Wstęp

Łuk. 14:26 Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.

Pozwólcie, że podam wam trzy biblijne przykłady mężczyzn, którzy nienawidzili własnego życia.

  1. Pierwszym jest Zacheusz
  2. Drugi to niewidomy od urodzenia
  3. Trzecim przykładem jest Jazon z Tesaloniki

Zacheusz

Zacheusz oddał połowę swoich dóbr biednym i obiecał zadośćuczynienie każdemu, kogo oszukał jako poborca podatkowy, mówiąc nawet: „Oddaję mu poczwórnie”

Łuk. 19:1-10 1. A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. 2. Był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. 3. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. 4. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. 5. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. 6. I zszedł szybko, i przyjął go z radością. 7. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. 8. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. 9. I powiedział Jezus do niego: Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. 10. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Zacheusz jest wspaniałym przykładem kogoś, kto nienawidził własnego życia ze w odniesieniu do swoich pieniędzy, ponieważ, jak nauczał Chrystus, „Bogu i mamonie nie możecie służyć”.

Mat. 6:24  Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Niewidomy

Po drugie, rozważmy człowieka niewidomego od urodzenia. Jezus uzdrowił go i zbawił. Za odmowę zaparcia się Chrystusa został ekskomunikowany z synagogi.

Jan. 9:34-35 34. Odpowiedzieli mu: Urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz? I wypędzili go precz. 35. A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego?

Niewidomy również był człowiekiem, który nienawidził własnego życia w sensie biblijnym.
.

Jazon

Trzecim przykładem jest Jazon z Tesaloniki. Ugościł Pawła i Sylasa w swoim domu, za co został pojmany i postawiony przed władzami miasta, i zmuszony do zapłacenia kaucji i zachowania spokoju

Dzieje. 17:6-8 6. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj; 7. A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus. 8. W ten sposób zaniepokoili lud i przełożonych miasta, którzy to słyszeli. 9. Ale po wzięciu poręczenia od Jazona i innych wypuścili ich.


Droga za Jezusem

Co pomyśleliby ludzie, gdybyś podążał za Chrystusem i Jego Słowem w swoim życiu? W Twojej rodzinie? W twoim kościele? Jak zareagowaliby, gdybyś był wierniej posłuszny Zbawicielowi? Wielu by się to nie podobało. Przeklinaliby cię jako ekstremistę i fanatyka. Strach przed człowiekiem, w tym strach przed utratą popularności, wprowadza w pułapkę.

Przysłów 29:25 Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa PANU, będzie bezpieczny.

Co się stanie, gdy zbliży się koniec, kiedy, jak mówi Jezus, “będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody dla imienia mojego” ?

Mat. 24:9 Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.

Jak ty lub ja poradzilibyśmy sobie, gdybyśmy zostali uwięzieni ze względu na Chrystusa? Apostoł Jan pisze:

Obj. 12:11 Ale oni zwyciężyli go [tj. diabła] przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci.

Niektórzy z ludu Bożego są fizycznie męczennikami; zasadniczo męczeństwo dotyczy wszystkich chrześcijan.

Wiemy coś o tym, na przykład, w dziedzinie edukacji i pracy. W szkole lub na uniwersytecie możemy zostać skarceni za nasze biblijne poglądy. Jesteśmy wykluczani z różnych zawodów, ponieważ nasze społeczeństwo i pracodawcy depczą po czwartym przykazaniu (2 Mojż. 20:8; 5 Mojż. 5:12). Nasza chrześcijańska postawa może spowodować, że nie dostaniemy awansu.
.


Konieczność

Nienawiść do własnego życia to nie tylko sugestia czy zalecenie, ale konieczność.

Łuk. 14:26 Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.

Taki człowiek może być uczniem jakiegoś człowieka, fałszywego Chrystusa lub odstępczego kościoła, ale Chrystus mówi, że nie może być Jego uczniem.

