Jak rozwija się grzech?

1 Mojż. 1:28 I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.

Ważną częścią rozwoju grzechu w historii świata jest to, że rozwój ten jest zawsze związany z „nakazem kulturowym”. Tak zwany mandat kulturowy znajduje się w Księdze Rodzaju 1:28. Ogólnie rzecz biorąc, ten kulturowy nakaz oznaczał, że Adam i Ewa mieli zaludnić ziemię i panować nad nią.

Ale mieli to zrobić w taki sposób, aby wszystkie skarby i moce, które Bóg umieścił w stworzeniu, zostały wykorzystane dla radości człowieka i chwały Bożej. Lub, ujmując to trochę inaczej, miały być używane przez człowieka, aby oddać całą cześć i chwałę Bogu, a przez to cieszyć się cudami Bożego świata.

Upadek człowieka miał drastyczny wpływ na realizację kulturowego mandatu. Powołanie pozostało takie samo, jak wtedy, gdy dane było Adamowi i Ewie, ale wykonanie nakazu Bożego w przeklętym grzechem stworzeniu było znacznie trudniejsze; a człowiek przekręcił mandat kulturowy, aby wykorzystać Boże stworzenie ze wszystkimi jego mocami i skarbami w służbie szatanowi i grzechowi.

W ciągu dziejów świata człowiek pracował pilnie, aby odkryć skarby tego stworzenia i moc, którą Bóg w nie włożył. Z ziemi wydobyto skarby

 • żelaza,
 • aluminium,
 • rubinów,
 • diamentów,
 • srebra,
 • złota
 • i wielu innych.

Siły wiatru i wody, ciepła i zimna, elektryczności i atomu zostały odkryte i wykorzystane tak, że wszystko to jest teraz podporządkowane człowiekowi.


Odrzucenie Boga

Ale grzeszny człowiek nie uważa już stworzenia za świat Boży, dany człowiekowi, aby mógł Go uwielbić. Teraz człowiek twierdzi, że świat jest jego własnością i spiskuje, aby rozwinąć teorię ewolucji, aby udowodnić, że stworzenie jest jego własnością. Wykorzystuje więc wszystko, co odkrył i rozwinął dla siebie i na służbę grzechowi. Zasadniczo, choć nie zawsze świadomie, człowiek pracuje na rzecz ustanowienia królestwa szatana.

Jego celem jest ustanowienie tu na świecie królestwa, nad którym szatan rządzi jako najwyższy, a człowiek może robić, co mu się podoba, bez konieczności ponoszenia konsekwencji swojego grzechu. Każde odkrycie innej mocy w stworzeniu i każdy rozwój nauki i przemysłu podlega dominacji człowieka, aby mógł być używany według własnego ludzkiego uznania.

Chęć przyswojenia stworzenia jest także wytłumaczeniem dążenia człowieka do budowy szpitali, sierocińców, domów starców, przytułków dla bezdomnych; i to jest powód, dla którego człowiek desperacko próbuje rozwiązać społeczne nieszczęścia, które dręczą ludzkość i choroby, które ciągną człowieka do grobu. Chce królestwa, w którym wszystkie skutki klątwy zostaną usunięte, wszelkie zło świata usunięte, i królestwa, w którym może grzeszyć zgodnie z pragnieniem swojego serca, ale nadal cieszyć się pełnią życia.

1 Mojż. 3:17-19 Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo jesteś prochem i w proch się obrócisz.

W miarę jak odkrywane są nowe moce w stworzeniu i wynajdowane są nowe zastosowania tych mocy, człowiek znajduje nowe sposoby wyrażania zepsucia swego serca. Podczas gdy na przykład strach przed ciążą był wcześniej środkiem odstraszającym od cudzołóstwa, teraz gotowa i legalna dostępność „bezpiecznejaborcji i metod kontroli urodzeń pozwala człowiekowi oddawać się wszelkim pożądliwościom jego grzesznego ciała bez, jego zdaniem, konieczności ponoszenia konsekwenji. Tak, istnieją choroby przenoszone drogą płciową, ale współczesna medycyna również znalazła na nie lekarstwa lub sposoby ich unikania.

I tak niemoralność staje się tak wszechobecna, że małżeństwa są niszczone, domy obrócone w gruzy, a dzieci są krzywdzone w sposoby nie do opisania. Ale nawet o te rzeczy można zadbać:

 • swobodny dostęp do rozwodu i ponownego małżeństwa,
  .
 • zaopatrzenie dla dzieci, państwowa opieka nad porzuconymi dziećmi,
  /
 • pomoc dla potrzebujących

– uważa się, że wszystkie te narzędzia zapewniają drogi do nieokiełznanego grzechu.

Podczas gdy w dawnych czasach zewnętrzne wyrażanie się grzechu zostało ograniczone, ponieważ współczesne wynalazki nie były dostępne dla człowieka, teraz telewizja, radio, internet, telefony komórkowe i wszelkie formy szybkiej i ogólnoświatowej komunikacji otworzyły drzwi dla grzechów, o których nawet nie pomyślanoby w moim dzieciństwie.

 • Czy świat staje się lepszy?
  .
 • Czy przestępczość spada?
  .
 • Czy problem wojny został rozwiązany?
  .
 • Czy życie rodzinne jest ustabilizowane?
  .
 • Czy problemy społeczne są doprowadzone do pomyślnego końca?
  .
 • Czy ludzie kochają swoich bliźnich bardziej niż sto lat temu?

Niezliczone marzenia robotników o królestwie Chrystusa na tym świecie unoszą się jak smużka dymu przed rzeczywistością życia. Człowiek kroczący przez życie z zamkniętymi oczami przechodzi obok cmentarzy, szpitali, domów obłąkanych, zrujnowanych rodzin i korupcji na każdym poziomie społeczeństwa, a jednocześnie mówi:

„Każdego dnia stajemy się coraz lepsi, a utopia jest po prostu za rogiem.”

Mandat kulturowy jest realizowany, ale z każdym postępem w jego realizacji zbliżamy się o kolejny krok do moralnego chaosu.

Sądzę, że królestwu Antychrysta uda się nałożyć taką powłokę na bolączki i grzechy świata, że szatan może z pewną dozą prawdopodobieństwa twierdzić, że udało mu się (tam, gdzie rzekomo zawiódł Chrystus) doprowadzić do raju na ziemi. W tym królestwie wszystkie moce w Bożym świecie zostaną odkryte i użyte, cała realizacja tych mocy zostanie w pełni urzeczywistniona i nauka nie będzie miała już nic do roboty. Świat osiągnie „doskonałość”.
.


Boży sąd

Ale wtedy kielich nieprawości zostanie napełniony i świat dojrzeje do sądu.

Obj. 18:5-6 Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości. Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała wam, i oddajcie jej w dwójnasób według jej uczynków. Do kielicha, w który wam nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.

Ostatecznym grzechem niegodziwego świata jest prześladowanie wierzących. Na przestrzeni dziejów niegodziwi prześladowali Kościół, ale byli nieco powstrzymywani przez ich zaabsorbowanie wynalazkami i leczeniem problemów społecznych. Ale kiedy królestwo Antychrysta zostanie zrealizowane, a źli przekonani, że osiągnęli swój ostateczny cel, będą mogli skierować całą swoją uwagę na Kościół.

Jeśli będą mogli uczynić ten świat królestwem szatana, zmuszeni zostaną do wymazania świadectwa o królestwie Chrystusa głoszonego przez wierzących. Dlatego będą musieli zniszczyć Kościół, aby uciszyć świadectwo Kościoła.

Ale to jest grzech ostateczny, jedyny grzech, od którego nie ma większego. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, Jego ukochaną, tymi, za których przelał Swoją krew, których zbawienie jest jedynym celem Jego suwerennego panowania nad całą historią. Czy myślicie, że gdy nikczemni będą znęcać się nad Jego oblubienicą, okaleczając ją i bijąc, On będzie stał z boku niewzruszony?

Jego wściekłość na niegodziwców wybuchnie straszliwymi sądami, które zachował dla tych, którzy napełniają kielich nieprawości. Źli dali wyraz swojej zdeprawowanej naturze w każdy możliwy sposób i nie pozostaje nic innego, jak ich zniszczyć.
.


Inne sposoby napełnienia kielicha nieprawości

Ale są inne sposoby napełnienia tego kielicha nieprawości. Bóg jest suwerenny i nawet rozwój grzechu jest pod Jego kontrolą. Musimy pamiętać, że przez całą historię głoszona jest Ewangelia. I chociaż jest zepsuta przez fałszywy kościół, prawdziwy Kościół głosi głośno i wyraźnie, że zły świat nie jest odpowiedzialny za to stworzenie, ale

 • że stworzenie należy do Boga,
  .
 • że musi być używane na chwałę Bożą
  .
 • i że Chrystus przyjdzie, aby uratować Boże stworzenie z uścisku złych
  .
 • i zrobi to, niszcząc ich i ich niegodziwe plany.
  .
Pogarda niegodziwców

Ale źli gardzą tą Ewangelią i odrzucają ją w swej dumie. Jednak Ewangelia jest mocą zarówno do zatwardzania, jak i do zbawienia. A gdy zatwardzająca moc Ewangelii wykonuje swoje dzieło, niegodziwość człowieka wzrasta. Jego nienawiść do Ewangelii i wszystkiego, co należy do Chrystusa, staje się coraz bardziej widoczna.

Wiedzcie, że świadectwo prawdy ogłoszone człowiekowi, który ją odrzuca, zwiększa jego odrzucenie proporcjonalnie do waszego nieustannego świadectwa, aż jego wściekłość będzie bezgraniczna. To zatwardzenie również jest rozwojem grzechu.

1 Piotra 2:6-8 Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni
.
2 Kor. 2:14-17 Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga

Co więcej, z Rzymian 1:18-32 jasno wynika, że Bóg karze grzech większą liczbą grzechów. Grzech bałwochwalstwa jest, według Rzymian 1, grzechem, który Bóg karze homoseksualizmem. Bóg oddaje ich nieczystości tego podłego grzechu jako karę za ich nieposłuszeństwo.

Zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, powtarzające się rozpusty – wszystko to i wiele innych prowadzi do jeszcze większych grzechów, gdy Bóg oddaje grzesznika w jego grzech.
.

Wieża Babel

W związku z budową wieży Babel czytamy:

1 Mojż. 11:5-6 A PAN zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które synowie ludzcy budowali. I PAN powiedział: Oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić.

Pomieszanie języków było Bożym powstrzymywaniem grzechu. Jego celem było zapobieżenie przedwczesnemu ustanowieniu antychrześcijańskiego królestwa, ponieważ w nim „nic nie powstrzyma” ludzi. Ale kiedy królestwo zostanie ostatecznie ustanowione, nic już nie będzie powstrzymywane przed niegodziwymi ludźmi.

Grzech wyleje się ze skorumpowanego źródła jak ścieki z toalety. Grzech osiągnie swój straszny punkt kulminacyjny.
.


Boży cel w rozwoju grzechu

Przysłów 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.

Jak bardzo starałem się podkreślić, Bóg jest suwerenny i czyni wszystko, co Mu się podoba. On suwerennie decyduje o rozwoju grzechu. Jaki jest w tym Boży cel?

W miarę jak grzech postępuje w przerażeniu i intensywności, ujawnia się całe zło grzesznego serca człowieka. Człowiek może przywdziać płaszcz pobożności i twierdzić, że jest religijny, zwłaszcza w fałszywym kościele. Świat staje się bardzo religijny i jako dowód swojej religii okazuje troskę o słabych, uciskanych, biednych i cierpiących. Okazuje współczucie cierpieniu i zrozumienie smutku.

Ale wszystko to ma na celu jedynie osiągnięcie własnych niegodziwych celów i ugruntowanie pozorów prawdziwego braterstwa ludzi na świecie.
.

Grzesznicy obnażeni

Ale Bóg zdziera z nich maskę obłudnej pobożności i pokazuje, jak naprawdę zła jest zdeprawowana natura człowieka. W miarę rozwoju grzechu człowiek jest poddawany jeszcze większemu grzechowi, aż w swoim sprzeciwie wobec Boga i wszystkiego, co należy do królestwa Chrystusa, człowiek nie będzie mógł w żaden nowy sposób wyrazić swojego grzechu. Pokaże jak naprawdę jest niegodziwy.

Psalm 39:5 Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed tobą; zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Sela.
./
Izaj. 64:6 My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr.
.
Mich. 7:4 Najlepszy z nich jest jak oset; najuczciwszy jak płot ciernisty.  Nadchodzi dzień twoich stróżów i twojego nawiedzenia; już nastanie ich zamieszanie
.
Jer 13:23 Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę albo lampart swoje pręgi? Podobnie wy, czy możecie czynić dobrze, skoro przywykliście czynić źle?
.
Rzym 3:11-12 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Jan 3:19 A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.

Kwestia teodycei

Bóg nalega, aby tak się stało, aby kiedy nadejdzie sąd i nikczemnicy ze wszystkimi swoimi uczynkami zostaną zniszczeni, zostanie On usprawiedliwiony. Sąd na końcu czasów to teodycea – usprawiedliwienie Boga we wszystkim, co czyni. Piekło to okropne miejsce: wieczne wygnanie od Boga, wieczne cierpienie.

Ale nikt nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że kara jest zbyt wielka, nieproporcjonalna do przestępstwa i że Bóg jest niesprawiedliwy w zniszczeniu bezbożnych. Nawet sami niegodziwi wyznają, że zasługują na to, co otrzymują, a każde kolano ugnie się i wyzna, że Jezus Chrystus jest sprawiedliwym Panem

Filip. 2:10-11 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Ale Syjon jest odkupiony przez sąd

Izaj. 1:27 Syjon zostanie odkupiony przez sąd, a jego nawróceni – przez sprawiedliwość

Za pomocą tych wyroków wydanych na niegodziwców wierni przymierzu Bożemu zostają uwolnieni od wszelkiej niegodziwości zepsutego świata. Oni sami, zdumiewając się cudem krzyża Chrystusowego, który uratował ich od grozy sądu, zobaczą ogrom łaski wszechmogącego Boga im okazanej.

Będą radować się w swoim Chrystusie i chwalić swojego Boga, który łaskawie daje im nowe stworzenie, w którym chwała Boża okryje ziemię od morza do morza

Izaj. 11:9 Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem PANA, tak jak wody okrywają morze.
.
Hab. 2:14 Ziemia bowiem będzie napełniona poznaniem chwały PANA, jak wody napełniają morze


Słowo dla tego pokolenia

Czym istnieje Słowo Boże dla tego pokolenia? Dla niegodziwych Słowo Boże jest takie:

Judy 1:14-15 Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych; Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. 

Ale dla tych, którzy wierzą w Chrystusa, Słowo Boże brzmi:

Obj. 18:4 Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi

Prof. Herman Hanko


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan