We współczesnym ruchu zielonoświątkowym spotykamy się ze zjawiskiem wypędzania demonów. Wyznawcy tej regliii twierdzą, że posiadają apostolski dar wyganiania nieczystych duchów. Wiele nauk głoszonych przez kaznodziejów tego kultu zawiera elementy demonologii i walki duchowej. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej:

We współczesnych kulcie zielonoświątkowym

 • Każdy może wyganiać demony
  .
 • Kobiety mogą wyganiać demony
  .
 • Grupy mogą wyganiać demony
  .
 • Zakłada się, że “wierzący” mogą mieć demony
  .
 • Egzorcyzmu dokonuje się przez nałożenie rąk oraz krzyki
  .
 • Potrzeba wiele sesji aby ”skutecznie wypędzić demona”
  .
 • Najpierw osoba lub osoby kładą ręce na chorej i mającej demona a potem następuje rzekome”uzdrowienie” z choroby.

Czy praktyki obserwowane w kulcie zielonoświątkowym są tym samym o czym naucza Biblia?
.


Według Słowa Bożego 

Praktyki współczesnych charyzmatyków są dokładną odwrotnością tego, co czynił Pan Jezus, Apostołowie i ich uczniowie ponieważ według Słowa:

 • Zawsze czyniła to jedna osoba.
  .
 • Wyłącznie za pomocą słów (modlitwy).
  .
 • Bez nakładania rąk czy fizycznego kontaktu z osobą pod wpływem demona.
  .
 • Jeśli dochodziło do uzdrowienia, to zawsze następowało ono po wygnaniu demona.
  .
 • Uwolnienie było natychmiastowe i całkowite.
  .
 • Demony wyganiane były zawsze z osób niewierzących.

Autorytet ten posiadali:

 1.  Pan Jezus
  .
 2. Osoby, którym Pan Jezus udzielił go osobiście: .

– 12 Apostołów wraz z niewierzącym Judaszem (Łuk. 9:1-3,  Mat. 10:8)
– Apostoł Paweł (Dzieje 16:18)
– Apostoł Maciej (Dzieje 1:21-22)
– 70 uczniów wysłanych dwójkami (Łuk. 10:1-20),
– niektórzy z najbliższych współpracowników Apostołów, na których Apostołowie nałożyli ręce (np. daikon Filiip, Dzieje 8:6-7)

Fragment Sposób Autorytet Podmiot Efekt
Mat.8:16* słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Mat. 8:28-33 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Marek 5:1-20 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Łuk. 8:26-39 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Mat. 9:32-33 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Mat. 12:22-23 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Marek 3:11 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Łuk. 11:14-23 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Mat. 15:21-28 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Marek 7:24-30 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Mat. 17:14-20 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Marek 9:14-29 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Łuk. 9:42** słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Marek 1:21-27 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Łuk. 4:31-36 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Łukasz 4:41 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Łuk. 13:11-13*** słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity
Dzieje 16:16-18 słowem brak nałożenia rąk 1 osoba niewierzący natychmiastowy, całkowity

* Marek 8:16 najpierw wypędzenie, potem uzdrowienie
16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;
.

**Łukasz 9:37-43 najpierw wypędzenie, potem uzdrowienie
42 A gdy on jeszcze podchodził, powalił go demon i zaczął nim targać. Lecz Jezus zgromił ducha nieczystego, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu.
.

***Łukasz 13:10-13 najpierw wypędzenie, potem uzdrowienie Pan Jezus spotykaniewiaste posiadającą ducha powodującego chorobę niemocy
11 A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy i była pochylona, i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
.
Najpierw Jezus słowem wyrzuca nieczystego ducha
12 Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby.
.
A potem nakłada ręce i leczy, efekty choroby zostają zlikwidowane natychmiastowo
13 I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
.


Pretekst zielonoświątkowców

Wyznawcy kultu zielonoświątkowego przywołują przykład niewiasty, zwanej córką Abrahama, jako podstawy do wiary w opętanie demoniczne osób wierzących. W ich rozumieniu skoro Jezus nazywa ją córką Abrahama to jest osobą zbawioną.

Łuk. 13:16 A ta córka Abrahama, którą szatan związał już osiemnaście lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu?

