Błąd

Religijni fanatycy, tacy, którzy wierzą, że Bóg daje im sny, wizje i objawienia z całej siły starają się dopasować naukę Pisma Świętego do głoszonej przez nich teologii. W zasadzie im dłużej przyglądać się procederowi jaki uprawiają tym wyraźniej widać, że Pismo Święte jest dla nich uciążliwą kulą u nogi. Czemu? Ponieważ trzeba mocno się nagimnastykować aby na podstawie Świętego Tekstu uwiarygodnić ciągłość pozabiblijnego objawienia w czasie łaski.

Wiemy przecież, że Słowo Boże jest kompletne i nic mu nie brakuje:

Psalm 19:7 Prawo PANA jest doskonałe (תְּ֭מִימָה tamimah)

תָּמִים tamim to hebrajskie słowo oznaczające doskonałość nie tyle w sensie braku skazy (jest to znaczenie drugorzędne) lecz w sensie kompletności, pełności, całości.

Odpowiednikiem greckim będzie słowo

τελειος teleios – kompletne w takim znaczeniu, że nic mu nie brakuje. (więcej tutaj).

Bóg przemówił, Słowo zostało spisane, stało się doskonałe, czyli kompletne, objawienie, sny i wizje stały się zbędne.


Próba apologetyki

Istnieje kilka tekstów, na podstawie których zielonoświątkowi neo-montaniści starają się uwiarygodnić swoje cielesne, a niejednokrotnie i demoniczne przeżycia jako biblijne. Sztandarowym przykładem jest tekst Dziejów 2:16-21, czyli cytat Joela 2.Rozważmy dwa inne.
.

Wody na spragnionych

Izaj. 44:3 Wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. Wyleję mego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków.

Widzimy wymiar duchowy, jednak zauważamy, że tekst nic nie wspomina o snach, wizjach i nowym objawieniu. Spójrzmy na wers poprzedzający i następujący po nim

2 Tak mówi PAN, który cię uczynił i który cię ukształtował już od łona matki, i który cię wspomaga: Nie bój się, Jakubie, mój sługo, i Jeszurunie, którego wybrałem
3 Wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. Wyleję mego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków.
4 I rozkrzewią się tak jakby pomiędzy trawą i jak wierzby nad potokami wód.

Logiczna konstrukcja myśli zawarta powyżej jest taka

nie bój się ponieważ
⇒ wyleję wody na spragnionego, wyleję Ducha
⇒  wyleję na ciebie moje błogosławieństwo
i rozkrzewią się

Odwaga Izraela ma być oparta o trzy obietnice. Widzimy trzy główne obszary, na których odwaga będzie oparta

 1. Odwaga a wylanie wód i Ducha
 2. Odwaga a błogosławieństwo
 3. Odwaga a rozmnożenie
  .
Odwaga a wylanie wód i Ducha

Jest to tekst o charakterze eschatologicznym i soteriologicznym. Pragnienie, o jakim mowa, jest metaforą obrazującą pragnienie Boga.

Psalm 42:1 Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.

Woda tutaj odnosi się do ugaszenia pragnienia Boga. Mowa o ewangelii zbawienia. Posiadać wodę życia to być zbawionym. Posiadać wodę życia oznacza też głosić innym Słowo Boże (woda tryskająca). To przekazywać ewangelię dalej. Jest to darmowa łaska, zbawienie niezasłużone. To dzieło Ducha Świętego, w którym zanurza Jezus Chrystus w celu narodzenia na nowo. To nieutracalne zbawienie do życia wiecznego, stąd płynie odwaga.

Jan 4:14 Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu
.
Jan 21:6 I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.
.
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
.

Z drugiej strony widzimy, że kto nie ma w sobie wody życia nie jest zbawiony i idzie na zatracenie

2 Piotra 2:17 Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki.

Duch Święty jest Duchem odwagi, wylanie Ducha skutkuje odwagą. Odwaga jest przejawem mocy Ducha.

Dzieje 4:31 A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnienie Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże.

Efez. 6:19 (módlcie się) I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii

2 Tym. 1:7 Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu (σωφρονισμου sōfronismou – samokontroli).

Zanurzenie w Duchu Świętym skutkuje:

 • zbawieniem spragnionych Boga
 • zabezpieczeniem przed potępieniem

Napełnienie Duchem Świętym skutkuje :

 • zrozumieniem ewangelii
 • głoszeniem ewangelii
 • odwagą

Dodatkowym argumentem tutaj jest fakt elekcji wybranych do zbawienia i głoszenia ewangelii (mój sługo, którego wybrałem, wers 2).Wypełnienie tej obietnicy widzimy na przykładzie Apostoła Pawła, który został odłączony do głoszenia spisanego Słowa Bożego jeszcze w łonie matki

Gal. 1:15 Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską;

To jest właśnie wypełnienei pierwszego założenia tekstu Izajasza 44. Nie wizje i sny lecz zbawienie i odwaga głoszenia.
.


Wody na dom Izraela

Ezech. 39:29 I nie zakryję już przed nimi mojego oblicza, gdyż wyleję mojego ducha na dom Izraela, mówi Pan BÓG

Po pierwsze  Tekst dotyczy Żydów duchowych czyli chrześcijan.

Po drugie tekst milczy  co do przejawów wylania Ducha Świętego. Nie wspomina nic o snach, wizjach i objawieniach.

Na podstawie tego tekstu nie można dowodzić  teologicznej fantazji opartej w rzeczywistości o błąd eisegezy (wczytywanie doktryny do tekstu zamiast wyczytywania).
.


Szalona wizja

Rozważmy czego tak zawzięcie bronią heretycy i apostaci ruchu zielonoświąkowego. Rozważmy o jaką wizję chodzi:

“…przed wielkanocą gdy znów byłam w intymnej relacji z Bogiem, czyli w 40 dniowym ścisłym poście i modlitwach, widziałam podczas snu, iź byłam na sali, było tam duźo ludzi, na ścianie był ekran, wszyscy patrzyli na ten ekran, po sali przeszedł się elegancki mężczyzna, wiedziałam, że miał kogoś z tej sali wybrać aby wprowadzić ją w coś lepszego, wiedziałam, że mnie nie wybierze gdyź było wiele innych. Potem stał u wyjścia i wskazał na kogoś, wszyscy skierowali się na mnie, on ciągle stał w drzwiach czekając. Ja zaś wstaję oczy otwieram, rękę prawą wyciągam w kierunku okna i wołam na tego mężczyznę, nie pójdę z tobą idź precz ode mnie ty demonie w im Jezusa, ja cię rozpoznałam. Wszystko zniknęło.” 

…znów byłam w intymnej relacji z Bogiem…

Tekst sugeruje, że intymna relacja z Bogiem uzależniona jest od ścisłego postu (im dłuższy tym lepiej) oraz modlitwy. Jest to doktrynalne kłamstwo. Intymna relacja z Bogiem wynika z posiadania Ducha Świętego. Wszyscy wierzący mają taką relację z Panem Bogiem

2 Kor. 6:16 Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Relacja ta nie wynika z ludzkich zabiegów lecz z suwerennej decyzji Boga Jahwe

Gal. 4:9 Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani

…po sali przeszedł się elegancki mężczyzna…

Według daleszej części wizji jest to diabeł: “wołam na tego mężczyznę, nie pójdę z tobą idź precz ode mnie ty demonie

Zapamiętajmy to

…miał kogoś z tej sali wybrać aby wprowadzić ją w coś lepszego…

Demon miał dokonać suwerennego wyboru osoby, której miał zaoferować coś lepszego. Nie będziemy tutaj spekulować co to niby miało by być. Istotne jest to, że jest to lepsze, niż dana osoba ma do tej pory.

…wiedziałam, że mnie nie wybierze gdyź było wiele innych….

Sala zapełniona jest wierzącymi ludźmi i to spośród nich demon ma sobie kogoś wybrać do czegoś lepszego.

Wniosek: suwerenny wybór demona służy ku lepszemu od chrześcijańskiego życiu.

…Potem stał u wyjścia i wskazał na kogoś, wszyscy skierowali się na mnie, on ciągle stał w drzwiach czekając…

Demon wybrał sobie kogoś z wierzących ale wszyscy zwrócili uwagę na kobietę, demon oczekuje na decyzję kobiety (w domyśle czy za nim pójdzie)

…nie pójdę z tobą idź precz ode mnie ty demonie w im Jezusa, ja cię rozpoznałam…

Kobieta odmawia pójścia za demonem jak inni wierzący i dokonuje rzekomego egzorcyzmu. Rozpoznaje demona. Na jakiej podstawie? Wizja milczy w temacie.

Wnioski:
 • Demony są suwerenne
 • Wierzący są podatni na duchowe działanie diabła
 • Człowiek ma moc nad demonami
 • Bóg nie ma nic do powiedzenia, to od ludzkiej decyzji zależy, czy demony zwyciężą
 • Demony można rozpoznawać

Wszystkie powyższe nauki to herezje zatracenia
.

Refutacja herezji

Demony nie są suwerenne

Uważny czytelnik Księgi Hioba zobaczy, że sam szatan nie mógł uczynić nic ponad to na co zezwolił mu Pan Bóg. Diabły muszą wykonywać wolę Bożą.

1 Sam. 16:14-15 14. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. 15. Rzekli tedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię 

Wierzący nie są podatni na działanie diabła

1 Jan 5:18Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.
.
1 Piotr 1:5 jesteście strzeżeni mocą Boga

Prościej powiedzieć się nie da. Diabeł nie ma nic wspólnego z chrześcijanami. Za to z zielonoświątkowcami owszem.

Wierzący nie potrzebują wyganiać demonów

Wyganiać demony mogli tylko Apostołowie od Boga, którym Jezus udzielił tego autorytetu osobiście (Dzieje 16:18, Łuk. 9:1-3, Mat. 10:1-8 – w tym niewierzący Judasz i chwiejny w wierze Piotr), 70 wysłanników, którym również Jesus udzielił tego autorytetu osobiście (Łuk. 10:1-20), oraz niektórzy najbliżsi współpracownicy Apostołów, (np. diakon Filip Dzieje 8:5-7), na których to Apostołowie nałożyli ręce udzielając darów Ducha Świętego.

 • Dwunastu Apostołów, Dzieje 5:12
 • Apostołowie diakonom, Dzieje 6:5-6
 • Apostołowie Jan i Piotr Samarytanom, Dzieje 8:17-20
 • Apostoł Paweł Joanitom, Dzieje 19:1-7
 • Apostoł Paweł, Dzieje 19:11
 • Apostoł Paweł Tymoteuszowi, 2 Tym. 1:6-7
 • Apostołowie, Hebr. 2:3-4

Wszyscy inni kończyli jak synowie Skewasa… Więcej w artykule Nie chodził z nami a wyganiał demony

Prawdziwie wierzący nie potrzebują wyganiać demonów z kilku powodów.

 1. Wierzący nie posiadają autorytetu nad demonami jak Jezus i Apostołowie.
 2. Wierzący nie mogą mieć demona ani być pod ich wpływem
 3. Gdy wierzący mają do czynienia z osobami opętanymi mają dwa skuteczne narzędzia:
  .
  – ewangelię, gdy jest głoszona odmienia serce wszystkim wybranym do zbawienia
  – modlitwę do Suwerennego Boga o uwolnienie, gdy osoba posiadająca demona nie posiada możliwości samokontroli
  .
Bóg nie ma nic do powiedzenia

Cała wizja w ogóle nie uwzględniała działania Bożego. Bóg był całkowicie poza areną działań. To poważna herezja, ponieważ nic na świecie nie może się wydarzyć bez zezwolenia Pana.

1 Kor. 10:26 Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
.
Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.
.
Łuk. 126-7 6 Czy nie sprzedają pięciu wróbli za dwa pieniążki? A jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga. 7 Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli.

W wizji demon był suwerenem, Bóg za to był całkowicie nieobecny, biedna, pozostawiona samej sobie kobiecina musiała polegać na swojej mocy wyganiania demonów. Jest to nauka całkowicie sprzeczna ze Słowem.

Demony można rozpoznawać

Biblia milczy w temacie. Nie ma takiej nauki. Jedynie heretyckie kulty propagują tego typu demonologię.
.


Wnioski

Od kiedy spisane Słowo Boże pojawiło się na świecie w swojej kompletnej formie, sny, wizje i objawienia przestały być potrzebne. John Owen, XVII wieczny reformator i purytanin powiedział:

“Jeśli pozabiblijne objawienia są sprzeczne z nauką Słowa Bożego, to są fałszywe. Jeśli są z nią zgodne, to są niepotrzebne”

Widzimy, że wizja jest sprzeczna z nauką Pisma, zatem jest fałszywa. Gdyby była zgodna, byłaby niepotrzebna. Zmarły niedawno R. C. Sproul powiedział, że osoby twierdzące iż są kanałem szczególnego objawienia to apostaci i heretycy. Trudno się z tą wypowiedzią nie zgodzić widząc ogrom herezji głoszonej przez te pozabiblijne wizje. Również James White, jeden z największych apologetów chrześcijańskich, odnosząc się do ruchu charyzmatycznego, powiedział:

“Ponieważ  jest tam ZERO rozeznania, a mówię wam, jeśli masz ZEROWE rozeznanie, to znaczy, że masz ZERO Ducha.”

Nikogo nie powinno dziwić, że kobieta mająca rzekomą wizję jest osobą pozbawioną rozeznania Pisma. Czemu? Ponieważ prawidłowe zrozumienie Słowa jest zależne od obecności w człowieku Ducha Świętego. W jej przypadku obserwujemy zerowe rozeznanie.

Jan 14:16-17 16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie.

Wszystkich powyższych wzywamy do pokuty.

Odwróćcie się od waszego suwerena, od szatana, który udaje Chrystusa.

Zwróćcie się do prawdziwego suwerena, do źródła wód żywych, do prawdziwego Chrystusa.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email