Gdyby Duch Święty nadal obdarzał wiernych darami cudów i znaków, powinny one być takie same jak cuda i znaki przedstawione w Nowym Testamencie. Jednak tak zwane ”cuda i znaki” we współczesnym ruchu charyzmatycznym wogóle nie przypominają tych, o których czytamy w Nowym Testamencie.

JĘZYKI

Prawdziwy dar:

To mówienie w innym zrozumiałym języku, którego wierzący wcześniej się nie uczył.

Dzieje 2:7-8 7 I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8 Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?

Dzieje 10:44-47 44 A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. 45 I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. 46 Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał: 47 Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?

Dzieje 11:15  A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku.

Dzieje 19:6 A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Nic w powyższym fragmencie nie wskazuje, że zaistniała jakaś zmiana co do natury daru języków. Łukasz, autor Dziejów spisanych w roku 62 a.d. znał pierwszy list do Koryntian napisany przez Pawła w roku 55 a.d. (7 lat wcześniej) a zatem wiedział o problemie przedstawionym w 1 Kor. 14:5 a mimo wszystko ciągle definiuje mówienie językami jako mówienie zagranicznym językiem lub dialektem a nie jako niezrozumiałą mowę w ekstazie czy prywatny i sekretny język modlitewny.

Jawny dar przeznaczony w pewnym stopniu do budowania kościoła (o ile interpretowany)

1 Kor. 14:5 A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół był zbudowany.

Znak sądu dla niewierzących Żydów świadczący o tym, że ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich ludzi.

1 Kor. 14:21 W prawie jest napisane: Przez ludzi obcych języków i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.

Izaj. 28:11-12 11 Zaiste, przez jąkających się i mówiacych obcym językiem przemówi do tego ludu ten, 12 który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać.

Fakty: Znak ten spełnił swoją historyczną rolę. Żydzi zostali osądzeni, a poganie przyjęci na łono kościoła. Jego kontynuacja zatem nie ma podstaw.
.

Współczesny „dar”
 • To mowa w ekstazie, bełkot, niezrozumiały dla nikogo.
 • Prywatny ”język modlitewny.”
 • Można go nauczać jak i się go nauczyć, zatem to już nie dar a wyuczona zdolność.
 • Język anielski lub wymarły starożytny.
  .
Języki anielskie

Ruch charyzmatyczny jest w pełni świadomy odmiennej natury praktykowanego ”daru języków” od biblijnego standardu. Aby tą wyraźną różnicę wytłumaczyć, stworzył doktrynę ”języków anielskich” opartą na całkowicie wyrwanym z kontekstu cytacie

1 Kor. 13:1-3 1 Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 2 I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3 I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.

 • Nigdzie w tym tekście nie jest powiedziane, że aniołowie mówią innymi językami niż ludzie. Związek frazeologiczny ”języki ludzi i aniołów” świadczy o czymś zupełnie przeciwnym – o wspólnych językach używanych przez ludzi i aniołów.
  .
 • W Słowie Bożym nie ma przykładów aniołów mówiących niezrozumiałymi dla ludzi językami.
  .
 • Greckie γγελος angelos – oznacza zwiastuna, przekazującego wiadomość od Boga do ludzi. Z samej definicji i prostej logiki przekaz wymaga zrozumienia wypowiadanych słów.
  .
 • Greckie λαλ lalo to wyraz w tzw. Subjunctive Mood (trybie przypuszczającym) czyli stanie wyrażającym nieprawdopodobną możliwość. Grecka gramatyka nazywa to  διστακτικ γκλισις, – he distaktike enklisis„stanem wyrażania wątpliwości”. Dla kontrastu Indicative Mood (tryb oznajmujący) nazywano  ριστικ γκλισις, – he oristike englisis – stanem rozstrzygającym”.
  .
 • Werset ten ma znaczenie hipotetyczne i hiperboliczne, słowa mają charakter uniwersalny. Apostoł Paweł nie mówi o sobie, słowa kieruje do kościoła. W tekście tematem przewodnim jest miłość, która jest większa ponad wszystko.
  .
 • Użyte przykłady stanowią tło dla wielkości miłości, która jest ponad wszystko i są uporządkowane w następującej kolejności:
  .
  Całkowicie abstrakcyjne:
  .

  …Choćbym mówił językami ludzi i aniołów…
  gdybym nawet znał wszystkie istniejące języki i gdyby nawet istniały języki anielskie to mówienie nimi byłoby nic nie warte bez miłości (nikt nie mówi wszystkimi językami, nikt nie mówi językami anielskimi)
  .
  …stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący…
  kontynuacja tej myśli zawarta w 1 Kor. 14:6-11 świadczy wyraźnie o bezsensowności mówienia obcym językiem bez tłumaczenia. Osoba, która tak czyni nie ma miłości, działa na podstawie egoizmu, zamiast budować kościół buduje swoje ego, to fałszywa duchowość.
  .
  Niemożliwe do osiągnięcia:
  .

  …i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę…
  mowa o wiedzy wynikającej z proroctw, która zgodnie z 1 Kor. 13:9 jest cząstkowa więc nie osiągnęła w momencie pisania listu pełni, jednak Paweł jest świadomy, że to kiedyś nastąpi (1 Kor. 13:10)
  .
  …i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił…
  nawet osiągając niemożliwe, jestem niczym bez miłości (nikt nie zna wszystkich tajemnic, nikt nie posiada całej wiedzy, nikt nie ma pełni wiary).
  .
  Ekstremalnie wyolbrzymione:
  .

  …I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie…
  o ile jest to możliwe, o tyle jest to maksimum zdolności ludzkich
  .
  … A miłości bym nie miał, nic nie zyskam…
  pozbycie się wszystkiego co mam a nawet męczeńska śmierć nic mi nie da o ile nie mam miłości

Można to podsumować w następujący sposób:

Zwykłe doświadczenie Abstrakcyjne / niemożliwe / ekstremalne doświadczenie Nadrzędność miłości
Choćbym mówił językami ludzi abstrakcyjne i aniołów a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący
I choćbym miał dar prorokowania niemożliwe i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę  
i choćbym miał (wiarę) niemożliwe pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I choćbym rozdał na żywność dla ubogich ekstremalne cały swój majątek  

 

i choćbym wydał swoje ciało ekstremalne na spalenie a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.

Skoro współczesny charyzmatyczny ”dar”  to mowa aniołów, to na jakiej zasadzie można się jej nauczyć i jej nauczać, co głoszą i czynią współcześni charyzmatycy? Podział na pierwotny dar mówienia obcymi językami oraz współczesny “dar mówienia anielskimi językami” nie posiada oparcia w Słowie Bożym zatem należy go odrzucić.Języki wymarłe starożytne
.

Języki wymarłe starożytne

Ostatnią linią obrony wiarygodności  współczesnego “daru języków” jest uznanie go za dar mówienia starożytnymi, wymarłymi językami. Za pomocą tej doktryny faktycznie można uwiarygodnić niemożność jego przetłumaczenia. Zawsze można powołać się na “jakiś niezbadany, istniejący gdzieś i kiedyś” język, który nigdy nie został poznany przez naukę, nie miał formy pisanej, nie pozostawił żadnych śladów swojego istnienia. Jest to doktryna nie mająca absolutnie żadnego oparcia w Słowie Bożym (nie ma ani jednego miejsca sugerującego o starożytnych, niezrozumiałych językach jako o darze Ducha Świętego). Skoro nie da się zweryfikować czy wypowiadane słowa mają jakiekolwiek znaczenie i nie da się ich przetłumaczyć osoba nie powinna go używać zgodnie z zaleceniami Pawła

1 Kor. 14:13 Dlatego ten, kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby (ktoś) interpretował

1 Kor. 14:28  A jeśli nie ma tłumacza, niech milczy w kościele ten, kto mówi obcym językiem
.

Okiem językoznawcy

Wiarygodne badania lingwistyczne nie potwierdzają, że współczesne glossolalia to jakikolwiek język ludzki lub ponadnaturalny:

William Samarin profesor językoznawstwa na Uniwersytecie w Toronto dokonał szeroko zakrojonych badań nad fenomenem glossolaliów obecnym we współczesnych ruchu charyzmatycznym pisząc: „W ciągu pięciu lat, brałem udział w spotkaniach we Włoszech, Holandii, Jamajce, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Obserwowałem klasycznych zielonoświątkowców, neo-zielonoświątkowców i charyzmatyków trzeciej fali. Brałem udział w małych spotkaniach w domach prywatnych, jak również w ogromnych publicznych konferencjach. Badałem ten fenonomen między innymi wśród Portorykańczyków z Bronxu, handlarzy wężami z Appalachów, Rosjan z  Los Angeles. Przeprowadziłem wywiady z mówiącymi “językami” i zarejestrowałem na taśmie ich “dary” celem przeprowadzenia wnikliwej analizy. Po przeanalizowaniu niezliczonej ilości próbek “językowych” okazało się, że w każdym przypadku, glossolalia okazały się być nonsensem językowym. Jest to “dar” uznany przez mówiącego za prawdziwy język, nie mający jednak żadnych systematycznych podobieństwo do dowolnego języka naturalnego, żywego lub martwego.” żródło

Czym zatem są współczesne glossolalia?
 1. Ludzie mają tendencje do powtarzania bełkotu zaslyszanego u innych, należy zauważyć, że w lokalnej organizacji charzymatycznej ”języki” brzmią podobnie u każdego jej członka.
 2. Autosugestia.
 3. Możliwe zwiedzenie demoniczne (jak w Koryncie).
 4. Choroba psychiczna np. schizofrenia lub padaczka czołowa objawiają się mówieniem niezrozumiałymi ”językami”
 5. Wyuczone słowa.
 6. Istnieją dwa opisane przez naukę zjawiska zwane word salad i mówienie neologizmami, jednak nie jest to dar Ducha Świętego.
  .
  .

PROROCTWA

Prawdziwy dar

Proroctwa Nowotestamentowe są takie same jak Starotestamentowe; to nieomylne objawienie pochodzące od Boga, oceniane i porównywane w stosunku do poprzednich objawień.  Po zaakceptowaniu były dodawane przez Apostołów do kanonu nauczania celem uformowania fundamentu kościoła. Bóg przemawia w tak samo autorytatywny sposób zarówno przez proroctwa Starego jak i Nowego Testamentu. Agabus używa Starotestamentowej formuły “To mówi Pan”

Dzieje 21:11 Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan człowieka, do którego należy ten pas.

2 Mojż. 4:22  I powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael.

Według Izajasza Bóg potwierdza słowa Jego prawdziwych posłańców.

Izaj. 44:26 Potwierdzam słowa sługi swego, a radę posłów swych wykonywam. Który  mówię o Jeruzalemie: Mieszkać w niem będę; a o miastach Judzkich:  Pobudowane będą; bo spustoszenia ich pobuduję”

Według Jeremiasza prawdziwym prorokiem jest ten, którego przepowiednie się sprawdzają.

Jer. 28:9 Ten prorok, który prorokuje o pokoju, ten prorok, mówię, wtenczas  poznany bywa, że go Pan prawdziwie posłał, gdy się iści słowo jego.”

Według Ezechiela każde słowo wypowiedziane przez proroka musi się wypełnić

Ezech. 12:25 wyrzekę słowo, i wypełnię je, mówi panujący Pan

Prorok twierdzący, że mówi w imieniu Boga, gdy to co mówi okazuje się kłamstwem, prorok taki okazuje się fałszywy, sam Bóg mówi, że jest przeciwko takim prorokom. Słowo Boże wyraża się o tym bardzo jasno.

Ezech. 13:9 Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan
.

Współczesny “dar”
 • Według doktryny umiarkowanych charyzmatyków istnieje róznica w autorytecie przeszłych i współczesnych proroctw.
 • Proroctwa powinny zaczynać się od słów ”Sądzę, że to jest co Duch mógł mi powiedzieć.”
 • Mogą zawierać błędy, elementy których nie powinno się wykonywać lub ufać.
 • Ogólnikowe przekazy wypowiedziane na zgromadzeniu w stylu “Bóg cię użyje do swoich celów, jesteś wybrany, wykonasz jego wolę.” Kto? Kiedy? Gdzie? Jaką wolę? – w praktyce każdy może takie”proroctwa” wypowiadać bez konsekwencji i weryfikacji.

Gdyby tego typu “proroctwa” miały miejsce w czasach Starego Testamentu, “prorok” zostałby skazany i zabity na podstawie przepisów zakonu jako fałszywy prorok

5 Mojż. 13:10 I ukamionujesz go aż na śmierć, ponieważ chciał cię odwieść od Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

5 Mojż. 18:20 Wszakże prorok, któryby sobie hardzie począł, mówiąc słowo w imieniu mojem, któregom mu mówić nie rozkazał i któryby mówił w imię bogów obcych, niech umrze prorok takowy

Dla kontrastu prawdziwych proroctw, wszystko, na co może liczyć fałszywy prorok to OCZEKIWANIE w sensie myślenia życzeniowego i nadziei, OCZEKIWANIE, że to co przepowie naprawdę się wydarzy. Oto co czytamy w

Ezechiela 13 Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli! Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią: To jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak – zwróćmy na to szczególną uwagę –  OCZEKUJĄ, że spełni się ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście: To jest słowo Pana – chociaż Ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego Ja jestem przeciwko wam – mówi Wszechmocny Pan.

UZDRAWIANIE

Prawdziwy dar

Rezultaty są całkowite, natychmiastowe, permanentne, niezaprzeczalne, leczony jest każdy rodzaj choroby.

Uzdrowienia dokonane przez Jezusa
Trędowaty – Mat. 8:1-4Marek 1:40-44Łuk. 5:12-14 natychmiastowe, calkowite
Sługa centuriona – Mat. 8:5-13Łuk. 7:1-10 natychmiastowe, calkowite
Teściowa Piotra– Mat. 8:14-15Marek 1:30-31Łuk. 4:38-39 natychmiastowe, calkowite
Dwóch opętanych przez diabła – Mat. 8:28-34Marek 5:1-15Łuk. 8:27-39 natychmiastowe, calkowite
Człowiek z paraliżem – Mat. 9:2-7Marek 2:3-12Łuk. 5:18-26 natychmiastowe, calkowite
Krwawiąca kobieta – Mat. 9:20-22Marek 5:25-34Łuk. 8:43-48 natychmiastowe, calkowite
Dwóch ślepców – Mat. 9:27-31 natychmiastowe, calkowite
Niemowa – Mat. 9:32-33 natychmiastowe, calkowite
Córka kanaanitki – Mat. 15:21-28Marek 7:24-30 natychmiastowe, calkowite
Opętany chłopiec –- Mat. 17:14-21Marek 9:17-29Łuk. 9:38-43 natychmiastowe, calkowite
Dwóch ślepców– Mat. 20:29-34Marek 10:46-52Łuk. 18:35-43 natychmiastowe, calkowite
Opętany w synagodze – Marek 1:21-28Łuk. 4:31-37 natychmiastowe, calkowite
Ślepiec w Betsaidzie – Marek 8:22-26 natychmiastowe, calkowite
Sparaliżowana kobieta – Łuk. 13:10-17 natychmiastowe, calkowite
Człowiek z puchliną – Łuk. 14:1-4 natychmiastowe, calkowite
Dziesięciu trędowatych – Łuk. 17:11-19 natychmiastowe, calkowite
Sługa arcykapłana – Łuk. 22:50-51 natychmiastowe, calkowite
Syn dworzanina w Kafarnaum – Jan 4:46-54 natychmiastowe, calkowite
Chory przy wodzie w Betsaidzie – Jan 5:1-15  natychmiastowe, calkowite
Człowiek urodzony ślepym – Jan 9:1-7 natychmiastowe, calkowite
 Uzdrowienia dokonywane przez Apostołów
Piotr leczy kalekę – Dzieje 3:1-11 natychmiastowe, calkowite
Piotr leczy sparaliżowanego – Dzieje 9:33-34 natychmiastowe, calkowite
Piotr wskrzesza Tabitę / Dorkas – Dzieje 9:36-41 natychmiastowe, calkowite
Paweł leczy kalekę– Dzieje 14:8-10 natychmiastowe, calkowite
Paweł wskrzesza Eustychusa – Dzieje 20:9-12 natychmiastowe, calkowite
Paweł leczy ojca Publiusza i innych – Dzieje 28:7-9 natychmiastowe, calkowite
Uzdrawiani byli wszyscy bez wyjątku

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich. .

Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych; .

Łuk. 4:40 A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do niego, a on na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 

Łuk. 6:19 A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. .

Łuk. 9:11 Gdy ludzie się o tym dowiedzieli, poszli za nim. On ich przyjął i mówił im o królestwie Bożym, i uzdrawiał tych, którzy potrzebowali uzdrowienia.

Uzdrowienia były dokonywane wszędzie

Jezus i Apostołowie uzdrawiali wszędzie, a nie na zamkniętych spotkaniach, na które dostęp mają wyłącznie wyselekcjonowani wcześniej kandydaci

Łuk. 9:6 Wyszedłszy więc, obchodzili wszystkie miasteczka, głosząc ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Uzdrawiana była każda choroba bez wyjątku

Leczone były natychmiast wszystkie choroby u wszystkich ludzi, Jezus i Apostołowie nie stosowali wymówki, że ktoś nie ma wystarczającej wiary.

Mat 4:23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi.

Mat 4:24 A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. I przyprowadzano do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał.

Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;

Mat. 9:35 I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi.

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich.

Łuk. 6:19 A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.

Apostołowie otrzymali autorytet uzdrawiania chorób od Jezusa i również leczyli wszystkie choroby. Nie było żadnej różnicy jakościowej między uzdrowieniami Jezusa a apostolskimi.

Mat. 10:1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Jezus i Apostołowie uzdrawiali pomimo niewiary…
Niewierzący krajanie Jezusa

Marek 6:4-6 4 Ale Jezus powiedział do nich: Nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. 5 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu oprócz tego, że uzdrowił niewielu chorych, kładąc na nich ręce. 6 I dziwił się ich niedowiarstwu (πιστίαν apistian).Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając.

πιστία apistia  brak wiary, niewiara

Fragment ewangelii Marka informuje nas o kilku ciekawych faktach.

 • Jezus przybył w swoje rodzinne strony, gdzie niemal doszło do Jego ukamienowania, Łukasz 4:14-30
 • Środowisko, w jakim Jezus przebywał było mu wrogie, wers 4
 • Jezus dziwił sie brakowi wiary ludzi żyjących w Jego ojczystych stronach, w szczególności niedowiarstwu chorych, na których położył ręce w celu uzdrowienia, wers 6
 • Nie wierzyli w niego nawet Jego bracia, Jan 7:5 Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego.
 • Pomimo całkowitego braku wiary Jezus uzdrawia wybranych przez siebie ludzi poprzez nałożenie rąk, wers 5
  .
Dziesięciu trędowatych a tylko jeden wierzący

Łuk. 17:11-19 11 A w drodze do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka. 13 I donośnym głosem zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami! 14 Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. 16 I upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin. 17 Jezus zaś odezwał się: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 18 Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. 19 I powiedział do niego: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła.

 • Choć wszyscy trędowaci zostali oczyszeni,a tylko jeden wrócił podziękować, wers 17
 • 9 trędowatych było niewierzących,  a jednak zostali oczyszczeni, pomimo niewiary, wers 18
 • Tylko jeden człowiek miał wiarę, i tylko on został zbawiony, wers 19
  .
Chromy żebrak zostaje uzdrowiony pomimo braku wiary

Dzieje 3:1-7 3 Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej. 2 A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. 3 Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. 4 A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. 5 On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. 6 Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź! 7 A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. 8 A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga.

 • Apostołowie Piotr i Jan wchodzą do świątyni, wers 3
 • Do tej samej świątyni zostaje wniesiony chromy od urodzenia, tam ma żebrać, wers 4
 • Apostołowie proszą chorego aby zwrócił na nich uwagę, wers 5
 • Jedyne czego żebrak się spodziewał to jałmużna, nie było to z pewnością oczekiwanie uzdrowienia,wers 5
 • Piotr informuje, że żebrak nie dostanie ani grosza, wers 6
 • Zaskoczonego człowieka Piotr informuje, że zostanie wykorzystany na nim posiadany przez Piotra dar uzdrawiania, wers 6
 • Piotr dotyka chorego, ten zostaje natychmiast i w pełni uzdrowiony, wers 7
 • Chory nie posiadał wiary do uzdrowienia, został uzdrowiony ku swojemu zaskoczeniu, wers 8
Wszyscy bez wyjątku zostają uzdrowieni, niezależnie od wiary

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich.

 • Chrystus zawsze uzdrawiał wszystkich, bez wyjątku,
 • Uzdrawiał bez uzależnienia tego od wiary uzdrawianej osoby.
  .
Ubezwłasnowolnieni i nie chcący uzdrowienia zostają uzdrowieni

Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;

 • Ludzie opętani nie mogli mieć wiary
 • Bli oni  przyprowadzani do Jezusa wbrew ich woli.
 • A jednak wszyscy zostali uwolnieni słowem i uzdrowieni.

…twoja wiara cię uzdrowiła…

πίστις σου σέσωκέν σε – hē spistis sou sesōken se – twoja wiara cię uzdrowiła

Tą grecką frazę znajdziemy w następujących miejscach

 • Mat. 9:22 Ale Jezus odwrócił się i ujrzawszy ją, powiedział: Ufaj, córko! Twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa.
 • Marka 5:34 A on powiedział do niej: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby.
 • Marka 10:52 A Jezus mu powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też odzyskał wzrok i szedł drogą za Jezusem.
 • Łuk. 8:48 On zaś powiedział do niej: Ufaj, córko! Twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju.
 • Łuk. 17:19 I powiedział do niego: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła.
 • Łuk. 18:42 Jezus mu powiedział: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła.

σζω sózó – zbawiam, ratuję, uzdrawiam, prawidłowo: uratować od niebezpieczeństwa, fraza używana do opisu Boga ratującego wierzących od kary i mocy grzechu a dającego Jego bezpieczeństwo.

Wszystkie powyższe uzdrowienia towarzyszyły ludziom przeznaczonym do zbawienia, którzy otrzymali od Boga wiarę zbawiającą. Zatem oprócz fizycznego uzdrowienia z choroby, taka osoba stawała się wyznawcą Chrystusa.

Doskonale potwierdza to uzdrowienie chromego w Listrze

Dzieje 14:8-10 8 A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. 9 Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma (πίστιν το σωθναι – pistin tou sōthēnaiwiarę, aby zostać uzdrowionym; 10 Powiedział donośnym głosem: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić.

πίστιν το σωθναι – pistin tou sōthēnai – wiarę aby zostać zbawionym

 • Chory cierpiał od urodzenia na bezwład nóg, wers 8
 • Paweł głosił ewangelię, której chory słuchał, wers 9
 • Poruszenie przekazem było nad wyraz widoczne, słowa głoszone przez Pawła docierały głęboko do serca chorego, Paweł zauważył, że chory jest gotów oddać swoje życie w ręce Zbawiciela, wers 9
 • Paweł używa daru uzdrawiania na chorym, ten zostaje natychmiast uzdrowiony, wers 10
  .
Malchos, wróg Chrystusa

Jan 18:10 Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. A temu słudze było na imię Malchos.
.
Łuk. 22:51 Ale Jezus odezwał się (do swoich towarzyszy): Pozwólcie aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go.
.
Mat. 26:55 W tym momencie Jezus powiedział do tłumów: Wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać.

 • Czyli sługa arcykapłana, który przyszedł pojmać Jezusa i tym samym doprowadzić do Jego egzekucji został pozbawiony ucha przez czyste cięcie mieczem. (Jan 18:10)
 • Człowiek ten nie tylko nie wierzył w Jezusa ale też był jego przeciwnikiem. Mimo to został natychmiast uzdrowiony. Odcięte ucho przywrócone zostało ciału na oczach tłumu. (Łuk. 22:51)
 • Niewierzący wróg Chrystusa, któremu został odcięty organ ciała zostaje natychmiast uzdrowiony na oczach tłumów. To ewidentny cud. (Mat. 26:55)
  ..
Współczesny “dar”
 • W najlepszym wypadku niekompletny i czasowy, niemożliwy do zweryfikowania z medycznego punktu.
 • Typowe przykłady ”uleczeń” to bóle głowy, pleców, w zasadzie niczym nie różniące sie od tzw. cudów New Age, szamanizmu czy działalnosci współczesnych bioenergoterapeutów, autosugestia.
 • Brak przypadków natychmiastowego i całkowitego uleczenia z poważnych chorób.
 • Fenomen polegający na zasłyszanych opowieściach z drugiej ręki.
 • Zupełnie odmienny jakościowo od daru apostolskiego.
  ..

Wnioski

Biblijne dary uzdrawiania, prorokowania i mówienia zagranicznymi językami nie mają nic wspólnego ze współczesnymi ”darami” występującymi wśród współczesnych charyzmatyków. Skoro są inne niż biblijne to nie pochodzą od Boga.

Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email