Odnowienie rzeczy

1 Mojż. 3:16-19

16. A do kobiety powiedział: Wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia, w bólu będziesz rodzić dzieci. Twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować.

17. Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia.

18. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne.

19. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo jesteś prochem i w proch się obrócisz.

Bóg obiecuje nam „nowe niebo i nową ziemię” (Obj. 21:1). Niektórzy ludzie dochodzą do wniosku, że Bóg po prostu wyrzuci obecne stworzenie na śmietnik i zacznie od nowa. Ale to nie może być prawda. My sami jesteśmy częścią tego obecnego stworzenia. A jeśli ufamy Chrystusowi, wiemy, że nie wylądujemy na śmietniku!

W Liście do Rzymian 8:18-25 Bóg pokazuje nam, jak myśleć o naszej przyszłości. My, którzy należymy do Chrystusa, jesteśmy „synami Bożymi”

Rzym. 8:14-15, 19 14. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. 15. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! 19. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.

Duch Chrystusowy mieszka w nas, gwarantując nasze ostateczne odkupienie

Rzym. 8:23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.

Już teraz mamy życie wieczne

Rzym. 6:10 Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
.
Jan 5:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia.

Ale pragniemy także pełnego nadejścia życia i pokoju w przyszłości.


Cel zbawionych

Nasz cel określa sam Chrystus. Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do obrazu Jego Syna, aby Syn był pierworodnym wśród wielu braci.

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.

Chrystus jest „pierworodnym pośród wielu braci”, nie tylko dlatego, że Jego zmartwychwstanie jest chronologicznie pierwsze i nie tylko dlatego, że jest najważniejszy nad nami, ale dlatego, że Jego zmartwychwstanie jest wzorem, który naśladujemy i do którego się dostosowujemy. On jest naszym przedstawicielem, nie tylko przez poniesienie naszego grzechu, ale przez ukazanie pełnego obrazu, z którym jesteśmy zjednoczeni i w który jesteśmy przemienieni.

Rzym. 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka.
.
1 Kor. 15:49 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego.
.
2 Kor. 3:18 Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.


Cel stworzenia

Bóg ma plan dla większego stworzenia, nie tylko dla ludzkości.

Rzym. 8:21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.

Niektórzy twierdzą, że „stworzenie” obejmuje tutaj tylko istoty ludzkie. Ale werset 21 wydaje się odróżniać „stworzenie” z jednej strony od „dzieci Bożych” z drugiej. Ten kontrast jest wyraźnie wyrażony w wersecie 23 A nie tylko ono, ale …i my sami w sobie wzdychamy. Kontrast wskazuje, że „stworzenie” obejmuje nie tylko ludzi ale

  • zwierzęta,
  • rośliny
  • i rzeczy nieożywione

To stworzenie „jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał(Rzym. 8:20). Marność na świecie zaczęła się wraz z upadkiem Adama, ponieważ Upadek wywarł wpływ na świat pod panowaniem Adama — ciernie i osty, wielki ból podczas rodzenia dzieci, ciężki poród (1 Mojż. 3:16-19). Stworzenie jako całość, a nie tylko Adam, „zostało poddane marności”. W wyniku Upadku istoty ludzkie, które pochodzą od Adama, cierpią z powodu grzechu i śmierci, a w końcu ranią się nawzajem w grzechu i nieszczęściu. Ale przekleństwo, które Bóg ogłasza z powodu upadku Adama, powoduje również zmiany w szerszym porządku stworzenia.

Pomyślmy tylko o komarach, tasiemcach, wściekliźnie i wszystkich nosicielach chorób tak wyniszczających ludzi – kto może odgadnąć wszystkie sposoby, w jakie stworzony porządek mógł zostać rozbity w wyniku Upadku?
.


Remedium

Teraz odkupienie Chrystusa przynosi odwrócenie i lekarstwo na całą katastrofę Upadku. Przede wszystkim Chrystus przynosi lekarstwo na grzech:

Rzym. 3:21-26 21. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. 22. Jest to sprawiedliwość Boga przez wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. 23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; 24. A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. 25. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; 26. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.

Ale Jego triumf wyzwoli również większe stworzenie od „marnośći”, czyli skutków przekleństwa. Stworzenie było pierwotnie dobre, a marność została narzucona dopiero później, w czasie Upadku. Dlatego istnieje prawdziwa podstawa, by wierzyć, że Bóg wytępi daremność, nie niszcząc w ten sposób również dobrego stworzenia. I to właśnie obiecuje Rzymian 8:21: „ stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych”.

Jakżesz cudowną mamy nadzieję!
.


Biblia a materializm

Zwróćmy uwagę na kontrast między biblijną nadzieją z jednej strony a materialistycznym ewolucyjnym światopoglądem z drugiej.

Materializm mówi, że wszelkie zło i cierpienie obecne na świecie zawsze tam było, przynajmniej w zasadzie. „Nie ma czegoś takiego jak Upadek”, mówi. Wszystko trwa tak jak zawsze (2 Piotra 3:4). Nie było radykalnych zakłóceń, które zepsuły pierwotnie dobrą sytuację. Ale to oznacza, że zło i cierpienie są nieodłączne w samej naturze rzeczy; więc nie ma nadziei na ostateczne wyeliminowanie zła. To rzeczywiście marność, prowadząca do rozpaczy.

Słowo Boże natomiast rozprasza rozpacz. Daje nam pewny fundament nadziei na naszą przyszłą wolność. Oczekujemy ostatecznego zniesienia śmierci, łez i bólu

Obj. 21:4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Co więcej, wolność dzieci Bożych jest wzorem wolności dla całego stworzenia:stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych” (Rzym. 8:21). Jak widzieliśmy, zmartwychwstanie Chrystusa jest wzorem naszego zmartwychwstania. A zgodnie z Rzymian 8:21 nasze zmartwychwstanie jest wzorem wyzwolenia stworzenia. W ten sposób Chrystus jest w centrum, zarówno dla nas, jak i dla stworzenia. Nie powinno to dziwić, gdy zdamy sobie sprawę, że jest On Stwórcą i Panem całego kosmosu (Kol. 1:15-17). Ponieważ jest Stwórcą, jest także Zbawicielem i Panem, który odkupuje cały kosmos z „marności”

Kol. 1:18-20 18. On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy; 19. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; 20. I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Najpierw przychodzi stworzenie, potem odkupienie jako odnowienie stworzenia, a na końcu spełnienie jako cel stworzenia. Wszystkie trzy trzymają się razem w Bożym celu. On dokonuje wszystkich trzech rzeczy przez Swojego Syna, jedynego Pośrednika.
.


Odwrócenie skutków Upadku

Odkupienie odwraca skutki Upadku. Ale to nie tylko przywraca nas do sytuacji Adama sprzed Upadku. Bóg od początku zaplanował rozwój. Adam i Ewa mieli mieć dzieci: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” (1 Mojż. 1:28). Stworzony świat zmierza ku swemu przeznaczeniu, ku jego dokończeniu, gdy jeszcze cudowniej niż na swoim początku objawi chwałę Bożą. Na początku w ogrodzie był tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta. Koniec ma rzesze ludzkości w mieście. Ale ma też jednego Człowieka, Chrystusa, Ostatniego Adama, i jedną Oblubienicę, Kościół, (Obj. 19:6-9).

Stworzenie na początku było rzeczywiście „bardzo dobre” (1 Mojż. 1:31). Doskonałość jest jeszcze pełniejszym urzeczywistnieniem dobroci. Można powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo dobre, niezmiernie dobre, jeszcze intensywniej napełnione chwałą Bożą. I to doskonałość nadejdzie. Bóg osiągnie swoje cele. Możemy być tego pewni, ponieważ Bóg zapewnił to w zmartwychwstaniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego jako „pierwszy plon”, pierwszą porcję i przedsmak naszego ostatecznego dziedzictwa

Efez. 1:14 Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały

Mając na uwadze wzór zmartwychwstania Chrystusa, już teraz możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące przyszłości.

Po pierwsze zmartwychwstałe ciało Chrystusa jest przekształconym i przemienionym Jego ciałem sprzed zmartwychwstania. Zachodzi zarówno zmiana, jak i rozpoznawalna ciągłość (1 Kor 15:35-41). Uczniowie widzieli dziury po gwoździach w Jego rękach. Podobnie nowe niebo i nowa ziemia z Księgi Objawienia 21:1 nie oznaczają zaczynania od zera, ale obejmują swego rodzaju „zmartwychwstanie” lub przemienienie obecnego stworzenia.

Po drugie Bóg usunie nie tylko grzech, ale wszystkie skutki upadku (Rzym. 8:21; Obj 21:4).

Po trzecie Bóg doprowadzi do końca pierwotne stworzenie z Księgi Rodzaju 1, a nie po prostu przywróci nas do stanu sprzed upadku Adama.

Po czwarte ponieważ ciało zmartwychwstałego Chrystusa można zobaczyć i dotknąć (Łuk. 24:39), nowe stworzenie zawiera również rzeczywisty aspekt fizyczny. W przeciwieństwie do platonizmu Biblia postrzega aspekt fizyczny jako dobre dzieło Boga, a nie coś, co należy pogardzać lub odrzucić, aby być „czystym”.

Po piąte nasze zmartwychwstanie nie oddala nas od kontaktu z większym stworzeniem, ale jest w harmonii z przemienieniem stworzenia jako całości, przemienieniem, które wprowadza zarówno nas, jak i niższe stworzenie do nowego, uwielbionego świata.

Po szóste chwała Boża zostanie wspaniale ukazana w nowym stworzeniu, w sposób analogiczny do chwały zmartwychwstałego ciała Chrystusa i chwały naszych zmartwychwstałych ciał na obraz Chrystusa. Wszystko to służy chwale i uwielbieniu Boga (Rzym. 8:18, 30; Efez. 1:10, 14; Obj. 21:23).

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan