Katolicy o Bogu Pisma

Pan kardynał Stefan Wyszyński w swojej wypowiedzi do nowomianowanych księży powiedział, – cytat:

„Otrzymaliście w tej chwili straszliwa władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim – nad samym Bogiem! Jesteście przecież „spirituales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od was chciał! Będziecie MU rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze- Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy”.

Słowa te są zapisane w „Katolickim katechizmie dla dorosłych” Poznań 1987, str. 361; Henri de Lubac, Katolicyzm, Inst.Wyd. „Znak” 1988 str. 70-71 i Stefan Wyszyński „Ku Kapłaństwu”. Ateneum Kapłańskie Wrzesień1960, str. 165.

Na innym miejscu tak o tym się mówi:

„Otóż jest na ołtarzu w hostii Chrystus. Ten sam Chrystus przed chwilą przemawiał przez słowa ewangelii……..Chrystus będzie karmił wiernych swoim ciałem. Ponieważ Eucharystia jest newralgicznym punktem kościoła, głównym filarem…….To ona ustawiła człowieka ponad Bogiem i uczyniła go panem własnego zbawienia”.

W tym miejscu zakończę cytowanie tej ohydy. Ocenę pozostawię wszystkim czytającym. Ja osobiście, kiedy to przeczytałem dostałem palpitacji serca z wrażenia. Brak mi słów do oceny tego wszystkiego. To wszystko co napisałem jest zaczerpnięte z książki Konstantego Wiazowskiego pt.” Podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej” wydane przez Babtystyczne Seminarium Teologiczne w Wa-wie 2000 r.

Rozumiemy co katolicy mówią o Bogu. Według rzymskich katolików

  • władza człowieka jest ponad władzą Boga
  • zamieszkuje w wytworze ludzkich rąk
  • człowiek może rozkazywać Bogu
  • człowiek jest ponad Bogiem
  • człowiek sam stanowi o swoim zbawieniu
    .

Bóg Pisma

To nie jest bożek rzymskiego katolicyzmu, który znajduje się u stop księży gotowy na rozkaz pojawić się w tu czy tam, po cichu licząc na to, że człowiek sam się zbawi. Jest to ohydna karykatura Boga Pisma Świętego. To demoniczna nauka obrażająca Boga.

Poniżej zostaną zrefutowane wszystkie powyższe watykańskie doktryny przy pomocy prostych słów Słowa Bożego
.

Władza Boga ponad wszystkim

Psalm 47:7 Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśni pouczające. 

Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. 

Izaj. 46:10 Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie, i zdawna to, co się jeszcze nie stało; rzekęli co, rada moja ostoi się, i wszystkę wolę moję uczynię.

1 Kronik 29:11 Twoja jest, Panie! wielmożność, i moc, i sława, i zwyciąstwo, i cześć, i wszystko na niebie i na ziemi; twoje jest, Panie! królestwo, a tyś jest wywższony nad wszelką zwierzchność. 

Izaj. 40:13-14 13 Któż doścignął ducha Pańskiego, a kto radcą jego był, żeby mu oznajmił?  14 Z kim wszedł w radę, żeby mu rozumu przydał, a nauczył go ścieżek sądu? Kto go nauczył umiejętności, a drogę wszelakiej roztropności ukazał mu?”
.

O zamieszkiwaniu w wytworach ludzkich rąk

Dzieje 7:48 48 Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok: 49 Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku?

Dzieje 17:24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. 

Psalm 103:19 PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi. 

Izaj. 66:1-2 1 Tak mówi Pan: Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Gdzież tedy będzie ten dom, który mi zbudujecie? albo gdzie będzie miejsce odpocznienia mego? 2 Bo to wszystko ręka moja uczyniła, i nią stanęło to wszystko, mówi Pan. Wszakże Ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje.
.

Nikt nie może rozkazywać Bogu

5 Mojż. 10:17 Albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów, i Panem panów, Bóg wielki, możny, i straszny, który nie ma względu na osoby, ani nie przyjmuje darów; .
 
Hiob 9:10-12 10. On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz miary. 11. Oto, przechodzi koło mnie, nie widzę go mija a nie zauważam go. 12. Oto gdy co porwie, któż go przymusi,aby przywrócił? Albo któz mu rzecze: Cóz czynisz?

5 Mojż. 32:39 Obaczcież teraz, żem Ja, Jam jest sam, i że nie masz bogów oprócz Mnie Ja zabijam i ożywiam, zranię, i Ja uleczę, a nie masz kto by z ręki mojej wyrwał.
.

Bóg jest ponad wszystkim

Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

Izaj. 55:9 Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze.

Psalm 97:9 Ty bowiem, PANIE, jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów.

Psalm 113:4 PAN jest wywyższony ponad wszystkie narody, jego chwała ponad niebiosa.

Psalmy 138:2 Oddam ci pokłon ku twej świętej świątyni i będę wysławiał twoje imię za miłosierdzie twoje i prawdę; bo wywyższyłeś twoje imię i słowo ponad wszystko

Efez. 4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich
.

To Bóg stanowi suwerennie o zbawieniu

Rzym 11:5-7 5 Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.

Efez. 1:3-6 3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6 Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;

Efez. 1:11-12 11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; 12 Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie.

1 Tes. 1:4 Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga;,

Rzym. 9:15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.
.

 


Łaska Boga

Agenci Watykanu mogą mówić o wielkim szczęściu, gdyż Bóg wszechmocny jest wielce dla nich łaskawy. Tego typu bluźnierstwa są najgorszego rodzaju, przypomnę tylko jak rozprawił się Pan z Herodem, który nie zaprzeczył, że jego mowa była jak mowa Boga:

Dzieje 12:21-23 21 W wyznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i wygłosił do nich mowę. 22 A lud wołał: Głos Boga, a nie człowieka! 23 W tej chwili uderzył go anioł Pana, dlatego że nie oddał chwały Bogu, i wyzionął ducha, stoczony przez robactwo.

A przecież katoliccy księżą są winni o wiele cięższego grzechu, grzechu najbardziej zwyrodniałej pychy stawiającej człowieka ponad Suwerennym Bogiem. Nie powinien nikogo bulwersować fakt, że Rzymski katolicyzm to odstępcza, zwyrodniała i prowadząca na zatracenie forma apostazji.
.


Pan Truman vs pan Pacelli

Poniżej treść listu prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry Trumana do papieża Piusa XII,napisany po zakończeniu II wojny światowej. List ten powinien być odczytywany każdemu zafascynowanemu katolicyzmem „ewangelikowi” ku przestrodze.

Szanowny Panie Pacelli

Jako baptysta i jako głowa jednego z największych i najpotężniejszych narodów świata, gdzie wszyscy nazywają mnie po prostu panem Trumanem, nie mogę stosować zwrotu: Jego Świątobliwość, ponieważ ten tytuł jest zarezerwowany tylko dla Boga. My w Stanach Zjednoczonych uważamy wszystkich ludzi za równych przed Bogiem i zwracamy się do siebie naszym własnym, prawdziwym imieniem. W konsekwencji tego piszę do Pana jako do Pana Pacelliego.
.
Jestem przekonany, że ani Pan, ani Pański Kościół nie należą do tych, którzy prawdziwie szukają pokoju i pracują dla niego. Twórcy naszego narodu, poznawszy całą historię i cechy Pańskiego kościoła, tak bardzo lubiącego politykę i wojnę, ustalili jako główną zasadę obowiązującą nasz rząd, by nigdy papież nie miał prawa mieszać się do naszych spraw. Dobrze poznaliśmy doświadczenie historii Europy i jesteśmy pewni, że nasza demokracja nie trwałaby długo, jeśli pozwolilibyśmy – na podobieństwo rządów europejskich – oplątać się waszymi doktrynami i politycznymi intrygami.
.
Tomasz Jefferson, jeden z najmądrzejszych ludzi naszego kraju, powiedział jasno: „Historia nie dostarczyła nam ani jednego przykładu państwa pod wpływami kościoła, któremu udałoby się zachować wolność religijną”.
.

W konsekwencji Pan nie posiada najmniejszych kwalifikacji, aby móc mnie pouczać o sposobie prowadzenia mego narodu drogą pokoju. Kilka faktów mogłoby pomóc Panu w odświeżeniu swej pamięci. Pański poprzednik w Watykanie, papież Pius XI rozpoczął atak faszystowski, zawierając układy z Mussolinim w 1929 r. Cywilizacja chrześcijańska w tym roku została haniebnie zdradzona. Sławny pisarz i historyk naszego kraju, Lewis Mumford – ani komunista, ani antykatolik – napisał w książce „Faith for Living” z 1940 r.: „Perfidia świata chrześcijańskiego jasno urzeczywistniła się w 1929 r. przez konkordat, który powiązał Mussoliniego z papieżem”.
.
Wówczas tylko nieliczni w Stanach Zjednoczonych znali prawdziwe oblicze faszyzmu tak dobrze jak Pan i papież Pius XI, a wy dwaj pomogliście do jego sukcesu i związaliście z nim wasz kościół. Pan sam – jako młody ksiądz i dyplomata – wykonywał specjalne zadanie – pomocy Niemcom w przygotowaniach do drugiej wojny światowej. Spędził Pan dwanaście lat w Niemczech. W porozumieniu z von Pappenem pomógł Pan Hitlerowi wzmocnić się oraz – jako kardynał Pacelli położył Pan podpis pod konkordatem, który powiązał Watykan i Wielkie Niemcy w 1933 r.
.
Nie udowodni mi Pan swojej niewiedzy o tym, że Hitler i naziści przygotowywali spisek przeciwko nam. Nawet katoliccy biografowie piszą, że przez wiele lat był Pan najlepiej poinformowaną osobą w całej Trzeciej Rzeszy. Po podpisaniu konkordatu, tak ważnego dla Hitlera, von Pappen, który w Norymberdze z wielkim trudem uratował swoje życie, powiedział: „Trzecia Rzesza jest pierwszym mocarstwem nie tylko uznającym, lecz w dalszym ciągu wprowadzającym w życie szczytne zasady papiestwa”.
.

Pańscy kardynałowie i biskupi w Rzymie błogosławili oręż użyty przeciw bezbronnym Abisyńczykom. Pański kardynał Schuster z Mediolanu ogłosił podbój Abisynii, jako świętą wojnę, która pozwoli zatriumfować w tym kraju krzyżowi chrześcijańskiemu. Pan rości sobie prawa, aby nadal nazywać swój kościół – Kościołem Bożym i w konsekwencji żądać, abym ja, szef cywilnego, konstytucyjnego państwa zgodził się uznawać Pana jaki mojego zwierzchnika, a w ten sposób jako zwierzchnika narodu amerykańskiego.
.
List opublikował paryski miesięcznik „Sennaciulo” nr 647/1959

Wojciech Wojtanik i Marcin Kozera

Print Friendly, PDF & Email