 

Refutacja
Ciało nie dziedziczy Królestwa

W Słowie Bożym nazwanie kogoś potomkiem Abrahama nie świadczy o wierze tej osoby. Przykładowo w genealogii Jezusa Chrystusa wszyscy byli potomkami Abrahama (zatem synami Abrahama) jednakże Chrystus fizycznie posiadał w swym rodzie nie tlylko osoby wierzące:

Mat. 1:1-16

1 Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci. 3 A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Ezroma, a Ezrom spłodził Arama. 4 A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona. 5 A Salmon spłodził z Rachab Booza, a Booz spłodził z Rut Obeda, a Obed spłodził Jessego. 6 A Jesse spłodził króla Dawida, a król Dawid spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza. 7 A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził
.
Abiasza (niewierzący grzesznik, 1 Król. 15:1-3), a Abiasz spłodził Azę. 8 A Aza spłodził
.
Jozafata
(niewierzący grzesznik pokroju Achaba, 2 Król. 8:16-18), a Jozafat spłodził
.
Jorama (ohydny grzesznik bałwochwalca, 2 Kronik 21:1-6)a Joram spłodził Ozjasza. 9 A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza. 10 A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził
.
Amona
(bałwochwalca, który nigdy się nie upamiętał 2 Kronik 33:20-24), a Amon spłodził Jozjasza 11 A Jozjasz spłodził
.
Jechoniasza (spaczony grzechem obrzydliwiec, ukarany przez ręce Nabuhhodonozora, 2 Kronik 36:1-8)
.
i jego braci w czasie uprowadzenia do Babilonu. 12 A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela. 13 A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora. 14 A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda. 15 A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba. 16 A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Widzimy zatem, że za potomstwo Abrahama uznawano niewierzących grzeszników i bałwochwalców, którzy poszli na potępienie:

 • Abiasza
 • Jozafata
 • Amona
 • Jechoniasza
  .

Jezus jest cielesnym, nie duchowym potomkiem Dawida.

Dzieje 2:29-32 29 Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. 30 Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie; 31 Przepowiadał to, i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. 32 Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.

Nie wszyscy nazwani dziećmi Abrahama są dziećmi Bożymi, to także dzieci według ciała. Dzieci obietnicy to te w Izaaku.

Rzym. 9:7-8 7 Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. 8 To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo.

I tak niewierzący faryzeusze byli dziećmi Abrahama według ciała

Jana 8:53 Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł?

Jednak Jezus nazywa ich dziećmi diabła, wyznawcami fałszywej religii

Jana 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca.
.

Ekonomia Starego Przymierza

Nawet wierząc w fałszywą doktrynę kultu zielonoświątkowego (i tym samym zakładając, że niewiasta była wierząca), trzeba mieć na uwadze, że sytuacja wydarzyła się przed wylaniem Ducha Świętego, który wypełnia wierzących (Jan 14:16). Duch Święty oraz sam Jezus zabezpiecza nas tak, że zły nie może nas dotknąć (Efez. 1:131 Jana 5:18).

Jan 14:16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;

Efez. 1:13 W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym;

1 Jana 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka

1 Jana 4:4 Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.
.


Wnioski

I w tym przypadku praktyki współczesnego kultu zielonoświątkowego nie mają nic (poza nazwą) wspólnego z zasadami podanymi w Słowie, sam proces jest złamaniem wszelkich ustanowionych przez Boga reguł. Po raz kolejny widzimy, że mamy do czynienia z charyzmatycznym chaosem.

Wielu wyznawców tego ruchu twierdzi, że było świadkami ”wychodzenia demonów z ludzi wierzących”. Prawdą jest, że mogli doświadczać czegoś ponadnaturalnego. Jednakże nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy przypadku wyganiania demonów z osób wierzących, nikt z żyjących na świecie ludzi nie ma takiego autorytetu, wszystkie te przypadki nie noszą znamion biblijnego wypędzania nieczystych duchów.

Słowa te świadczą raczej o tym, że charyzmatycy to w zdecydowanej większości ludzie nienawróceni, nie zabezpieczeni przez Jezusa w mocy Ducha Świętego ludzie. Bóg wyznawany przez charyzmatyków jest słaby, nie jest suwerenny. W ruchu charyzmatycznym to szatan jest suwerenną istotą. Według Słowa Bożego chrześćijanin nie może mieć demona. A kiedy charyzmatyk mówi, że może mieć demona, trzeba się zastanowić  czy właśnie w tym momencie nie przemawia przez niego demon…
.

Diabelska pułapka

Nie ma wątpliwości co do tego, że na sądzie ostatecznym wypędzanie demonów będzie traktowane przez idących na zatracenie jako argument przynależności do Jezusa.

Mat. 7:22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?

Faktycznie jednak wpadli w diabelską pułapkę, gdzie demony udawały, że są wypędzane po to tylko, aby zwieść ludzi przeoknując ich, że posiadają moc wypędzania demonów. Niestety Pan Jezus powie takim sztukmistrzom:

Mat. 7:23 Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

Przyjrzyjmy się uważnie świadectwu byłego zielonoświąkowca, który przed nawróceniem do Boga brał udział we wszelkich demonologicznych praktykach kutlu zielonoświątkowego. Ten starszy wiekiem brat w Chrystusie pragnie pozostać anonimowy, jednak jest nieocenionym źródłem wiedzy o kulcie, z którego się nawrócił na drogę Pańską:

