Jehowa vs Jahwe

Gdy napotkamy na ulicy wyznawców Strażnicy Russella warto spytać ich, czy Bóg wiedział, że Adam i Ewa zgrzeszą. Najszczęściej odpowiedzą że nie, ponieważ w takim przypadku musiałby odebrać im wolność wyboru dobra i zła.

No cóż. Najwyraźniej Jehowa jest dość ograniczony jeśli chodzi o postrzeganie rzeczywistości. Warto wtedy skonnfrontować ich z kilkoma fratmentami Pisma wykazując. że Jahwe Biblii jest wszystko wiedzący. Np. Pan Jezus wiedział, że Judasz go zdradzi.

Jan 6:64 Jezus bowiem wiedział od początku, którzy nie wierzyli i który go zdradzi

Innym przydatnym fragmentem będzie tutaj tekst Piotra, który stwierdza jednoznacznie, że Chrystus był przewidziany jako ofiara przebłagalna za grzechy ludzi jeszcze zanim świat powstał.

1 Piotra 1:18-20 18 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; 19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; 20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.

Tekstem pomocniczym będzie tutaj

Dzieje 2:23 Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział (προγνώσει prognōsei), wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście.

πρόγνωσις prognosis przedwiedza, uprzednio zdeterminowany wybór – to słowo oznacza widzenie przed wydarzeniem, które jeszcze nie miało miejsca; świadczy o wszechwiedzy oraz stałości i pewności, że dane wydarzenie nastąpi ponieważ Bóg jest aktywnym determinatorem przyszłości poprzez
a) aktywne działanie,
b) pasywne przyzwolenie;
gramatyczna zasada Granvilla Sharpa zrównuje przedwiedzę z przeznaczeniem (προορίζω prohorizo)

Bóg ustanowił plan zbawienia zanim jeszcze doszło do upadku człowieka. I wybrał do zbawienia w Chrystusie konkretnych ludzi jeszcze zanim stworzył Adama i Ewę. Gdzie o tym przeczytamy?

Efez. 1:4  Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.

Rzym. 8:29-30 29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. 31 Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?

Teksty powyższe wskazują tak na suwerenny wybór do zbawienia konkretnych (a nie wszystkich) ludzi jak i na sposób zbawienia (przez pokropienie krwią), co miało miejsce przed założeniem świata. Mówiąc językiem prostym zanim Bóg stworzył świat ustanowił, że zbawienie wybranych odbędzie się przez ofiarę Chrystusa. Więcej o Bożych dekretach można przeczytać w artykule Kalwinizm a Boże dekrety

Gdy Jahwe wskazywał Izraelowi, że jest jedynym prawdziwym Bogiem i nie ma oprócz Niego żadnego innego, argumentem jaki Pan Bóg podał było to, że jako jedyna istota na świecie zna historię świata od początku do końca a wszyscy inni tak zwani “bogowie” to uzurpatorzy ponieważ nie potrafią determinować przyszłości

Izaj. 41:23 Oznajmijcie, co nastąpi w przyszłości, a poznamy, że jesteście bogami. Tak, zróbcie coś dobrego lub złego, abyśmy się zdumiewali i razem to oglądali.

Zwróćmy ponownie uwagę, że oznajmnienie przyszłości nie jest jedynie jakimś tam przewidywaniem lecz wynika z aktywnego działania. Oznajmienie co się wydarzy w przyszłości jest powiązane z aktwynym jej kreowaniem: (do fałszywych bogów) zróbcie coś dobrego lub złego, abyśmy się zdumiewali i razem to oglądali.”
.


Analogia Scriptura

Nieustannie Bóg wskazuje na swój atrybut: wszechwiedzę i wszechmoc jako dowód Jego wyjątkowości. On jako jedyny zna i kreuje przyszłość ergo: tylko Jahwe jest Bogiem
.

Bóg Ojciec

Izaj. 42:9 Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe; zanim się zaczną, dam wam o nich słyszeć.

Izaj. 44:7-8 7 Czy od czasów, gdy ustanowiłem pierwszy lud na świecie, znalazł się ktoś, kto jak ja jest w stanie ogłosić i opowiedzieć rzeczy przyszłe? Jeśli tak – niech więc powie, co ma nastąpić. 8 Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mniec? Nie ma innej Skały; nie znam żadnej.
.

Bóg Syn

Jan 6:64 Jezus bowiem wiedział od początku, którzy nie wierzyli i który go zdradzi.

Jan 13:19 Teraz wam mówię, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem.

ja jestem gr. ἐγώ εἰμι  ego eimi referuje do 2 Mojż. 3:14 hebr. hayeh aser ehyehjestem który jestem i świadczy o naturze Boga Syna jako współistotnej Ojcu
.

Bóg Duch Święty

1 Kor. 2:10-11 10 Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 11 Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego.

Na zasadzie naprawdę prostej dedukcji wnioskujemy, że skoro Bóg wie wszystko i planuje wszystko oraz Bóg Duch Święty wie wszystko to samo co Bóg Ojciec i Bóg Syn, to wiedza Boga Ducha Świętego jest równa co do jakości tej, którą posiada Bóg Ojciec i Bóg Syn.
.


Wnioski

Są proste i jasne:

  • Jehowa to bałwan, który nie zna przyszłości.
  • Jahwe jest prawdziwym Bogiem.

I co jest arcyciekawe, bożek świadków Strażnicy Russella bardzo przypomina bożka arminian, który też niczego nie kotroluje.

  • ani świata naturalnego (wg arminian szatan jest tutaj suwerenem),
  • ani ludzkiej woli (wg arminian człowiek jest tutaj suwerenem)
  • ani też świata duchowego (znów wg arminian połową świata duchowego rządzi szatan a za doprowadzenie zbawienia do końca odpowiedzialny jest człowiek).

 

Co to jest za bożek?

Cóż, manipulacje Pisma idących na zatracenie, oszukanych przez ciało kierownicze heretyków na nic się tu nie zdają. Bóg Jahwe jest trójjedyny i wszechmocy. On ma pełną kontrolę nad wszystkich.

Izaj. 46:9-109. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. 10. Ja od poczatku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze sie nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuje wszystkiego, czego chcę.

.


Spirytyzm

Nie tylko wyznawcy Strażnicy Russella mają spirytystyczne korzenie. Oczywiście kościół pentekostalny jest z pochodzenia ‚chrześcijaństwem’ spirytystycznym, podobnie jest w przypadku uzdrowicielskiego ruchu Mary Baker Eddy czy Adwentystów Dnia Siódmego.

Założyciel świadków Jehowy oprócz badania Biblii zagłębiał się także magię pochodzenia egipskiego na bazie mody badania piramid i wywoływania starych egipskich bogów związanych z dawnymi kultami egipskimi. Wszelka amerykańska religijność rodem z XIX wieku w postaci setek, a nawet tysięcy rozmaitych nowych kościołów pseudochrześcijańskich jest w mniejszym czy większym stopniu związana z ówczesną modą na wywoływanie duchów, demonów, świętych oraz samego Jezusa Chrystusa, a nawet Boga metodami spirytystycznymi.

Nowa fala tej mody rozpoczęła się w latach 60-tych XX wieku i znana jest jako rewolucja seksualna, która usankcjonowała niebiblijne formy seksualizmu takie jak homoseksualizm. Zachodzi zatem poważne pytanie, czy Jezus Chrystus wywołany w seansie spirytystycznym w XIX wieku jest tym samym Jezusem, który żył dawno temu w Izraelu jako uznany założyciel chrześcijaństwa i czy jego spirytystyczne, channelingowe wywoływanie przez Biblię surowo, pod karą śmierci zakazane nie jest aby grzechem ciężkim i dla dusz zielonoświątkowców śmiertelnym z powodu tego, że de facto wywołuje się tak nie Jezusa Chrystusa a jakiegoś demona, szatana, który się podszywa?

5 Mojż. 18:10-12 10 Niech nie znajdzie się pośród was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowidz, ani czarownik; 11 Ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. 12 Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w PANU. Z powodu tych obrzydliwości PAN, twój Bóg, wypędza przed tobą te narody. 


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email