Zielonoświąkowy duch pijaństwa a Księga Izajasza

Wyznawcy ducha zielonoświątkowego bronią nauki o byciu „pijanym w duchu”, padaniu na plecy, dzikich śmiechów i orgii okrzyków na swoich spotkaniach powołując się na tekst z Izajasza:

Izaj. 29:9-14

9 Zdumiejcie się (הִתְמַהְמְה֣וּhi·mah·mə·hū), choćbyście się zdumiewać mieli; krzyczcie, choćbyście mieli na pomoc wołać. Opili się, ale nie winem; potaczają się, ale nie od mocnego napoju.

10 Bo was napełnił Pan duchem snu twardego, i zawarł oczy wasze; proroków i książąt waszych widzących oczy zasłonił.

11 Przetoż wam wszelkie widzenie podobne jest słowom ksiąg zapieczętowanych, które danoliby temu, co zna pismo, a rzeczono: Czytaj to proszę, tedy odpowie: Nie mogę, bo są zapieczętowane.

12 A danoliby księgi temu, co nie zna pisma, a rzeczono: Czytaj to proszę, tedy odpowie: Nie znam pisma.

13 Bo mówi Pan: Przeto, że ten lud przybliża się do mnie usty swymi, a serce jego dalekie jest odemnie, a bojaźni, którą się mnie boją, z przykazań ludzkich nauczyli się:

14 Dlatego Ja też sobie dziwnie pocznę z tym ludem, dziwnie i cudownie, i zginie mądrość mądrych jego, a rozum roztropnych jego skryje się.

Głębsze studium tekstu wykaże, że neomontaniści przekręcają go ku własnemu zatraceniu
.


Analiza tekstu
 • הִתְמַהְמְה֣וּ hi·mah·mə·hū – forma tego czasownika wskazuje na to, że zadziwiająca niewiara Izraela wynika z ich własnej winy, wers 9.
  .
 • Prorok opisuje czasowy sąd nadchodzący na Żydów, wers 9.
  .
 • Ogłoszenie sądu duchowego; Bóg zsyła otępienie i panikę na przywódców ludu, jest to ślepota w rozeznawniu – kara dla tych, którzy świadomie zamknęli swe oczy na światło, wers 10
  .

…Widzących oczy zasłonił…

 • Ironicznie ci, których zadaniem jest widzieć, nie widzą, są ślepi, wers 10.

Rzym. 11:8 (Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dnia dzisiejszego.

 • Iluminacja Ducha Świętego czyli moc właściwego zrozumienia Słowa Bożego została odebrana Żydom, którzy odpadli od wiary i stali się cieleśni, wers 11.

1 Kor. 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.

 • Żydzi nie są w stanie zrozumieć prawdziwej natury i znaczenia objawienia Bożego, treść Słowa Bożego jest dla niech niemożliwa do odczytania, wers 12.
  .
 • Mowa o sądzie Bożym nad Izraelem jako karze za obłudną wiarę opartą o martwą religię, Jezus cytuje wersy 13-14 ogłaszając ponownie sąd nad Izraelem.

Mat. 15:7-9 7 Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz: 8 Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. 9 Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi.
.


Wnioski

Fragmemt z Izajasza jest ogłoszeniem sądu nad Izraelem. Jest to sąd duchowy. Winą Izraela jest obłuda, odstępstwo od wiary i podążanie za naukami ludzkimi. Karą za odstępstwo jest duchowa ślepota i niemożność zrozumienia Słowa Bożego. Proces ten dotknął najpierw elity, czyli przywódców, proroków i tych, których zadaniem było rozumieć Pismo. Powolywanie sie na księgę Izajasza w celu uwiarygodnienia spirytystycznych praktyk zielonoświątkowych jak „bycie pijanym w duchu”, śmiechy, krzyki i inne tego typu ekscesy jest ironicznym wypełnieniem się tego samego sądu nad ludźmi, którzy w swej głupocie powolują sie na ten cytat. Winą zielonoświątkowców i  charyzmatyków jest obłuda, przyjęcie nauk ludzkich i odejście od Słowa Bożego. Karą jest ślepota duchowa i niemożność zrozumienia Słowa Bożego. Fragment z Izajasza ewidentnie potępia praktyki zielonoświątkowe; również i tu wina leży po stronie praktykujących nauki ludzkie a proces ogłupienia także zaczyna się od przywódców. Fragment z Izajasza nie uwiarygadnia zielonoświątkowych ekscesów.


Zielonoświąkowy duch pijaństwa a Dzieje Apostolskie

Innym wyrwanym z kontekstu fragmentem, przy pomocy którego neomontaniści starają się uwiarygodnić takie ekscesy jak „bycie pijanym w duchu”, krzyki, śmiechy czy też zachowywanie się jak zwierzęta, jest tekst z Dziejów Apostolskich.

Dzieje 2:13 Lecz inni naśmiewali się i mówili: Upili się młodym winem.

.


Najbliższy kontekst

Spójrzmy na kontekst tego fragmentu

Dzieje 2:5-15

5 A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem.

6 A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku.

7 I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?

8 Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?

9 Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;

10 We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici;

11 Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

12 I zdumiewali się wszyscy, i dziwili, mówiąc jeden do drugiego: Co to ma znaczyć?

13 Lecz inni naśmiewali się i mówili: Upili się młodym winem.

14 Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów.

15 Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia.

.


Analiza tekstu
 • W Jerozolimie przebywali Żydzi mówiący językami całego świata, wers 5.
  .
 • Szum, jaki słyszeli Żydzi z całego świata był odgłosem zesłania Ducha Świetego a nie szumem wydobywającym się z wielu gardzieli, wers 6.

Dzieje 2:2 Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli.

 • Żydzi władający wieloma zagranicznymi językami zgromadzili się wokół uczniów, którzy logiczny i zrozumiały sposób mówili zagranicznymi językami, wers 6.
  .
 • Zdumienie Żydów z całego świata było spowodowane pochodzeniem uczniów. Galielea uznawana była w Izraelu za miejsce zamieszkiwane przez ludzi nieuczonych, rybaków i wieśniaków, wers 7.
  .
 • Żydzi z całego świata nie mogli zrozumieć jak to możliwe, że nieuczeni i niewykształceni wieśniacy przemawiają w zrozumiały sposób z zachowaniem zasad gramatyki i dialektu w językach z odległych krańców świata, wersy 8-10.
  .
 • Uczniowie głosili wielkie dzieła Boże, wers 11.
  .
 • Głosili odrzucenie Izraela, który został duchowo osądzony, stan duchowy Izraela został przyrównany do zamroczenia alkoholem.
  .
 • Mówiący zagranicznymi językami po raz pierwszy w historii świata cytowali w innym niż hebrajski języku słowa wypowiedziane w księdze Izajasza w 28 rozdziale, który poprzedza omawiany wcześniej rozdział 29.

Izaj. 28:5-12 5. Dnia onego będzie Pan zastepów koroną ozdoby, i koroną sławy ostatkowi ludu swego, 6. I duchem sądu siedzącemu na sądzie, a mocą tym, którzy odpierają bitwę aż do bramy. 7. Ale i ci od wina błądzą, i od mocnego napoju potaczają się. Książę i prorok błądzą od mocnego napoju, utonęli w winie, potaczają się od mocnego napoju, błądzą w widzeniu, potykają sie w sądzie. 8. Albowiem wszystkie stoły ich pełne są rzygowin i plugastwa, tak, aż miejsca nie staje. 9. Kogożby uczyć miał umiejętności? A komu da zrozumieć co słyszał? Izali odstawionym od mleka, a odsadzonym od piersi? 10. Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem (קו לקו, קו לקו, צו לצו, צו לצו, tzav latzav, tzav latzav, kav lakav, kav lakav), trochę tu, trochę tam: 11. A wszakże jakoby nieznajomą mową, i językiem obcym mówił do ludu twego. 12. A gdy im rzekł: Toć jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toć jest odpocznienie; ale oni nie chcieli słuchać.

 קו לקו, קו לקו, צו לצו, צו לצו, tzavlatzav, tzav latzav, kav lakav, kav lakav – kulturowy kontekst tej frazy wskazuje, że słowa wypowiadane były w szyderczy spoób, śmiesznym głosem, tak jakby nauka była skierowana do nierozumnych dzieci, którym trzeba przekazywać podstawy wiedzy

 • Niektórzy ze słuchaczy zgromadzonych wokół mówiących zagranicznymi językami słysząc przekaz wielkich Dzieł Bożych uznali ich za pijanych z powodu usłyszanej treści, wers 13Izaj. 28:5-12
  .
 • Również Żydzi, nie rozumiejący zagranicznych języków uznali mówiących niezrozummiałymi dla nich zagranicznymi językami za pijanych, wers 13
  .
 • Ludzie nie rozumiejący obcej mowy wyciągają takie same wnioski i reagują na nią tak samo:

1 Kor. 14:23 Jeśli więc cały kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami, a wejdą tam nieuczeni (ιδιωται idiōtaialbo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie?

διώτης idiōtes – niedouczony – osoba nieznająca tych zagranicznych języków, osoba spoza kościoła.

 • Oba fragmenty wskazują na to, że osoby nie rozumiejące obcej mowy uznawały mówiących zagranicznymi językami za niespełna rozumu.

Dzieje 2:13 … mówili: Upili się młodym winem.
1 Kor. 14:23 … czy nie powiedzą, że szalejecie?

 • Piotr informuje Żydów, że uczniowie nie są pijani, wersy 14-15.
  .
 • Tekst nie zawiera opisów osób wyjących, szczekających, śliniących się, wpadających w ekstazy, zataczających się ani zachowujących się w szalony sposób.
  .

Wnioski

Absolutnie nic w tekście nie wskazuje na to, że uczniowie będący pod wpływem Ducha Świętego zachowywali się w nienormalny, ekstatyczny sposób. Pierwszą przyczyną uznania uczniów za pijanych były brak zrozumienia zagranicznej mowy przez niektórych lokalnych Żydów. Drugą przyczyną było zrozumienie treści przekazu przez niektórych Żydów-pielgrzymów. Współczesne zielonoświątkowe spirytystyczne ekscesy nie mogą być uwiarygodnione przy pomocy tekstu z Dziejów 2:13.
.


Podsumowanie

Zastanawiające jest niezwykłe podobieństwo między odstępczym Izraelem a ruchem zielonoświątkowym. W obu przypadkach widać ewidentnie ślepotę duchową, brak rozeznawania Słowa Bożego, zamroczenie intelektualne. Duch zesłany przez Boga na Żydów jest tym samym duchem jaki działa wśród zielonoświątkowców i charyzmatyków. Nie jest to Duch Święty. Jednak szaleństwo ruchu zielonoświątkowego zdaje się być większym niż to, jakie dotknęło Izrael. Zielonoświątkowcy na poparcie swoich ekscesów przywołują tekst Izajasza 28, który tak naprawdę ogłasza sąd duchowy nad odstępczą religią.

Każdy neomontanista powinien zbadać swoje serce i skonfrontować ekscesy swojego zboru z prawdą Słowa Bożego mając cały czas na uwadze fakt, że zgodnie z 2 listem do Tesaloniczan może być człowiekiem zwiedzionym i nie posiadać właściwego zrozumienia Pisma.

2 Tes. 2:7-12 7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. 8 Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. 9 Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.

Ważne aby każdy wyznawca ducha zielonoświątkowego wziął sobie głęboko ostrzeżenie Apostoła Piotra

2 PIotra 3:16 Są w nich (Listach Pawła) pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan