Źródło doktryny

Przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko Słowo Boże jest naszym jedynym wiarygodnym źródłem prawdy o Szatanie i demonach. Teolog i naukowiec dr Charles Hodge słusznie ostrzegał:

Ani poziom wiedzy, ani wyższość talentu, ani nawet roszczenia do inspiracji, nie mogą uzasadniać odejścia od prawdy nauczanej przez Słowo Boże. Wszyscy nauczyciele muszą być poddani tej normie. Możemy być wdzięczni za to, że mamy biblijny standard, zgodnie z którym możemy badać duchy, czy są z Boga” (Komentarz do Listu do Rzymian [Grand Rapids: Eerdmans, 1972], s 395.).

Co zatem Słowo Boże, będące probierzem prawdy, mówi na ten temat? Czy demony mogą posiąść lub przebywać  prawdziwie wierzącym człowieku? Czy mogą wchodzić przez otwarte drzwi i stać się dzikim lokatorem? Zwolennicy tego poglądu ze współczesnego ruchu walki duchowej powiedzą że tak, ale opierają swoją odpowiedź na subiektywnych doświadczeniach, a nie na Słowie Bożym. Biblia wyjaśnia, że takie roszczenie nie ma uzasadnionej podstawy.
.


Brak przykładów w Biblii

Nie ma ani jednego  przykładu w Biblii, gdzie demon kiedykolwiek zamieszkiwałby lub przebywał w prawdziwie wierzącej osobie. Nigdzie w listach Nowego Testamentu nie znajdziemy ostrzeżeń skierowanych do ludzi wierzących, że istnieje takie zagrożenie. Nie znajdziemy również nikogo gromiącego, związującego czy wyrzucającego demony z osoby prawdziwie wierzącej. Listy nie pouczają  wiernych, aby wypędzać demony, czy to z wierzących czy niewierzących. Chrystus i apostołowie byli jedynymi, którzy wypędzali demony. A w każdym przypadku opętana była osobą niewierzącą.
.


Chrześcijanin nie może mieć demona

Zbiorcze nauczanie Pisma jest takie, że demony nie mogą przebywać w człowieku prawdziwie wierzącym.

 • Dla przykładu jasną implikacją 2 listu do Koryntian jest fakt, że zamieszkujący w wierzącym człowieku Duch Święty nie mógłby dzielić miejsca z demonami.

2 Kor. 6:15-16 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? 16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

 • Duch Święty zamieszkuje w całym człowieku tak, że nie ma w nim miejsca dla demonów

1 Kor. 6:19 Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?

 • W Liście do Kolosan, Paweł mówi, że zbawienie przynosi prawdziwe wybawienie i ochronę przed szatanem.

Kol. 1:13 (Bóg) Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;

 • W Liście do Rzymian Paweł mówi o naszym całkowitym zwycięstwie w Chrystusie

Rzym. 8:37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.

 • W 1 liście do Koryntian, mówi, że Bóg daje nam zwycięstwo.

1 Kor. 15:57 Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 • W 2 Koryntian, mówi , że Bóg zawsze prowadzi nas w triumfie.

2 Kor. 2:14 Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu.

 • W 1 Jana 2, Jan mówi, że udało się nam pokonać złego.

1 Jana 2:13 Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.

 • I w 1 Jana 4, mówi, że wypełniający wierzących Duch Święty jest większy od szatana.

1 Jana 4:4 Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.

Jak ktoś znając te wspaniałe prawdy, może wierzyć, że  demony mogą przebywać w prawdziwie odrodzonych i wierzących chrześcijaninach?
.


Posiadanie Demona a Prawdziwe Nawrócenie

Wiele wiodących głosów w dzisiejszym ruchu walki duchowej zbyt szybko przywołuje każde wyznanie wiary w Chrystusa jako dowód zbawienia. To odzwierciedla brak zrozumienia istoty zbawienia przez współczesne pokolenie. Dokładne zrozumienie biblijnej doktryny nawrócenia wyjaśnia, że demony nigdy nie zamieszkują lub nie opętują wierzących.

Jonathan Edwards napisał o prawdziwym nawróceniu:

„Pismo Święte opisuje nawrócenie w kategoriach, które wymagają lub oznaczają zmianę charakteru: to nowonarodzenie, bycie nowym stworzeniem, zmartwychwstanie, odnawienie ducha i umysłu, śmierć dla grzechu i życie dla sprawiedliwości, odłożenie na bok starego człowieka i wprowadzanie nowego, to stać się uczestnikiem boskiej natury.”

Wynika z tego, że jeśli nie ma prawdziwej i trwałej zmiany w ludziach, którzy myślą, że są nawróceni, ich wiara jest bezwartościowa, niezależnie od tego jakie są ich doświadczenia. Nawrócenie się jest momentem odwrócenia się całego człowieka od grzechu i zwrócenie się do Boga. Bóg oczywiście może powstrzymać nienawróconych ludzi od grzechu, lecz w momencie nowonarodzenia odwraca samo serce i charakter od grzechu i kieruje do świętości. Nawrócony człowiek staje się wrogiem grzechu.
.


Co robić ze zdemonizowanymi?

Co więc mamy zrobić z osobami, które mówią, że doświadczyły nawrócenia, ale ich życie wkrótce staje się tego zaprzeczeniem i powracają do grzechu i do starej osobowości? Które stają się  samolubne, zafascynowane światem, brak im mądrości, są perwersyyjne i niechrześcijańskie jak zwykli ludzie? To mówi przeciw takiej osobie głośniej niż jakiekolwiek religijne doświadczenie które mogła przeżyć.

„W Chrystusie ani obrzezanie ani nieobrzezanie, ani dramatyczne przeżycia ani ciche doświadczenia, ani wspaniałe ani nieciekawe świadectwa nie mają żadnego znaczenia”.  (The Experience That Counts! s. 99).

W ewangelii Mateusza Chrystus napomina tych, którzy podążali za nim tylko z powodu świadectwa wielkich znaków i cudów:

Mat. 12:43-45 43 Kiedy nieczysty duch wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. 44 Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, z którego wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go pustym, zamiecionym i przyozdobionym. 45 Wówczas idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów gorszych niż on sam i wszedłszy, mieszkają tam. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.

Chrystus mówi takim ludziom o potrzebie nawrócenia a nie o potrzebie kolejnego cudu.  Życie wielu ludzi z pozoru przypomina życie ludzi zbawionych. W rzeczywistości jednak, nie zaufali Chrustusowi jako Zbawicielowi i Panu. Duch Święty nie przebywa w ich duszach, nie ma Go w tych ludziach. I w ten sposób są otwarci na demoniczną inwazję.

 • Tak się jednak nie dzieje z ludźmi prawdziwie wierzącymi, którzy są świątynią Ducha Świętego.

2 Kor. 6:16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem

 • Według 1 listu Piotra, gdy Chrystus króluje w życiu człowieka, ta osoba jest chroniona mocą bożą,

1 Piotr 1:5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.

 • Dzięki czemu Zły nie może takiej osoby dotknąć.

1 Jan 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.

Gdy Duch Święty zamieszkuje w człowieku, żaden demon nie może w nim zamieszkać. Posiadanie demona jest jedynie dowodem na brak prawdziwego zbawienia.

Na podstawie źródło

2 Jana 1:10Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi (zdrowej) nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie.
.
Gal. 1:8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email