Zbawienie a’la “kot Schrödingera”

Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi jacy żyli na świecie, natomiast warunkiem otrzymania przebaczenia jest przyjście do Jezusa i wyznanie Mu swoich grzechów, przyjęcie Go jako swojego osobistego Zbawiciela! Jak ktoś był niewierzący, ale się nawrócił, to będzie zbawiony czy nie?

Takie, lub podobne twierdzenia będą wypowiadać zwolennicy dożywotniego okresu próbnego, którym jest arminianizm. W zasadzie z natury wszyscy ludzie to arminianie, ponieważ uważają, że wolna wola człowieka nie może być przez Boga naruszona, człowiek jest w stanie sam przyjść do Boga oraz jest zobowiązany do utrzymania swojego zbawienia.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych doktryn jest przekonanie niektórych arminian, że na krzyżu zbawienie się nie dokonało. Mówiąc bardziej precyzyjnie na krzyżu umarł Chrystus za wszystkie grzechy wszystkich ludzi ale tylko potencjalnie. Zbawienie następuje dopiero wtedy, gdy konkretna osoba uwierzy w Jezusa. Zatem samo zbawienie nie jest efektywne lecz potencjalne i całkowicie zależne od wyboru człowieka.

W tym aspekcie teologia arminian żywo przypomina eksperyment z kotem zamkniętym w pudełku, który jednocześnie według rozumowania jest i żywy i martwy. Tak jak życie kota zależne jest od przypadkowego zadziałania lub niezadziałania mechanizmu uruchamiającego truciznę, tak życie wieczne arminianina zależne jest od przypadkowego (gdyż zależnego od widzi mi się danej osoby) przyjęcia lub odrzucenia Jezusa. Przyczyną, dla której Bóg wysyła “zbawionych” do piekła jest niewiara człowieka.

Powyższa nauka jest tak niebezpieczna jak niebiblijna..


.


Charakter odkupienia

Wszyscy biblijnie wierzący chrześcijanie zgodzą się z faktem, że ofiara Chrystusa była w pełni wystarczająca i całkowicie uśmierzyła gniew Boga.

Jan 19:30 A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.

1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;

Hebr. 10:14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.

Hebr. 9:26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

Jan 3:5 A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić (ἄρῃ are) nasze grzechy

αἴρω airo zabrać, nieść, usunąć, zniszczyć

Jan 1:7 krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Ponieważ zbawieni zostali w pełni pozbawieni grzechu, który został przez Chrystusa poniesiony, zniszczony i usunięty gniew Boży został zaspokojony i na chrześcijaninie już nie ciąży. Ci jednak, nad którymi gniew Boży ciąży idą na wieczne zatracenie.

1 Tes. 1:10 (Jezus) nas wyrwał od nadchodzącego gniewu.

1 Tes. 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.

Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi

Kol. 3:6 Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.

Obj. 14:10 Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem.

Na krzyżu Chrystus wypił kielich gniewu za zbawionych. To oznacza, że Bóg wylał swój gniew za grzechy na Chrystusa. Syn został w pełni ukarany za wszystkie grzechy, które poniósł na krzyż.

Mat. 26:39 Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty.
.


Niewiara jest grzechem

Odrzucenie Jezusa to grzech niewiary. Zostało to zdefiniowane między innymi w następujących miejscach Pisma:

Hebr. 3:12 Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego (πονηρα ponera – złego, niegodziwego, bezbożnego ) serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego; 

Jan 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Jan 16:8-9 8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie (w Jezusa)

Skoro Jezus umarł za wszystkie grzechy bez wyjątku (co jest prawdą), musimy uznać, że umarł również za wszystkie grzechy niewiary w Jezusa. Mamy wtedy trzy możliiwości:
.


Uniwersalne odkupienie

Chrystus umarł za wszystkie grzechy (w tym grzechy niewiary w Jezusa) wszystkich ludzi jacy żyli na świece

Zatem:

– Jezus przybił do krzyża wszystkie grzechy niewiary wszystkich ludzi jacy żyli na świecie

Kol. 2:14 Wymazał obciążający nas  (wszystkich ludzi żyjących na świecie) wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam  (wszystkim ludziom żyjącym na świecie) , i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

– Mesjasz został osądzony ukarany za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, zatem został osądzony ukarany przez Ojca za wszystkie grzechy niewiary w Jezusa wszystkich ludzi jacy żyli na świecie. Tym samym wszyscy ludzie na świecie są (!) sprawiedliwi w oczach Bożych, czyli Bóg nie widzi w nikim grzechu (w tym grzechu niewiary w Jezusa), widzi za to we wszystkich ludziach na świecie przypisaną im sprawiedliwość.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas (wszystkich ludzi żyjących na świecie) grzechem uczynił, abyśmy w nim (wszyscy ludzie żyjący na świecie) stali się sprawiedliwością Bożą.

– kara (śmierć i oddalenie od Boga)  została wykonana, gniew Boży zaspokojony za wszystkich ludzi żyjących na świecie

Rzym. 8:3 Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech (wszystkich ludzi żyjących na świecie) w ciele.

– dzięki potępieniu grzechu w ciele (Jezus jako ofiara zastępcza uśmierzająca Boży gniew) wszyscy ludzie żyjący na świecie są wolni od gniewu Bożego i kary za każdy grzech (w tym za grzech niewiary w Chrystusa)

1 Tes. 1:10 I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas (wszystkich ludzi żyjących na świecie) wyrwał od nadchodzącego gniewu.
.

Logiczne konsekwencje teologii arminian
 • Chrystus został osądzony przez Boga, poniósł karę, umarł i został od Boga oddzielony za wszystkichludzi żyjących na świecie.
  .
 • Idąc tym tokiem rozumowania także przypisał sprawiedliwość  Bożą wszystkim ludziom żyjącym na świecie, tak, że Bóg widzi wszystkich ludzi na całym świecie jako sprawiedliwych.
  .
 • Jednocześnie Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi na całym świecie, zatem i za wszystkie grzechy niewiary w Jezusa, co sprawia, że ten grzech nie zostanie poczytany żadnej żyjącej osobie na świecie.
  .
 • Jest to nieprawda – piekło  będzie okupowane przez ogromne rzesze idące szeroką drogą.
  .
 • Jest to fałszywa teologia bliska uniwersalizmowi, który został uznany za herezję.
  .

Ograniczone odkupienie

Chrystus umarł za wszystkie grzechy, w tym grzech niewiary wybranych przez Boga do zbawienia konkretnych ludzi (ograniczone odkupienie), zatem:

– Jezus przybył do krzyża wszystkie grzechy niewiary w Jezusa wybranych ludzi (tych, którzy przez Boga zostali do zbawienia wybrani)

Kol. 2:14 Wymazał obciążający nas (wybranych) wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam (wybranym), i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

– Mesjasz został osądzony i ukarany za wszystkie grzechy wybranych do zbawienia ludzi, zatem został osądzony i ukarany przez Ojca za wszystkie grzechy niewiary w Jezusa tylko tych, którzy do zbawienia zostali wybrani. Tym samym  tylko wybrani do zbawienia są sprawiedliwi w oczach Bożych, czyli Bóg nie widzi w wybranych grzechu (w tym grzechu niewiary w Jezusa), widzi w wybranych przypisaną sprawiedliwość.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas (wybranych) grzechem uczynił, abyśmy w nim (wybrani) stali się sprawiedliwością Bożą.

– kara została wykonana a gniew Boży zaspokojony względem wybranych

Rzym. 8:3 Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech(wybranych) w ciele.

– dzięki potępieniu grzechu w ciele (Jezus jako ofiara zastępcza uśmierzająca Boży gniew) wybrani do zbawienia ludzie żyjący na świecie są wolni od gniewu Bożego i kary za każdy grzech (w tym za grzech niewiary w Chrystusa).

1 Tes. 1:10 I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas (wybranych) wyrwał od nadchodzącego gniewu.
.

Logiczne konsekwencje teologii reformowanej
 • Chrystus został osądzony przez Boga, poniósł karę, umarł i został od Boga oddzielony za ludziwybranych do zbawienia.
  .
 • Także wybranym do zbawienia przypisał sprawiedliwość  Bożą  tak, że Bóg widzi wybranych do zbawienia jako sprawiedliwych.
  .
 • Jednocześnie Jezus umarł za wszystkie grzechy wybranych do zbaweinia, zatem i za grzech niewiary w Jezusa, co sprawia, że ten grzech nie zostanie poczytany wyłącznie wybranym do zbawienia.
  .
 • Jest to prawda – według Słowa tylko idący wąską ścieżką docierają do nieba, ci, którzy otrzymali dar wiary.
  .

Trzecia alternatywa…

A co, jeśli Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi żyjących na świecie, poza grzechem niewiary? Implikacje tego założenia są szokujące:

 1. Grzech niewiary nie został przybity do krzyża.
 2. Grzech ten nie został w Chrystusie osądzony przez Boga.
 3. Za grzech niewiary Chrystus nie poniósł kary.
 4. Grzech ten zatem nie może być przebaczony, łaska za ten grzech nie może być okazana.
 5. Gniew Boży musi zostać wylany za ten grzech.
  .
  Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi
  .
 6. Każdy człowiek, wierzący czy nie, będzie musiał osobiście zapłacić za ten grzech, gniew Boży zostanie wylany na każdego bez wyjątku.
  .
  Jer. 31:30 Każdy dla nieprawości swojej umrze;
  .
  5 Mojż. 24:16
   Nie umrą ojcowie za syny, a synowie nie umrą za ojce; każdy za grzech swój umrze
  .
 7. Karą za grzech jest śmierć.
  .
  Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć,
  .
 8. Nikt nie będzie zbawiony.
  .
  2 Tes. 1:9 Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;

Jedyną teologią, jaka prawidłowo rozkłada doktrynę usprawiedliwienia jest pięciopunktowy kalwinizm uznający ograniczone odkupienie.
.


Przeznaczeni do usynowienia

Nawrócą się wszyscy ci, których Ojciec daje Synowi i nikt inny

Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.

Jan 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.

Jan 17:6 Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali twoje słowa.

Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Bóg wybranych nazywa synami. Przeznaczenie do usynowienia odbyło się w wiecznej przeszłości

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Rzym. 9:29-30 29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

Zwróćmy uwagę na to, chrześcijanin otrzymuje Ducha ponieważ jest przeznaczony do usynowienia,

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

Gal. 4:6 A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!

Usynowienie to wypełni się w dniu zmartwychwstania, będzie to odkupienie grzesznego ciała, ostatni element planu zbawienia.

Rzym. 8:23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.

O ile zbawieni zostają wyłącznie wybrani przez Boga to jednak zbawienie nie odbywa się w próżni. Nikt sam z siebie nie staje się chrześcijaninem. Środkiem zbawienia jest wiara, której Bóg udziela w wyniku usłyszenia ewangelii Słowa Bożego czy to z ust kaznodziei, czy też po przeczytaniu w Biblii (środkiem tym nie są ani sny ani wizje ani osobiste objawienia). Bez ogłoszenia ewangelii nie ma zbawienia.

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

1 Tes. 2:14 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.
.


Ilustracja

Załóżmy, że teologia arminian jest prawdziwa i człowiek, który nie wierzy w Boga Pisma umiera stając na sądzie ostatecznym. Oto skrótowy przebieg procesu:

Bóg: byłeś złym człowiekiem popełniłeś wiele grzechów

Niewierzący: zgadza się Królu królów i Panie Panów

Bóg: zostajesz osądzony według mojego doskonałego Prawa i skazany na wieczne zatracenie gdzie po wszeczasy będziesz spłacał swój dług wobec mnie.

Niewierzący: o Królu królów i Panie panów, czyż Twój Syn nie spłacił całego mojego długu cierpiąc za wszystkie moje grzechy na krzyżu? Na jakiej podstawie mnie tam wysyłasz?

Bóg: Idziesz do piekła ponieważ nie wierzyłeś w Syna.

Niewierzący: O Królu królów i Panie panów, chciałbym Ci przypomnieć, że niewiara w Chrystusa również jest grzechem. A skoro jest grzechem a Chrystus umarł na krzyżu za wszystkie grzechy wszystkich ludzi na świecie, to także umarł za mój grzech niewiary. Czemu miałbyś mnie za ten grzech jeszcze karać i posyłać do piekła? Czy ofiara Chrystusa była dla ciebie niewystarczająca? Czy Twój gniew nie został w pełni zaspokojony przez doskonałą ofiarę Twojego Syna?

Bóg:
.


Argument Spurgeona

Arminianie mówią, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Spytajmy ich co oni przez to rozumieją?
.
Czy Chrystus umarł aby zabezpieczyć zbwienie wszystkim ludziom? Odpowiedzą nam wtedy “Nie, z pewnością nie
.
Spytajmy ich ponownie. Czy Chrsystus umarł aby zabezpieczyć zbawienie komukolwiek konkretnie? Odpowiedzą “Nie”. Muszą to przyznać jeśli są konsekwentni. Powiedzą “Nie; Chrystus umarł aby każdy człowiek mógł być zbawiony, jeśli…” i tu podają pewne warunki zbawienia.
.
Odpowiadamy im wtedy, pójdźmy do Starego Testamentu – Chrystus zatem bez wątpienia nie umarł, aby zabezpieczyć zbawienie komukolwiek, prawda? Muszą odpowiedzieć “Prawda“. Muszą tak odpowiedzieć, bo wierzą że nawet gdy człowiekowi odpuszczono, to może on odpaść od łaski i zginąć.
.
I kto tu ogranicza śmierć Chrystusa? Powiadacie, że Chrystus nie umarł aby niezawodnie zabeczpieczyć kogokolwiek. Proszę wybaczcie, lecz gdy twierdzicie, że to my ograniczamy śmierć Chrystusa odpowiadamy: O nie moi kochani panowie, to wy ograniczacie. My twierdzmy, że Chrystus umarł aby niezawodnie zabezpieczyć zbwienie ogromnej rzeczy ludzi, której nikt nie jest w stanie zliczyć, którzy przez śmierć Chrystusa nie tylko mogą byćzbawieni ale są zbawieni, muszą być zbawieni i nie mogą w jakimkolwiek przypadku narazić się na cokolwiek innego niż na bycie zbawionym.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email