Zielonoświątkowa nauka

Jeden z moich znajomych należący do znanego w Oslo i sporego kościoła zielonoświątkowców oznajmił:

Bóg nie może działać, jeśli mu nie uwierzysz. Dlatego codziennie nakładam ręce na swoje dzieci i mówię „oczyszczam cię krwią Jezusa”

W pierwszym momencie oniemiałem. Chwilę zajęło mi zebranie myśli. Do tej pory zdawałem sobie sprawę, że wśród zielonoświątkowców istnieje problem z rozpoznaniem autorytetu Boga, Jego suwerenności; wiedziałem również, że zielonoświątkowcy uzurpują sobie dary i moce przynależne tylko Apostołom wybranym bezpośrednio przez Boga (dwunastu + Paweł). Jednak przywłaszczenie sobie mocy zbawczej wykroczyło poza wszelkie standardy herezji.


Podsumowanie nauczania

 1. Nauka ta podważa wystarczalność ofiary Chrystusa, który potrzebuje ludzkiego aktu, który umożliwi oczyszczenie.
  .
 2. Oczyszczenie krwią Jezusa musi być powtarzane przez człowieka codziennie.
  .
 3. Jest to rytualizm niemający podstaw biblijnych
  .
 4. To herezja zatracenia.
  .

Biblijna refutacja herezji

Ofiara Chrystusa jest wystarczająca

To oznacza, że wszystko co było potrzebne do zbawienia dokonało się na krzyżu. Wszystkie wymagania zostały spełnione przez Chrystusa. I tak On wziął na siebie nasze grzechy, jednocześnie przypisując nam Swoją sprawiedliwość. Był to jednorazowy akt. Nie potrzeba go powtarzać ani uzupełniać. Grzechy zgładzone zostały raz i na zawsze.

Hebr. 9:26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

Duch Święty, kiedy rodzi na nowo zbawionego natychmiastowo oczyszcza go całkowicie z wszystkich grzechów odnawiając duchowo tak, że ten jest doskonały w oczach Bożych. Żaden akt ludzki nie ma w tym udziału.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego

.


Ludzkie akty są zbędne

Jezus nie potrzebuje naszych uczynków, rytuałów czy słów aby Jego przelana krew aktywnie i nieustannie oczyszczała osobę zbawioną.

1 Jana 1:7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza (καθαρίζει katarizei) nas z wszelkiego grzechu.

καθαρίζει katarizei – oczyszcza
Część mowy: czasownik
Czas: terazniejszy
Tryb: oznajmujacy
Strona: czynna
Osoba: trzecia
Liczba: pojedyncza

Krew Jezusa nieustannie oczyszcza zbawionych (strona czynna czasownika) i jest to suwerenne dzieło Boga. Pan Jezus umierając na krzyżu dokonał jednorazowego i skończonego oczyszczenia z grzechów, Jego krew nieustannie oczyszcza wszystkich zbawionych. To dokonało się na krzyżu, było to skończone i w pełni wystarczające dzieło Boże.

Jana 19:30 A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.

 .


Wiara a nie rytuały

Aby krew Chrystusa miała moc zbawczą wystarcza wiara, żadne akty, ludzkie czynnośći jak nakładanie rąk ani  formułki słowne nie są potrzebne

Rzym. 3:25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;

Słowo Boże informuje, że ludzkie nauki i tradycje obracają wniwecz nauki Jezusa. Dokładnie taki rezultat przynosi nauka o rytuałach jako dodatku do dzieła krzyża

Marek 7:13 Wniwecz obracając słowo Boże przez waszą tradycję, którą przekazaliście. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.

..


Herezja zatracenia

Dodanie jakiegokolwiek uczynku jako wymogu zbawienia to odcięcie się od nauki o zbawieniu z łaski przez wiarę. Judaizujący Galacjanie dodali jeden mały rytuał do ewangelii. Było nim obrzezanie. Oto jak Paweł podsumował to sprzeniewierzenie:

Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Zielonoświątkowi rytualiści są pod Bożą anathemą. Są pod przekleństwem. W rzeczywistości poprzez dodawanie ludzkich wysiłków do zbawienia odrzucają oni wystarczającą ofiarę Chrystusa a to ma koszmarne konsekwencje:

Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.

.


Dwie religie, jedno źródło

Doktryna żywcem przypomina Koronkę katolicką. Koronka do Miłosierdzia Bożego posiada Imprimatur kardynała Franciszka Macharskiego metropolity krakowskiego. Koronka ma kilka części. Obejmuje takie modlitwy jak Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Apostolskie wyznanie wiary, Ojcze Przedwieczny, i jeszcze dwa elementy powtarzane 10-krotnie i 3-krotnie.

Przyjrzyjmy się jednemu z elementów z koronki, który brzmi następująco:

Treść koronki:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. …

Źródło

ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego

oczyszczam cię krwią Jezusa

Ruch zielonoświątkowy to szeroka droga do Rzymu, do matki wszystkich duchowych nierządnic.
.


Podsumowanie

Spytałem tego człowieka, na podstawie których fragmentów Pisma utworzył swoją doktrynę? W odpowiedzi rzucił tekstem z 1 Koryntian 11, gdzie Jezus ustanowił wieczerzę Pańską jako pamiątkę Jego ofiary i przypomnienie społeczności z Nim oraz między wierzącymi. Tekst zupełnie nieadekwatny, ponieważ nie naucza o nakładaniu rąk wraz z wypowiedzeniem formuły „ja ciebie oczyszczam krwią Jezusa”.

Mój kolega zielonoświątkowiec nie rozumie ofiary zastępczej Chrystusa. Ustanowił siebie jako pośrednika zbawienia, który codziennie musi wykonywać rytuał oczyszczenia aby Słowo Boże (a przez to nauka o zbawieniu) były efektywne w życiu jego i całej rodziny.

1 Tym. 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

Z przykrością muszę stwierdzić, że nie jest osobą zbawioną, choć wielce gorliwą. Jego stan (jak również stan zdecydowanej większości wyznawców ducha zielonoświątkowstwa) podsumowuje wypowiedź Pawła:

Rzym. 10:32 Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania.

Najsmutniejsze w całej historii jest to, że żaden zielonoświątkowiec z jego społeczności nie zwróci mu uwagi. Czemu? Ponieważ wśród tych ludzi nie istnieje żadna obiektywna prawda. Dowolnie interpretują Pismo, uznając każdą koncepcję jaka przyjdzie im do głowy za działanie Ducha Świętego. Problem w tym, że ci ludzie podążają za innym duchem i inną ewangelią a każdemu zielonoświątkowcowi duch ten interpretuje Słowo Boże inaczej, stąd taka różnorodność doktryn, którym udzielana jest powszechna akceptacja w myśl idei „nie ważna jest prawda, ważne jest przeżycie i doświadczenie.”

2 Kor. 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan