Marek 11:20-24

20 A rano, przechodząc, zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni.

21 Wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego: Mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło.

22 A Jezus odpowiedział im: Miejcie wiarę w Boga (Ἔχετε πίστιν θεοῦ  echete pistin theou).

23 Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi (διακριθῇ diakrithē) w swoim sercu, lecz będzie wierzył (πιστεύῃ pisteuse), że stanie się to, co mówi – spełni się mu, cokolwiek powie.

24 Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam

.

Pozycja zielonoświątkowców

Bardzo interesująca jest interpretacja powyższego fragment przez wyznawców ducha zielonoświątkowego. Według nich tekst stwierdza, że gdy rzekniesz górze (alegorycznie: swoim problemom) aby odeszły to tak się stanie. I jeśli wierzysz oraz prosisz z wiarą, to Bóg zmuszony jest spełnić każdą twoją prośbę. Nie wolno ci zwątpić bo Bóg ma wtedy związane ręce.

Podsumowanie założeń:

 1. Góra to alegoria reprezentująca wszelkie ludzkie problemy
 2. Człowiek jest odpowiedzialny za wzbudzenie w sobie wiary
 3. Pozbycie się problemów następuje po werbalizacji osobistego przekonania (czyli wiary)
 4. Bóg jest zmuszony wykonać to, w co uwierzył człowiek
 5. W zwiazku z tym w rzeczywistości modlitwa przybiera formę nakazu (człowiek nakazuje, Bóg posłusznie wykonuje)
 6. Ludzka niewiara ogranicza Boga

Stosując pięć zasad hermeneutycznych wykażemy, że powyższa nauka nie tylko jest sprzeczna z Biblią ale też jest herezją czyniącą z Pana panów i Króla królów istotę uzależnioną od człowieka, zatem pozycyjnie niższą od niego.


Analiza tekstu

Góra to metafora reprezentująca ludzkie problemy

Słowa te nawiązują do metafory „wyrwać góry z korzeniami”, użwanej często w tamtych czasach w żdowskiej literaturze tworzonej przez wielkich nauczycieli oraz przywódców duchowych, którzy potrafili  rozwiąywać poważe problemy oraz podobno dokonywać rzeczy niemożliwych.
.

…kto powie tej górze…

Na przykład Rabbi Rabbah Bar Nachmani, był nazywany przez mu współczesnych wyrwigórą, ponieważ dokonywał przeszywających osądów.

Oczywiśie Jezus nie mówił o dosłownym przenoszeniu gór. W rzeczywistości odmawiał czynienia tak spektakularnych cudów w obecnośi niewierząych przywódców żdowskich

Mat. 12:38-39 38 Wtedy niektórzy z uczonych w Piśmie i z faryzeuszy odpowiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od ciebie. 39 A on odpowiedział im: Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza.
.
Jan 2:18-21 18 Wtedy Żydzi zapytali: Jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz? 19 Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę. 20 Wtedy Żydzi powiedzieli: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzy dni wzniesiesz? 21 Ale on mówił o świątyni swego ciała. .

Nauka Pana Jezusa kładzie nacisk raczej na podejmowaniu się trudnych, wydawałoby się niemożliwych do realizacji zadań a nie pustej proklamacji.
.

…o cokolwiek prosicie w modlitwie,…

Jezus miał na myśli to, że jeżeli wierzący szczerze zaufa Bogu oraz naprawdę zda sobie sprawę z nieograniczonej mocy, która pochodzi od Niego, będzie mógł tej mocy doświadczyć.

Efez. 3:20-21 20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy; 21 Jemu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.

Słowa te dowodzą, że nie istnieją żadne ograniczenia w modlitwach wierzącego, jeżeli są one zgodne z Bożą wolą i Bożym celem

1 Jana 5:14 Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas.

Dlatego wiara i modlitwa człowieka powinny się zgadzać z Bożą suwerennością. Wierzący nie ma obowiązku rozwikłać, w jaki sposób to może być prawdziwe, wystarczy po prostu, że będzie wiernie stosować się do jasnego nauczania Jezusa o modlitwie, jakie pojawia się w tym fragmencie. Boża wola ujawnia się podczas całej odkupieńczej historii dzięki modlitwom wierzących. Zbawczy cel Boga przenika tych, którzy wierzą, słuchają ewangelii i opamiętują się. – John MacArthur
.

