Nauka zielonoświątkowa

Twierdzenie, że Apostoł Paweł miał demona jest sztandarowym argumentem ludzi skupionych w kręgach zielonoświątkowych i charyzmatycznych mającym potwierdzać ich praktyki rzekomego „wypędzania demonów” z osób wierzących. Według neomontanistów Paweł sam o sobie pisze, iż miał demona.

Jest to arcyciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że nigdy wcześniej w historii kościoła chrześcijańskiego nikt nie sugerował aby chrześcijanin mógł być opętany czy mieć w sobie diabła.

Tekst źródłowy

Zobaczmy co mówi o sobie Paweł:

2 Kor. 12:7 A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik (γγελος angelos) szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił

γγελος angelos – zwiastun

Współcześni charyzmatycy uznający możliwość “chrześcijan” opętanych przez demony lub mających demona powołują się na przypadek Pawła, któremu został dany cierń dla ciała, wysłannik szatana. Prawdą jest, że wysłannik szatana dosłownie znaczy demon. W tekście użyte jest greckie słowo γγελος angelos – oznaczające zwiastuna, które można przetłumaczyć również jako anioł, upadły.

Zacznijmy jednak od frazy „został mi dany cierń dla ciała”. Czy to może oznaczać, że demon wszedł do Pawła i w nim zamieszkał?
.

…dany mi został cierń dla ciała…

Słowo jakiego tu Paweł używa jest warte specjalnej uwagi. Chodzi o to, że „cierń dla ciała” został mu dany dla jego dobra. Nie narzeka tutaj z tego powodu; nie mówi, że był wysłany w okrucieństwie; nie mówi nawet o cierpieniu; mówi o tym jak o darze, jako o czymś co zostało przyznane z łaski! Paweł widział jasno korzyść płynącą z tego daru, dokładnie tak, jak powinien to widzieć każdy chrześcijanin w każdej próbie.

Czy było to zatem opętanie dla korzyści? Jest to absurdalna teza. Przyjżyjmy się podobnemu wydarzeniu w Starym Testamencie i porównajmy je z sytuacją Pawła.
.


Hiob

Po pierwsze: Hiob był mężem bez nagany jeśli chodzi przestrzeganie woli Bożej (rzecz dzieje się przed nadaniem zakonu Mojżesza), mógł w ciele pokładać pełną ufność

Hiob1:1 Był mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od  złego.

Po drugie: Był też najzamożniejszym człowiekiem ówczesnego świata

Hiob 1:2-3 2 I urodziło mu się siedm synów, a trzy córki. 3 A miał dobytku siedm tysięcy owiec, i trzy tysiące wielbłądów, i pięć set jarzm wołów, i pięć set oślic, i czeladzi bardzo wiele, tak, iż on mąż był najmożniejszym nad wszystkich ludzi na wschód słońca.

Po trzecie: Szatan dostaje pozwolenie na zniszczenie wszystkiego co Hiob posiadał

Hiob 1:12 Tedy rzekł Pan do szatana: Oto wszystko co ma, jest w ręce twojej: tylko nań nie ściągaj ręki twej. I  odszedł szatan od oblicza Pańskiego. I Hiob utracił wszystkie majętności Hiob 1:14-19 14 Przybieżał poseł do Ijoba i rzekł: Woły orały, a oślice się pasły podle nich: 15 I przypadli Sabejczycy, i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 16 A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi, i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba i spalił owce i sługi, i pożarł ich; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 17 A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł i inny, i rzekł: Chaldejczycy, rozsadziwszy się na trzy hufce, wypadli na wielbłądy, i zabrali je, i sługi pozabijali ostrzem miecza; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 18 A gdy ten jeszcze mówił, przybieżał i inny, a rzekł: Synowie twoi, i córki twoje jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego; 19 A oto wiatr gwałtowny przypadł od onej strony pustyni, i uderzył na cztery węgły domu, tak, że upadł na dzieci, i pomarły; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił.

Następnie szatan dostał pozwolenie od Boga na dręczenie Hioba chorobami

Hiob 2:6-7 6 Tedy rzekł Pan do szatana: Oto w ręce twojej jest; wszakże żywot jego zachowaj. 7 Wszedłszy tedy szatan od oblicza Pańskiego, zaraził Ijoba wrzodem złym od stopy nogi jego aż do wierzchu głowy jego;

Nie oznacza to, że Hiob miał demona lub był opętany. Hiob został wydany w ręce szatana, który wpływał na jego otoczenie poprzez innych ludzi i zjawiska przyrody a na jego ciało cierpieniem, jednak nie przebywał w Hiobie.