Nienawiść do własnego życia jest konieczna nie tylko dla osób sprawujących urząd, starszych chrześcijan czy bardziej sumiennych członków kościoła. Jest to konieczność dla wszystkich wierzących. Ważne jest również, aby ci, którzy się nie nawrócili, również to zrozumieli, ponieważ muszą liczyć się z kosztami.

Łuk. 14:28  Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie?

Instrukcja Chrystusa o konieczności nienawiści własnego życia musi być honorowana nie tylko w swoim własnym kościele, ale we wszystkich kościołach. Każdy kościół, który nie naucza i nie utrzymuje prawdy, że jego członkowie muszą nienawidzić własnego życia, jest na drodze do bycia fałszywym kościołem, on już staje się fałszywym kościołem.

W końcu to nie jest tylko słowo pastora. Jest to Słowo samego Jezusa Chrystusa:

Łuk. 14:26 Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.

Co więcej, nie szeptał tego słowa do kilku wybranych wierzących; Ogłosił to „wielkim tłumom”, do których „zwrócił się” i wypowiedział te słowa, że tak powiem, oko w oko.

Łuk. 14:25  I szły z nim wielkie tłumy. A on, odwróciwszy się, powiedział do nich


Bycie uczniem

Ten wymóg bycia uczniem nie jest arbitralny. Istnieje przekonywujące uzasadnienie, dlaczego człowiek musi nienawidzić własnego życia, aby być uczniem Chrystusa. Oto trzy proste argumenty.

  • Po pierwsze, nasze zbawienie jest zbawieniem od grzechu: grzechu pierworodnego i grzechów obecnych. Znienawidzenie swojego grzechu jest z pewnością częścią znienawidzenia swojego życia.
    .
  • Po drugie, zbawienie to bycie pod panowaniem Chrystusa, Tego, który powiedział, że nie ma uczniów, z wyjątkiem tych, którzy nienawidzą własnego życia.
    .
  • Po trzecie, obywatelstwo w królestwie Bożym wymaga radykalnego samozaparcia, gdyż Jezus nakazał: “Ale wy szukajcie najpierw królestwa Bożego”.

Mat. 6:33 Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.

Musimy również pamiętać, że Chrystus nienawidził Swojego życia, miał niski status urodzenia, poddał się pogardzaniu i odrzuceniu, opluwaniu i biczowaniu, potępieniu i ukrzyżowaniu, zarówno przez swój własny naród, Żydów, jak i przez świat, Rzymian reprezentujących pogan. Pan uczynił to, ponieważ nas umiłował „aż do końca”.

Jan. 13:1 A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.

Umarł za nas, ponosząc karę należną nam za nasze grzechy, „sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga”.

1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem

A kim jest „uczeń”?

Łuk. 14:26 Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.

Oto uczeń Chrystusa, ten który podąża za Nim i naśladuje, „męża boleści” !

Izaj. 53:3 Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz; wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic.

Możecie to zrozumieć, umiłowani, z własnych praktycznych doświadczeń, zarówno w stawaniu się chrześcijanami, jak i w byciu chrześcijanami. Ile okazji miałeś aby wrócić do świata, do pogańskich religii lub do odstępczych kościołów (co znacznie ułatwiłoby ci życie)? Ale dzięki Bożej łasce powiedziałeś: „Nie” – nie rodzinie, przyjaciołom i wrogom, nie sobie i własnemu życiu.

Łukasza 14:26 podaje charakterystyczną cechę prawdziwego chrześcijanina: kogoś, kto nienawidzi własnego życia. Wierzący to ktoś, kto nienawidzi własnego życia, ponieważ kocha Jezusa Chrystusa, który uratował go od zagłady i dał mu poznanie o Bogu.

To jest dobra wiadomość dla ciebie, o utrudzony święty! Pomimo swoich grzechów i słabości, a także trudności na drodze, jesteś uczniem Chrystusa. Sam Jezus Chrystus mówi o tym w Ewangelii Łukasza 14:26; bądźcie zachęceni i napierajcie!

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email