Proroctwo Piotra?

Skupmy się przez chwilę na fragmencie, który zielonoświątkowcy przywołują jako uwiarygodnienie, że dziś, we współczesnym kościele obecne są takie dary Ducha Świętego jak prorokowanie, objawienia, wizje, sny.

Czy faktycznie w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło wypełnienie się proroctwa i od tej pory chrześcijanom zbawionym przez Pana Jezusa cudowne dary i znaki mają towarzyszyć przec cały okres istnienia kościoła?

Dzieje 2:17-22 

17 I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.

18 Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.

19 I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu.

20 Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.

21 I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.

22 Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów: Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie;

Widzimy, że w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr nie tyle prorokował lecz cytował z 2 rozdziału Księgi Joela. O wylaniu Ducha na wszelkie ciało mówi Joel 2:28. Jednak zanim to się wydarzy, tekst stawia pewne warunki wstępne. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy w tym właśnie dniu proroctwo Joela wypełniło się całkowicie? Poniższa analiza wykaże że nie..


Warunek 1: najpierw Jom Jahwe (dzień Pański)

Joel 2:10-11

10. Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność. 

11. A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego rozkazów; wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma?

Wylanie Ducha, o którym czytamy w Joela 2:28 nastąpi dopiero po nadejściu Jom Jahwe (dnia pomsty na narodach), czyli po Wielkim Ucisku.
.


Warunek 2: przywrócenie Izraela

Joel 2:25-27

25. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam.

26. Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony.

27. I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia.

Przed wylaniem Ducha Izrael cielesny zostanie przywrócony do wywyższonej pozycji, którą utracił na rzecz Kościoła Nowego Testamentu.
.


Dowód

Joel 2:28 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.

Dowodem przywrócenia będzie wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało fizycznego Izraela. Wtedy, czyli po Wielkim Ucisku i po przywróceniu fizycznego Izraela do wywyższonej pozycji, starcy Izraela będą śnili, młodzieńcy Izraela będą mieli widzenia, a synowie i córki Izraela będą prorokować.
.


Kolejność wydarzeń

 1. Dzień Pański – czyli Wielki Ucisk, który jeszcze nie nastąpił.
  Izaj. 13:9 Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. .
  .
 2. Przywrócenie fizycznego Izraela –  po Dniu Pańskim
  Rzym. 11:15;25-26 15 Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? …25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
  ..
 3. Wylanie Ducha – po Dniu Pańskim i po przywróceniu Izraela. Wtedy Bóg wyleje swojego Ducha na synów i córki fizycznego Izraela
  Joel 2:28 
  I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
  .

Proroctwo podwójnej referencji

Piotr cytuje Joela odnosząc się do oczekiwań Żydów co do Dnia Pańskiego, w czasie którego Bóg zapowiedział oczyszczenie świata. Pierwsze przyjście Jezusa i Jego krzyżowa śmierć stanowi pierwszy krok do pełnego oczyszczenia, które nastąpi w Wielkim Ucisku a wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy to wstęp do tego, co się wydarzy po Wielkim Ucisku. Jest to zatem proroctwo podwójnej referencji, które całkowicie się spełni za drugim razem. W dniu Pięćdziesiątnicy proroctwo to wypełniło się tylko częściowo jako zapowiedź tego co ma nadejść w pełni.

Proroctwo z Joela nie wypełniło się całkowicie lecz częściowo ponieważ:

 • Nie było jeszcze Dnia Pańskiego .
  .
 • Nie było ognia i kłębów dymu
  Dzieje 2:19 I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu.
  Joel 2:10 niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność.
  Joel 2:30-31
  I ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień PANA, wielki i straszny.
  .
 • Nie nastąpiło całkowite oczyszczenie ziemi

Piotr cytując Joela rozumiał, że wypełniło się ono tylko po części. Trzeba mieć jeszcze na uwadze fakt, że wylanie Ducha w przyszłości nastąpi wyłącznie na fizyczny Izrael.
.


Wstrzymanie proroctw w kontekście eschatologicznym

Pięćdziesiątnica (przed Jom Jahwe)
 • częściowe wypełnienie się proroctwa z Joela 2:10-28
 • nie nastąpiły zapowiedziane przez to proroctwo kataklizmy
Okres Łaski
 • Daniel 9:24 – wstrzymanie i zapieczętowanie proroctw i objawienia
 • 1 Kor. 13:10 – języki ustaną same z siebie przed nastaniem doskonałości
 • Judy 1:3 – cała wiara przekazana raz świętym
 • Obj 22:18 – koniec objawienia, kanon zostaje zamknięty
 • 1 Kor. 4:6 – nie wolno wykraczać ponad to, co jest napisane
 • 1 Piotra 4:11 – Jeśli ktoś przemawia, niech mówi na podstawie Pisma
 • 2 Tes. 2:14 – trzymać się nauk zawartych w Piśmie
 • 1 Kor. 11:2 – nie dodawać nic do nauki Apostołów
 • Gal. 3:15 – nie wolno dodawać do Słowa Bożego
 • Judy 1:17 – nauka Apostołów jedyną nauką
 • Zach. 13:1-6 – w okresie łaski każde pozabiblijne proroctwo jest fałszywe
Jom Jahwe
 • Izaj. 13:9 – zapowiedź Jom Jahwe
 • Joel 2:10-11 – kataklizmy
 • powrót proroctw
  Obj. 14:6-7 – prorokujący anioł,
  Obj. 11:3-7 – dwóch proroków
Tyciącletnie królestwo
 • Joel 2:25-27 – przywrócenie Izraela
 • Joel 2:28 – wylanie Ducha na Izraela
 • pełne wypełnienie się proroctwa z Joela 2:10-28


.

Wnioski

W kontekście eschatologicznym widzimy, że wszyscy wyznawcy ruchu zielonoświątkowego prorokują fałszywie i mówią fałszywymi językami a fałszywi prorocy podlegają Bożemu sądowi.

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email