nie był ani nie będzie adoptowany przez Boga, kto nie został wiecznie wybrany.
.

Przyjęcie w Chrystusie

Werset 6 przypisuje nam czwarte błogosławieństwo: przyjęcie w Chrystusie, umiłowanym przez Boga.

Efez. 1:6 Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym

Jeśli kusi cię, by myśleć o tym jako o niewielkiej korzyści, pomyśl o tych, którzy nigdy jej nie otrzymają. Do nich Syn Boży powie w dniu sądu:

Mat. 7:23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

Inne błogosławieństwa

List do Efezjan 1 wymienia również inne błogosławieństwa:

a) odkupienie przez krew Chrystusa

b) przebaczenie grzechów

Efez. 1:7  W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski

c) poznanie Bożego celu zjednoczenia wszystkich rzeczy na niebie i ziemi w Chrystusie

Efez. 1:9-10 9. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił; 10. Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

d) nasze wieczne dziedzictwo

Efez. 1:11  W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli

e) zapieczętowanie Duchem Świętym

Efez. 1:13  W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym

f) i zmartwychwstanie ciała w dniu ostatecznym

Efez. 1:14 Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.

Co więcej, jesteśmy odbiorcami wielu innych błogosławieństw, nie wymienionych w Liście do Efezjan 1, ale znajdujących się w innych miejscach Słowa Bożego. Nie zapominajmy też o apostolskim błogosławieństwie:

Efez. 1:2  Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

Łaska, miłosierdzie i pokój nie są dane potępionym. Te duchowe błogosławieństwa (wers 3) są dane tylko wybranym, “według tego, jak nas wybrał w [Chrystusie] przed założeniem świata” (wers 4).
.


Pięć punktów kalwinizmu

Całkowita deprawacja i bezwarunkowe wybranie

Odnieśmy teraz te błogosławieństwa, które otrzymujemy z przelewającego się źródła Bożego wybrania, do pięciu punktów kalwinizmu (“TULIP”).

“T” (całkowita deprawacja) nie jest błogosławieństwem, ani nie jest szczególna dla wybranych, ponieważ jest wspólna dla wszystkich upadłych ludzi, więc nie należy do tej dyskusji.

Ostatnie trzy punkty kalwinizmu (ograniczone odkupienie, nieodparta łaska i wytrwanie świętych) są zgodne z drugim punktem kalwinizmu, bezwarunkowym wybraniem (“U”), i z niego wypływają.
.

Ograniczone odkupienie

Odkupienie dokonane przez Chrystusa jest błogosławieństwem, które spływa na nas “według tego, jak nas w Nim wybrał przed założeniem świata”.

Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski

.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Uczy to ograniczonego odkupienia (“L”), czyli szczególnego odkupienia tylko wybranych.
.

Nieodparta łaska

Nieodparta łaska Boża (“I”), “przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły” , wypływa ze źródła łaskawego wybrania (wers 4).

Efez. 1:19 I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły.

.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Wytrwanie świętych

Wytrwanie świętych (“P”), które opiera się na nieomylnym pieczętowaniu i zachowywaniu nas przez Boga dla naszego wiecznego dziedzictwa, jest również owocem wybrania (wers 4).

Efez. 1:11  W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli

.

Efez. 1:13-14 13. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; 14. Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.

Tak więc bezwarunkowe wybranie przez Boga, drugi punkt kalwinizmu, jest źródłem wszystkich błogosławieństw kościoła, w tym trzech z pięciu punktów kalwinizmu:

1. Ograniczonego odkupienia Chrystusa
2. Nieodpartej łaski Bożej
3. Wytrwałości (a zatem i zachowania) świętych.
.


Znaczenie błogosławieństw

Niebiańskie i duchowe

Po przyjrzeniu się różnym błogosławieństwom, które otrzymujemy zgodnie z wybraniem, musimy teraz rozważyć ich cechy.

Błogosławieństwa, które płyną ze źródła wybrania są niebiańskie i duchowe. Wszyscy wierzący nie mają obiecanego fizycznego uzdrowienia w tym życiu, politycznego panowania czy ogromnych ilości pieniędzy. Obiecano nam “wszelkie błogosławieństwa duchowe w miejscach niebiańskich”.

Efez. 1:3  Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.

W Chrystusie

Błogosławieństwa te są  “w Chrystusie” (wers 3). Wybrany wierzący jest w Chrystusie, zjednoczony z Nim przez Ducha Świętego. Będąc zjednoczeni z błogosławionym, mamy udział w Jego błogosławieństwie.

On zasłużył na błogosławieństwa dla nas, a w Nim otrzymujemy te duchowe i niebiańskie błogosławieństwa przez wiarę. Wszystkie! Albowiem Bóg “pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie” (wers 3).


Funkcje wierzących

Prorocy

Ponieważ wybrani otrzymują wszystkie duchowe i niebiańskie błogosławieństwa w Chrystusie, cały Boży lud jest równy w funkcji wierzącego.

Wszyscy są prorokami, ponieważ znamy i wyznajemy tajemnicę odwiecznego celu Boga: zjednoczyć wszystko na niebie i na ziemi w Chrystusie.

Efez. 1:8-9 8. Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności; 9. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił 10. Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Kapłaństwo

Wszyscy jesteśmy kapłanami, ponieważ jesteśmy święci, poświęceni naszemu Ojcu Niebieskiemu.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Królowanie

Wszyscy królujemy, ponieważ jesteśmy adoptowani jako dzieci Pana Boga.

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli

W ten sposób wybranie jest również źródłem tego duchowego błogosławieństwa: naszej funkcji wierzących, jako proroków, kapłanów i królów.
.


Dary Boże

Urzędy

Istnieją również pewne boskie dary, które nie wszyscy wybrani otrzymują. Nie są to te, które są wymienione w Efezjan 1. Po pierwsze, są specjalne urzędy w kościele.

Po pierwsze Bóg odwiecznie przeznaczył niektórych ludzi w swojej łasce, aby służyli jako diakoni, starsi lub pastorzy, ponieważ On “sprawuje wszystko według rady swojej woli”.

Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli

Dary duchowe

Po drugie, istnieją dary duchowe. One również są suwerennie zarządzane w taki sposób, że niektórzy wybrani święci otrzymują więcej darów niż inni.

Rzym. 12:6 Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana: jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary

.

1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.

Oczywiście, dary są użyteczne tylko w takim stopniu, w jakim służą budowaniu ciała.

Ponadto, chociaż wszyscy wybrani otrzymują wszystkie duchowe błogosławieństwa w Chrystusie, to jednak niektóre z nich różnią się stopniem wśród wybranych. Podczas gdy wszyscy wybrani wierzący są uświęceni, istnieją stopnie uświęcenia w tym życiu.

W ten sposób suwerenny wybór Boga określa istnienie, trwanie, położenie, wielkość i członkostwo kościoła, a także wszystkie duchowe błogosławieństwa kościoła, jak również stopień naszego uświęcenia oraz dystrybucję specjalnych urzędów i darów duchowych w kościele.

Od góry do dołu, Kościół jest kontrolowany i kształtowany przez wieczne wybranie Boga.
.


Wybranie źródło Kościoła

Czy widzisz to, drogi święty? Prawdziwy kościół, jako organizm i instytut, jest całkowicie z Boga, stworzony, zgromadzony, zachowany i uwielbiony wyłącznie przez Jego suwerenną wolę, tak że kościół i każdy jego członek musi chlubić się w wybierającym Bogu! Odpoczywajcie w tej prawdzie o wybraniu! Pracujcie, módlcie się, czcijcie i dawajcie świadectwo w jego świetle!

Ale dlaczego wybranie jest sercem i źródłem Kościoła i wszystkich jego błogosławieństw? Dlaczego wybranie jest “źródłem każdego zbawiającego dobra” (Kanony z Dort I:9)?

Ponieważ sam Bóg jest “niewyczerpanym źródłem wszelkiej dobroci” (Wyznanie Belgijskie Art.1).

1. Wybranie jest źródłem Kościoła i wszystkich jego błogosławieństw.

2. Wybierający Bóg jest źródłem Kościoła i wszystkich jego błogosławieństw.

3. Bóg jest źródłem Kościoła i wszystkich jego błogosławieństw.

Te trzy ostatnie zdania mówią w gruncie rzeczy to samo. Tak więc atakowanie wybrania jest nie tylko atakowaniem serca Kościoła (cor ecclesiae), ale jest to również niegodziwy, daremny atak na serce samego Boga, serce przepełnione miłością do Jego drogiego Kościoła, dla którego posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu.
.


Atrybuty Kościoła

Wybranie jest także źródłem czterech błogosławionych przymiotów Kościoła: jedności, świętości, powszechności i kościoła apostolskiego.
.

Święty

Kościół jest święty, ponieważ został “wybrany (…) przed założeniem świata, abyśmy byli święci” .

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Efezjan rozdziały 4-6 opisują święte życie kościoła.
.

Apostolski

Kościół jest apostolski, ponieważ został wybrany do wiary, a prawdziwa wiara przyjmuje naukę apostolską.

Dzieje. 13:48 Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.

.

Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus

Powszechny

Kościół jest powszechny, ponieważ składa się z Żydów i pogan (Efez.2:11-22; 3:6), “zgodnie z odwiecznym zamysłem, jaki [Bóg] zamierzył w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (wers.11).
.

Jedność

Kościół jest jeden, ponieważ Bóg “wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci” (Efez. 1:4). Ta błogosławiona jedność ciała Chrystusa, kościoła, jest wyjaśniona bardziej szczegółowo w Liście do Efezjan 4:1-16.

Tak więc Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski z powodu jego wiecznego wybrania. W szczególności, Kościół posiada te cztery atrybuty, ponieważ jest wybrany w Chrystusie (Efez. 1:4). Chrystus jest:

 • święty (całkowicie oddany Ojcu),
  .
 • apostolski (objawiony w Piśmie Świętym, a nie w próżnych wyobrażeniach ludzi),
  .
 • powszechny (Zbawiciel świata, a nie tylko Żydów lub ludzi z określonej klasy lub wieku)
  .
 • jeden (wcielony Syn Boży).

Będąc wiecznie wybranym w Chrystusie i zjednoczonym z Nim przez Jego Ducha, Kościół musi być i jest jeden, święty, powszechny i apostolski. To doskonale pasuje do tematu Efezjan: Kościół jako ciało Chrystusa.

Kościół zatem ma wyznawać i głosić swoje cztery atrybuty. Musi nauczać, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski zgodnie z wiecznym wyborem Boga w Chrystusie. Tam gdzie jest to nauczanie, wierzy mu się i przestrzega się go, tam cztery atrybuty kościoła są wyraźnie widoczne, a Chrystus jest duchowo obecny królując i błogosławiąc Jego umiłowanemu ludowi.

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email