Błędne zrozumienie istoty Boga

Arminianin powie, że Bóg nie może naruszyć ludzkiej woli. Artykuł IV Remonstrancji stwierdza, że człowiek może skutecznie przeciwstawić się woli Ducha Świętego, tym samym wnioskujemy, że wola człowieka dominuje nad wolą Bożą. Arminianin wierzy, że to on decyduje czy będzie zbawiony odbierając Bogu suwerenność nad człowiekiem.

Neomontanista (szeroko pojęty ruch zielonoświątkowy) idzie o krok dalej i stwierdzi, że Bóg tak mocno kocha wierzących, że z radością spełni jego wolę jeśli ten przychodzi do Niego z wiarą. Mało tego, Bóg nie tylko pragnie spełniać wolę człowieka, ale też nie może nic uczynić bez udziału człowieka!

Neomontanista nie tylko odbiera Bogu suwerenność nad człowiekiem ale też suwerenność w czynieniu Swojej woli na ziemi. I tak zielonoświątkowy samozwańczy prorok, Kacper Potocki stwierdza:

„Bóg ma moc ale nie może jej używać jeśli nie ma do dyspozycji człowieka,

W podobnym tonie wypowiada się Myles Munroe:

Modlitwa to udzielenie Bogu pozwolenia lub licencji na działanie w naszych sprawach. Innymi słowy modlitwa jest ziemską zgodą na interwencję nieba… Bóg nie mógłby nic zrobić na ziemi zupełnie nic bez pozwolenia ze strony człowieka. Czyli on szuka zawsze takiego kogoś. Zawsze szuka jakiegoś człowieka, żeby dał mu pozwolenie. Czyli Bóg ma moc ale my dajemy pozwolenie. Bóg ma autorytet i moc, ale my mamy licencję. Więc nawet jeśli Bóg może wszystko, to może tyle na ile mu pozwolimy.

Katolicki ksiądz idzie jeszcze dalej i autorytatywnie stwierdzi, że posiada moc kontrolowania Boga. Katolik odbiera Bogu suwerenność nad człowiekiem, oraz narzuca wolę człowieka Bogu. Kardynał Stefan Wyszyński w swojej wypowiedzi do nowo mianowanych księży powiedział:

„Otrzymaliście w tej chwili straszliwa władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim – nad samym Bogiem! Jesteście przecież „spirituales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od was chciał! Będziecie MU rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze- Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy”.

Słowa te są zapisane w „Katolickim katechiżmie dla dorosłych” Poznań 1987, str. 361; Henri de Lubac, Katolicyzm, Inst.Wyd. „Znak” 1988 str. 70-71 i Stefan Wyszyński „Ku Kapłaństwu”. Ateneum Kapłańskie Wrzesień1960, str. 165.

Neoortodoks posuwa się o kolejny krok i będzie nauczał, że Bóg jest omylny, posiadana przez Boga moc jest ograniczona. Wierzy on, że Jezus Chrystus wprawdzie jest właściwym obiektem uwieblienia, lecz krytykuje konserwatywny pogląd na inspirację Pisma jako „oddawanie czci Biblii.” Dla neoortodoksa Biblia jest wtedy natchniona, gdy wywyższa jego własny pogląd na osobę Jezusa. Zatem dla neoortodoksa Bóg jest taki, jakim on sam Go określił nadając mu subiektywne cechy. Implikacją tego jest rzeczywistość wielobóstwa, gdyż ilu neoortodoksów, tyle wizji boga i tylu bogów. .

Liberalny teolog neguje istnienie Boga. Uważa, że Biblia została napisana przez dobrych ludzi, którzy popełnili w dziele swym wiele pomyłek. Stara się wyjaśnić wszystkie cuda, w tym dzieło stworzenia, w sposób naukowy lub naturalistyczny. Będzie dowodził, że proroctwa zostały spisane bo wydarzeniach, których dotyczyły, podważał autorstwo ksiąg Starego i Nowego Testamentu, a nawet historyczną wartość Biblii. W jego systemie wierzeń należy zajmować się biednymi i bezdomnymi, co jest ewangelią socjalną.
.


Bóg nie jest taki jak my

Psalm 50:21 sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy.

Izaj. 55:8-9 8 Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan 9Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze.