Znaczenie hiperboliczne

Jeśli chodzi o przenoszenie gór wiarą Apostoł Paweł używa podobnego sformułowania w 1 Liście do Koryntian

1 Kor. 13:1-3 1 Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 2 I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3 I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.

Użyte przykłady stanowią tło dla wielkości miłości, która jest ponad wszystko i są uporządkowane w następującej kolejności:

Zwykłe doświadczenie Abstrakcyjne / niemożliwe / ekstremalne doświadczenie Nadrzędność miłości
Choćbym mówił językami ludzi abstrakcyjne i aniołów a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący
I choćbym miał dar prorokowania niemożliwe i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę  
i choćbym miał (wiarę) niemożliwe pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I choćbym rozdał na żywność dla ubogich ekstremalne cały swój majątek   
i choćbym wydał swoje ciało ekstremalne na spalenie a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.

O ile wiara jest normalnym doświadczeniem chrześcijanina, o tyle wiara, która przenosi góry jest niemożliwym doświadczeniem, ponieważ nikt na świecie nie ma pełni wiary. Potwierdza to zarówno całe Pismo Święte jak i historia kościoła a także wszelka ludzka spisana historia. Żaden człowiek w historii świata nie przeniósł góry za pomocą wiary.
.


Człowiek jest odpowiedzialny za wzbudzenie w sobie wiary

Jest to fałszywe stwierdzenie. Jeśli chodzi o sprawy duchowe, żaden człowiek nie jest w stanie uczynić nic sam z siebie lecz musi całkowicie polegać na suwerenności Bożej.

2 Kor. 3:5 Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga.
.
Filip. 2:13Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.

..

…Miejcie wiarę (w) Boga…

Jest to błędne tłumaczenie ponieważ rzeczownik θεοῦ theou jest w dopełniaczu (kogo? czego?), który wskazuje na źródło i pochodzenie a nie w bierniku θεον theon (kogo? co?), który wskazuje na obiekt bezpośredni. Zatem w tym przypadku Bóg jest źródłem wiary a nie obiektem wiary (choć oczywistym jest z innych fragmentów, że obiektem wiary jest Bóg, np. Jan 14:1 Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie)

Lepszym tłumaczeniem frazy Ἔχετε πίστιν θεοῦ  echete pistin theou będzie miejcie wiarę Bożą

Wniosek: Źródłem wiary jest Bóg.
.

…kto nie zwątpi…

Grecki tekst do opisu procesu używa interesującego gramatycznie słowa:

διακριθη diakrithe – zostałby wprowadzony w niepewność
Część mowy: Czasownik
Tryb: Przypuszczający
Czas: Aorist przeszły dokonany
Strona: bierna
Osoba: Trzecia
Liczba: pojedyncza

διακρίνω diakrinó – czasownik oddzielam, separować, odróżniać, wahać się, wątpić. Pochodna słów διά dia oraz κρίνω krinó. Dosłownie oznacza osądzać tam i z powrotem co może przybrać formę pozytywną (roztropność) lub negatywną (przesądzić, przecenić, np. swoje możliwości).
.
διά dia – przyimek złożony przez, ze względu, przy użyciu, całkowicie, zupełnie
κρίνω krinó – czasownik osądzam (pozytywnie / negatywnie), decyduję, zazwyczaj dotyczy ustalenia czy coś jest dobre czy też złe, prawidłowe lub nie, w szczególności na poziomie prawnym. Oznacza także doprowadzenie do procesu (legalnego).

