Struktura i jej znaczenie

Struktura zarządzania kościołem jest bardzo istotna. Struktura organizacji determinuje w jaki sposób ludzie będą mysleć i działać w tej organizacji. Jeśli kościół posiada Biblijną strukturę, widoczne w nim będą owoce Bożego porządku, właściwa współpraca wszystkich członków. Jeśli zaś będzie to ludzka forma organizacji właściwe życie i rozwój żywego organizmu jakim jest lokalna społeczność może ulec deformacji a nawet zahamowaniu.

Struktura ma znaczenie: Jeśli struktura jest ważna dla organizacji świeckich, tym bardziej powinna być istotna dla chrześcijan.

„Niektóre z najgorszych spustoszeń zadanych wierze chrześcijańskiej były bezpośrednim rezultatem niebiblijnych form kościelnej struktury. Zaledwie kilka stuleci po śmierci Apostołów, na przykład, kościoły Chrystusa zaczęły asymilować zarówno Rzymskie jak i Żydowskie koncepcje statusu, władzy i kapłaństwa… Pod imieniem Chrystusa pojawiła się pracowicie wykształtowana instytucja która skorumpowała prostą, rodzinną sturkturę kościołów apostolskich, ograbiła Bożych ludzi z ich wysokiej pozycji w służbie w Chrystusie i zastąpiła wszechwładzę Chrystusa nad Jego ludem wszechwładzą instytucjanolnego kościoła.” – Alexander Strauch


Świadectwo Starego Testamentu

Hebrajskie słownictwo: Aby właściwie zrozumieć znaczenie greckiego słowa πρεσβύτερος presbyterosktóre jest najczęściej używanym w odniesieniu do liderów zboru, musimy zrozumieć, że pierwszy kościół składał się w większości z Żydów, którzy mieli odpowiednie zrozumienie terminu i urzędu starszego, które pochodziło ze Starego Testamentu.

Uwaga: Starsi ze Starego Testamentu nie są ekwiwalentem starszych z Nowego Testamentu. Jednakże koncept, podstawowe zrozumienie terminu starszy zostało uformowane przez Stary Testament. To, co było w umyśle Apostołów, to termin pochodzący ze Starego Testamentu.

Ważne słowa: Dwa podstawowe hebrajskie słowa określają funkcję starszego

זָקֵן zaqen

 • „stary”, dojrzały wiek, zazwyczaj występuje w liczbie mnogiej
 • użyte 179 razy w Starym Testamencie
 • około 100 razy jako termin techniczny określających ludzi u władzy

שִׂיב seeb

 • słowo aramejskie, występuje w liczbie mnogiej
 • oznacza „siwogłowi”
 • użyte 5 razy w Starym Testamencie, wszystkie w Księdze Ezdrasza (po uprowadzeniu)

Wzór Starego Testamentu – żydowski światopogląd: Oba słowa używane są w interesującym konteście.

 • Dom lub rodzina (każda rodzina miała wielu starszych)
 • Miasto (miasta posiadały starszych)
 • Naród (narody miały starszych np.

1 Mojż. 50:7 wszyscy słudzy Faraonowi, także starsi domu jego, i wszyscy starsi ziemi Egipskiej

 • Izrael posiadał wielu starszych już w czasach Mojżesza

2 Mojż. 4:29 zgromadzili wszystkich starszych synów Izraelskich

2 Mojż. 3:16 Idźże, a zgromadź starszyc Izraelskich

 • Starsi występują w Izraelu w czasie monarchistycznym, zaraz obok króla i proroków.
 • Starsi posiadali wpływy w czasie uprowadzenia Izraela co widzimy u Jeremiasza i Ezechiela
 • Po powrocie z uprowadzenia starsi Izraela byli przywódcami narodu
 • W okresie machabejskim, w czasie Ewangelii i Dziejów Apostolskich starsi Izraela ustanowili Sanhedryn, składający się z 70 członków i arcykapłana co było echem ustanowienia 70 starszych przez Mojżesza,

4 Mojż. 11:16 I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesiąt mężów z starszych Izraelskich,

Podsumowanie: oczywistym jest, że gdy Żydzi myśleli o starszych, natychmiast w ich głowach pojawiała się koncepcja pluralizmu (wielości) Bożych przywódców. Mając to na uwadze naturalnym jest adopcja tej koncepcji w odniesieniu do starszych zarządzających lokalnymi zborami.
.


Świadectwo Nowego Testamentu

Pluralizm starszych: Od czasów powstania pierwszego zgromadzenia w Jerozolimie możemy prześledzić koncepcję pluralizmu starszych w lokalnych zborach w całym Nowym Testamencie.

Jerozolima: Starsi pełnili dominującą rolę w kościele w Jerozolimie. Nawet w czasie pierwszego synodu w Jerozolimie

Dzieje 15:4 A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez kościół, apostołów i starszych. I opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał.

