Mat. 16:18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą

Piotr skałą KRK

Kościół Rzymsko-katolicki kładzie duży nacisk na Piotra Apostoła i twierdzi, że Pan Jezus Chrystus powiedział Piotrowi, że na nim, czyli na Piotrze zbuduje Swój Kościół.

„W kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr. Jezus powierzył mu wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca Piotr wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Nasz Pan powiedział wtedy do niego: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mat. 16:18).

Chrystus, „żywy kamień” (1 Piotra 2:4), zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad mocami śmierci. Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie niezachwianą skałą Kościoła. Będzie strzegł tej wiary przed wszelką słabością oraz umacniał w niej swoich braci (…)” Katechizm Kościoła Katolickiego par.552.

“Przez słowo „skała”, Zbawiciel nie może mieć na myśli siebie samego lecz Piotra, co jest o wiele bardziej widoczne w języku aramejskim, gdzie to same słowo (Kepha) oznacza „Piotra” i „skałę”. Jego wyznanie, jak to zobaczymy za chwilę, pozwoli nam wyjaśnić, że Pan Jezus chciał uczynić Piotra przywódcą wspólnoty, której wierzący uznawali Chrystusa jako obiecanego przez Boga Mesjasza; poprzez Niego (Piotra), Królestwo Chrystusa byłoby nie do zdobycia (przez moce ciemności), gdzie duchowa opieka wiernych byłaby w rękach Piotra, jako specjalnego reprezentanta Chrystusa na ziemi”.źródło

Jako odnośnik i potwierdzenie w Piśmie Świętym, jest przytaczany przez Kościół Rzymsko-katolicki wiersz 18 z 16 roździału ew. Mateusza. Zobaczmy kontekst całości wyznania:

Mat. 16:13-20

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego

14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków»5.

15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie

16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

.


Problemy z pozycją KRK

Kiedy przyglądniemy się tekstowi greckiemu z Mateusza 16:18 , można dostrzec coś co jest widoczne w j. polskim czy angielskim lub też hiszpańskim lub innych.

”… Ty jesteś Piotr (πέτροςpetros) i na tej skale (πέτραpetrazbuduje Mój Kościół.”

W języku greckim rzeczowniki posiadają rodzaj męski, żeński i nijaki. Tak samo w języku polskim występuje np. słowo aktor-aktorka, pierwsze jest rodzaju męskiego, drugie żeńskiego. To samo występuje w j.greckim, w tym przypadku:

 • „Petros” jest rodzaju męskiego, 
 • „Petra” rodzaju żeńskiego.

Piotr jest nazwany tu: „Petros”. Ale Pan Jezus mówi, że zbuduje Swój Kościół na „Petra”, używając tu rodzajnika żeńskiego! Zilustrujmy ten przykład stosując słowa: „aktor” I „aktorka”.

Jesteś aktorem i z tą aktorką nakręcę mój film.

Czy widać już wpływ rodzaju rzeczownika na sens zdania? Reżyser powiedział, że nakręci swój film z aktorką a nie z aktorem. Podobnie Jezus nie powiedział w rozpatrywanym fragmencie, że zbuduje Swój Kościół na Piotrze, tu chodzi o coś więcej. Więc, co robi owa „Petra”, rodzajnik żeński, czego dotyczy?
.


Czym jest skała?

Rzeczownik żeński “Petra” występuje 4 razy w Nowym Testamencie:

Mat. 16:18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr έτρος petros czyli kamyk), i na tej Skale  (πέτρᾳ petrazbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą

Mat. 27:60 i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale (πέτρᾳ petra). Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł

1 Kor. 10:4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała (πέτρας petrasto był Chrystus 

1 Piotra 2:8 i kamieniem upadku, i skałą (πέτρα petra) Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni

Wyraźnie widzimy, że skała odnosi się do wielkiej, niemożliwej do poruszenia kamiennej masy, w której wykuto grobowiec (Mat. 27:60) oraz w odniesieniu do Chrystusa (1 Kor. 10:4, 1 Piotra 2:8). Proszę zwrócić uwagę, że Piotr w swoim liście (1 Piotra 2:8) czyni kolejne wyznanie odnośnie Chrystusa, bardziej przejrzyste, wyznając i wskazując KTO jest Skałą! Jeśli Piotr używa tego słowa w odniesieniu do Jezusa, to czy my nie powinniśmy?
.

Definicje słownikowe

Ponadto greckie słowniki i leksykony dają nam głębszy wgląd w dwa greckie słowa, które są przedmiotem dyskusji:

 • Petros πέτρος, kamień, odróżniający się od πέτρα (Źródło: Liddell, H., 1996. Leksykon: Skrócony z Liddella i greckiego słownika grecko-angielskiego (636), Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.).
  .
 • Petra πέτρα, skała, półka lub półka skalna, skalisty szczyt lub grzbiet.  Prawidłowo, πέτρα jest nieruchomym kamieniem, πέτρος jest ruchomym kamykiem. “(Źródło: Liddell, H. (1996) Leksykon: Skrócony z Liddella i lektury grecko-greckiego Scotta (636), Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc .).
  .
Krucha i niestabilna opoka?

Kamień jest kruchy, niestały i Piotr dokładnie był taki sam: zwątpił idąc do Jezusa po wodzie, zaparł się Pana, został zganiony przez Apostoła Pawła w Antiochii.

Mat. 14:29-30 A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!

Łuk. 22:57-58 Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem!

Gal. 2:11-14 Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? (…)”

Jezus wiedział że w sercu Piotra były wątpliwości, że Piotr był jak „ruchomy kamień”, byłby niestabilną skałą, gdyby Kościół miał być na nim zbudowany. (Historia Kościoła wskazuje, iż postępujący po sobie Papieże zmieniali swoich poprzedników tak w decyzjach jak i nauce.) Zbudowanie na Jezusie jako skale, to rzeczywiste wyznanie Piotra odnośnie Jezusa. To Piotrowe wyznanie (ty jesteś Synem Boga Żywego), jak i wypowiedź Pana Jezusa, jest całkowicie zgodna z Pismem Świętym, gdzie termin skała jest używany w odniesieniu do Boga, ale nigdy do człowieka:

5 Mojż. 32:4 On (Bóg) jest skałą!

Psalm 18:31 Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz Boga naszego?

Izaj. 44:8  Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? – Ja nie znam takiego!

Rzym. 9:33 jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony

5 Mojż. 32:15-18 15 Lecz Jeszurun utył i wierzgał – otyłeś, obrosłeś w tłuszcz, zgrubiałeś; opuściłeś Boga, który cię uczynił, i lekceważyłeś Skałę swego zbawienia. 16 Pobudzili go do zazdrości obcymi bogami, rozdrażnili go obrzydliwościami. 17 Składali ofiary demonom, a nie Bogu; nowym bogom, których nie znali, świeżo przybyłym, których się nie bali wasi ojcowie. 18 O Skale, która cię spłodziła, zapomniałeś, i zapomniałeś Boga, swego Stwórcę.

To powinno być oczywiste, że Słowo Boże nie odnosi się do Piotra, ale do samego Jezusa jako do Skały.
.


Aramejski i Kepha

W przeciwieństwie do tego Kościół Rzymsko-Katolicki mówi, że skała nie może odnosić się do Jezusa “ale tylko do Piotra – jak jest to o wiele bardziej widoczne w języku aramejskim, w którym to samo słowo kepha jest używany zarówno w stosunku do “Piotra” i “skały”.

Problem polega na tym, że tekst nie jest po aramejsku – ale po grecku.  Ponieważ nie mamy tekstu aramejskiego, nie jest właściwe odwoływanie się do niego jako dowodu pozycji rzymskokatolickiej.  Musimy zadać sobie pytanie, dlaczego Kościół rzymskokatolicki użyłby czegoś, czego my nie mamy: tekstu aramejskiego?  Czy nie dlatego, że ich argument nie jest popierany przez grekę? Zatem muszą wywnioskować coś z tekstu, którego nie posiadamy…

Ponadto w Ewangelii Jana jest napisane:

Jan 1:42 Ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas (Κηφᾶς) – co się tłumaczy: Piotr (πέτρος petros).

 • Kefas to kamień, κεφας = πετρος
 • Kefas to nie skała, κεφας ≠ πετρα
  .

Jezus jest skałą, na której zbudowany jest Kościół

Prawdą jest że jedynym fundamentem wiary jest Jezus Chrystus. Jedyna Skała i jedyny, na którego powinny patrzeć nasze oczy. Powinniśmy patrzeć na Niego i nikogo innego. Fundamentem Kościoła jest Chrystus nie Piotr.

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus

Matt Slick, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email