Dzisiejsza ewangelia a Ewangelia Chrystusa

Jer. 8:3 I cała reszta ocalałych z tego przewrotnego rodu będzie wybierać raczej śmierć niż życie

Arminianizm naucza o wolnej woli człowieka umożliwiającej dokonanie mu wyboru między dobrem a złem. To nic innego jak potępiony przez Kościół Pelagianizm, nauczający że ludzka natura nie została dotknięta przez upadek Adama, ale że wszyscy ludzie mają nadal swobodę wyboru dobra lub zła, aby słuchać Boga lub być mu nieposłusznym.

Pelagianizm czerpie garściami z herezji Satornila, przed którą przestrzegali ojcowie Kościoła:

“[Ojciec] posłał na świat Chrystusa dla zbawienia ludzi, którzy w niego wierzą. Mówi, że są dwa rodzaje ludzi i że jedni są dobrzy, a drudzy źli, a ta różnica istnieje w naturze. Ponieważ złe duchy współistnieją ze złymi ludźmi, Zbawca przyszedł – mówi Satornil – pomóc dobrym.”Teodoret z Cyru, O herezjach, s 30

Szanowny czytelniku, kimkolwiek jesteś. Jeśli wierzysz dzisiejszą ewangelię wolnej woli człowieka, wiedz, że wierzysz w pseudo ewangelię, która jeszcze nikogo nie zbawiła, zamiast tego wysłała do piekła niezliczoną ilość zwiedzionych ludzi.

Spytasz pewnie dla czego? Cóż, jest wiele ku temu powodów.


Kwestia zasługi

Dzisiejsza pseudo ewangelia podkreśla, co człowiek musi zrobić dla Boga. Ewangelia Chrystusa głosi, co Bóg czyni dla człowieka. „Zbawienie jest od Pana”

Jon. 2:9 Ale ja z głosem dziękczynienia będę ci składał ofiary, wypełnię to, co ślubowałem. Od PANA pochodzi wybawienie

Martwy duchowo trup nie może zrobić nic aby przyjść do Boga, to Bóg w swej suwerennej łasce daje życie tym których wybrał przed założeniem świata.

Efez 1:4  Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.
.
Efez 2:1-8 1. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 2. W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. 3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. 4. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; 5. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; 6. I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie; 7. Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.


Kwestia pobudek

Dzisiejsza pseudo ewangelia mówi o uniknięciu piekła i zdobyciu nieba. Ewangelia Chrystusa dotyczy zbawienia od grzechu  i ujrzenia chwały Bożej w obliczu Chrystusa Jezusa. Ujrzą Go tylko wybrani dla których Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci ustanowił wieczną sprawiedliwość, która jest przypisywana wszystkim tym których dał Mu Ojciec.

Mat. 1:21 I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
.
2 Kor 4:6 Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.


Kwestia orientacji

Dzisiejsza pseudo ewangelia zaczyna się od człowieka, kończy na człowieku, a jej głównym celem jest dobro człowieka. Ewangelia Chrystusa zaczyna się od Boga, który wybrał lud do zbawienia

Efez. 1:3-6 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;

i zawsze ma na względzie chwałę Bożą

Efez. 1:6, 12, 14 6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; 12. Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. 14. Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.


Kwestia zakresu zbawienia

Dzisiejsza pseudo ewangelia mówi, że Chrystus umarł, aby zbawić wszystkich, ale Jego śmierć nie ma żadnej wartości, dopóki grzesznicy nie uwierzą (arminiańskie bluźnierstwo). Ewangelia Chrystusa mówi, że z powodu posłuszeństwa Zbawiciela aż do śmierci „wielu stało się (prawnie ustanowionymi) sprawiedliwymi

Rzym. 5:19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.

Tych „wielu” to owce, za które umarł pasterz

Jan 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.


Kwestia zadośćuczynienia

Dzisiejsza pseudo ewangelia mówi o miłości Boga, ale nie odpowiada na zadane przez Hioba pytania: Jak człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem ? Albo jak może być czystym, ten który narodził się z kobiety ? (Hiob 25:4)

Ewangelia Chrystusa mówi, że grzesznicy są usprawiedliwieni (prawnie uznani za sprawiedliwych) i oczyszczeni (święci dla Boga) przez zastępczą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. dług został umorzony, sprawiedliwość zaspokojona. Chrystus przyjął gniew Boży w miejsce wybranych ustanawiając wieczną sprawiedliwość dla swojego ludu.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.


Kwestia powołania

Dzisiejsza pseudo ewangelia mówi, że Duch Święty próbuje zbawić, gdyby tylko ludzie Mu na to pozwolili (arminiańskie bluźnierstwo).

Ewangelia Chrystusa głosi, że Duch ożywi, wezwie do wiary w Chrystusa i usprawiedliwi każdego grzesznika wybranego przez Boga

Rzym. 8:29-30 29. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.  30. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.


Kwestia suwerena

Dzisiejsza pseudo ewangelia wzywa ludzi do uczynienia Jezusa swoim Panem.

Ewangelia Chrystusa głosi, że ​​Bóg już uczynił go Panem, Jezus nie jest w twoich rękach, to ty jesteś w Jego rękach i zrobisz to co On postanowił!

Dzieje 2:36 Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem.


Krzyż Arminiusza a krzyż Chrystusa

Krzyż wymyślony przez Arminiusza jest niemożliwością. Chrystus Arminiusza nie osiągnął na tym krzyżu absolutnie nic. Dzieło chrystusa wymyślonego przez Arminiusza nie zbawia nikogo rzeczywiście lecz może stać się skuteczny dzięki aktywacji przez ludzką wolną wolę. Krzyż tego fałszywego chrystusa istnieje wyłącznie w stanie czystego stawania się i mowa tutaj o czystej możliwości. A coś będące jedynie stawaniem się, choć potencjalnie mogłoby być wszystkim, w rzeczywistości jest niczym.

Jonathan Edwards napisał

traktat Freedom of the Will [O wolności woli], w którym  dowodzi, że tylko osoby odrodzone mogą prawdziwie wybrać transcendentnego Boga, a wyboru tego dokonują dzięki skłonności, którą przy odrodzeniu wlewa w nich Bóg. Edwards odrzuca zarówno materializm filozofów brytyjskich, jak i utylitaryzm obrońców wolnej woli. Logicznie udowadnia, że arminianizm« jest niemożliwością.” Joel R. Beeke, Purytanie s. 163


O wyrwaniu z tego świata

Chrystus na krzyżu skutecznie wyrwał z tego złego świata swój lud, czyniąc go dziećmi Bożymi i wypełniając w ten sposób wolę Boga.

Gal. 1:4  Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego;

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus ignoruje wolę Boga czekając na wolę człowieka, aby ten zechciał dać się wyrwać tym samym umarł na marne w przypadku miliardów niewyrwanych istnień….
.


O wyrwanieu z nadchodzącego gniewu

Chrytsus na krzyżu całkowicie wyrwał wybranych z kleszczy Bożego gniewu poprzez skuteczne zmartwychwstanie; w ten sposób oczekujemy na powrót Pana z radością

1 Tes 1:10 I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu.

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus czeka na decyzję martwego duchowo i niezdolnego do decyzji grzesznika, który swoje “zbawienie” sprawuje w strachu przed odpadnięciem i Bożym gniewem.
.


O przeznaczeniu do życia

Chrystus na krzyżu umarł skutecznie wypełniając przeznaczenie wszystkich wybranych, zgodnie z którym będą oni z całą pewnością żyć razem z Nim

1 Tes 5:9-10 9. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; 10. Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus umarł z bez wypełnienia Bożego celu – wieczne życie nie zostało skutecznie zabezpieczone i można je łatwo utracić poprzez grzech
.


O całkowitym oczyszczeniu

Chrystus na krzyżu umarł oczyszczając swój lud całkowicie i skutecznie czyniąc wybranych w pełni uświęconymi pozycjonalnie, dzięki Jego zasłudze przedstawiając ich jako akceptowalnych w oczach Bożych

Kol. 1:22 W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus nie oczyścił nikogo rzeczywiśćie a tym samym nie uczynił nikogo w pełni gotowym do stanięcia przed Bogiem; człowiek musi dokończyć tego dzieła za chrystusa arminianizmu.
.


O pełnym przebaczeniu

Chrystus na krzyżu umarł aby przebaczy wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe poprzez ich całowite i skuteczne wymazanie; Bóg nie przypomina sobie tych grzechów aby obciążyć zbawionych

Kol. 2:13-14 13. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus niczego całkowicie nie wymazał pozostawiając swoich wyznawców w zagrożeniu przekleństwem zakonu.
.


O drodze do Boga

Chrystus na krzyżu umarł w cierpieniach aby swój lud przyprowadzić do Boga jako ożywionych w Duchu Świętym.

1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus nie wiedział czy kogokolwiek zdoła przyprowadzić gdziekolwiek; on tylko stworzył taką możliwość warunkując sukces od ludzkich wysiłków
.


O wiecznym odkupieniu

Chrystus na krzyżu umarł aby zapewnić wieczne, tj. niezmienne i trwałe odkupienie wybranym

Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus dokonał dzieła odkupienia, które jest nietrwałe i przez to zmienne; można je utracić tak samo jak i zdobyć – dzięki ludzkiej woli
.


O jednej ofierze

Chrystus na krzyżu umarł raz wydając siebie samego na męki dzięki czemu całkowicie i skutecznie zgładził grzech wybranych

Hebr. 9:26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

Na krzyżu Arminiusza fałszywy chrystus nie zgładził grzechu ponieważ jego wyznawcy ciągle mogą stać się ofiarami przekleństwa grzechu; tym samym ten chrystus musi nieustannie cierpieć na nowo za grzechy “pokutujących” wyznawców.
.


Wezwanie

1 Jana 2:4 Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.

Fałszywy krzyż Arminianizmu i jego pseudo ewangelia wolnej woli nie są z Chrystusa; to jest dzieło szatana; wyznawcy tego krzyża i konsekwentnie płynącej z niego ewangelii są nieodrodzeni. Szatan nie może nikogo zbawić. Fałszywi wyznawcy kalwinizmu, którzy nazywają Arminian braćmi i mówią im, że są chrześcijanami i że zostaną zbawieni są kłamcami i nie ma w nich prawdy.

Bóg nie jest i nie może być kłamcą; mówienie, że jest inaczej to obrzydliwość dowodząca braku rzeczywistości odrodzenia. Uznanie Arminianizmu za zbawiającą ewangelię to uległość wobec diabła i jego pseudo ewangelii opartej o fałszywy krzyż. Arminianizm to inny chrystus i inna ewangelia. To całkowicie potencjalna niemożliwość.

Szanowny czytelniku, wzywamy cię do upamiętania. Nie bądź jak cała reszta z tego przewrotnego pokolenia, która będzie wybierać raczej śmierć niż życie. Duch Święty poprowadzi Swoich Wybranych do całej prawdy lecz nigdy do kłamstwa

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.
.
Efez. 5:9 Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email