Definicje

Ponieważ Reformacja w Polsce została w miarę szybko zdławiona przez Rzymski katolicycm, nasz język teologiczny bywa czasem bardzo ubogi. Dziś zdefiniowane zostaną dwa, być może nieznane wcześniej, pojęcia odnoszące się do Bożej woli:

  • dekkretywnej (ang. decretive)
  • nakazującej (ang. preceptive)

Przedstawione zostaną też synonimy tych nazw.


Wola dekretywna

Dekretywna wola Boga: Bóg decyduje o tym, co na pewno się wydarzy. Na przykład, jeśli Bóg postanowi, że Żydzi zostaną niemal doszczętnie zniszczeni to tak się stanie

Izaj. 10:22-23 22. Bo choćby twój lud, Izraelu, był jak piasek morski, tylko resztka z niego powróci. Postanowione wytracenie będzie opływało w sprawiedliwość.23. Pan BÓG zastępów dokona bowiem postanowionego wytracenia pośród całej tej ziemi.
.
Izaj. 14:24 Przysiągł PAN zastępów, mówiąc: Zaprawdę, jak obmyśliłem, tak będzie, a jak postanowiłem, tak się stanie


Wola nakazująca

Nakazująca wola Boża dotyczy Bożych przykazań, nakazów i zaleceń. W ten sposób widzimy, czego Bóg oczekuje od człowieka. Na przykład wszystkie Dziesięć Przykazań ukazują nam nakazującą wolę Boga względem Żydów. Różnica polega na tym, że chociaż Bóg mówił Żydom, aby przestrzegali Dziesięciu Przykazań, nie zdecydował jednocześnie, że Żydzi będą im posłuszni, w ten sposób „dopuszczając” ich nieposłuszeństwo.

2 Mojż. 20:3-4 3. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. 4. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią. … itd.
.
1 Tes. 4:3 Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu


Teologia systematyczna

Charles Hodge w swojej Teologii Systematycznej mówi, co następuje:

Dekretywna wola Boga dotyczy Jego celów i odnosi się do przyszłości wydarzeń. Wola nakazująca odnosi się do zasady obowiązku wobec jego rozumnych stworzeń.  Bóg dekretuje o wszystkim, co zamierza zrobić lub na co pozwala. Zgodnie z własną wolą nakazuje, co jego stworzenia powinny robić, a czego powstrzymać.
.
Dekretywna i nakazująca wola Boga nigdy nie mogą być w konflikcie. Bóg nigdy nie postanawia czynić ani zmuszać innych do czynienia tego, czego On zabrania. Może on, jak widzimy, zadecydować o zezwoleniu na to, czego zakazuje. Pozwala ludziom grzeszyć, chociaż grzech jest zabroniony. Teologowie wyrażają to bardziej scholastycznie, mówiąc: Pozytywna wola dekretywna nie może składać się z negatywnej woli nakazowej; tj. Bóg nie może zarządzić, by ludzie grzeszyli. Ale negatywna dekretywna wola może składać się z pozytywnej woli nakazującej; np. Bóg może nakazać ludziom, aby pokutowali i wierzyli, a jednak z mądrych powodów powstrzymać się od okazywania im skruchy.”

Warto zauważyć, że w teologii Reformowanej istnieje tylko jedna wola Boża. Jednak słowo „wola” ma dwa znaczenia, a zatem istnieje wola Boża w definicji woli, zgodnie z którą Bóg zarządza coś i powoduje, że się to spełnia (dekretywna), oraz wola Boża w definicji woli, zgodnie z którą Bóg wymaga i nakazuje coś od ludzkości (nakazująca).

W Westminsterskim Mniejszym Katechizmie czytamy

Pytanie 7 Co to są Boże dekrety?

Odpowiedź: Dekrety Boże są jego wiecznym celem, zgodnie z radą Jego woli, zgodnie z którą dla swojej własnej chwały przeznaczył wszystko, co się ma wydarzyć
.
Pytanie 39 Jaki obowiązek Bóg wymaga od człowieka?

Odpowiedź: Obowiązkiem, którego Bóg wymaga od człowieka, jest posłuszeństwo Jego objawionej woli.

Pytanie 7 opisuje dekretywną wolę Boga. Pytanie 39 opisuje nakazującą wolę Boga


Synonimy

Wola nakazująca inaczej zwana jest dopuszczającą i pasywną. Wola dekretywna zwana jest także suwerenną i aktywną.

R. C. Sproul wyróżnia jeszcze jeden rodzaj, mianowicie wolę dyspozycji (źródło): opisuje ona Bożą postawę czy też dyspozycję i objawia ona to, co Bogu się podoba, np.

Rzym. 14:17-18 17. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 18. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email