Charakter i wydajność każdego kościoła jest bezpośrednio związana z jakością jego przywództwa. Dlatego właśnie Pismo podkreśla ważność kompetentnego przywództwa w kościele i wyznacza konkretne standardy, służące do oceny kandydatów, którzy mogliby służyć w tej świętej funkcji.

Wymagania na starszego

Znajdziemy w listach pastoralnych Apostoła Pawła

1 Tym. 3:2-7 2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania; 3 Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy; 4 Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku; 5 Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży? 6 Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. 7 Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.
.
Tyt. 1:6-8 6 Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. 7 Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem; 8 Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy;

Według powyższych cytatów starszy musi być

 • bez zarzutów,
 • mąż jednej żony,
 • spokojny,
 • roztropny,
 • zacny,
 • gościnny,
 • dobry nauczyciel,
 • nie pijak,
 • nie zadziorny,
 • grzeczny,
 • nie miłujący pieniędzy,
 • nie nikczemny,
 • dobry zarządca swego domu,
 • który ma dzieci dobrze wychowane,
 • szlachetny,
 • nie dopiero co nawrócony,
 • mający dobrą reputację poza kościołem,
 • mający samokontrolę,
 • rozsądny,
 • umiejący nauczać zdrowej nauki
 • i odpierać herezje,
 • nie samowolny,
 • nie porywczy,
 • kochający to co dobre
 • i oddany
  .
Najważniejsza cecha

Najważniejszą cechą, w stosunku do której reszta cech pełni funkcję wspierającą to “bez zarzutu – nienaganny”. To znaczy, że musi być przywódcą którego nie można oskarżyć o nic grzesznego ponieważ podtrzymuje swoją reputację osoby bez zarzutu. Starszy ma być nienaganny w życiu małżeńskim, życiu społecznym, w pracy, w życiu duchowym. W ten sposób ma być przykładem pobożności aby mógł uczciwie wezwać wiernych w swojej społeczności aby brali z niego przykład.

Filip. 3:17 Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.

Pozostałe kwaliikacje, może poza byciem dobrym nauczycielem i zarządcą, tylko wspierają tą ideę. Należy dodać, że urząd starszego należy się wyłącznie mężczyznom.

1 Tym. 2:11-12 11 Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. 12 Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.

W kościele kobiety mają być pod autorytetem starszych, wyłączone z nauczania mężczyzn, nie mogą posiadać autorytetu nad mężczyznami.
.


Funkcje starszych

Gdy nastał koniec ery apostołów, urząd starszego wyłonił się jako najwyższa funkcja w lokalnym kościele. Nie było wyższego sądu apelacyjnego. Podstawową odpowiedzialnością starszego jest służyć jako zarządca i opiekun kościoła

1 Tym. 3:5 Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży?

To zawiera w sobie wiele konkretnych obowiązków. Jako duchowi nadzorcy stada, starsi:

zarządzają polityką zboru

Dzieje 15:22 Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem uznali za słuszne posłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi: Judę, zwanego Barnabą, i Sylasa, przodujących wśród braci.

.

nadzorują w kościele

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

.

powołują do służby innych

1 Tym. 4:14 Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.

.

zarządzają, nauczają, głoszą kazania

1 Tes. 5:12 I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają;
.
1 Tym. 3:2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania;

 

przekonują i napominają

Tyt. 1:9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.

.

działają jako pasterze dając przykład innym

1 Piotra 5:1-3 1 Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić: 2 Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą; 3 I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada.


Podsumowanie

Te obowiązki stawiają starszych w centrum Nowotestamentowej pracy kościoła. Z powodu dziedzictwa opartego na demokratycznych wartościach i długiej tradycji zbiorowego zarządzania kościołem, współczesny ewangelicyzm często postrzega koncept starszego z nieufnością.  Z drugiej strony zdecydowana większość zborów chrześcijańskich posiada system oparty na jednym pastorze. Nie jest to model biblijny. Jasna nauka Słowa Bożego jednakże pokazuje, że bilijną normą kościelnego przywódctwa jest wielość wybranych przez Boga starszych i tylko podążanie za tym biblijnym wzorcem umożliwi obfite owoce działalności kościoła.

John MacArthur


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email