Po czwarte: Cierpienie dało zrozumienie istoty Boga, Hiob nauczył się nie pokładać ufności w ciele lecz we wszechmocnym Bogu

Hiob 42:1-4 1 Tedy odpowiedział Ijob Panu, i rzekł: 2 Wiem, że wszystko możesz, i nie może być zahamowany zamysł twój. 3 Któż jest ten, pytasz, który zaciemnia radę Bożą nieumiejętnie? Dlatego przyznaję, żem nie zrozumiał; dziwniejsze są te rzeczy, niżbym je mógł pojąć i zrozumieć. 4 Wysłuchajże, proszę, gdybym mówił; a gdy się będę pytał, oznajmijże mi.

Po piąte: Cierpienie zbliżyło Hioba do Boga, dało prawdziwą pokorę, prawdziwe poznanie i prawdziwe nawrócenie

Hiob 42:5 Przedtem tylko ucho słyszało o tobie; ale teraz oko moje widzi cię.
.


Paweł

Po pierwsze: Paweł był mężem bez nagany jeśli chodzi przestrzeganie prawa

Filip. 3:4-6 4 Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja: 5 Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa – faryzeusz; 6 Co do gorliwości – prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie – nienaganny.

Po drugie: Paweł był znamienitym faryzeuszem, członkiem rady San Hedron, mający względy u samego arcykapłana

Dzieje 22:3 Jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście, u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w prawie ojczystym i byłem gorliwym względem Boga jak i wy wszyscy dzisiaj.

Po trzecie: Szatan dostaje pozwolenie na zadawanie cierpienia Pawłowi

2 Kor. 12:7 …dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował…

Po czwarte: Cierpienie dało pokorę, Paweł nauczył się nie pokładać ufności w ciele lecz we wszechmocnym Bogu

2 Kor. 1:8-9 8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. 9 Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. 

2  Kor. 12:7 A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, … żebym się ponad miarę nie wynosił

Po piąte: Cierpienie zbliżyło Pawła do Boga, dało prawdziwą pokorę,

Filip. 3:7-8 7 Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. 8 Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
.

Wnioski płynące z porównania

Czy zatem Paweł miał demona? Absolutnie nie. Jest oczywistym, że nie jest to możliwe u człowieka nowonarodzonego. To, o czym Paweł nas informuje odnosi się do rozłamów i zamieszania w kościele w Koryncie, spowodowanych przez fałszywych nauczycieli głoszących demoniczne nauki, będących pod wpływem demonów. Fałszywi nauczyciele są sługami szatana, działają w mocy demonów.
.


Analiza kontekstu

Wróćmy do rozdziału 11

2 Kor. 11:13-15 13 Tacy bowiem są fałszywymi apostołami (wysłannikami), podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. 15 Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków.

Wers 13 mówi o fałszywych apostołach, zwodniczych pracownikach udających apostołów Chrystusa, co nie powinno być niczym dziwnym, wszak szatan przybiera postać anioła światłości (wers 14). Tak więc gdy pojawiają się fałszywi nauczyciele, są posłańcami (aniołami) Szatana zatruwającymi ludzi demonicznymi naukami (między innymi nauką o tym, że chrześcijanin może posiadać demona!) Szatan infiltruje wszystkie fałszywe religie i systemy, koordynując ich działaniami dla własnych celów. W 2 Kor. 12:7 Paweł referuje do fałszywych nauczycieli którzy niszczyli jego ukochany kościół.

Był to demon stojący za kręgiem liderów konspiracji w Koryncie. Wers 15  mówi, że słudzy szatana przybierają postać sług sprawiedliwości. I tak demony zamieszkują w ciele fałszywych nauczycieli, aby wykonywać swoją piekielną pracę. Zatem w tekście 2 Kor. 12:7 konkretnym wrogiem jest szatan i jego demony, które działały w kościele przez fałszywych nauczycieli. Ale tu widzimy też rzecz zadziwiającą. Demon, który prowadzi ten atak dostał taką możliwość od Boga jako sposób na przywiedzenie Pawłą do pokory i uniżenia

2  Kor. 12:7 A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, … żebym się ponad miarę nie wynosił
.


Chrześcijanin a demony

Słowo Boże naucza, że chrześcijanin nie może mieć demona

Rzym. 8:37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.

2 Kor. 2:14 Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu.

1 Kor. 15:57 Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

2 Kor. 6:15-16 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? 16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Kol. 1:13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;

1 Piotra 1:5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.

1 Jana 2:13 Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.

1 Jana 4:4 Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.

1 Jana 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.

Wysłannicy szatana, fałszywi nauczyciele będący cierniami w ciele Chrystusa nauczają na podstawie swoich przeżyć i doświadczeń, że chrześcijanie mogą mieć demona.

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan