Bóg całkowicie Suwerenny

Rzym. 11:36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Powinniśmy zrozumieć, że Boże dekrety nie są jakimś planem na papierze schowanym w przegródce gdzieś w niebie, ale żywą i potężną wolą Boga. Jego dekrety nie są czymś, z czym Bóg konsultuje się od czasu do czasu, aby zobaczyć, co zaplanował zrobić, ale są to myśli Jego własnego niezmiennego umysłu, który jest źródłem i przyczyną wszystkiego, co się dzieje.

Kiedy Bóg czegoś chce — a chce wszystkiego — wtedy to, czego chciał, musi się urzeczywistnić i tak się dzieje, ponieważ On tego chciał.


Poświadczony przez Pismo

Pismo Święte mówi o tym bardzo jasno. W Księdze Izajasza Bóg mówi:

Izaj. 46:9-10  Ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. ”.

W Psalmie Asaf mówi o kierowaniu się radą Bożą, nie dlatego, że z góry wie, co jest w woli Bożej, a potem postępuje zgodnie z nią, ale dlatego, że ta rada zdeterminowała całe jego życie i wszystkie jego okoliczności.

Psalm 73:23–28 A jednak zawsze jestem z tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę. Poprowadzisz mnie według swej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogo innego mam w niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki. Oto bowiem ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą, odstępując od ciebie. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga; pokładam w Panu BOGU moją ufność, aby opowiadać wszystkie jego dzieła.

Dzieje Apostolskie 2:23 podkreślają tę samą prawdę w związku ze śmiercią Chrystusa. Powiedziano w nim, że został wydany w niegodziwe ręce swoich wrogów „zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział. To, co było prawdą o śmierci Chrystusa, jest również prawdą o naszym uzyskaniu dziedzictwa od Boga. Otrzymujemy ją będąc przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; (Efez. 1:11).


Bóg niezmienny w swych decyzjach

Dlatego nikt nigdy nie może udaremnić ani zmienić woli Bożej. Są tacy, którzy myślą, że mogą. Niektórym wydaje się, że mogą zmienić zamysł i wolę Boga

  • poprzez modlitwę,
  • czy to poprzez częste modlenie się,
  • czy też poprzez zgromadzenie wystarczającej liczby ludzi do modlitwy.

Inni myślą, że mogą manipulować Bogiem i skłonić Go do spełniania ich woli za pomocą głupich religijnych sztuczek, ale tak nie jest. Wola Boża jest wszechmocna i niezmienna.

Również o tym wyraźnie świadczy Pismo Święte. W Księdze DanielaNabuchodonozor, bezbożny król, jest zmuszony przyznać, że nikt nie może powiedzieć Bogu: „Co robisz?

Dan. 4:35 Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?

List do Rzymian mówi nam, że nic nie może oprzeć się jego woli.

Rzym. 9:19-20 Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?

Bóg jest suwerenny nawet w czynach swoich myślących i chętnych stworzeń — ludzi i aniołów. Księga Przysłów mówi nam, że chociaż planujemy naszą drogę, Pan kieruje naszymi krokami.

Przysłów 16:9 Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami

Od Niego pochodzą również przygotowania serca i odpowiedź języka

Przysłów 16:1 W człowieku są zamysły serca, ale odpowiedź języka jest od PANA

Nawet serce króla jest w ręku Boga, a On kieruje je ku swoim własnym celom

Przysłów 21:1 Serce króla jest w ręku PANAjak potoki wód; kieruje je, dokąd chce


Źródło naszej radości

To, że Boży dekret jest wszechmocny i niezmienny, jest wielką pociechą dla tych, którzy wierzą. Jest to przede wszystkim powód, dla którego ich zbawienie jest pewne. Ich wola może się zmienić, a umysł zawieść, ale Boża wola i umysł nigdy się nie zmieniają. To jest powód ich wiary, że wszystko musi współdziałać dla ich dobra

Rzym. 8:28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga

Bóg suwerennie i niezmiennie zarządził wszystkie rzeczy, a przy wydawaniu decyzji o ich zbawieniu nie zostanie udaremniony ani zawiedziony z powodu aniołów, zwierzchności, mocy, rzeczy teraźniejszych lub przyszłych, życia, śmierci lub jakiegokolwiek stworzenia

Rzym. 8:38-39 Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Z Niego, przez Niego i dla Niego są wszystkie rzeczy. Jakim on jest wspaniałym Bogiem i Zbawicielem!

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email