Hiob 9:10 On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz liczby

5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego

Rzym. 11:34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?

1 Kor. 2:16 Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

Izaj. 40:13-14 13 Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? 14 Kogo się radził, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu? Kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności?

Jer. 23:18 Któż bowiem stał w radzie PANA, widział i słyszał jego słowo? Kto rozważył jego słowa i usłyszał je?

Izaj. 46:9-10 9 Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; 10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę

Izaj. 48:3 Rzeczy przeszłe zapowiadałem od dawna, z moich ust wyszły i ogłaszałem je, wykonywałem je od razu i nastąpiły.
.


Stary i Nowy Testament o Suwerenności Boga

Jer 32:27 Oto jestem PANEM, Bogiem wszelkiego ciała. (por. 1 Kor. 15:44) Czy jakakolwiek rzecz jest dla mnie zbyt trudna?
.
Dan. 4:35 A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstręt uczynił ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?

Izaj. 40:15 Oto narody są jak kropla w wiadrze, znaczą tyle, co pyłek na wadze. Oto porywa wyspy jak bardzo małą rzecz.

Izaj. 40:17 Wszystkie narody przed nim są niczym; uważa je za nicość i marność.

Izaj. 40:23Ten, który książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi czyni nicością.

Hiob 9:12  Oto gdy co porwie, któż go przymusi, aby przywrócił? Albo któż mu rzecze: Cóz czynisz?

Hiob 12:14 Oto on burzy, a nikt nie może odbudować, zamyka człowieka, a nikt nie może otworzyć.
.
Izaj. 14:27 Skoro Pan zastępów postanowił, któż to udaremni? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci?
.
Izaj. 43:13 Zanim powstał dzień, ja jestem, a nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Gdy coś uczynię, któż to odwróci?

Izaj. 45:5-7 5. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, 6. aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. 7. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynie to wszystko.

Jer. 44:27 Oto będę czuwał nad nimi ku złemu, a nie ku dobremu. I wszyscy ludzie z Judy, którzy są w ziemi Egiptu, zginą od miecza i głodu, doszczętnie wyginą.

Psalm 105:16 Potem przywołał głód na ziemię
.
2 Król. 17:25 Nie bali się Pana. Pan więc zesłał na nich lwy, które ich zabijały

1 Sam. 2:25 Oni jednak nie posłuchali głosu swego ojca, bo PAN chciał ich zabić.

Izaj. 46:9-10 9. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. 10. Ja od poczatku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze sie nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuje wszystkiego, czego chcę.

Izaj. 66:1 Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnózkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? .

Dzieje 7:49 Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? .

1 Kronik 29:11-12 11. Twoja jest, Panie! wielmożność, i moc, i sława, i zwycięstwo, i cześć, i wszystko na niebie i na ziemi twoje jest, Panie! Królestwo (הַמַּמְלָכָ֔ה hamalakach – władza, Królestwo, królestwa, rządy, panowanie, suwerenność) , a tyś jest wywższony nad wszelką zwierzchność. 12. I bogactwa, i sława od ciebie są, a ty panujesz nad wszystkimi, a w rekach twych jest moc i siła, i w ręce twojej jest wywyższyć i utwierdzić wszystko. .

2 Kronik 20:6 I rzekł: Panie, Boze ojców naszych: Azaliż nie ty sam Bogiem na niebie? a nie ty panujesz na wszystkiemi królestwami narodów? Azaż nie w rekach twoich jest moc i siła? a nie masz, ktoby sie mógł ostać przed tobą.
.
1 Mojż. 14:19I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi.

Psalm 22:28 Do PANA bowiem należy królestwo (הַמְּלוּכָ֑ה melukach – władza)  i on panuje nad narodami. .

Psalm 24:1 Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ja napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają. .

1 Kor. 10:26 Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. .

Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. .

Psalm 33:11 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.

Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.
.

Izaj. 41:4 Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? Ja, PAN – pierwszy i ostatni – ja sam.

Przyp. 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.

Hiob 12:16 U niego jest moc i mądrość. Do niego należy zwiedziony i zwodziciel.

Psalm 92:7 Gdy niegodziwi wyrastają jak ziele i kwitną wszyscy czyniący nieprawość, to tylko po to, aby byli wykorzenieni aż na wieki;

Izaj. 14:24 Przysiagł Pan zastepów, mówiąc: Zaiste, jakom umyslił, tak będzie, a jakom uradził, tak sie stanie.

Izaj. 25:1 PANIE, ty jesteś moim Bogiem; będę cię wywyższać i wysławiać twoje imię, bo uczyniłeś cudowne rzeczy; twoje postanowienia, z dawna powzięte, są wiernością i prawdą

Dzieje 15:18
γνωστα απ  αιωνος εστιν τω θεω παντα τα εργα αυτου
gnosta ap aionos estin to theo panta ta erga autou
znane od  wieków są Bogu wszystkie czyny jego

Jer. 1:12 Wtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałes, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić.

Jer. 27:5 Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciagniętym ramieniem, i daje ją temu, komu zechcę. .

2 Mojż. 15:18 Pan królować będzie na wieki wieczne.

Efez. 1:5  Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;

Przysł. 8:14 Moja jest rada i prawdziwa mądrość, ja jestem roztropnością i moja jest moc.

Jer. 23:18 Któż bowiem stał w radzie PANA, widział i słyszał jego słowo? Kto rozważył jego słowa i usłyszał je?

Efez. 3:10-11 10 Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich; 11 Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

Rzym. 8:28  A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.

Rzym. 9:11-12 11 Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; 12 Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu;

Hebr. 6:17 Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą;


.


To Bóg daje suwerennie oczy ku widzeniu i uszy ku słyszeniu

5 Mojż. 29:2-4 2 Zwołał tedy Mojżesz wszystkiego Izraela, i mówił do nich: Wyście widzieli wszystko, co czynił Pan przed oczyma waszemi w ziemi Egipskiej Faraonowi, i wszystkim sługom jego, i całej ziemi jego; 3 Pokusy wielkie, które widziały oczy twoje, znaki, i cuda one wielkie. 4 Ale nie dał wam Pan serca ku zrozumieniu, i oczu ku widzeniu, ani uszu ku słyszeniu, aż do dnia dzisiejszego.. .

1 Kor. 2:16 Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

2 Mojż. 4:11 PAN mu odpowiedział: Któż uczynił usta człowieka? Albo kto czyni niemego lub głuchego, widzącego lub ślepegoa? Czyż nie ja, PAN


Bóg zsyła choroby i panuje nad nimi

5 Mojż. 7:15 PAN oddali też od ciebie każdą chorobę i nie ześle na ciebie żadnych dotkliwych chorób Egiptu, które poznałeś, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą.

5 Mojż. 28:27-28 27 PAN dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i liszajem, z których nie zdołasz się wyleczyć. 28 PAN dotknie cię obłędem, ślepotą i przerażeniem serca.

5 Mojż. 28:35 PAN dotknie cię złośliwym wrzodem na kolanach i na goleniach, którego nie będzie można wyleczyć, od stopy aż po czubek głowy.

5 Mojż. 28:59-61 59 PAN ześle na ciebie i na twoje potomstwo niezwykłe plagi, plagi wielkie i niekończące się, także ciężkie i długotrwałe choroby. 60 I sprowadzi na ciebie wszystkie choroby egipskie, których się lękałeś, i przylgną one do ciebie. 61 Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest napisana w księdze tego prawa, PAN sprowadzi na ciebie, aż cię wytępi.

1 Sam. 5:6 Lecz ręka PANA zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i niszczyła ich. Ukarał ich wrzodami – zarówno Aszdod, jak i jego okolice.

2 Król. 5:27 Dlatego też trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na wieki. I wyszedł od niego trędowaty, biały jak śnieg.

Obj. 16:9 I ludzie zostali popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie upamiętali się, aby oddać mu chwałę.


To Bóg  skutecznie powołuje człowieka do wiary i zbawienia

Jer. 31:3 Powiedz: Dawno PAN mi się ukazał, mówiąc: Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim miłosierdziem.
.
Oz. 11:4 Ciągnąłem ich powrozami ludzkimi, więzami miłości, a byłem dla nich jak ci, którzy zdejmują jarzmo z ich szczęk, i podawałem im pokarm.
.
Rzym. 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał,
.
Rzym. 8:28
którzy są powołani według postanowienia Boga
.
Mat. 22:14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.
.
Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.
.
Jan 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
.
Jan 6:55 I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.
.
Jana 10:27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.
.
Jana 12:32 A ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie.
.
Jana 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
Jan 16:8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
.
2 Tym. 1:8-9 8. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga; 9. Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.


Wolna wola człowieka

Przysł. 16:9 Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami.

Przysłów 16:1W człowieku są zamysły serca, ale odpowiedź języka jest od PANA.

Przysł. 20:24 Od PANA pochodzą drogi człowieka jakże może człowiek zrozumieć własną drogę? .

Jer. 10:23  Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.

Przysł. 21:1 Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce.

Psalm 105:25 [Bóg] Odmienił ich [Egipcjan] serca, żeby znienawidzili jego lud i postępowali przebiegle wobec jego sług.

Psalm 76:10 Doprawdy nawet gniew człowieka będzie cię chwalić (תּוֹדֶ֑ךָּ towdeka), a ty resztkę tego gniewu powstrzymasz.
תּוֹדֶ֑ךָּ towdeka – wyznaje, daje dzięki – gniew człowieka chwali Boga. – gniew, który nie chwali Boga zostaje przez Boga powstrzymany (wogóle nie pojawia się)..

Izaj. 46:10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę

Psalm 139:16 w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Hiob 14:5 Gdyż jego dni są ustalone, liczba jego miesięcy jest u ciebie; wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć

Hiob 7:1 Czy człowiekowi nie jest wyznaczony czas na ziemi? Czy jego dni nie są jak dni najemnika?

Filip. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.


Bóg sprawuje władzę w aktywnym decydowaniu o wszystkim

Dan. 4:35 A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstręt uczynił ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?

Przysłów 21:30 Nie ma mądrości ani rozumu, ani rady przeciwko PANU.

Psalm 33:10 PAN udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów.

Przysłów 19:21 Wiele jest zamysłów w sercu człowieka, ale rada PANA się ostoi

Hiob 5:12 Który wniwecz obraca zamysły przebiegłych, tak że ich ręce nie wykonują ich zamiaru;

Joel 3:4 Czy chcecie dać mi odpłatę? Jeśli mi odpłacicie, to prędko i niezwłocznie i ja zwrócę waszą odpłatę na waszą głowę

5 Mojż. 10:17 Albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów, i Panem panów, Bóg wielki, możny, i straszny, który nie ma względu na osoby, ani nie przyjmuje darów; .

5 Mojż. 30:15 Otom położył przed oczy twoje dziś żywot i dobre, także śmierć i złe .

5 Mojż. 32:39 Obaczcież teraz, żem Ja, Jam jest sam, i że nie masz bogów oprócz Mnie Ja zabijam i ożywiam, zranię, i Ja uleczę, a nie masz kto by z ręki mojej wyrwał. .

1 Sam. 2:6-7 6. Pan zabija i ożywia, wwodzi do grobu i wywodzi. 7. Pan ubogiego czyni i zbogaca, uniża i wywyższa. .

2 Sam. 12:11 Tak mówi Pan: Oto Ja wzbudze zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiore ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. .

Hiob 9:10-12 10. On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz miary. 11. Oto, przechodzi koło mnie, nie widzę go mija a nie zauważam go. 12. Oto gdy co porwie, któż go przymusi,aby przywrócił? Albo któz mu rzecze: Cóz czynisz? .

Hiob 12:6-10 6. Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy drażnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy. 7. A nawet pytaj sie prosze bydląt, a one cie naucza i ptastwa niebieskiego, a oznajmi tobie. 8. Albo sie rozmów z ziemia, a ona cie nauczy, i rozpowiedzac ryby morskie. 9. Któz nie wie z tych wszystkich rzeczy, że to reka Panska sprawiła? 10. W którego reku jest dusza wszelkiej rzeczy zywej, i duch wszelkiego ciała ludzkiego. .

Izaj. 19:13-14 13. Zgłupieli książęta Soanu, zwiedzeni są książęta Nof; zwiedli Egipt naczelnicy jego rodów. 14. PAN umieścił pośród nich wypaczonego ducha, a oni sprawili, że Egipt zbłądził w każdej swojej sprawie, tak jak błądzi wymiotujący pijak

Izaj. 42:24 Kto wydał Jakuba na rabunek, a Izraela łupieżcom? Czy nie PAN, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? Nie chcieli bowiem kroczyć jego drogami ani słuchać jego prawa

Izaj. 45:7 Który czynię światłość, i stwarzam ciemności; sprawuję pokój, i stwarzam złe. Ja Pan czynię to wszystko .

Treny 3:37-38 37. Któż może powiedzieć, że coś się stanie, gdy Pan tego nie rozkazał? 38. Czyż z ust Najwyższego nie pochodzi zło i dobro?

Ezech. 20:25-27 25. Dałem im równiez przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzieki którym nie mogli zycia zachowac, 26. i dopusciłem, ze kalali sie przez swoje ofiary, przeprowadzajac przez ogien wszystkich pierworodnych, aby ich napełnic zgrozą, aby poznali, że Ja jestem Pan. .

Amos 3:6 Czy nie lęka sie lud, gdy w miescie zabrzmi trąba? Czy zdarza sie w miescie nieszczescie, którego by Pan nie wywołał? .

Izaj. 31:2 Ale on też jest mądry, dlatego sprowadzi zło, a swoich słów nie cofnie. Lecz powstanie przeciw domowi złoczyńców i przeciwko pomocy tych, którzy czynią nieprawość.

1 Sam. 2:6-8 Pan zabija i ożywia, wprowadza do grobu i wyprowadza. Pan czyni ubogim i bogatym., poniża i wywyższa

5 Mojż. 28:63 I będzie tak, że jak PAN radował się wami, czyniąc wam dobrze i rozmnażając was, tak PAN będzie się wami radował, niszcząc was i gładząc was; i będziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść

Mich. 1:12 Będzie bowiem bolesna dla dobrych rzeczy ta, która mieszka na miejscach przykrych, przeto, żezstąpi złe od Pana aż do bramy Jeruzalemskiej .

Mich. 2:3 Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja złe myślę przeciwko rodzajowi temu, z którego nie wyjmiecie szyj waszych, ani będziecie chodzić pysznie; bo czas zły będzie. .

Mal. 2:2 Jeźli nie usłuchacie, i jeźli nie złożycie do serca, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy poślę na was przeklęstwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze; owszem jużem je przeklął: boście tego nie złożyli do serca. .

Hebr. 10:39  Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. .

Hebr. 12:28-29 28 Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. 29 Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
.


Bóg będzie szydził z każdego potępionego grzesznika

2 Sam. 10:12  Pan uczyni to, co jest dobre w jego oczach

Przysłów 3:34 On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym

Przysłów 1:25-28 25 Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia; 26 Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. 27 Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie; 28 Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą.

Psalm 37:12-13 12 Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. 13 Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień.

Psalm 59:8 Lecz ty, PANIE, będziesz się śmiał z nich, szydzić będziesz ze wszystkich narodów.

Psalm 2:4-5 4 Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził. 5 Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży:

Treny 3:39 Czemu więc żali się człowiek żyjący, człowiek – z powodu kary za swoje grzechy?

Ezech. 5:13 Tak dopełni się mój gniew i natrę na nich swoją zapalczywością, i ucieszę się. I poznają, że ja, PAN, powiedziałem to w swojej zapalczywości, gdy wykonam na nich swój gniew.

5 Mojż 28:63 I będzie tak, że jak PAN radował się wami, czyniąc wam dobrze i rozmnażając was, tak PAN będzie się wami radował, niszcząc was i gładząc was; i będziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść
.


Nie ma losowych wydarzeń

Przyp. 16:33 Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA. .

Psalm 139:16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.
.


Szatan i nieczyste duchy wykonują wolę Boga

2 Sam. 24:1 Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Nuże, policz Izraela i Judę! .

Bóg zezwolił szatanowi na działanie, tak aby Boży plan się wykonał

1 Kronik 21:1 Wtedy wystapił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów.

1 Król. 22:20-23 20. A Pan rzekł: Kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileadzkim? I jeden mówił to, a drugi owo. 21. Wtedy wystapił duch i stanął przed Panem, i rzekł: Ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: W jaki sposób? 22. A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy On rzekł: Tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak! 23. Otóz teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków Pan zapowiedział tobie  nieszczęscie. .

1 Sam. 16:14-16 14. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. 15. Rzekli tedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię 16. niechaj rozkaże nasz pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci.

Szatan nie tylko dostaje pozwolenie na działanie w określony sposób i w określonym zakresie (jak to miało miejsce np. w przypadku Hioba). Bóg także szatanem steruje wbrew jego woli.

Ezech. 38:1-4 1. I doszło do mnie słowo PANA mówiące: 2. Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. 3. I mów: Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal. 4. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem;

Obj. 20:7-8 7. A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. 8. I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.

.


Grzesznicy wykonują wolę Boga

1 Mojż. 45:5  Lecz teraz nie trapcie sie ani nie róbcie sobie wyrzutów, zescie mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachowac przy zyciu.

1 Mojż. 50:20 Wyście złe myslili przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobre, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, aby zachował tak wielki lud.

2 Mojż. 4:21 I rzekł Pan do Mojżesza: Gdy pójdziesz i wrócisz się do Egiptu, patrzajże, abyś wszystkie cuda, którem Ja podał w rękę twoją, czynił przed Faraonem, a Ja zatwardzę serce jego, aby nie wypuscił ludu.

Sędz. 14:1-4 1 Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. 2. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: Widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. 3. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: Czy nie ma kobiet wsród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę sposród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: Weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. 4. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami w tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem.

Izaj. 44:28 Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane – a o świątyni: Bedziesz na nowo założona.

Dzieje 2:22-23 22 Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów: Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie 23 Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. .

Dzieje 4:27-28 27 Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś 28 Aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać.
.


Dobre uczynki ludzi nie wynikają z ich wyboru lecz są dziełem Boga w nich

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moją dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.

Jan 15:5 Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.

1 Kor. 4:7 Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał?.

1 Kor. 12:3 Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego

1 Kor. 15:10 Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.

2 Kor. 3:5 Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga.

Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Filip. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.

Filip. 1:16 Napelnieni owocami sprawiedliwosci, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga

Filip. 2:12-13 12 Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. 13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.

1 Piotra 1:22 Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie

Hebr. 13:21 [Bóg] Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.


Nawet wiara jest Bożym działaniem łaski w człowieku

Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;

Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.

Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa

1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.

Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.

Jan 6:29 To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.

Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;

Dzieje 3:16 A przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich.
.


Aniołowie wykonują wolę Boga

Psalm 103:20 Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa. .

Psalm 104:4 Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym.
.


Zwierzęta wykonują wolę Boga

4 Mojż. 22:28 Zatem otworzył Pan usta onej oślicy, i rzekła do Balaama: Cózem ci uczyniła, żeś mie bił już po trzy kroć? .

1 Król. 17:4 I będziesz pił z potoku: a rozkazałem krukom, aby cię tam żywili. .

2 Król. 17:25 25 Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. 26. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak: Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi, toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyz one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. .

Psalm 29:9 Głos PANA sprawia, że z bólem rodzą łanie i ogołacają się lasy, a w jego świątyni każdy opowiada o jego chwale. .

Jer. 8:7 I bocian na powietrzu zna ustawione czasy swoje, i synogarlica, i żuraw, i jaskółka przestrzegają czasu przylecenia swego ale lud mój nie zna sądu Panskiego. .

Ezech. 32:4 I zostawie cię na ziemi, na polu porzucę cię, i sprawię, że mieszkać będzie na tobie wszelkie ptactwo niebieskie, i nakarmię tobą zwierza wszystkiej ziemi .

Daniel 6:22 Bóg mój posłał Anioła swego, który zamknął paszczękę lwom, aby mi nie zaszkodziły, dlatego, że się przed nim znalazła niewinność we mnie owszem, ani przed tobą, królu! nicem złego nie uczynił.
.


Wszelkie stworzenie wykonuje wolę Boga

1 Mojż. 8:22 A póki ziemia trwać będzie, siew i żniwo, i zimno, i gorąco, i lato, i zima, i dzień, i noc nie ustaną. .

Psalm 104:5-10 5 Założyłeś fundamenty ziemi, tak że się nigdy nie zachwieje. 6 Okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami. 7 Na twoje zgromienie rozbiegły się, a na głos twego grzmotu szybko pouciekały. 8 Wzniosły się ponad góry, zniżyły się w doliny, na miejsce, które dla nich założyłeś. 9Wyznaczyłeś im granicę, aby jej nie przekroczyły ani nie powróciły, by okryć ziemię. 10 Wypuszczasz źródła po dolinach, aby płynęły między górami .

Psalm 104:13-14 13 Nawadniasz góry ze swoich komnat, owocami twoich dzieł syci się ziemia. 14Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła na użytek człowieka, żeby dobywał chleb z ziemi .

Psalm 104:19-20 19 Uczynił księżyc, aby odmierzał czas słońce zna swój zachód. 20 Sprowadzasz ciemność i nastaje noc, w której wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. .

Marek 4:39 Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się! I ustał wiatr, i nastała wielka cisza.
.


Człowiek nie ma prawa kwestionować jego suwerennych aktów

Hiob 33:12-13  12. Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci Bóg bowiem jest większy niż człowiek. 13. Po cóz spierałeś sie z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? .

Izaj. 29:16 O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o  swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! .

Izaj. 45:9-10 9. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wsród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego,  kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? 10. Biada temu, kto mówi do ojca: Dlaczego płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz? .

Mat. 20:11-15 11 A otrzymawszy, szemrali przeciwko gospodarzowi 12 Mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał. 13 A on odpowiedział jednemu z nich: Przyjacielu, nie robię ci krzywdy. Czyż nie umówiłeś się ze mną na grosz? 14 Weź, co jest twoje, i odejdź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać tyle, co tobie. 15 Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Czy twoje oko jest złe dlatego, że ja jestem dobry? .

Rzym. 9:19-24 19 Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? 20 Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? 21 Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie 23 I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale 24 To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?
.


Bóg zezwolił na grzech aby wykupić z niego oblubienicę dla Syna

Rzym. 8:20 Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei .

Rzym. 9:15-26 15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. 17 Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. 18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. 19 Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? 20 Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? 21 Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie 23 I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale 24 To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan? 25 Jak też u Ozeasza mówi: Lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. 26 I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono: Wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego.


Bóg nie podlega żadnemu ludzkiemu sądowi

Jer. 49:19; 50:44 Oto jak lew wystąpi z wezbrania Jordanu przeciwko przybytkowi mocarza. Wypędzę go jednak nagle z tej ziemi, a ustanowię nad nią mojego wybrańca. Któż bowiem jest mi równy? Kto wyznaczy mi termin rozprawy? A kto jest tym pasterzem, który się ostoi przede mną?

Hiob 41:9 Nikt nie odważy się go [Lewiatana] obudzić. Kto zdoła więc stanąć przede mną?

Izaj. 40:25 Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny? – mówi Święty.

Hiob 9:19 Jeśli chodzi o siłę, oto jest potężny, a jeśli chodzi o sąd, któż mnie przed nim przyprowadzi ?


Predestynacja i determinacja

 

Hiob 14:5 Gdyż jego dni są ustalone, liczba jego miesięcy jest u ciebie; wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć.

Izaj. 14:24 Przysiągł PAN zastępów, mówiąc: Zaprawdę, jak obmyśliłem, tak będzie, a jak postanowiłem, tak się stanie;

Izaj. 25:1 PANIE, ty jesteś moim Bogiem; będę cię wywyższać i wysławiać twoje imię, bo uczyniłeś cudowne rzeczy; twoje postanowienia, z dawna powzięte, są wiernością i prawdą.

Izaj. 41:22 Niech przystąpią i niech nam oznajmią to, co ma się stać. Powiedzcie o dawnych rzeczach, które już były, abyśmy rozważyli to w swoim sercu i poznali ich koniec albo przynajmniej oznajmijcie nam przyszłe rzeczy.

Izaj. 44:7 Czy od czasów, gdy ustanowiłem pierwszy lud na świecie, znalazł się ktoś, kto jak ja jest w stanie ogłosić i opowiedzieć rzeczy przyszłe? Jeśli tak – niech więc powie, co ma nastąpić.

Izaj. 45:11Tak mówi PAN, Święty Izraela i jego Stwórca: Pytajcie mnie o przyszłe rzeczy moich synów i sprawę moich rąk pozostawcie mnie.

Izaj. 46:9-10 9 Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; 10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę

Izaj. 48:3 Rzeczy przeszłe zapowiadałem od dawna, z moich ust wyszły i ogłaszałem je, wykonywałem je od razu i nastąpiły.

Jer. 1:5 Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów.

Kazn. 3:14 Wiem i to, że cokolwiek czyni Bóg, będzie trwać na wieki. Nie można do tego nic dodać ani z tego odjąć, a Bóg czyni to, aby ludzie się go bali.

Psalm 33:11 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.

Psalm 139:16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Dzieje 15:18 Znane są Bogu od wieczności wszystkie jego sprawy

1 Piotra 1:20 Przeznaczonego (προεγνωσμένου proegnosmenou przedwiedza – zasada Granvilla Sharpa zrównująca prognosis i prohorizo) do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.

1 Kor. 2:7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale;

Dzieje 4:27-28 Aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać.

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30  Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił

Rzym. 11:2 Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Jak się skarży przed Bogiem na Izraela:

Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;

Efez. 1:4-5 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.  Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

Rzym. 9:11 Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje;

Rzym. 11:5 Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę

1 Tes. 1:4 Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga

2 Piotra 1:10 Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.

Rzym. 11:7  Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości

Rzym. 11:28 Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców.

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.


Bóg wiecznie miłuje przeznaczonych do zbawienia

Jer. 31:3 Powiedz: Dawno PAN mi się ukazał, mówiąc: Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim miłosierdziem

Rzym. 9:11, 13 11. Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; 13. Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. 


Bóg wiecznie nienawidzi przeznaczonych na potępienie

Psalm 11:5 PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

Psalm 7:11 Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.

Psalm 26:5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi nie usiądę.

Jan. 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.

Rzym. 9:11, 13 11. Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; 13. Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. 


Narodzenie z góry

Heretycy będą twierdzić stanowczo, że człowiek może sam siebie narodzić na nowo i to wielokrotnie. Refutowana przez Kanony Synodu z Dort nauka Arminian stwierdza:

Straciwszy swe pierwsze odrodzenie można narodzić się, a nawet naradzać na nowo

Jest to stwierdzenie całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym, które naucza iż człowiek nie ma żadnego udziału w swoim nardzeniu na nowo, które jest tylko jedno a jego przyczyną jest tylko Bóg i tylko Bóg suwerennie. Przyczyną narodzenia na nowo nie jest ludzki zabieg, wiara czy wysiłek lecz Boże miłosierdzie. Środkiem słowo Bożej Ewangelii, aktywnym agentem odrodzenia Duch Święty zaś jego przyczyną krzyżowa śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.

1 Piotra 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;

1 Piotra 1:23  Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.

Jan 1:13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

Jakuba 1:18 Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń

Jan 3:3-6 3. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 4. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? 5. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. 

1 Jana 2:29  Jeżeli wiecie, że on jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził.

1 Jana 3:9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga

1 Jana 5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

1 Jana 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
.


Podsumowanie

Osobiście bałbym się wierzyć w boga arminian, który czekałby na moją decyzję aby mnie zbawić, gdyż nigdy nie doczekałby się jej. Potrzebna była Jego Boska interwencja aby skruszyć moje serce, złamać wolę, przeszyć duszę bólem i grozą, tak, abym zrozumiał swoją marną pozycję na świecie i zrozumiał, iż potrzebuję być pokornym niewolnikiem Pana panów i Króla królów, mojego Boga i zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Bałbym się również wierzyć w bożka neomontanistów, z ochotą spełniającego pragnienia duszy i ciała, bo zamysł mojego serca jest zły. Nie umiem również wyobrazić sobie tego bożka jako istotę dającą zbawienie. Bo przecież bożek ten nic bez pozwolenia człowieka uczynić nie może.

Przeraża mnie katolicki idol, który na rozkaz spirituales imperatores pokornie zstępuje z Nieba (a może z tabernakulum?) aby zamieszkać w kruchym ciasteczku, być zjedzonym i zostać wydalonym do ustępu.

Grozą napawa mnie bezsilny bałwan neoortodosji, omylny, ukształtowany na ludzkie podobieństwo.

O nieistniejącym ateistycznym czymś, co jest wytworem teologii neoliberalnej nawet nie wspomnę…

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email