 • kościół – liczba pojedyncza
 • starszych – liczba mnoga

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, wielu starszych

List Jakuba: Jakub brat przyrodni Chrystusa, zostaje kluczowym przywódcą w zborze Jerozolimskim, zwróćmy uwagę na to co mówi w swoim liście skierowanym do Żydowskich wierzących rozproszonych ze względu na prześladowania spowodowanych przez Heroda Agryppę (Dzieje 12:1-2 1 W tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła. 2 I zabił mieczem Jakuba, brata Jana ). List Jakuba to prawdopodobnie pierwsza powstała księga Nowego Testamentu.

Jakub 5:14 Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła

 • kościół – liczba pojedyncza
 • starszych – liczba mnoga

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, wielu starszych

Pluralizm wszędzie: Wszystkie kościoły posiadały pluralizm starszych, również te złożone z braci z pogan. Pod koniec pierwszej podróży misyjnej Pawła, na początku jego działalności, powiedziane jest

Dzieje 14:23 A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli.

 • każdym kościele – liczba pojedyncza
 • starszych – liczba mnoga

Ponieważ w tekście przyimek κατ’ kat (w każdym) został użyty w formie alokacyjnej lepszym tłumaczeniem będzie:

ustanowili im starszych, kościół po kościele.

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, wielu starszych

Zasada normatywna: Jednym z głównych kroków w organizacji kościoła było ustanawianie pluralizmu Bożych przywódców trzymających pieczę nad lokalnym zgromadzeniem.

Dzieje 20:17 Z Miletu posłał do Efezu, wzywając do siebie starszych kościoła.

 • kościół – liczba pojedyncza
 • starszych – liczba mnoga

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, wielu starszych

Przykład Efezu: Kościół w Efezie posiadał pluralizm starszych. Paweł zwołując starszych nakazuje

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

 • stado – liczba pojedyncza
 • kościół – liczba pojedyncza
 • biskupami – liczba mnoga

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, jedno stado, wielu starszych

Nakaz pastoralny do Tymoteusza: Tymoteusz znajdował się w Efezie i otrzmał takie polecenie od Pawła

1 Tym. 5:17 Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce.

 • w Efezie był jeden kościół
 • starsi – liczba mnoga

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, wielu starszych

Przykład Filipii: W Filipii kościół na początku składał się z niewielkiej grupy wierzących. We wstępie do Listu do Filipian Paweł identyfikuje dwa urzędy.

Filip. 1:1 do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. wszyscy święci w Filipi – jedno zgromadzenie

 • biskupi – liczba mnoga
 • diakoni – liczba mnoga

Pięćdziesiąt lat po lliście Pawła, Polikarp pisze swój list do koscioła (l. poj.) Filipian, w którym zwraca się do starszych (l. mnoga) i diakonów (l. mnoga).

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, wielu starszych i diakonów

Nakaz pastoralny do Tytusa: Paweł zwraca się do pozostawionego na Krecie Tytusa w sposób następujący

Tyt. 1:5 Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem;

 • w każdym mieście – liczba pojedyncza
 • starszych– liczba mnoga

Wniosek: jedno lokalne zgromadzenie, wielu starszych,
.


Kwestia niezgody

Widzimy prosty wzorzec w Nowym Testamencie ustanawiania wielu starszych w jednym lokalnym zborze, ale czy jest to wymóg dla dzisiejszego kościoła? Czy jest to zalecenie obowiązkowe aby mój kościół posiadał wielu starszych?

Odpowiedź: bezwzględnie tak

Po pierwsze: ze względu na przeznaczenie Listów Pastoralnych (Tyt. oraz 1 i 2 Tym.), które zostały napisane do przywódców kościoła z instrukcjami dotyczącymi życia kościoła. Głównym tematem 1 listu do Tematusza jest ustanowienie porządku w kościele jaki ma panować pod nieobecność Pawła

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym , który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

 • Kościół jest filarem i podporą prawdy
 • Bóg ustanawia zasady postępowania w kościele, prawdę jaka ma być podtrzymywana w kościele gdy
 • Apostołów już nie będzie
 • Prawda jest taka, że w kościele ma być pluralizm starszych

Logiczna konkluzja: Jeśli te księgi są nam dane aby wskazać jak należy postępować w kościele i naciskają one na pluralizm Bożych przywódców w kościele oraz jest to jedyny wzór jaki jest przekazany w Biblii, dlatego obowiązkowo w każdym kościele powinno być wielu biskupów.

Po drugie: ze względu na apostolski autorytet.

 • Paweł ustanowił starszych w kościołach nieżydowskich

Dzieje 14:23 A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli.

 • Apostolski autorytet mówi nam, że tak należy postępować. Jeśli tak twierdzą Apostołowie, nie posiadamy powodu aby to odrzucać.
 • Paweł nakazał Tytusowi (nie Apostołowi) ustanowić starszych

Tyt. 1:5 Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem

 • Dwunastu Apostołów ustanowiło starszych w kościołach żydowskich

Dzieje 15:6 Apostołowie i starsi zebrali się więc, aby rozstrzygnąć tę sprawę

Jakub 5:14 Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana

Logiczna konkluzja: Apostolski autorytet mówi nam, że tak należy postępować. Jeśli tak twierdzą Apostołowie, nie posiadamy powodu aby to odrzucać.

Tom Pennington, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email