„Świat demonów jest uporządkowanym systemem, w którym panuje także hierarchiczność. I tak np. duchy zwodnicze mają wyższą rangę od duchów nieczystych i złośliwych. Podam przykład wojskowy. Kapral (duch nieczysty) rozkazuje swojej drużynie, że bedą atakować jakieś tam wzgórze, gdzie jest przeciwnik. Tymczasem porucznik (duch zwodniczy) mówi „NIE” do kaprala. Nie będziecie atakować, lecz zamarkujecie manewr wycofania się. Kiedy siedzący za wzgórzem zobaczą, że uciekacie, to bedą was gonić, a wtedy wpadną w pułapkę zastawioną przez mój oddział. Kapral i porucznik nie występują przeciwko sobie, walczą razem z tym samym przeciwnikiem, ale kapral musi słuchać porucznika dla zrealizowania strategicznych, a nie tylko taktycznych celów.

To taki obraz jak może działać rzekome wypędzanie demonów. Ten, który rzekomo wypędza demony może po prostu mieć demona wyższego rangą, najczesciej zwodniczego. To mi tłumaczy działania Korzenieckiego, Cerońskiego, itp. Poza tym natura ich rzekomych egzorcyzmów jest taka sama jak ich rzekomych uzdrowień i innych cudów. To są podróbki diabelskie. One nie są nigdy identyczne z tymi, ktore czyni Duch Święty. To imitacje, aby zwieść ludzi. Ludzie nie wierzący nie mają mocy do egzorcyzmów ale posługując sie tak naprawdę magią realizują wyższe cele diabelskie.” – Jan D.

.

Historyczny precedens

Zielonoświątkowcy są osobami zwiedzionymi przez demoniczny podstęp. Widząc, że jakieś manifestacje faktycznie mają miejsce na ich spotkaniach oraz obserwując dziwaczne zachowania osób, na które nakładają ręcę są przekonani, ze posiadają moc Bożą a zatem i Ducha Świętego. W ten sposób zwodzą swoje serca – zamiast badać, czy trwają w upamiętaniu z grzechów – dokonują autosugestii, wmawiają sobie, że są zbawieni bo przecież “Duch Święty jakoś przez nich działa co widać”. Diabeł nie pierwszy raz w historii chrześcijaństwa używa podbnej taktyki. Zwiedzenie to miało już swój historyczny precedens.

W 1634 roku miał miejsce słynny przypadek opętania demonicznego w Loudun (wiek po rozpoczęciu reformacji). Zakonnica Philippa Trincant rzekomo została opętana demonicznie. Po tym, jak Urbain Grandier, ksiądz parafii w St. Pierre du Marche we Francji odrzucił jej miłosne afekty, oskarżyła go o bycie męską wiedźmą, i o wysyłanie na nią demonów aby ją dręczyły. Klasztor popadł w histerię, w wielu innych zakonnicach „manifestowały się” demoniczne zachowania. Ojciec Mignon przekonał przeoryszę Jeanne Anges i jeszcze jedną zakonnicę do złożenia zeznań.

Obie zeznały, że ojciec Grandier je zaczarował. Przejawem tego były ataki i konwulsje, częste wstrzymywanie oddechu i mówienie językami. Ksiądz został spalony na stosie a „demon” w zakonnicy ogłosił, że tylko katolicki biskup lub wyższy autorytet może go wypędzić, i zaiste, biskupowi udało się wygnać demona odprawiając katolicki rytuał transsubstancjacji (przemiany opłatka w „prawdziwe” ciało Chrystusa) i karmiąc zakonnicę eucharystią. Przypadek zakonnicy stał się bardzo sławny ponieważ protestanccy pastorzy nie byli w stanie (używając wyłącznie modlitwy) w żaden sposób pomóc zakonnicy. Zakonnica stała się celebrytką do końca swego życia. Była uznawana za żywy dowód  wyższości Rzymskiego Katolicyzmu nad protestantami i z tego powodu tej historii wielu protestantów przeszło z powrotem na katolicyzm. Ruch Hugenotów (reformowanych ewangelików) został powstrzymany przez katolicyzm.

Przeżycia kultystów zielonoświątkowych są fałszywe i nie są dowodem zbawienia. Ba! Nawet prawdziwy autorytet nad demonami nigdy takiej pewności nie dawał. Judasz, syn zatracenia, również wyganiał demony….

 


Modlitwa wszystkich chrześcijan

Panie Jezu, prosimy Cię, abyś zachował ode złego tych spośród osób zgromadzonych wokół doktryn ruchu zielonoświątkowego, którzy są naszymi braćmi w wierze. Prosimy Cię abyś dał im swiatło Twojego Ducha Świętego uczące ich prawdy i umożliwiające wyjście ze zwiedzenia. Prosimy Cię, aby doktryny tego ruchu nie przenikały do Twojego kościoła. Modlimy się też do Ciebie o całkowity upadek ruchu zielonoświątkowego i oczyszczenie Twojego kościoła z kłamstw i pogańskich praktyk tego kultu. Amen.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan