Bóg, którego nie może przyjąć świat

Idea, że ​​Bóg robi to, co chce, i że to, co robi, jest prawdziwe i słuszne ponieważ On to robi, jest podstawą naszego zrozumienia wszystkiego, co jest w Piśmie Świętym, łącznie z doktryną wybrania.

W szerokim sensie wybranie odnosi się do faktu, że Bóg wybiera (czy też dokonuje elekcji), aby zrobić wszystko, co robi, w sposób, jaki uzna za stosowny. Kiedy działa, robi to tylko dlatego, że dobrowolnie i niezależnie decyduje się działać tak a nie inaczej. Zgodnie ze swoją własną naturą, z góry ustalonym planem i przyjemnością, decyduje się robić wszystko, co zechce, bez nacisków i ograniczeń ze strony jakichkolwiek zewnętrznych wpływów.

Biblia wielokrotnie o tym wspomina.


Stworzenie i dokupienie

W akcie stworzenia Bóg stworzył dokładnie to, co chciał stworzyć, tak jak chciał to stworzyć

1 Mojż. 1:31 I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty.

I od czasu stworzenia suwerennie nakazał lub zezwolił na wszystko w historii ludzkości, aby mógł zrealizować plan odkupienia, który wcześniej zaplanował

Izaj. 25:1 PANIE, ty jesteś moim Bogiem; będę cię wywyższać i wysławiać twoje imię, bo uczyniłeś cudowne rzeczy; twoje postanowienia, z dawna powzięte, są wiernością i prawdą.
.
Izaj. 46:10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.
.
Izaj. 55:11 Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę.
.
Rzym. 9:17 Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi.
.
Efez. 3:8-11 8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa; 9. I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa; 10. Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich; 11. Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.


Naród wybrany

W Starym Testamencie wybrał sobie naród. Ze wszystkich narodów świata wybrał Izrael

5 Mojż. 7:6 Ty bowiem jesteś świętym ludem dla PANA, swego Boga: PAN, twój Bóg, wybrał cię, abyś był dla niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi
.
5 Mojż. 14:2 Jesteś bowiem ludem świętym dla PANA, swego Boga, i PAN wybrał cię, abyś był dla niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi.
.
Psalm. 105:43 Wyprowadził swój lud wśród wesela, swoich wybranych wśród radości.
.
Psalm 135:4 PAN bowiem wybrał sobie Jakuba i Izraela na swoją szczególną własność.

Wybrał Izraelitów nie dlatego, że byli lepsi lub bardziej pożądani niż jakikolwiek inny lud, ale po prostu dlatego, że postanowił ich wybrać. Cytując Richarda Wolfa:

„Jakie to dziwne, że Bóg wybrał Żydów”. (ang. „how odd of God to choose the Jews”)

Może słowa nie rymowałby się, ale to samo byłoby prawdą w przypadku każdego innego ludu, który Bóg chciałby wybrać. Bóg wybiera, kogo wybierze z powodów, które są całkowicie Jego.


Syn

Naród izraelski nie był jedynym w Piśmie Świętym wybrania przez Boga. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest nazwany „Moim Wybranym”

Łuk. 9:35 I rozległ się głos z obłoku: To jest mój Syn, którego wybrałem (gr. ἐκλελεγμένος eklelegmenos występuje w P45 P75 01 03), jego słuchajcie.


Aniołowie

Święci aniołowie są również nazywani „wybranymi aniołami”

1 Tym. 5:21 Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością.


Zbawieni

A wierzący w Nowym Testamencie są nazywani „wybranymi przez Boga”

Kol. 3:12 Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość;
..
1 Kor. 1:27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych.
.
2 Tes. 2:13 Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.
.
2 Tym. 2:10 Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą.
.
Tyt. 1:1 Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością;
.
1 Piotra 1:1 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych (gr. Ἐκλεκτοῖς eklektois występuje w P72 P74 01 02 03) wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii;
.
1 Piotra 2:9 Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;
.
1 Piotra 5:13 Pozdrawia was kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn.
.
Obj. 17:14 Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.

co oznacza, że ​​kościół jest wspólnotą tych, którzy zostali wybrani, czyli „wybrani”

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Kiedy Jezus powiedział swoim uczniom: „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem” podkreślał tę prawdę.

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.

Nowy Testament powtarza to w kolejnych fragmentach. Dzieje 13:48b opisują zbawienie następującymi słowami: uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.

Efez. 1:4–6 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;

W swoich listach do Tesaloniczan Paweł przypomina swoim czytelnikom, że wiedział, że wybrał ich Bóg

1 Tes.1:4 Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga;

i że był za nie wdzięczny, „bo Bóg wybrał was na pierwsze owoce, które mają być zbawione”

2 Tes. 2:13 Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.


Jasność Słowa

Słowo Boże jest jasne: wierzący to ci, których Bóg wybrał do zbawienia od początku.

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.

Przedwiedza, do której odnosi się Piotr nie należy mylić z prostą przewidywalnością. Niektórzy nauczają tego poglądu, utrzymując, że Bóg w przeszłej wieczności spojrzał w głąb historii, aby zobaczyć, kto odpowie na Jego wezwanie, a następnie wybrał odkupionych na podstawie ich odpowiedzi. Takie wyjaśnienie uzależnia decyzję Boga od decyzji człowieka i daje im poziom suwerenności, który należy tylko do Boga. To czyni Boga tym, który jest biernie wybrany, a nie Tym, który wybiera aktywnie. I to błednie definiuje sposób, w jaki Piotr używa terminu „przedwiedza”.

1 Piotra 1:20 Przeznaczonego (προεγνωσμένου proegnosmenou) do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.

W powyższym tekście Apostoł używa formy czasownika tego słowa, προγινώσκω proginosko w języku greckim, w odniesieniu do Chrystusa. W takim przypadku pojęcie „uprzedniej wiedzy” z pewnością obejmuje ideę świadomego wyboru. Rozsądne jest zatem stwierdzenie, że to samo odnosi się do sytuacji, gdy Piotr stosuje prognozy do wierzących w innych miejscach (por. 1 Piotra 1:2).

Dziewiąty rozdział Listu do Rzymian również powtarza wybrane cele Boga. Tam Boski przywilej wyboru jest wyraźnie przedstawiony w odniesieniu do Jego zbawczej miłości do Jakuba (i jego potomków) w przeciwieństwie do Ezawa (i jego rodu). Bóg wybrał Jakuba zamiast Ezawa nie na podstawie tego, co zrobił Jakub czy Ezaw, ale zgodnie ze Swym własnym, wolnym i niezależnym suwerennym zamysłem.

Rzym. 9:11  Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje;

Do tych, którzy mogą zaprotestować: „To niesprawiedliwe!” Paweł po prostu pyta:  Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? (w. 20).


Problem nieodrodzonego umysłu

Do tej listy można dodać znacznie więcej fragmentów Pisma Świętego. Jednak choć Słowo Boże jest proste, ludzie nieustannie mają trudności z przyjęciem doktryny wyboru. Powodem jest znowu to, że pozwalają swoim z góry przyjętym wyobrażeniom o tym, jak Bóg powinien działać (w oparciu o ludzką definicję uczciwości), aby unieważnić prawdę o Jego suwerenności przedstawioną w Piśmie Świętym.

Szczerze mówiąc, jedynym powodem, dla którego warto wierzyć w wybranie, jest to, że jest ono wyraźnie zawarte w Słowie Bożym. Żaden człowiek ani żaden komitet złożony z ludzi nie stworzył tej doktryny. To tak jak z doktryną wiecznej kary, ponieważ jest sprzeczna z nakazami cielesnego umysłu. Jest to odrażające dla uczuć nieodrodzonego serca. Podobnie jak nauka o Trójcy Świętej i cudowne narodziny naszego Zbawiciela, prawdę o wybraniu, ponieważ została objawiona przez Boga, należy przyjąć prostą i niekwestionowaną wiarą. Jeśli masz Biblię i w nią wierzysz, nie masz innego wyjścia, jak tylko zaakceptować to, czego ona uczy.
.


Bóg-Suweren

Słowo Boże przedstawia Boga jako suwerena rozporządzającego wszystkimi stworzeniami

Dan. 4:35 Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?
.
Izaj. 45:7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, PAN, czynię to wszystko.
.
Treny 3:38 Czyż z ust Najwyższego nie pochodzi zło i dobro?

Najwyższego

Psalm. 47:2 Gdyż PAN Najwyższy budzi grozę, jest wielkim Królem nad całą ziemią.
.
Psalm 83:18 Niech poznają, że jedynie ty, którego imię jest PAN, ty jesteś Najwyższy ponad całą ziemią.

Władca nieba i ziemi

1 Mojż. 14:19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi.
.
Izaj. 37:16 PANIE zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz pomiędzy cherubinami, ty, ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, ty stworzyłeś niebo i ziemię.

Jest Tym, przeciwko któremu nikt nie może się ostać

2 Kronik 20:6 I powiedział: PANIE, Boże naszych ojców! Czy ty nie jesteś sam Bogiem na niebie? Czy nie ty panujesz nad wszystkimi królestwami narodów? Czy nie w twoich rękach jest moc i siła, tak że nie ma nikogo, kto by mógł się ostać przed tobą?
.
Hiob 41:10 Nikt nie odważy się go obudzić. Kto zdoła więc stanąć przede mną?
/
Izaj. 43:13 Zanim powstał dzień, ja jestem, a nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Gdy coś uczynię, któż to odwróci?

On jest Wszechmogącym, który czyni wszystko według swej woli

Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;
.
Izaj. 14:27 Skoro PAN zastępów postanowił, któż to udaremni? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci?

i niebiańskim Garncarzem, który kształtuje ludzi według własnego upodobania

Rzym. 9:18–22 18. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. 19. Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? 20. Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? 21. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie;

Krótko mówiąc, jest On decydentem i determinantem losu każdego człowieka oraz kontrolerem każdego szczegółu w życiu każdego człowieka

Przysłów 16:9 Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami.
.
Przysłów 19:21 Wiele jest zamysłów w sercu człowieka, ale rada PANA się ostoi.
.
Przysłów 21:1 Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce.
.
2 Mojż. 3:21–22 21. Sprawię, że ten lud znajdzie przychylność w oczach Egipcjan. I stanie się tak, gdy będziecie wychodzić, że nie wyjdziecie z pustymi rękami. 22. Ale każda kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od tej, która u niej przebywa, srebrne i złote przedmioty oraz szaty. Włożycie je na waszych synów i na wasze córki i złupicie Egipt.
.
2 Mojż. 3:14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.
.
Ezdr. 1:1 W pierwszym roku Cyrusa, króla Persji – aby wypełniło się słowo PANA z ust Jeremiasza – PAN wzbudził ducha Cyrusa, króla Persji, tak że ogłosił ustnie po całym swoim królestwie, a także na piśmie, co następuje:
.
Dan. 1:9 I Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego eunuchów.
.
Jakuba 4:15 Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo.

– co w rzeczywistości jest po prostu innym sposobem powiedzenia: „On jest Bogiem”.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email