Czas Aorist wyraża “pojedyncze wystąpienie” lub „sumę wystąpień”, bez względu na ilość czasu potrzebnego do wykonania działania. Czas ten kładzie nacisk na fakt, że dana rzecz się wydarzyła a nie na to kiedy miała ona miejsce.
Wniosek 1: Istotna jest niemożność właściwej oceny możliwości przez podmiot: (przecenienie / niedocenienie), błędny osąd; nie jest istotne kiedy to miało miejsce

Tryb przypuszczający czasu Aorist nie wskazuje na absolutny czas wystąpienia czynności i często nawet nie wskazuje na czas relatywny. Fakty opisane trybem przypuszczającym mogą być nierzeczywiste, hipotetyczne lub co najmniej wątpliwe.
Wniosek 2: Błędna ocena możliwości podmiotu jest sytuacją hipotetyczną

.
Strona bierna
czasu Aorist wskazuje, że podmiot jest przedmiotem czynności, a nie wykonawcą (zatem wątpliwości nie zależą od podmiotu)
Wniosek 3: To nie człowiek decyduje o swoim osądzie / wprowadzeniu w niepewność
..

…ale uwierzyłby…

Z drugiej strony jeśli chodzi o wiarę użyto czasownika πιστευση pisteuse uwierzyłby – w stronie czynnej trybie przypuszczającym. Autor tekstu używając trybu przypuszczającego wyraża zdystansowanie się mówcy do opisywanej przez niego rzeczywistości. To oznacza, że wiara, jaką musi być reprezentowana do przenoszenia góry jest stanem wątpliwym. Jest to tym bardziej potwierdzone przez pierwsze założenie (o nie dokonywaniu błędnego osądu / wprowadzeniu w niepewność), na które człowiek nie ma wpływu.
.

Wiara darem

Nauka zielnoświątkowców jest błędna. Wiara jest darem. Nikt nie jest w stanie uwierzyć Bogu ani Bożym obietnicom poprzez autosugestię, czy inne psychologiczne zabiegi. W rzeczysistości nawet czytanie Słowa Bożego nie będzie skutkować wiarą, jeśli nie ozstanie ona udzielona z góry.

2 Piotra 2:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
/
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8-10 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. .

.

Ilość wiary zależna od Boga-Syna

To Syn Boży ustala miarę wiary, decyduje o jej zakresie i wystarczalności (dobór ilościowy). Ponieważ ilość wiary nie zależy od człowieka lecz od Boga, każdy wierzący ma nakazane myśleć o sobie skromnie a nie chełpliwie przechwalać się o możliwości przenoszenia gór.

Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary (μέτρον metronwiary, jakiej Bóg każdemu udzielił
.
Efez. 4:7 A każdemu (ἑκάστῳ hekastō) z nas została dana (ἐδόθη edothē) łaska według miary (μετρον metron) daru (δωρεᾶς doreas) Chrystusa.

ἕκαστος hekastos – wszyscy, każdy (bez wyjątku), każdy osobiście
δίδωμι didomi – daję, kładę, umiejscawiam, powoduję, wylewam, zezwalam
μέτρον metron – miara (sama w sobie); metaforycznie podstawa do zdecydowania ile jest wystarczająco (lub nie wystarczająco), co jest w porządku (lub nie wporządku), itd.
δωρεά dorea – (pochodna słowa δίδωμι didomi) – dar dobrowolny, zatem nie nabyty przez zasługę lub przez prawo; wyraża dawanie podkreślające dobroczynne pragnienie dawcy
.

Egzorcyści uzurpatorzy

W Ewangelii Mateusza Jezus wskazał na niewiarę jego naśladowców, którzy pragnęli wypędzać demony nie posiadając do tego żadnego autorytetu ani udzielonej przez Boga wiary.

Mat.17 20 A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary (ὀλιγοπιστίαν oligopistian). Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli (ἐάν ean – jeśli, gdy, kiedy) będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe.

λιγόπιστος oligopistos – mała wiara
άν ean – jeśli, kiedy, gdy

 • Jezus mówi do ludzi nieutwierdzonych w wierze, nie mających właściwego poznania i błądzących (Mat 17:17, Marek 9:19, Łuk. 9:41)
  .
 • Jezus wiedział, że pomimo tego iż większość z jego μαθητής mathetes – naśladowców – odejdzie od niego (Jan 6:66) niektórzy wrócą i staną się później jego prawdziwymi uczniami.
  .
 • Wiedział też, że zostanie na nich wylany dar Ducha Świętego, czy to w dniu pięćdziesiątnicy (Dzieje 2), czy też później przez nałożenie rąk przez Apostołów (podobnie jak w Dziejach 8:17-19 i Dziejach 19:5-6), dzieki czemu otrzymają zarówno wiarę jak i autorytet niezbędny do tej służby.
  .
Konkluzja

Człowiek nie ma wpływu na swój stan wiary. Niezależne od niego czynniki zewnętrzne, których nie jest w stanie kontrolować, zawsze będą prowadzić do niewiary. Z drugiej strony obserwujemy aktywną wiarę, która (mając poprzedni fakt na uwadze) nie może wypływać z człowieka. Wiara nie może być wynikiem pracy człowieka w celu przekonania samego siebie do sukcesu ponieważ człowiek jest raczej podatny na zwątpienie. Skoro to nie człowiek jest źródłem wewnętrznego przekonania a jego wiara jest aktywną reakcją, jedyna konkluzja jaka się nasuwa jest taka, że źródło wiary leży poza człowiekiem.

Innymi słowy, przed podjęciem czynności o charakterze duchowym należy zbadać serce i rozeznać, czy Bóg udzielił odpowiedniej wiary do dokonania tego czy innego dzieła.
.


Pozbycie się problemów następuje po werbalizacji osobistego przekonania (czyli wiary)

Nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy przykładów werbalizacji wiary skutkującej np. pozytywnym wyznaniem. Jest to zaczerpnięta z pogaństwa praktyka.

Ostatnio byłem na wycieczce kampingowej z moją rodziną i myślałem, że byłem wolny od wszelkich zwolenników uzdrowienia. Jednak niespodziewanie pierwszej nocy przyszedł człowiek do mojego obozowiska, przedstawił się i został przez następne dwie godziny opowiadając mi o służbie uzdrowienia. Czy nasze spotkanie zakończyło się niesamowitym przejawem mocy? Nie, on nie uzdrowił mojej żony z astmy (nawet nie zaproponował tego). Ale dał mi swoje dwie najnowsze książki na temat używania mocy pozytywnego wyznania, abym mógł ogłaszać uzdrowienie nad każdą chorą osobą, którą znam. Po tym, jak odmówiłem przyjęcia jego oferty wzięcia czterystu kopii książek dla mojego kościoła, powiedziałem mu prawdę na ten temat i już nie wrócił. – Costi Hinn
.

Źródło doktryny

Warto zwrócić na występujące w systemie New Age zjawiska:

Enchanter W systemie New Age muzyka odgrywa bardzo ważną rolę, a kierujący nią lider nazywany jest Enchanter czyli swoiski zaklinacz – to mężczyzna – medium który specjalizuje się w zdolnosciach wpływających pozytywnie i negatywnie na ludzi poprzez tworzenie atmosfery dzięki muzyce, śpiewowi i rytmicznym dźwiękom. Zupełnie jak na zielonoświątkowych spotkaniach przebudzeniowych

Qi  W New Age energia witalna niezbędna dla każdego życia; pobierana z ciała poprzez oddychanie, następnie rozdzielana między negatywne i żeńskie Yin oraz pozytywne i męskie Yang. Identyczne ćwiczenia stosowane są na zielonoświątkowych spotkaniach przebudzewniowych w celu rozdzielenia „namaszczenia”

Możemy zaobserwować bliski związek nauki pozytywnego wyznania i ewangelii sukcesu z pogańską teologią. Pamiętajmy też, że gdy szatan kusił Pana oferował mu bogactwo, chwałę i zdrowie, czyli wszystko to, do czego dąży nieodrodzony grzesznik.
.

Cierpienie wliczone w koszta

W przeciwieństwie do zielonoświątkowej doktryny pozytywnego wyznania Pismo zapewnia o tym, że wszyscy chrześcijanie będą musieli przejść przez wiele problemów a jedyną ulgą będzie zaufanie Bogu a nie pozytywne wyznanie.

1 Piotra 3:7 Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was.
.
Obj. 2:10 Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.
.
1 Tes. 3:4 Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało, jak wiecie
.
1 Piotra 3:17 Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Bogacierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle.
.
2 Tym. 2:12 Jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować, jeśli się go wyprzemy, i on się nas wyprze.
.
1 Piotra 2:20 To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie
.
1 Piotra 3:14 Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie.
.
1 Piotra 4:16 Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.

.


Bóg jest zmuszony wykonać to, w co uwierzył człowiek

Jest to absurdalna doktryna. Oto dlaczego….

Dan. 4:35 A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstręt uczynił ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?
.
Hiob 9:12  Oto gdy co porwie, któż go przymusi, aby przywrócił? Albo któż mu rzecze: Cóz czynisz?. . .

Mając na uwadzę wszechmoc Boga, człowiek nie tylko nie może Bogu nic nakazać ani związać jego rąk, tak naprawdę człowiek jest całkowicie Bogu zbędny

Hiob 22:2 Czy Bogu człowiek może być pożytecznym (יִסְכָּן־ yis·kān-)? raczej pożyteczny jest sam sobie, mądrze się sprawując.”
יִסְכָּן־ yis·kān-   być użytecznym, być pomocnym
.
Łuk. 19:40 Mówię wam, jeśli oni będą milczeć, wtedy kamienie będą wołać.

Warunki wysłuchania modlitwy w rzeczywistości stawia Bóg, nie człowiek

Marek 11:25-26 25 A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. 26 Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień.
.
Jan 9:31 A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje.
..
1 Piotra 3:7 Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.

Nauka zielonoświątkowej teologii pozytywnego wyznania i ewangelii sukcesu to w rzeczywistości ogłoszenie suwerenności człowieka ponad Bogiem. Ponieważ prowokuje Boga do gniewu teologia ta jest wysoce niebezpieczna i niegodna chrześcijanina. Zielonoświątkowcy to jawnogrzesznicy. A grzeszników Bóg nie wysłuchuje…
.


Modlitwa jako nakaz

To  Bóg jest Panem a człowiek sługą. Jedyna rzecz jaką sługa może uczynić jest prosić z pokorną nadzieją w sercu, poszukując jednocześnie woli Bożej. Obserwując zielonoświątkowe krzyki rozkazujące np. portmonetce aby wypełniła się pieniędzmi można zacząć zastanawiać się, czy osoba praktykująca ten rytuał jest przy zdrowych zmysłach.

Posłuchajmy teleewangelistki, która była mówcą na Międzynarodowej Charyzmatycznej Biblijnej* Konferencji

„Czego potrzebujesz? Zacznij to tworzyć. Zacznij o tym mówić. Przekształć mówienie w byt. Mów do swojego portfela: ‘Ty wielki gruby portfelu pełen pieniędzy. Mów do książeczki czekowej. Mów: Ty książeczko czekowa, ty książeczko czekowa, ty, ty nigdy nie byłaś tak bogata odkąd cię mam, jesteś aż wypchana pieniędzmi, prawda?” – Marilyn Hickey, źródło

W podobnym tonie brzmią wypowiedzi przedstawicieli watykańskiego antychrysta

Otrzymaliście w tej chwili straszliwa władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim – NAD SAMYM BOGIEM! Jesteście przecież „spirituales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od was chciał! Będziecie MU rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze- Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy”. – Słowa te są zapisane w „Katolickim katechiżmie dla dorosłych” – Poznań 1987, str. 361; Henri de Lubac, Katolicyzm, Inst.Wyd. „Znak” 1988 str. 70-71 i Stefan Wyszyński „Ku Kapłaństwu Ateneum Kapłańskie Wrzesień1960, str. 165.

Nie takiej postawy uczyli reformatorzy. Jan Kalwin powiedział:

Módl się z nabożną czcią. Powinieneś rozpoznać szybko kim jest Bóg i kim my jesteśmy. „Teraz, aby prawidłowo i właściwie kształtować modlitwę, niech to będzie pierwsza zasada: abyśmy byli usposobieni w umyśle i sercu tak, jak przystało na tych, którzy wchodzą w rozmowę z Bogiem”, pisze Kalwin. Tak, nasze prośby mają znaczenie. Ale zaczynamy z nabożnym szacunkiem. „Dlatego uświadommy sobie, że jedynymi osobami, które należycie i odpowiednio przygotowują się  do modlitwy, są ci, którzy są tak poruszeni Boskim majestatem, że, uwolnieni od ziemskich trosk i uczuć, podchodzą  do niego.” Kiedy zrozumiesz wielkość Boga i twoją małość, podejdziesz do modlitwy z właściwą postawą — mianowicie z szacunkiem i czcią.

Pismo uczy

Psalm 10:17Usłyszałeś pragnienia pokornych, PANIE, utwierdzisz ich serca, nakłonisz swego ucha;
.
Psalm 138:6A choć wywyższony jest PAN, jednak ma wzgląd na pokornego, a wyniosłego poznaje z daleka.
..
Przysł. 22:4Owocem pokory i bojaźni PANA jest bogactwo, chwała i życie.
.
Jak. 4:6 Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę..

Rozkazywanie Bogu jest ohydnym grzechem. Ponieważ Bóg przeciwstawia się pysznym, oblubienica czyli cały Boży kościół, powinien przeciwstawić się wrogom Oblubieńca.


Ludzka niewiara ogranicza Boga

Podobną herezję głosi Myles Munroe w wywiadzie udzielonym dla Benny Hinna, słynnego szarlatana, zwodziciela i fałszywego proroka (źródło – od 44 minuty):

Modlitwa to udzielenie Bogu pozwolenia lub licencji na działanie w naszych sprawach. Innymi słowy modlitwa jest ziemską zgodą na interwencję nieba… Bóg nie mógłby nic zrobić na ziemi zupełnie nic bez pozwolenia ze strony człowieka. Czyli on szuka zawsze takiego kogoś. Zawsze szuka jakiegoś człowieka, żeby dał mu pozwolenie. Czyli Bóg ma moc ale my dajemy pozwolenie. Bóg ma autorytet i moc, ale my mamy licencję. Więc nawet jeśli Bóg może wszystko, to może tyle na ile mu pozwolimy.

Innym zwodzicielem uznającym wyższość człowieka nad Bogiem jest samozwańczy prorok Kacper Potocki, który napisał:

Widziałem śrubokręt, wielki, bordowy śrubokręt w rękach Boga. Nad nim szli ludzie alejkami naszego miasta, tak jak na spacerze, sporo ludzi. Niektórzy sami, inni parami, inni całymi rodzinami z dziećmi. Ale Bóg tym śrubokrętem, narzędziem (którym jest człowiek) naprawiał tych ludzi. Bóg ma moc, ma wolę, ma łaskę i miłość, aby naprawiać, uleczać, uwalniać, ale potrzebuje sprawnego narzędzia, którym jestem ja i ty (choć jeszcze może o tym nie wiesz)…

Pismo temu zaprzecza

Izaj. 45:5-7 5. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, 6. aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. 7. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynie to wszystko.
.
Izaj. 46:10  Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuje wszystkiego, czego chcę.
.
Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.
.
Psalm 33:11 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.
.
Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.
.
Izaj. 14:24 Przysiagł Pan zastepów, mówiąc: Zaiste, jakom umyslił, tak będzie, a jakom uradził, tak sie stanie
.
Jer. 27:5 Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciagniętym ramieniem, i daje ją temu, komu zechcę.


Podsumowanie

Po wnikliwej analizie Słowa Bożego nasuwają się następujące wnioski:

 • Człowiek nie jest odpowiedzialny za wzbudzenie w sobie wiary. Jest to suwerenne dzieło Boże.
 • Pozbycie się problemów nie następuje po werbalizacji osobistego przekonania (czyli wiary). Problemy mogą I będą towarzyszyć chrześcijanom przez całe życie
 • Bóg jest zmuszony wykonać to, w co uwierzył człowiek. To człowiek powinien pełnić wolę Boga
 • Modlitwa nie przybiera formy nakazu lecz jest pokorną prośbą skruszonego serca o wolę Bożą.
 • Ludzka niewiara nie ogranicza Boga

Zielonoświątkowa nauka pozytywnego wyznania jest herezją godzącą w Boga a jej wyznawcy są pozbawionymi Ducha Świętego heretykami.

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan